Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Årsrapport 2019

Regnskap

Årets nøkkeltall, samfunnsregnskap, resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og noter.

Regnskap

Nøkkeltall

Nøkkeltall
NØKKELTALL KONSERN 201920182017
Resultatregnskap    
Driftsinntektermill.kr1 2001 210855
Driftsresultatmill.kr64148106
Resultat før skattmill.kr5412887
Skattekostnadmill.kr374734
Årsresultatmill.kr178154
Investeringer mill.kr1039167
Utbytte mill.kr313528
     
Balanse    
Sum gjeld og egenkapitalmill.kr1 5341 5661 485
Egenkapitalmill.kr489566511
Soliditet %323634
Kontantstrøm mill.kr-22490
     
Nøkkeltall    
Driftsmargin%51212
Totalrentabilitet%375
Egenkapital­rentabilitet%41511
     
Øvrige tall    
Antall ansatte 375294271
Antall lærlinger (av total) 322122
Produsert vannkraftGWh447416460
Produsert annen fornybar energiGWh456
KraftomsetningGWh640620518
Distribuert i eget nettGWh725663561
Andel kunder eget nettområde%727274
Begreper

Driftsmargin (driftsresultat/driftsinntekter)

Soliditet (egenkapital i prosent av totalkapital)

Totalrentabilitet (ordinært resultat fratrukket særskatten grunnrenteskatt, før selskapsskatt i prosent av gjennomsnittlig totalkapital)

Egenkapitalrentabilitet (ordinært resultat fratrukket særskatten grunnrenteskatt, før selskapsskatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital)

Regnskap
Samfunnsregnskap

 

Totalt samfunnsregnskap 2019: Kr. 496 006 756

 

Sheet1
Samfunnsregnskap for Ringerike og Hole
Tall fra driften 2019 
Direkte virkninger 
Lønn ansatte etter skatt*64 256
Skatter og avgifter til kommune11 566
Aksjeutbytte til Ringerike Kommune22 995
Aksjeutbytte til Hole Kommune3 780
Aksjeutbytte til KLP4 725
Sponsormidler brukt lokalt2 850
Indirekte virkninger 
Varer og tjenester kjøpt lokalt42 144
Induserte virkninger 
Sysselsettingsfaktor**60 310
Sum samfunnsregnskap Ringerike og Hole212 626
Sum samfunnsregnskap øvrige kommuner283 381
Sum totalt samfunnsregnskap496 007
   
Alle tall i tusen kroner
* Lønn fratrukket Nettservice Hadeland, Nettservice Drammen og Laje, samt andel av SMARTservice
** Regnet med sysselsettingsfaktor på 1,6 og 370 000 kr i medianinntekt med 163 årsverk (fratrukket årsverk i andre kommuner i konsernet). Sysselsettingsfaktor beregnes vanligvis i området 1,3 - 2,0.

Regnskap
Regnskap

Resultatregnskap
MORSELSKAP Alle tall i tusen kroner KONSERN
20182019Note Note20192018
   DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER   
00 Salgsinntekt 1 151 7651 169 140
36 64644 215 Annen driftsinntekt 48 02140 452
36 64644 2151,2Sum driftsinntekter1,21 199 7861 209 592
133389 Varekostnad 680 621690 802
21 61023 9235,6Lønnskostnad5,6269 892214 912
2 5853 84310Avskrivninger9,1063 44554 875
30 59428 128 Andre driftskostnad7121 377106 305
54 92256 282 Sum driftskostnader 1 135 3351 066 894
-18 276-12 067 Driftsresultat 64 452142 698
   FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER   
40 26245 858 Inntekt på investering i datterselskap 00
5 00011 46511Inntekt på investering i tilknyttet selskap1110 177-963
16 89919 750 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 00
2 2415 319 Annen renteinntekt 8 2213 929
2 00914 430 Annen finansinntekt 15 6352 300
-21 479-22 225 Annen rentekostnad -24 449-23 711
-86-16 585 Annen finanskostnad -20 020-1 615
44 84658 012 Netto finansresultat -10 436-20 060
26 57045 945 Ordinært resultat før skattekostnad 54 016122 638
6804 6758Skattekostnad på ordinært resultat836 55546 888
25 89041 271 Ordinært resultat 17 46175 750
25 89041 271 ÅRSRESULTAT 17 46175 750
   Minoritetens andel av årsresultatet 6 4591 254
   Majoritetens andel av årsresultatet 11 00274 496
   OVERFØRINGER   
-9 1109 771 Overført til/fra annen egenkapital   
35 00031 500 Foreslått utbytte   
25 89041 27115Sum overføringer   
Balanse - Eiendeler
MORSELSKAP Alle tall i tusen kroner KONSERN
20182019NoteEIENDELERNote20192018
   ANLEGGSMIDLER   
 Immaterielle eiendeler   
00 Forskning og utvikling 00
00 Fallrettigheter9254 530254 530
1 3253608Utsatt skattefordel8,96 9425 601
00 Goodwill914 3615 087
00 Kundekontrakter9034 093
1 325360 Sum immaterielle eiendeler 275 833299 311
   Varige driftsmidler   
1 1731 14010Tomter, bygninger og annen fast eiendom10315 951310 508
63438910Maskiner og anlegg10418 933411 689
13 61516 68610Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.1056 10739 701
15 42118 215 Sum varige driftsmidler 790 991761 898
   Finansielle anleggsmidler   
273 657255 19511Investering i datterselskap1100
161 094172 60411Investering i tilknyttet selskap1185 53076 406
625 943675 943 Lån til foretak i samme konsern 00
00 Lån til tilknyttet selskap 2 4560
19 80119 80112Investeringer i aksjer og andeler1224 88327 577
0019Andre fordringer194 1793 007
00 Pensjonsmidler600
1 080 4951 123 544 Sum finansielle anleggsmidler 117 048106 990
1 097 2411 142 119 Sum anleggsmidler 1 183 8721 168 199
   OMLØPSMIDLER   
00 Varer136 3963 741
   Fordringer   
1 8331 21418Kundefordringer 265 354247 801
2 7431 626 Andre fordringer326 59338 842
37 66645 152 Fordring til foretak i samme konsern 00
42 24247 992 Sum fordringer 291 947286 643
32 06521 62214Bankinnskudd, kontanter o.l.1451 56773 836
74 30769 614 Sum omløpsmidler 349 910364 220
1 171 5481 211 734 SUM EIENDELER 1 533 7821 532 419
Balanse - Egenkapital
MORSELSKAP Alle tall i tusen kroner KONSERN
20182019NoteEGENKAPITAL OG GJELDNote20192018
   EGENKAPITAL   
   Innskutt egenkapital   
150 000150 00015,16Aksjekapital15,16150 000150 000
48 27148 27115Overkurs1548 27148 271
198 271198 271 Sum innskutt egenkapital 198 271198 271
   Opptjent egenkapital   
105 613115 38315Annen egenkapital15262 021282 407
00 Minoritetsinteresser 28 56728 906
105 613115 383 Sum opptjent egenkapital 290 588311 314
303 884313 654 Sum egenkapital 488 859509 585
   GJELD   
   Avsetning for forpliktelser   
6 0233 4136Pensjonsforpliktelser627 88547 898
314 8Utsatt skatt80 
6 3373 413 Sum avsetninger for forpliktelser 27 88547 898
   Annen langsiktig gjeld   
0500 00017Obligasjonslån17500 0000
400 184200 08417Gjeld til kredittinstitusjoner17204 084403 026
400 184700 084 Sum annen langsiktig gjeld 704 084403 026
   Kortsiktig gjeld   
165 679139 034 Kortsiktig gjeld konsernselskaper 00
250 000020Gjeld til kredittinstitusjoner2011250 022
5 0814 52818Leverandørgjeld 86 65684 398
173 6158Betalbar skatt837 24552 754
2 4512 000 Skyldige offentlige avgifter 73 00172 923
35 00031 50015Utbytte1531 50036 560
2 91613 906 Annen kortsiktig gjeld 84 54175 253
461 143194 583 Sum kortsiktig gjeld 312 954571 910
867 664898 080 Sum gjeld 1 044 9231 022 834
1 171 5481 211 734 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 533 7821 532 419
Kontantstrøm
MORSELSKAPAlle tall i tusen kronerKONSERN
20182019 20192018
  KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:  
28 21745 945Ordinært resultat før skattekostnad54 016122 638
-4 738-17Periodens betalte skatt-49 140-29 611
2 5853 843Ordinære avskrivninger57 09148 861
00Avskrivninger goodwill6 3556 013
178-2 609Forskjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser-18 700-3 636
-332-50Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler-249-1 003
-5 000-3 950Inntekt fra datterselskap/tilknyttet selskap-3 950963
00Endring i varer-2 2001 564
-464411Endring i kundefordringer13 966-29 944
-613-345Endring i leverandørgjeld-22 6413 636
-38 964-14 382Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter2 94710 987
-19 13128 846Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter37 495130 468
  KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:  
7331 442Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler4 1622 517
03 451Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler3 4510
-10 876-8 029Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler-102 639-91 245
00Innbetalinger ved salg av kundefinansierte anlegg22 80636 549
5 0003 950Mottatt utbytte fra tilknyttede selskap6 3905 000
-700Endring i aksjer og andeler0-369
-1500Investering i datterselskaper00
00Investering i tilknyttede selskaper-1320
00Resultat fra inv. i annet foretak i samme konsern560
00Endringer i obligasjoner og andre fordringer-1 17211
-7 000-50 000Endring i lån til foretak i samme konsern00
00Effekt av valutakursendringer99199
-12 363-49 186Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-66 979-47 338
  KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:  
050 000Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 50 0000
-100-100Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld-368-607
00Innskutt egenkapital00
00Endring i konsernkontoordning-5 917-2 495
00Gjeld til selskap i samme konsern00
-28 000-35 000Utbetalinger av utbytte-36 500-31 315
00Innbetaling av utbytte00
30 18540 262Innbetaling av konsernbidrag00
00Utbetaling av konsernbidrag00
2 08555 162Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter7 215-34 417
-29 40934 822Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende-22 26948 713
-55 965-85 374Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.73 83625 123
-85 374-50 552Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.51 56773 836
  BEHOLDNING AV BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE BESTÅR AV:  
1 5341 601Bankinnskudd mv.51 56773 836
-86 908-52 153Konsernkontoordning   

Regnskap
Noter

Alle tall i tusen kroner. 

Note 1
NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge.
Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet består av morselskapet og datterselskaper hvor morselskapet direkte eller indirekte eier mer enn 50% av aksjene eller på annen måte har kontroll. For datterselskap tilkommet gjennom året er resultatet fra tidspunktet for Ringerikskrafts overtagelse av kontroll og frem til 31.12 medtatt i resultatregnskapet. Disse selskapene er inkludert i balansen pr. 31.12. Ved eventuelt salg av datterselskap i løpet året er resultat fra 01.01 og frem til salgstidspunkt inkludert i resultatregnskapet. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. I konsolideringen er bokført verdi av aksjer i datterselskapene eliminert mot egenkapitalen i datterselskapene på kjøpstidspunktet. Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskap. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes og pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll. Transaksjonsutgifter forbundet med kjøpet kostnadsføres. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler, overtatt gjeld og betingede forpliktelser er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, og inkluderer eventuelle ikke-kontrollerende eierinteresser. Anskaffelskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler (materielle og immaterielle) i datterselskap, balanseføres som goodwill.
Datterselskap/tilknyttet selskap
Datterselskaper og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Tilknyttede selskap er selskap hvor Ringerikskraft har betydelig innflytelse over den finansielle og operasjonelle styringen, men som ikke er datterselskap eller felleskontrollert virksomhet. Betydelig innflytelse vil normalt si at Ringerikskraft eier mer enn 20% av aksjene i selskapet. I konsernregnskapet vurderes tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden. Morselskapets andel av resultatet er basert på de investerte selskapenes resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansene er vist under finansielle anleggsmidler.
Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.
Driftsinntekter
Driftsinntekter gjenspeiler opptjent verdi av produsert og levert strøm, overføringstjenester og andre varer og tjenester. Avregning av konsernets nett- og kraftkunder foretas etterskuddsvis hver måned, hver annen måned eller årlig etter måleravlesninger. Hovedtyngden av disse avlesningene har siden utgangen av 2013 kommet inn via timesavleste AMS målere. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet.
Inntektsrammer for nettvirksomheten
Nettselskapenes virksomhet (monopolvirksomhet) blir regulert gjennom regler fastsatt av Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det fastsettes inntektsrammer for hvert inntektsår og inntektsrammen reduseres årlig med et effektivitetskrav. Merinntekt skal tilbakeføres kundene, mens mindreinntekt kan hentes fra kundene. Nettselskapene skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. Akkumulert mer- eller mindreinntekt regnskapsføres som henholdsvis gjeld eller fordring i balansen.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.
Utover alminnelig inntektsskatt belastes kraftproduksjonsvirksomheten med naturressursskatt og grunnrenteskatt (omfatter kraftverksgeneratorer med påstemplet merkeytelse over 10 000 KVA). I tillegg betales eiendomsskatt. Eiendomsskatten er i regnskapet klassifisert som en driftskostnad. Dette på grunn av at den ikke er en resultat- eller omsetningsbasert skatt, men fastsettes basert på eiendomsverdier innenfor kraftproduksjon.
Naturressursskatt er en betalbar skatt som beregnes på grunnlag av det enkelte kraftverks gjennomsnittlige kraftproduksjon de siste sju årene. Naturressursskatten kan avregnes krone for krone mot alminnelig inntektsskatt i den utstrekning konsernets alminnelige inntektsskatt for et enkelt år utgjør et høyere beløp enn naturressursskatten. I motsatt fall representerer naturressursskatt en forskuddsbetaling, og balanseføres som fordring.
Grunnrenteskatten utgjør 35,7 % (37% fra 2019) av kraftstasjonens normerte resultat utover beregnet friinntekt. Utsatt skatt/-skattefordel knyttet til negative grunnrenteinntekter og midlertidige forskjeller på driftsmidler er beregnet basert på en skattesats på 37%. Eventuell negativ grunnrenteinntekt fra et kraftverk kan avregnes mot positiv grunnrenteinntekt fra et annet kraftverk.
Utsatt skatt og utsatt grunnrenteskatt i forbindelse med kjøp av kraftproduksjonsvirksomhet beregnes og bokføres til nåverdi. Gjenvinningstidspunktet for fallrettigheter er ubestemt og det forventes ikke verdifall på slike rettigheter. Nåverdien av utsatt skatt og utsatt grunnrenteskatt for fallrettigheter er dermed null.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler som består av fallrettigheter, goodwill, forskning og utvikling og merverdikunder, er balanseført til historisk kost i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Fallrettigheter avskrives normalt ikke, da det ikke foreligger hjemfallsrett og verdiene anses som evigvarende. Det foretas vurdering av nedskrivningsbehov når det foreligger indikasjoner på verdifall, minimum en gang i året. Goodwill avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Ringerikskraft har via sitt tilknyttede selskap SMARTliv en betydelig immateriell eiendel knyttet til lisens og utvikling av appen SMARTliv. Denne eiendelsposten fremkommer ikke i konsernbalansen, da selskapet innarbeides etter egenkapitalmetoden. Merverdi kunder har oppstått ved fusjon 01.01.2017 og avskrives lineært over 15 år. Dersom virkelig verdi er lavere enn anskaffelseskost, og verdifallet ikke forventes å være forbigående, vil posten også bli nedskrevet.
Forskning og utvikling
Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel, og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid. Utgifter til forskning kostnadsføres løpende.
Offentlige tilskudd
Tilskudd knyttet til prosjekter behandles som en reduksjon av beløp innregnet i balansen.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger TNOK 15. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er høyest av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.
Andre anleggsaksjer-/andeler
Anleggsaksjer-/andeler i selskap hvor Ringerikskraft AS ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
Elsertifikater
Ringerikskraft Produksjon AS har egentilvirket 21 651 elsertifikater gjennom året. Tildelingen av elsertifikater behandles som offentlig driftstilskudd og balanseføres. Etterfølgende måling skjer etter laveste verdis prinsipp. Kraftriket AS kjøper inn nødvendige elsertifikater eksternt i markedet.
Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Prosjekter
Igangværende prosjekter behandles i samsvar med løpende avregningsmetode. Dersom utfallet av prosjektene ikke kan fastslås med rimelig grad av sikkerhet, er inntektsføringen basert på løpende avregning uten fortjeneste.
Anleggskontrakter
Anleggskontrakter regnskapsføres etter løpende avregningsmetoder. Dette innebærer at inntektsføringen skjer i takt med fremdriften i prosjektene. Inntektsføringen tilsvarer fullføringsgraden av prosjektene. Fullføringsgraden beregnes på grunnlag av utført produksjon. Utført produksjon måles ved de påløpte prosjektkostnadene, og fullføringsgraden beregnes som forholdet mellom prosjektkostnader og estimerte totalkostnader på prosjektene. Dersom vurderingen av et prosjekt viser at det vil gå med tap, gjøres det avsetning for hele det forventede tapet uavhengig av fullføringsgrad.
Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
Pensjoner, innskuddspensjon
Ytelsespensjon ble stengt for alle ansatte bortsett fra de som hadde nådd mulig pensjonsalder 31.12.2014. Premiebelastningene tas løpende i personalkostnaden.
Pensjoner, lukket ytelsesordning
Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen var dekket gjennom en ytelsesbasert pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Ytelsesordningen ble stengt i 2014 for alle bortsett fra de som har nådd mulig pensjonsalder. Det er beregnet oppsatte pensjonsrettigheter for de ansatte som er flyttet over på innskuddspensjon.
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse er beregnet etter prinsippene i Norsk Regnskapsstandard 6 ”Pensjonskostnader”. Beregningene er basert på en rekke forutsetninger, herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn og pensjoner, avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger. I det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget er det forutsatt lineær opptjening frem til pensjonsalder for alle ytelser. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelser som skyldes endringer og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. I løpet av 2019 har selskapet gjort en prinsippendring og tatt ikke resultatført virkning av estimatavvik inn i balansen. Tidligere års endringer er ført mot egenkapitalen. Årets endring er tatt over resultatet. Sammenligningstallene mellom 2018 og 2019 er endret som følge av dette.
I tillegg er det avsatt for AFP-forpliktelser ved stenging av den ytelsesbaserte ordningen.
Finansielle instrumenter
Selskapet har en prissikringsstrategi for produsert kraft med en 10 års rullerende sikringsstrategi (kontantstrømsikring). Strategien gjelder kraftpris og valuta. Kraftsikringene foretas i hovedsak mot Statkraft, men kan også gjøres mot NASDAQ OMX. Valutasikringene gjøres mot DNB Markets. Sikringer gjøres opp løpende når kraftkontraktene går til levering. 
Kraftriket AS foretar sine finansielle sikringer mot Ringerikskraft Produksjon AS. Disse gjøres opp ved leveranse.
Akkumulert for sikrede kontrakter (2020-2028)  viser beregningen en netto gevinst på 21,9 mnok pr 31.12.2019.
Sikring gjøres for å sikre fremtidige inntekter og anses som en kontantstrømsikring. Sikringen regnskapsføres ikke. Dette er i samsvar med NGAAP.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter en indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.
Viul Kraft AS
Det er ikke foretatt avskrivning for goodwill i årets regnskap, da disse verdiene knyttes til fallrettigheter. Det gjøres vurdering rundt behov for nedskrivning ved eventuelt verdifall.
Sammenligningstall
Følgende poster har omarbeidet sammenligningstall for 2018:
Lønnskostnad (med beløp 5 415 tnok)
Skattekostnad på ordinært resultat (med beløp - 520 tnok)
Ordinært resultat/årsresultat (med beløp -4 895 tnok)
Minoritetens/majoritetens andel av årsresultatet
Utsatt skattefordel (med beløp 12 888 tnok)
Pensjonsmidler (med beløp -39 203 tnok)
Annen egenkapital
Minoritetsinteresser
Pensjonsforpliktelser (med beløp 33 379 tnok)
Utsatt skatt (med beløp 3 080 tnok)
2
NOTE 2 INFORMASJON OM VIRKSOMHETSOMRÅDER
       
2019DriftsinntekterDriftskostnaderAvskrivningerDriftsresultatEiendelerEgenkapital
Produksjon137 19486 2828 75542 157705 741272 455
Nett166 847122 13427 04817 665541 035158 161
Entreprenør723 891687 63020 02516 236404 06499 419
Annet44 51552 7843 929-12 1981 218 727320 599
Nærvarme6 5666 226661-32121 47519 791
Elimineringer120 773116 8343 027913-1 358 187-381 565
Konsern1 199 7861 071 89063 44564 4521 532 856488 860
       
2018DriftsinntekterDriftskostnaderAvskrivningerDriftsresultatEiendelerEgenkapital
Produksjon160 30878 0058 68373 620739 352297 763
Nett165 079124 91926 46113 699529 473172 407
Kraftriket287 522283 3193 0021 201116 50442 724
Entreprenør639 988545 12814 69280 168318 357110 330
Annet36 83450 7432 672-16 5811 180 734316 066
Nærvarme6 4775 989565-7721 41219 459
Elimineringer-86 616-81 499-1 200-3 917-1 339 812-392 550
Konsern1 209 5921 006 60454 875148 1131 566 021566 200
3
NOTE 3 MER-/MINDREINNTEKT
 
 20192018
Faktisk inntekt fra kunder152 078157 089
Årets inntektsramme fra NVE111 182115 331
Avvik avskrivninger og avkastning på avvik avkastningsgrunnlag5 8246 006
FoU-prosjekt godkjent av NVE1 2761 265
Eiendomsskatt-602639
Overliggende Nett43 74443 092
KILE-4 651-7 609
Tillatt inntekt fra NVE156 773158 724
Årets merinntekt (+) / mindreinntekt (-)-4 695-1 635
Korreksjon fra tidligere år og enkeltvedtak Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  
Renter av mer-/mindreinntekt  
Korreksjon NVE  
Korreksjon tidligere år  
Korrigeringer00
Årets merinntekt (+) / mindreinntekt (-) etter korreksjoner-4 695-1 635
Mer- (+)/mindreinntekt (-) inkl. renter 1.1.-6 229-4 521
Årets bevegelser inkl. renter og korreksjoner fra NVE-4 868-1 708
Akkumulert mer- (+) / mindreinntekt (-) inkl renter 31.12.-11 097-6 229
   
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter ved enkeltvedtak årlig mer- eller mindreinntekt for nettvirksomheten. Vedtaket for regnskapet blir gjort i påfølgende år, og eventuelle korreksjoner blir korrigert i forbindelse med NVE-vedtaket.
Nettvirksomheten skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. Merinntekt skal tilbakeføres kundene og mindreinntekt kan hentes inn fra kundene gjennom beregning av tariffene. Avvik på mer enn 25 % av tillatt inntekt skal strykes fra akkumulert mer-/mindreinntekt.
4
NOTE 4 NVE NETTKAPITAL
 
Balanse20192018
Sum driftsmidler etter fordeling 1.1.406 622395 131
Sum driftsmidler etter fordeling 31.12.424 734406 622
Gjennomsnittlige driftsmidler421 170400 877
1 % påslag for nettkapital4 2124 009
Avkastningsgrunnlag425 382404 885
Avkastning (driftsresultat/nettkapital)4,0 %3,9 %
Driftsresultat i nettvirksomheten16 96415 745
 
Driftsresultatet refererer til NVE regulert inntekt (fiber, tele og ikke nettrelatert inntekt trukket ut av driftsresultat).
5
NOTE 5 LØNNSKOSTNAD M.V.
 
MORSELSKAP    KONSERN  
20182019LØNNSKOSTNAD20192018
15 20817 327Lønn233 431180 363
2 5433 034Folketrygdavgift37 11927 883
1 476-955Pensjonskostnader stengt ytelse-7 9595 027
8141 321Pensjonskostnader innskudd15 3779 819
1 5693 196Andre ytelser4 2284 295
00Aktiverte kostnader-12 304-12 475
21 61023 923Sum269 892214 912
1822Antall ansatte375296
     
Ytelser til ledende personerLønnBonusAndre naturalytelserPensjonskostnaderStyrehonorarTotale ytelser
Ole Sunnset, Administrerende direktør2 7206319159 3 205
Øvrig konsernledelse8 565489701 173 10 756
Styret i Ringerikskraft AS635    635
 
Ytelsespensjonsordningen ble stengt i 2014.
Administrerende direktør har en sluttavtale med rett til å fratre ved fylte 62 år. Ved fratredelse ved 62 år har han krav på utbetaling av lønn tilsvarende 66 % av den lønn han hadde på fratredelsestidspunktet frem til ordinær pensjonsalder, for tiden 67 år. Hvis partene ønsker det kan administrerende direktør fortsette i stillingen etter fylte 62 år. Av administrerende direktørers ytelser har tnok 1 100 blitt viderefakturert til datterselskapene. Det er avtalt at eventuell sluttlønn skal avkortes krone mot krone hvis han velger å gå inn i en ny stilling utenom bedriften. Dette gjelder ikke styrehonorarer, andre lignende betalte verv.
Pensjonskostnad er bedriftens innbetalte premier og avsetninger som inngår i pensjonsordning (KLP). Det er ikke avsatt forpliktelse for sluttavtalen med administrerende direktør, da det er lagt til grunn at han har som intensjon å fortsette i stillingen.
     
Revisor    
Godtgjørelse til Ernst & Young AS fordeler seg slik:    
RIK AS      KONSERN 
20182019Revisjon 20192018
176175Lovpålagt revisjonshonorar 1 3451 173
6358Skattemessig bistand 336273
1 845119Annen bistand 3452 847
6-Andre attestasjonstjenester 2621
2 089353SUM 2 0534 314
 
Beløpene er eksklusive merverdiavgift.
6
NOTE 6 PENSJON
 
Selskapet er pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Foretakets pensjonsansvar i henhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Alle foretak i KLP inngår i en flerforetaksplan.
Ingen er aktiv i ytelsespensjonsordningen i morselskapet, og 10 personer i konsernet. 18 ansatte inngår i innskuddspensjonsordningen i morselskapet, og 290 personer i konsernet.
 
MORSELSKAP  KONSERN 
20182019 20192018
050Nåverdi av årets pensjonsopptjening1 139230
599702Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen6 2265 794
-944-1 007Avkastning på pensjonsmidler-8 877-8 691
1 813262Resultatført estimeringstap/(gevinst)3 0218 368
5467Administrasjonskost618501
-41-26Periodisert arbeidsgiveravgift-128-306
01 252Resultatført planendring6 4600
00Resultatført andel nettoforpliktelse v. avkortning00
1 4811 300Netto pensjonskostnad 8 4595 895
 
MORSELSKAP  KONSERN 
Forpliktelser  Forpliktelser 
20182019 20192018
-29 336-28 043Beregnede pensjonsforpliktelser-244 588-259 671
23 86824 785Pensjonsmidler (til markedsverdi)218 799217 032
-555-155Periodisert arbeidsgiveravgift-2 096-5 260
6 0233 413Netto pensjonsforpliktelser27 88547 898
 
Selskapet har gjort en prinsippendring, og ført pensjonsordningens estimatavvik i balansen. Sammenligningstallene med forrige år er endret. Det er ingen netto pensjonsmidler i balansen etter prinsippendringen.
 
Økonomiske forutsetninger:20192018
Diskonteringsrente2,60 %2,60 %
Årlig lønnsvekst2,75 %2,75 %
Forventet avkastning på fondsmidler4,30 %4,30 %
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp2,50 %2,50 %
Forventet uttakshyppighet AFP45,00 %45,00 %
 
Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.
 
Kompensasjoner i forbindelse med stenging ytelsespensjon som inngår i ovennevnte pensjonsforpliktelser:
 
MORSELSKAP  KONSERN 
Forpliktelser  Forpliktelser 
20182019 20192018
-1 681-1 083Forpliktelser stenging ytelsespensjon-11 842-11 842
7
NOTE 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER
 Konsern
 20192018
Kostnader lokaler22 28717 223
Leiekostnader maskiner / inventar2 2462 647
Materiell, utstyr verktøy23 73318 082
Regningsarbeid / konsulenttjenester21 45720 926
Kontorkostnader / trykksaker5 7282 762
Telefon / porto4 5986 116
Kostnader transportmidler18 9589 335
Reise og diett4 7785 585
Salg, reklame og representasjon4 8258 063
Kontigenter1 7531 285
Forsikringer2 5211 803
Konsesjonsavgift og eiendomsskatt3 1944 401
Diverse kostnader5 2996 556
Tap på krav-11 521
Sum annen driftskostnad121 377106 305
8
NOTE 8 SKATT
 
MORSELSKAP  
Årets skattekostnad fordeler seg på:20192018
Betalbar skatt402317
Endring utsatt skatt651343
For mye/lite avsatt tidligere år 320
Årets totale skattekostnad4675680
 
Beregning av årets skattegrunnlag:20192018
Ordinært resultat før skattekostnad45 94526 571
Permanente forskjeller-24 697-25 209
Endring i midlertidige forskjeller-2 961-1 288
Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet18 28873
Avgitt konsernbidrag-1 857 
Årets skattegrunnlag16 43173
Betalbar skatt (22 %) av årets skattegrunnlag3 61517
Betalbar skatt i balansen 3 61517
 
Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: 20192018
Betalbar skatt på årets resultat3 61517
Betalbar skatt i balansen 3 61517
 
Oversikt over midlertidige forskjeller31.12.201931.12.2018
Driftsmidler inkl goodwill1 7601 405
Utestående fordringer1 
Gevinst- og tapskonto1620
Netto pensjonsforpliktelse som er ført i balansen-3 413-6 023
Sum-1 637-4 598
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12-1 637-4 598
 
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22 % for i år, 22 % for i fjor)-360-1011
Midlertidige forskjeller knyttet til pensjon kan ikke motregnes øvrige midlertidige forskjeller. Utsatt skattefordel og utsatt skatt i balansen blir således fordelt slik:
Utsatt skattefordel1 325 
Utsatt skatt314 
 
Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 24 % av resultat før skatt20192018
22 % skatt av resultat før skatt10 1086 179
For mye/lite avsatt tidligere år 320
Permanente forskjeller (22 %)-5 433-5 798
Effekt av endret skattesats -21
Beregnet skattekostnad4 675680
   
Effektiv skattesats *)10 %3 %
 
*) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt
 
KONSERN  
Årets skattekostnad fremkommer slik:20192018
Betalbar inntektsskatt 10 82930 533
Betalbar grunnrenteskatt21 70817 613
Endring i utsatt skatt 3 476-79
Endring utsatt grunnrenteskatt542-243
For mye avsatt tidligere år -936
Årets totale skattekostnad på ordinært resultat36 55546 888
 
Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 22 % av resultat før skatt20192018
22 % av resultat før skatt11 88428 261
Grunnrenteskatt21 70817 613
22 % av permanente forskjeller-7321 175
For mye avsatt tidligere år og andre forskjeller 272
Endring utsatt grunnrenteskatt og utsatt skatt til nåverdi626-733
Effekt av endret skattesats -30
Andre forskjeller3 069331
Beregnet skattekostnad36 55546 888
   
Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:20192018
Resultat før skattekostnad54 016122 638
Permanente forskjeller-3 3266 342
Endring i midlertidige forskjeller-1 4675 143
Anvendt fremførbart underskudd0-1 373
Grunnlag betalbar skatt i resultatregnskapet49 223132 750
Betalbar skatt på årets resultat (22% i år, 23% i fjor)10 82930 533
   
Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:20192018
Betalbar inntektsskatt10 82930 533
Betalbar skatt på grunnrente-73217 613
Betalbar skatt egenkapitalføring merinntekt tidligere år/avsatt betalbar skatt 20174 7086 077
Skattefunn -1 468
Sum betalbar skatt14 80652 754
   
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:31.12.201931.12.2018
Anleggsmidler - nominell sats-39 647-3 426
Omløpsmidler927-280
Pensjon-27 917-47 899
Gjeld og andre forskjeller-889-4 091
Akkumulert fremførbart underskudd  
Netto midlertidige forskjeller-67 526-55 695
Forskjeller som ikke inngår i beregningen av utsatt skatt/-skattefordel02 887
Sum-67 526-58 582
Utsatt skatt (+)/ skattefordel (-)-14 856-12 888
Utsatt skatt knyttet til grunnrentebeskatning
Utsatt skatt - nåverdi4 8004 716
Utsatt skatt grunnrente-3 054-3 555
Utsatt skatt grunnrente - nåverdi6 1666 126
Utsatt skatt som følge av fusjon i 201700
Sum utsatt skattefordel-6 943-5 601
   
Årets grunnlag for grunnrenteskatt:31.12.201931.12.2018
Inntekter103 821101 743
Driftskostnader-36 928-41 956
Skattemessige avskrivninger-5 540-8 844
Friinntekt-2 683-1 607
Sum grunnrenteinntekt58 67149 336
Grunnrenteskatt (37 % i år, 35,7 % i fjor)21 70817 613
   
Midlertidige forskjeller  
Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier samt skattemessig underskudd til fremføring. Midlertidige forskjeller ved kjøp av kraftverkene Vittingfoss og Aall Ulefos er beregnet til nåverdi, øvrige beregninger er basert på nominell skattesats. Skattesats på alminnelig inntekt er redusert fra 23% til 22% fra 01.01.2019. Skattesats på 22% er lagt til grunn for beregninger av utsatt skatt.
   
Grunnrenteskatt  
Salgsinntekter beregnes for det enkelte kraftverk ut fra årets timesoppløste spotmarkedspriser multiplisert med produksjon i tilhørende timesavsnitt med unntak av konsesjonskraft. Gevinst ved realisasjon av driftmidler som benyttes i kraftproduksjon medtas. Tap ved realisasjon av driftsmidler, skattemessige avskrivninger samt øvrige kostnader tilordnet kraftverket trekkes fra i beregningen av grunnrenteskatten. Ut over dette gis det fradrag for en friinntekt beregnet ut fra skattemessig verdi på driftsmidlene muliplisert med en normrente.
Skattesats på grunnrenteinntekt er økt fra 35,7% til 37% fra 01.01.2019. Skattesats på 37% er lagt til grunn for beregninger av utsatt grunnrenteskatt.
Alle kraftverk med påstemplet merkeytelse over 10 000 kVA skal svare grunnrenteskatt og naturressursskatt.
9
NOTE 9 IMMATERIELLE EIENDELER 
  
KonsernForskning og utviklingFallrettigheterGoodwillKundekontrakterTotalt
Anskaffelseskost 1.1.19 254 53017 24339 339311 112
Tilgang  16 380 16 380
Reklassifisering som driftsmiddel    0
Avgang   -39 339-39 339
Anskaffelseskost 31.12.190254 53033 6230288 154
      
Akkumulerte avskrivninger 1.1.19 015 0435 24620 289
Reklassifisering som driftsmiddel    0
Avgang. akk. avskr.   -5 246-5 246
Akkumulerte avskrivninger 31.12.190 19 262 19 262
Bokført verdi pr. 31.12.190254 53014 3610268 892
Årets avskrivninger0Avskrives ikke 04 219
Økonomisk levetid5 år 4 21915 år 
AvskrivningsplanLineær  Lineær 
  
Vannfallsrettigheter avskrives ikke da det ikke foreligger hjemfallsrett (evigvarende konsesjon for alle egne kraftverk) og verdiene anses som evigvarende.
10
NOTE 10 VARIGE DRIFTSMIDLER
 
MorselskapTomter, bygninger og annen fast eiendom  Maskiner og anleggDriftsløs., inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Totalt
Anskaffelseskost 1.1.191 439  4 01525 186 30 640
Tilgang kjøpte driftsmidler0  5 5022 527 8 029
Tilgang egentilvirkede driftsmidler0  00 0
Avgang0  2 3610 2 361
Anskaffelseskost 31.12.191 439  7 15627 713 36 308
Akkumulerte avskrivninger 01.01.19267  1 34713 605 15 219
Akkumulerte avskrivninger avgang0  969  969
Akkumulerte avskrivninger 31.12.19299  3 93613 857 18 092
Netto akk. nedskrivninger og rev. nedskr. 31.12.190   0 0
Avskrivninger, nedskrivninger og rev. ned. 31.12.19299  3 93613 857 18 092
Bokført verdi pr. 31.12.191 140  3 22013 856 18 216
Årets avskrivninger33  3 558252 3 843
Økonomisk levetid0-30 år  25-65 år3-5 år  
AvskrivningsplanLineær  LineærLineær  
 
 
KonsernTomter, bygninger og annen fast eiendomKraftverkFordelingsanleggMaskiner og anleggDriftsløs., inventar, verktøy, kontormaskiner o.lMaskiner og anlegg under utførelseTotalt
Anskaffelseskost 1.1.1914 574400 232633 58768 165100 10010 0941 226 752
Tilgang kjøpte driftsmidler3453 33047 51121 00625 4824 965102 639
Kundefinansierte anlegg00-22 806000-22 806
Avgang   4 3014 648 8 949
Anskaffelseskost 31.12.1914 919403 562658 29284 870120 93515 0591 297 636
Akkumulerte avskrivninger 1.1.191 135102 220260 27031 94958 4390454 012
Akkumulerte avskrivninger 31.12.191 611110 699284 03642 77767 0890506 212
Avgang akkumulerte avskrivninger 31.12.190001 7412 71804 459
Netto akk. nedskr. og rev. nedskr. 31.12.19 004320 432
Avskrivninger, nedskrivninger og rev. nedskr. 31.12.191 611110 699284 03643 20967 0890506 644
Bokført verdi pr. 31.12.1913 308292 863374 25641 66153 84515 059790 992
Årets avskrivninger4768 47923 76613 00111 368057 090
Økonomisk levetid0-30 år25-65 år25-30 år25-65 år3-5 år0-10 år 
AvskrivningsplanLineærLineærLineærLineærLineærLineær 
        
Selskapet har gjennomført verdivurderinger av kraftverkene per 31.12.2019. Basert på eksterne prisprognoser forsvares de bokførte verdiene med en kalkulasjonsrente mellom 6,5 % og 7 %. Prisingen av kraftverk den siste tiden underbygger disse verdianslagene. Det er derfor ikke grunnlag for å nedskrive verdien i Ringerikskrafts kraftverksportefølje. Vurderingen oppfyller kravet til forsiktighet og forsvarlighet i regnskapet.
Selskapet har ikke stillet sikkerhet i form av pant i kraftverk og fallrettigheter, men konsernets innlån har klausul om negativ pantsettelse.
11
NOTE 11 INVESTERING I DATTERSELSKAP OG TILKNYTTET SELSKAP
 
FirmaAnsk.-tidspunktForretningskontorEierandelStemmeandelEgenkapitalResultat
Ringerikskraft Produksjon AS21.09.2004Ringerike100 %100 %272 4551 553
Ringerikskraft Nett AS20.12.2004Ringerike100 %100 %158 1617 472
Ringerikskraft Entreprenør AS18.01.2018Ringerike100 %100 %99 4197 914
Ringerikskraft Nærvarme AS17.11.2009Ringerike100 %100 %19 791100
Asbjørnsensgate 12-14 AS12.09.2014Ringerike100 %100 %6 944-97
Fiberselskapet AS29.09.2010Lier25 %25 %1 365-5
Viul Kraft AS / RTP AS01.01.1992Ringerike50 %50 %17 7958 012
Smartliv AS21.04.2015Ringerike5 %5 %45 485-2 718
HM33 Kontoreiendom AS30.06.2015Ringerike49 %49 %46 4842 516
Bruget Hønefoss AS01.05.2016Ringerike19 %19 %24 426265
Kraftriket AS01.01.1997Ringerike43 %43 %72 2789 798
Intelligate AS28.10.2019Raufoss23 %23 %562-238
 
Tilknyttet selskap m.v. - konsern
 
FirmaAnsk.-tidspunktForretningskontorEierandelStemmeandelEgenkapitalResultat
Viul Kraft AS / RTP AS01.01.1992Ringerike50 %50 %8 8984 006
SMARTliv AS21.04.2015Ringerike5 %5 %2 274-136
HM33 Kontoreiendom AS30.06.2015Ringerike49 %49 %22 7771 233
Kraftriket AS01.01.1997Ringerike43 %43 %31 2964 243
Intelligate AS28.10.2019Raufoss23 %23 %132-56
 
 
 Viul Kraft ASSmartliv ASHM33 Kontoreiendom ASKraftriket ASIntelligate ASTotalt
Anskaffelseskost120 01919 0254 90019 910 143 944
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet17 68400  17 684
Fallrettigheter102 33500  102 335
Inngående balanse 01.01.201938 14015 88322 383  76 406
Anskaffelse   28 7067628 706
Andel av årets resultat4 006-1 8989622 122 5 192
Årets avskrivning av merverdi0-8730  -873
Nedsalg0-12 51200 -12 512
Mottatt utbytte-3 95000-7 515 -11 465
Bokført verdi 31.12.1938 19660023 34523 3137685 530
12
NOTE 12 INVESTERING I AKSJER OG ANDELER
 
MORSELSKAP
AnleggsmidlerEierandelBalanseført verdiMarkedsverdi
Grunnfondsbevis Sparebank 1 Ringerike0,87 %16 87731 334
Rasjonell El. Nettvirks. AS0 %1111
Kommunal Landspensjonskasse (egenkapitalinnskudd)0 %2 3242 324
Follum Energisentral AS50 %118118
Hringariki8 %22
Bruget Hønefoss AS19 %4704 641
Sum 19 80138 430
 
KONSERN
AnleggsmidlerEierandelBalanseført verdiMarkedsverdi
Grunnfondsbevis Sparebank 1 Ringerike0,87 %16 87731 334
Rasjonell El. Nettvirks. AS0 %1111
Kommunal Landspensjonskasse (egenkapitalinnskudd)0 %5 3795 379
Hringariki8,1 %22
Andel FBR3,8 %2525
Andel Follum Energisentral50 %118118
Andel Ring Næringsforum BA1 %11
Trio Eiendom Hadeland AS17,5 %200200
Bruget Hønefoss AS19 %4704 641
Fiberselskapet AS25 %1 8001 800
Sum 24 88343 510
13
NOTE 13 VARER
 
MORSELSKAP  KONSERN 
20182019 20192018
00Innkjøpte varer for videresalg6 3963 741
00Sum6 3963 741
14
NOTE 14 BANKINNSKUDD
Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med tnok 1 445 for morselskapet og tnok 8 933 for konsernet. I tillegg omfatter posten bundne bankinnskudd som konsernet har knyttet til sikkerhetsstillelse med tnok 12 094 (NASDAQ), tnok 6 196 (eSett) og tnok 3 026 (NordPool).
Konsernet har et konsernkontosystem hvor datterselskapene deltar. Alle selskapene er solidarisk ansvarlig for trekk på kontoen. Kontoinnehaver er Ringerikskraft AS.
15
NOTE 15 EGENKAPITAL  
   
MorselskapAksjekapitalOverkursAnnen egenkap.  Sum
Egenkapital 1.1.19150 00048 271110 829  309 100
Prinsippendring pensjon tidligere år  -5 216  -5 216
Egenkapital 1.1.2019 etter prinsippendring pensjon150 00048 271105 613  303 884
Årets endring i egenkapital:      
Årets resultat  41 271  41 271
Avsatt utbytte  -31 500  -31 500
Egenkapital 31.12.19150 00048 271115 384  313 655
   
KonsernAksjekapitalOverkursAnnen egenkap.Minoritet i Nettservice Hadeland/LajeMinoritet i KraftriketSum
Egenkapital 1.1.19150 00048 271338 2473 87225 810566 200
Prinsippendring pensjon tidligere år  -55 839 -776-56 615
Egenkapital 1.1.2019 etter prinsippendring pensjon150 00048 271282 4073 87225 034509 585
Årets endring i egenkapital:      
Prinsippendring pensjon tidligere år     0
Omregningsdifferanse valuta  1130 112
Årets resultat  11 0024 8741 58517 461
Minoritet ifbm kjøp av Nettservice Laje AS  023 672 23 672
Endring minoritet Nettservice Hadeland AS  0-468 -468
Kraftriket ut av konsern  00-26 619-26 620
Avsatt utbytte  -31 500-3 381 -34 882
Egenkapital 31.12.19150 00048 271262 02128 5670488 859
16
NOTE 16 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
 
Aksjekapitalen i morselskapet pr. 31.12.19 består av 1 000 aksjer pålydende 150 000.
 AntallPålydendeBokført
Ordinære aksjer1 000150 000150 000
Sum1 000 150 000
 
Eierstruktur
De største aksjonærene i selskapet pr. 31.12.19 var:
 OrdinæreSumEierandelStemmeandel
Ringerike Kommune73073073 %73 %
Hole Kommune12012012 %12 %
KLP15015015 %15 %
Totalt antall aksjer1 0001 000100 %100 %
17
NOTE 17 ANNEN LANGSIKTIG GJELD
 
MORSELSKAP  KONSERN 
20182019 20192018
400 000200 000Gjeld til kredittinstitusjoner200 000400 268
0500 000Obligasjonslån500 0000
18484Øvrig gjeld4 0842 758
400 184700 084Sum annen langsiktig gjeld704 084403 026
 
Selskapet har tre obligasjonslån hos Sparebank1 Markets. Lånene ble etablert i 2019 og består av ett lån på netto 100 mnok (3-årig, løpende rente), ett på 100 mnok (7-årig, fast rente) og ett på 300 mnok (10-årig, fast rente).
Selskapet har også et lån hos DNB pålydende 200 mnok. Lånet ble refinansiert i 2018 og løper frem til september 2023, hvorpå det forfaller i sin helhet.
18
NOTE 18 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER
 
MORSELSKAP
Nærstående og tilknyttede parter   
Kraftriket ASDatterselskap43 %Eid
Ringerikskraft Produksjon ASDatterselskap100 %Eid
Ringerikskraft Nett ASDatterselskap100 %Eid
Nettservice Ringerike ASDatterdatterselskap100 %Eid
Ringerikskraft Entreprenør ASDatterselskap100 %Eid
Smartservice Norge ASDatterdatterselskap100 %Eid
Ringerikskraft Nærvarme ASDatterselskap100 %Eid
Asbjørnsensgate 12-14 ASDatterselskap100 %Eid
Viul Kraft ASTilknyttet selskap50 %Eid
Nettservice Hadeland ASTilknyttet selskap73,17 %Eid
HM33 Kontoreiendom ASTilknyttet selskap49 %Eid
Smartliv ASTilknyttet selskap5 %Eid
    
Transaksjoner med selskaper i konsernet
Ringerikskraft AS har foretatt flere forskjellige transaksjoner med nærstående og tilknyttede selskaper. Alle transaksjonene er foretatt som en del av den ordinære virksomheten og til priser i henhold til armlengdeprinsippet. De vesentlige transaksjonene som er foretatt er som følger:
Solgt fra selskapTil selskapTransaksjonerBeløp
Ringerikskraft ASRingerikskraft Produksjon ASSalg av administrative tjenester12 151
Ringerikskraft ASRingerikskraft Produksjon ASLeie av biler489
Ringerikskraft ASRingerikskraft Nett ASSalg av administrative tjenester10 205
Ringerikskraft ASNettservice Ringerike ASSalg av administrative tjenester62
Ringerikskraft ASKraftriket ASSalg av administrative tjenester320
Ringerikskraft ASRingerikskraft Nærvarme ASSalg av administrative tjenester185
Ringerikskraft ASNettservice Hadeland ASSalg av administrative tjenester162
Ringerikskraft ASRingerikskraft Entreprenør ASSalg av administrative tjenester14 664
Ringerikskraft ASRingerikskraft Produksjon ASHusleie111
Ringerikskraft ASRingerikskraft Nett ASHusleie2 675
Ringerikskraft ASKraftriket ASHusleie293
Ringerikskraft ASRingerikskraft Nærvarme ASHusleie111
Ringerikskraft ASRingerikskraft Entreprenør ASHusleie4 570
Ringerikskraft ASRingerikskraft Produksjon ASRenter langsiktig lån10 057
Ringerikskraft ASRingerikskraft Nett ASRenter langsiktig lån7 557
Ringerikskraft ASRingerikskraft Entreprenør ASRenter langsiktig lån1 735
Ringerikskraft ASNettservice Hadeland ASRenter langsiktig lån400
Nettservice Ringerike ASRingerikskraft ASSalg av varer og tjenester417
Ringerikskraft Nærvarme ASRingerikskraft ASSalg av administrative tjenester265
Asbjørnsensgate 12-14 ASRingerikskraft ASHusleie300
Kraftriket ASRingerikskraft ASSalg av varer og tjenester943
Viul Kraft ASRingerikskraft ASUtbytte3 950
Smartservice Norge ASRingerikskraft ASSalg av varer og tjenester210
Ringerikskraft ASViul Kraft ASSikkerhetsstillelse600
Ringerikskraft ASSMARTliv ASSalg av administrative tjenester113
Ringerikskraft ASSMARTliv ASHusleie68
Ringerikskraft ASSMARTliv ASLeie av bil236
 
Balansen inkluderer følgende beløp som følge av transaksjoner med selskaper i konsernet:
  20192018
Kundefordringer8521 336
Leverandørgjeld9491 616
Sum1 8012 952
 
KONSERN
Transaksjoner med tilknyttet
Ringerikskraft AS har foretatt flere forskjellige transaksjoner med tilknyttede selskaper. Alle transaksjonene er foretatt som en del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser. De vesentlige transaksjonene som er foretatt er som følger:
 
Solgt fra selskapTil selskapTransaksjonerBeløp
Ringerikskraft ASViul Kraft ASSikkerhetsstillelse600
Ringerikskraft Produksjon ASViul Kraft ASSalg av administrative tjenester1 108
Ringerikskraft Produksjon ASViul Kraft ASSalg av varer og tjenester2 780
Ringerikskraft Entreprenør ASNettservice Ringerike ASSalg av administrative tjenester6 396
Ringerikskraft Entreprenør ASNettservice Hadeland ASSalg av administrative tjenester1 206
Ringerikskraft Entreprenør ASNettservice Drammen ASSalg av administrative tjenester796
Ringerikskraft Entreprenør ASNettservice DatadriftSalg av administrative tjenester531
Ringerikskraft Entreprenør ASSmartservice Norge ASSalg av varer og tjenester5 676
Ringerikskraft Entreprenør ASSmartservice Nordic ABSalg av varer og tjenester2 132
19
NOTE 19 ANDRE FORDRINGER
 
MORSELSKAP  KONSERN 
20182019 20192018
00Rødungen3 0003 000
00Øvrige47
00Sum3 0043 007
 
Rødungen er en rett til evigvarende korrigering av produksjonstap i Numedalsverkene som krediteres Vittingfoss med 880 MWh fra E-CO til markedspris i uke 8 hvert år.
20
NOTE 20 KORTSIKTIG GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER
 
MORSELSKAP  KONSERN 
20182019 20192018
250 0000Obligasjonslån0250 000
00Øvrig kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner1122
250 0000Sum gjeld til kredittinstitusjoner11250 022
21
NOTE 21 MAGASINBEHOLDNINGER
Selskapet har ikke egne magasiner, men eier andeler i reguleringsanlegg gjennom Foreningen til Bægnavassdragets Regulering og Numedalslaugens Brugseierforening. Magasinbeholdningen i vassdraget ovenfor Hønefoss kraftstasjon var på 570 millioner m3 . Dette tilsvarer en produksjon på 36 GWh i Hønefossen. Oppstrøms Vittingfoss var magasinbeholdningen 691 mill m3 noe som tilsvarer 41 GWh.
22
NOTE 22 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
Ringerikskraft vil som de fleste andre virksomheter bli påvirket av de økonomiske følgene av koronaviruset. Ringerikskraft har en god økonomi, kompetente medarbeidere og en sterk organisasjon. Ringerikskrafts virksomhet er i hovedsak langsiktig i sin natur, og forvalter viktig infrastruktur og store samfunnsverdier. Ringerikskraft er rustet for å håndtere store organisatoriske og økonomiske utfordringer, selv om det vil kunne være utfordringer i det korte bildet. Kraftprisene har falt markant fra årsskiftet, i hovedsak som følge av en mild vinter og økende ressursoverskudd i Norden. Dette har påvirket markedsprisene de nærmeste årene, og koronaviruset bidrar også til å presse prisene i det korte bildet. Analyseselskapenes langtidsprognoser viser imidlertid fortsatt forventninger om priser mellom 30 – 40 øre på mellomlang sikt.

Regnskap
Revisjonsberetning & Regnskap

Last ned RevisjonsberetningLast ned Regnskap

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.