Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Årsrapport 2020

Regnskap

Årets nøkkeltall, samfunnsregnskap, resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og noter.

Regnskap

Nøkkeltall

Nøkkeltall
NØKKELTALL KONSERN 202020192018
Resultatregnskap    
Driftsinntektermill.kr1 0081 2001 210
Driftsresultatmill.kr864148
Resultat før skattmill.kr3654128
Skattekostnadmill.kr-143747
Årsresultatmill.kr511781
Investeringer mill.kr10310391
Utbytte mill.kr313135
     
Balanse    
Sum gjeld og egenkapitalmill.kr1 7031 5341 566
Egenkapitalmill.kr581489566
Egenkapitalandel%343236
Kontantstrøm mill.kr46-2249
     
Nøkkeltall    
Driftsmargin%1512
Egenkapital­rentabilitet%10415
     
Øvrige tall    
Antall ansatte 383375294
Antall lærlinger (av total) 323221
Produsert vannkraftGWh469447416
Produsert annen fornybar energiGWh445
Distribuert i eget nettGWh769725663
Begreper

Driftsmargin (driftsresultat/driftsinntekter)

Soliditet (egenkapital i prosent av totalkapital)

Totalrentabilitet (ordinært resultat fratrukket særskatten grunnrenteskatt, før selskapsskatt i prosent av gjennomsnittlig totalkapital)

Egenkapitalrentabilitet (ordinært resultat fratrukket særskatten grunnrenteskatt, før selskapsskatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital)

Regnskap
Samfunnsregnskap

 

Totalt samfunnsregnskap 2020: Kr. 630 086 362

 

Sheet1
Samfunnsregnskap for Ringerike og Hole
Tall fra driften 2020 
Direkte virkninger 
Lønn ansatte etter skatt*68 090
Skatter og avgifter til kommune12 256
Aksjeutbytte til Ringerike Kommune21 880
Aksjeutbytte til Hole Kommune3 597
Aksjeutbytte til KLP4 495
Aksjeutbytte til Nore og Uvdal 1 528
Sponsormidler brukt lokalt2 850
Indirekte virkninger 
Varer og tjenester kjøpt lokalt67 108
Induserte virkninger 
Sysselsettingsfaktor**83 472
Sum samfunnsregnskap Ringerike og Hole265 278
Sum samfunnsregnskap øvrige kommuner364 809
Sum totalt samfunnsregnskap630 086
   
Alle tall i tusen kroner
*Lønn fratrukket Nettservice Hadeland og Nettservice Drammen, Laje og Nore
**Regnet med sysselsettingsfaktor på 1,6 og 370 000 kr i medianinntekt med 141 årsverk (fratrukket årsverk i andre kommuner i konsernet). Sysselsettingsfaktor beregnes vanligvis i området 1,3 - 2,0.

Regnskap
Regnskap

Resultatregnskap
MORSELSKAP Alle tall i tusen kroner KONSERN  
20192020Note Note20202019  
   DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER     
00 Salgsinntekt 955 7921 151 765  
44 21543 558 Annen driftsinntekt 51 97248 021  
44 21543 5581,2Sum driftsinntekter1,21 007 7641 199 786  
389139 Varekostnad 492 020680 621  
23 92326 6375,6Lønnskostnad5,6315 818269 892  
3 8433 92310Avskrivninger9,1066 02063 445  
28 12835 286 Andre driftskostnad7125 838121 377  
56 28265 985 Sum driftskostnader 999 6961 135 335  
-12 067-22 427 Driftsresultat 8 06864 452  
   FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER     
45 85831 500 Inntekt på investering i datterselskap 00  
11 46521 10311Inntekt på investering i tilknyttet selskap1136 82510 177  
19 75018 541 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 00  
5 3191 016 Annen renteinntekt 2 8278 221  
14 43029 073 Annen finansinntekt 26 89815 635  
-22 225-29 848 Annen rentekostnad -31 264-24 449  
-16 585-4 001 Annen finanskostnad -6 932-20 020  
58 01267 384 Netto finansresultat 28 354-10 436  
45 94544 957 Ordinært resultat før skattekostnad 36 42254 016  
4 675-7 7888Skattekostnad på ordinært resultat8-14 44336 555  
41 27152 745 Ordinært resultat 50 86517 461  
41 27152 745 ÅRSRESULTAT 50 86517 461  
   Minoritetens andel av årsresultatet 5 6956 459  
   Majoritetens andel av årsresultatet 45 17011 002  
   OVERFØRINGER     
9 77121 245 Overført til/fra annen egenkapital     
31 50031 500 Foreslått utbytte     
41 27152 74515Sum overføringer     
Balanse - Eiendeler
MORSELSKAP Alle tall i tusen kroner KONSERN
20192020NoteEIENDELERNote20202019
   ANLEGGSMIDLER   
 Immaterielle eiendeler   
00 Fallrettigheter9254 530254 530
3608 1488Utsatt skattefordel916 0536 942
00 Goodwill910 14214 361
3608 148 Sum immaterielle eiendeler 280 725275 833
   Varige driftsmidler   
1 1401 10810Tomter, bygninger og annen fast eiendom10322 354315 951
38915 15110Maskiner og anlegg10514 746418 933
16 68613 61210Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.1057 96956 107
18 21529 871 Sum varige driftsmidler 895 069790 991
   Finansielle anleggsmidler   
255 195336 94511Investering i datterselskap1100
172 604169 31011Investering i tilknyttet selskap1197 80585 530
675 943668 743 Lån til foretak i samme konsern  0
00 Lån til tilknyttet selskap  2 456
19 8011 38812Investeringer i aksjer og andeler128 82324 883
0019Andre fordringer194 1244 179
00 Pensjonsmidler630
1 123 5441 176 386 Sum finansielle anleggsmidler 110 755117 048
1 142 1191 214 405 Sum anleggsmidler 1 286 5491 183 872
   OMLØPSMIDLER   
00 Varer1318 0766 396
   Fordringer   
1 21487918Kundefordringer 252 826265 354
1 62616 440 Andre fordringer348 32526 593
45 15280 064 Fordring til foretak i samme konsern 00
47 99297 383 Sum fordringer 301 151291 947
21 62277 15814Bankinnskudd, kontanter o.l.1497 15151 567
69 614174 541 Sum omløpsmidler 416 378349 910
1 211 7341 388 946 SUM EIENDELER 1 702 9271 533 782
Balanse - Egenkapital
MORSELSKAP Alle tall i tusen kroner KONSERN
20192020NoteEGENKAPITAL OG GJELDNote20202019
   EGENKAPITAL   
   Innskutt egenkapital   
150 000157 65015,16Aksjekapital15,16157 650150 000
48 271116 27115Overkurs15116 27148 271
198 271273 921 Sum innskutt egenkapital 273 921198 271
   Opptjent egenkapital   
115 383136 62915Annen egenkapital15274 303262 021
00 Minoritetsinteresser 32 85828 567
115 383136 629 Sum opptjent egenkapital 307 161290 588
313 654410 550 Sum egenkapital 581 082488 859
   Gjeld    
   Avsetning for forpliktelser   
3 4133 4736Pensjonsforpliktelser639 77827 885
008Utsatt skatt87 9090
00 Andre avsetninger for forpliktelser 5090
3 4133 473 Sum avsetninger for forpliktelser 48 19627 885
   Annen langsiktig gjeld   
500 000600 00017Obligasjonslån17600 000500 000
200 084200 00017Gjeld til kredittinstitusjoner17200 058204 084
700 084800 000 Sum annen langsiktig gjeld 800 058704 084
   Kortsiktig gjeld   
139 034121 161 Kortsiktig gjeld konsernselskaper 00
0 20Gjeld til kredittinstitusjoner201311
4 52810 02718Leverandørgjeld 90 53986 656
3 61508Betalbar skatt86 96837 245
2 0002 273 Skyldige offentlige avgifter 68 44673 001
31 50031 50015Utbytte1531 50031 500
13 9069 962 Annen kortsiktig gjeld 76 12584 541
194 583174 923 Sum kortsiktig gjeld 273 591312 954
898 080978 396 Sum gjeld 1 121 8451 044 923
1 211 7341 388 946 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 702 9271 533 782
Kontantstrøm
MORSELSKAPAlle tall i tusen kronerKONSERN
20192020 20202019
  KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:  
45 94544 957Ordinært resultat før skattekostnad36 42254 016
-17-3 615Periodens betalte skatt-37 135-49 140
3 8433 923Ordinære avskrivninger61 79957 091
00Avskrivninger goodwill4 2196 355
-2 60960Forskjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser11 359-18 700
-50-89Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler-3 095-249
0-26 701Tap/gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler-29 6830
-3 950-52 603Inntekt fra datterselskap/tilknyttet selskap-21 103-3 950
00Endring i varer-10 679-2 200
411240Endring i kundefordringer20 93713 966
-3455 594Endring i leverandørgjeld5 222-22 641
-14 382-29 651Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter-31 6382 947
28 846-57 885Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter6 62537 495
  KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:  
1 442445Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler17 5994 162
3 45139 972Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler39 9723 451
-8 029-15 935Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler-119 849-102 639
00Innbetalinger ved salg av kundefinansierte anlegg6 19222 806
3 95015 000Mottatt utbytte fra tilknyttede selskap22 5156 390
01 665Endring i aksjer og andeler2 5170
00Investering i datterselskaper1180
00Investering i tilknyttede selskaper0-132
00Resultat fra inv. i annet foretak i samme konsern056
00Endringer i obligasjoner og andre fordringer-293-1 172
-50 0000Endring i lån til foretak i samme konsern00
00Effekt av valutakursendringer099
-49 18641 147Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-31 229-66 979
  KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:  
50 000100 000Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 100 00050 000
-100-84Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld-84-368
00Innskutt egenkapital7 2000
00Netto endring i kassekreditt-2 4420
00Endring i konsernkontoordning0-5 917
00Gjeld til selskap i samme konsern00
-35 000-31 500Utbetalinger av utbytte-34 491-36 500
022 515Innbetaling av utbytte00
40 26230 858Innbetaling av konsernbidrag00
0-1 857Utbetaling av konsernbidrag00
55 162119 932Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter70 1837 215
34 822103 194Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende45 579-22 269
-85 374-50 552Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.51 56773 836
-50 55252 642Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.97 14651 567
  Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende består av:  
1 6011 740Bankinnskudd mv.97 14651 567
-52 15350 902Konsernkontoordning   

Regnskap
Noter

Alle tall i tusen kroner. 

Note 1
NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge.
Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet består av morselskapet og datterselskaper hvor morselskapet direkte eller indirekte eier mer enn 50% av aksjene eller på annen måte har kontroll. For datterselskap tilkommet gjennom året er resultatet fra tidspunktet for Ringerikskrafts overtagelse av kontroll og frem til 31.12 medtatt i resultatregnskapet. Disse selskapene er inkludert i balansen pr. 31.12. Ved eventuelt salg av datterselskap i løpet året er resultat fra 01.01 og frem til salgstidspunkt inkludert i resultatregnskapet. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. I konsolideringen er bokført verdi av aksjer i datterselskapene eliminert mot egenkapitalen i datterselskapene på kjøpstidspunktet. Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskap. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes og pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll. Transaksjonsutgifter forbundet med kjøpet kostnadsføres. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler, overtatt gjeld og betingede forpliktelser er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, og inkluderer eventuelle ikke-kontrollerende eierinteresser. Anskaffelskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler (materielle og immaterielle) i datterselskap, balanseføres som goodwill.
Datterselskap/tilknyttet selskap
Datterselskaper og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Tilknyttede selskap er selskap hvor Ringerikskraft har betydelig innflytelse over den finansielle og operasjonelle styringen, men som ikke er datterselskap eller felleskontrollert virksomhet. Betydelig innflytelse vil normalt si at Ringerikskraft eier mer enn 20% av aksjene i selskapet. I konsernregnskapet vurderes tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden. Morselskapets andel av resultatet er basert på de investerte selskapenes resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansene er vist under finansielle anleggsmidler.
Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.
Driftsinntekter
Driftsinntekter gjenspeiler opptjent verdi av produsert og levert strøm, overføringstjenester og andre varer og tjenester. Avregning av konsernets nett- og kraftkunder foretas etterskuddsvis hver måned, hver annen måned eller årlig etter måleravlesninger. Hovedtyngden av disse avlesningene har siden utgangen av 2013 kommet inn via timesavleste AMS målere. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet.
Inntektsrammer for nettvirksomheten
Nettselskapenes virksomhet (monopolvirksomhet) blir regulert gjennom regler fastsatt av Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). Det fastsettes inntektsrammer for hvert inntektsår og inntektsrammen reduseres årlig med et effektivitetskrav. Merinntekt skal tilbakeføres kundene, mens mindreinntekt kan hentes fra kundene. Nettselskapene skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. Akkumulert mer- eller mindreinntekt regnskapsføres som henholdsvis gjeld eller fordring i balansen.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.
Utover alminnelig inntektsskatt belastes kraftproduksjonsvirksomheten med naturressursskatt og grunnrenteskatt (omfatter kraftverksgeneratorer med påstemplet merkeytelse over 10 000 KVA). I tillegg betales eiendomsskatt. Eiendomsskatten er i regnskapet klassifisert som en driftskostnad. Dette på grunn av at den ikke er en resultat- eller omsetningsbasert skatt, men fastsettes basert på eiendomsverdier innenfor kraftproduksjon.
Naturressursskatt er en betalbar skatt som beregnes på grunnlag av det enkelte kraftverks gjennomsnittlige kraftproduksjon de siste sju årene. Naturressursskatten kan avregnes krone for krone mot alminnelig inntektsskatt i den utstrekning konsernets alminnelige inntektsskatt for et enkelt år utgjør et høyere beløp enn naturressursskatten. I motsatt fall representerer naturressursskatt en forskuddsbetaling, og balanseføres som fordring.
Grunnrenteskatten utgjør 37 % av kraftstasjonens normerte resultat utover beregnet friinntekt. Utsatt skatt/-skattefordel knyttet til negative grunnrenteinntekter og midlertidige forskjeller på driftsmidler er beregnet basert på en skattesats på 37%. Eventuell negativ grunnrenteinntekt fra et kraftverk kan avregnes mot positiv grunnrenteinntekt fra et annet kraftverk.
Utsatt skatt og utsatt grunnrenteskatt i forbindelse med kjøp av kraftproduksjonsvirksomhet beregnes og bokføres til nåverdi. Gjenvinningstidspunktet for fallrettigheter er ubestemt og det forventes ikke verdifall på slike rettigheter. Nåverdien av utsatt skatt og utsatt grunnrenteskatt for fallrettigheter er dermed null.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler som består av fallrettigheter, goodwill, forskning og utvikling og merverdi kunder, er balanseført til historisk kost i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Fallrettigheter avskrives normalt ikke, da det ikke foreligger hjemfallsrett og verdiene anses som evigvarende. Det foretas vurdering av nedskrivningsbehov når det foreligger indikasjoner på verdifall, minimum en gang i året. Goodwill avskrives lineært over forventet økonomisk levetid.
Forskning og utvikling
Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel, og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid. Utgifter til forskning kostnadsføres løpende.
Offentlige tilskudd
Tilskudd knyttet til prosjekter behandles som en reduksjon av beløp innregnet i balansen.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger TNOK 15. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er høyest av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.
Andre anleggsaksjer-/andeler
Anleggsaksjer-/andeler i selskap hvor Ringerikskraft AS ikke har betydelig innflytelse balanseføres til ankaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
Elsertifikater
Ringerikskraft Produksjon AS har egentilvirket 35 460 elsertifikater gjennom året. Tildelingen av elsertifikater behandles som offentlig driftstilskudd og balanseføres. Etterfølgende måling skjer etter laveste verdis prinsipp.
Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Prosjekter
Igangværende prosjekter behandles i samsvar med løpende avregningsmetode. Dersom utfallet av prosjektene ikke kan fastslås med rimelig grad av sikkerhet, er inntektsføringen basert på løpende avregning uten fortjeneste.
Anleggskontrakter
Anleggskontrakter regnskapsføres etter løpende avregnings metoder. Dette innebærer at inntektsføringen skjer i takt med fremdriften i prosjektene. Inntektsføringen tilsvarer fullføringsgraden av prosjektene. Fullføringsgraden beregnes på grunnlag av utført produksjon. Utført produksjon måles ved de påløpte prosjektkostnadene, og fullføringsgraden beregnes som forholdet mellom prosjektkostnader og estimert totalkostnader på prosjektene. Dersom vurderingen av et prosjekt viser at det vil gå med tap, gjøres det avsetning for hele det forventede tapet uavhengig av fullføringsgrad.
Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
Pensjoner, innskuddspensjon
Ytelsespensjon ble stengt for alle ansatte bortsett fra de som hadde nådd mulig pensjonsalder 31.12.2014. Premiebelastningene tas løpende i personalkostnaden.
Pensjoner, lukket ytelsesordning
Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen var dekket gjennom en ytelsesbasert pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Ytelsesordningen ble stengt i 2014 for alle bortsett fra de som har nådd mulig pensjonsalder. Det er beregnet oppsatte pensjonsrettigheter for de ansatte som er flyttet over på innskuddspensjon.
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse er beregnet etter prinsippene i Norsk Regnskapsstandard 6 ”Pensjonskostnader”. Beregningene er basert på en rekke forutsetninger, herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn og pensjoner, avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger. I det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget er det forutsatt lineær opptjening frem til pensjonsalder for alle ytelser. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelser som skyldes endringer og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid.
Finansielle instrumenter
Selskapet har en prissikringsstrategi for produsert kraft med en 10 års rullerende sikringsstrategi (kontantstrømsikring). Strategien gjelder kraftpris og valuta. Kraftsikringene foretas i hovedsak mot Statkraft, men kan også gjøres mot NASDAQ OMX. Valutasikringene gjøres mot DNB Markets. Sikringer gjøres opp løpende når kraftkontraktene går til levering.
Akkumulert for sikrede kontrakter (2021-2028) viser beregningen et netto tap på 20,2 mnok pr 31.12.2020.
Sikring gjøres for å sikre fremtidige inntekter og anses som en kontantstrømsikring. Sikringen regnskapsføres ikke. Dette er i samsvar med NGAAP.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter en indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.
Viul Kraft AS
Det er ikke foretatt avskrivning for goodwill i årets regnskap, da disse verdiene knyttes til fallrettigheter. Det gjøres vurdering rundt behov for nedskrivning ved eventuelt verdifall.
2
NOTE 2 INFORMASJON OM VIRKSOMHETSOMRÅDER
       
2020DriftsinntekterDriftskostnaderAvskrivningerDriftsresultatEiendelerEgenkapital
Produksjon96 91477 8459 00710 062678 516260 454
Nett167 287129 30028 9649 023590 964221 755
Entreprenør797 138760 80022 11114 227396 78995 905
Annet60 07874 0436 395-20 3601 435 202433 383
Nærvarme3 9984 790928-1 72020 08318 782
Elimineringer-117 651-113 101-1 386-3 165-1 418 627-449 196
Konsern1 007 764933 67766 0208 0681 702 927581 083
       
2019DriftsinntekterDriftskostnaderAvskrivningerDriftsresultatEiendelerEgenkapital
Produksjon137 19486 2828 75542 157705 741272 455
Nett166 847122 13427 04817 665541 035158 161
Entreprenør723 891687 63020 02516 236404 06499 419
Annet44 51552 7843 929-12 1981 218 727320 599
Nærvarme6 5666 226661-32121 47519 791
Elimineringer120 773116 8343 027913-1 357 261-381 565
Konsern1 199 7861 071 89063 44564 4521 533 782488 860
3
NOTE 3 MER-/MINDREINNTEKT
 
 20202019
Faktisk inntekt fra kunder175 656152 078
Årets inntektsramme fra NVE131 899111 182
Avvik avskrivninger og avkastning på avvik avkastningsgrunnlag3 1695 824
FoU prosjekt godkjent av NVE1 4611 276
Eiendomsskatt591-602
Overliggende Nett40 86443 744
KILE-6 238-4 651
Innbetalte Elhub-gebyrer1 3830
Tillatt inntekt fra NVE173 129156 773
Årets merinntekt (+) / mindreinntekt (-)2 527-4 695
Mer- (+)/mindreinntekt (-) inkl. renter 1.1.-13 064-6 229
Årets bevegelser inkl. renter og korreksjoner fra NVE2 527-4 868
Årets avsetning renter mer- (+)/mindreinntekt (-) inkl renter 31.12-1180
Akkumulert mer- (+) / mindreinntekt (-) inkl renter 31.12-10 655-11 097
   
I forbindelse med fusjon beregner NVE mer-/mindreinntekt samlet for Ringerikskraft Nett AS og Nore Energi AS med virkning fra 01.01.20.
Fordeling av tillatt inntekt: Ringerikskraft Nett AS 158 296 tnok, Nore Energi 14 833 tnok.
   
Fusjonen foretatt gjennom 2020 gir et avvik mellom Nettvirksomhet i note 2 og tillatt inntekt fra NVE i note 3.
   
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter ved enkeltvedtak årlig mer- eller mindreinntekt for nettvirksomheten. Vedtaket for regnskapet blir gjort i påfølgende år, og eventuelle korreksjoner blir korrigert i forbindelse med NVE vedtaket.
   
Nettvirksomheten skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null.
Merinntekt skal tilbakeføres kundene og mindreinntekt kan hentes inn fra kundene gjennom beregning av tariffene. Avvik på mer enn 25 % av tillatt inntekt skal strykes fra akkumulert mer / mindreinntekt.
   
4
NOTE 4 NVE NETTKAPITAL
 
Balanse20202019
Sum driftsmidler etter fordeling 1.1.469 986406 622
Sum driftsmidler etter fordeling 31.12.482 181424 734
Gjennomsnittlige driftsmidler476 084421 170
1 % påslag for nettkapital4 7614 212
Avkastningsgrunnlag480 845425 382
Avkastning (driftsresultat/nettkapital)0,98 %3,99 %
Driftsresultat i nettvirksomheten4 72116 964
 
Driftsresultatet refererer til NVE regulert inntekt (fiber, tele og ikke nettrelatert inntekt trukket ut av driftsresultat).
   
Ifb. med fusjon rapporteres Ringerikskraft Nett AS og Nore Energi AS samlet for 2020.
5
NOTE 5 LØNNSKOSTNAD M.V.
 
MORSELSKAP   KONSERN
20192020LØNNSKOSTNAD20202019
17 32718 721Lønn254 730233 431
3 0342 900Folketrygdavgift37 23437 119
-9551 171Pensjonskostnader stengt ytelse14 357-7 959
1 3211 141Pensjonskostnader innskudd17 38315 377
3 1963 687Andre ytelser6 6644 228
0-983Aktiverte kostnader-14 549-12 304
23 92326 637Sum315 818269 892
2221Antall ansatte383375
     
Ytelser til ledende personerLønnBonusAndre naturalytelserPensjonskostnaderStyrehonorarTotale ytelser
Ole Sunnset, Administrerende direktør2 797 334160 3 291
Styret i Ringerikskraft AS640    640
 
Ytelsespensjonsordningen ble stengt i 2014.
Administrerende direktør har en sluttavtale med rett til å fratre ved fylte 62 år. Ved fratredelse ved 62 år har han krav på utbetaling av lønn tilsvarende 66 % av den lønn han hadde på fratredelsestidspunktet frem til ordinær pensjonsalder, for tiden 67 år. Hvis partene ønsker det kan administrerende direktør fortsette i stillingen etter fylte 62 år. Av administrerende direktørers ytelser har tnok 1 100 blitt viderefakturert til datterselskapene. Det er avtalt at eventuell sluttlønn skal avkortes krone mot krone hvis han velger å gå inn i en ny stilling utenom bedriften. Dette gjelder ikke styrehonorarer, andre lignende betalte verv.
Pensjonskostnad er bedriftens innbetalte premier og avsetninger som inngår i pensjonsordning (KLP). Det er ikke avsatt forpliktelse for sluttavtalen med administrerende direktør, da det er lagt til grunn at han har som intensjon å fortsette i stillingen.
     
Revisor    
Godtgjørelse til Ernst & Young AS fordeler seg slik:    
RIK AS     KONSERN
20192020Revisjon 20202019
175179Lovpålagt revisjonshonorar 1 4731 345
58848Skattemessig bistand 1 152336
119715Annen bistand 1 009345
-148Andre attestasjonstjenester 25926
3531 890SUM 3 8942 053
 
Beløpene er eksklusive merverdiavgift.
6
NOTE 6 PENSJON
 
Selskapet er pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Foretakets pensjonsansvar i henhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Alle foretak i KLP inngår i en flerforetaksplan.
Ingen er aktiv i ytelsespensjonsordningen i morselskapet, og 13 personer i konsernet. 21 ansatte inngår i innskuddspensjonsordningen i morselskapet, og 370 personer i konsernet.
 
MORSELSKAP KONSERN
20192020 20202019
500Nåverdi av årets pensjonsopptjening1 1211 139
702576Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen5 9816 226
-1 007-915Avkastning på pensjonsmidler-9 152-8 877
2621 107Resultatført estimeringstap/(gevinst)14 5893 021
6767Administrasjonskost639618
-26-41Periodisert arbeidsgiveravgift-220-128
1 2520Resultatført planendring06 460
00Resultatført andel nettoforpliktelse v avkortning00
1 300794Netto pensjonskostnad 12 9588 459
 
MORSELSKAP KONSERN
Forpliktelser  Forpliktelser
20192020 20202019
-28 043-31 183Beregnede pensjonsforpliktelser-292 247-244 588
24 78527 916Pensjonsmidler (til markedsverdi)256 351218 799
-155-206Periodisert arbeidsgiveravgift-3 882-2 096
3 4133 473Netto pensjonsforpliktelser39 77827 885
 
Økonomiske forutsetninger:20202019
Diskonteringsrente1,70 %2,30 %
Årlig lønnsvekst2,75 %2,25 %
Forventet avkastning på fondsmidler4,30 %3,80 %
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp2,00 %2,00 %
Forventet pensjonsregulering1,24 %1,24 %
 
Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.
 
Kompensasjoner i forbindelse med stenging ytelsespensjon som inngår i ovennevnte pensjonsforpliktelser:
 
MORSELSKAP KONSERN
Forpliktelser Forpliktelser
20192020 20202019
1 083633Forpliktelser stenging ytelsespensjon7 19211 842
7
NOTE 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER
 Konsern
 20202019
Kostnader lokaler21 41422 287
Leiekostnader maskiner / inventar2 1402 246
Materiell, utstyr verktøy24 45323 733
Regningsarbeid / konsulenttjenester26 51121 457
Kontorkostnader / trykksaker5 1155 728
Telefon / porto4 7104 598
Kostnader transportmidler19 25818 958
Reise og diett2 6104 7