Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Årsrapport 2020

Regnskap

Årets nøkkeltall, samfunnsregnskap, resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og noter.

Regnskap

Nøkkeltall

Nøkkeltall
NØKKELTALL KONSERN 202020192018
Resultatregnskap    
Driftsinntektermill.kr1 0081 2001 210
Driftsresultatmill.kr864148
Resultat før skattmill.kr3654128
Skattekostnadmill.kr-143747
Årsresultatmill.kr511781
Investeringer mill.kr10310391
Utbytte mill.kr313135
     
Balanse    
Sum gjeld og egenkapitalmill.kr1 7031 5341 566
Egenkapitalmill.kr581489566
Egenkapitalandel%343236
Kontantstrøm mill.kr46-2249
     
Nøkkeltall    
Driftsmargin%1512
Egenkapital­rentabilitet%10415
     
Øvrige tall    
Antall ansatte 383375294
Antall lærlinger (av total) 323221
Produsert vannkraftGWh469447416
Produsert annen fornybar energiGWh445
Distribuert i eget nettGWh769725663
Begreper

Driftsmargin (driftsresultat/driftsinntekter)

Soliditet (egenkapital i prosent av totalkapital)

Totalrentabilitet (ordinært resultat fratrukket særskatten grunnrenteskatt, før selskapsskatt i prosent av gjennomsnittlig totalkapital)

Egenkapitalrentabilitet (ordinært resultat fratrukket særskatten grunnrenteskatt, før selskapsskatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital)

Regnskap
Samfunnsregnskap

 

Totalt samfunnsregnskap 2020: Kr. 630 086 362

 

Sheet1
Samfunnsregnskap for Ringerike og Hole
Tall fra driften 2020 
Direkte virkninger 
Lønn ansatte etter skatt*68 090
Skatter og avgifter til kommune12 256
Aksjeutbytte til Ringerike Kommune21 880
Aksjeutbytte til Hole Kommune3 597
Aksjeutbytte til KLP4 495
Aksjeutbytte til Nore og Uvdal 1 528
Sponsormidler brukt lokalt2 850
Indirekte virkninger 
Varer og tjenester kjøpt lokalt67 108
Induserte virkninger 
Sysselsettingsfaktor**83 472
Sum samfunnsregnskap Ringerike og Hole265 278
Sum samfunnsregnskap øvrige kommuner364 809
Sum totalt samfunnsregnskap630 086
   
Alle tall i tusen kroner
*Lønn fratrukket Nettservice Hadeland og Nettservice Drammen, Laje og Nore
**Regnet med sysselsettingsfaktor på 1,6 og 370 000 kr i medianinntekt med 141 årsverk (fratrukket årsverk i andre kommuner i konsernet). Sysselsettingsfaktor beregnes vanligvis i området 1,3 - 2,0.

Regnskap
Regnskap

Resultatregnskap
MORSELSKAP Alle tall i tusen kroner KONSERN  
20192020Note Note20202019  
   DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER     
00 Salgsinntekt 955 7921 151 765  
44 21543 558 Annen driftsinntekt 51 97248 021  
44 21543 5581,2Sum driftsinntekter1,21 007 7641 199 786  
389139 Varekostnad 492 020680 621  
23 92326 6375,6Lønnskostnad5,6315 818269 892  
3 8433 92310Avskrivninger9,1066 02063 445  
28 12835 286 Andre driftskostnad7125 838121 377  
56 28265 985 Sum driftskostnader 999 6961 135 335  
-12 067-22 427 Driftsresultat 8 06864 452  
   FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER     
45 85831 500 Inntekt på investering i datterselskap 00  
11 46521 10311Inntekt på investering i tilknyttet selskap1136 82510 177  
19 75018 541 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 00  
5 3191 016 Annen renteinntekt 2 8278 221  
14 43029 073 Annen finansinntekt 26 89815 635  
-22 225-29 848 Annen rentekostnad -31 264-24 449  
-16 585-4 001 Annen finanskostnad -6 932-20 020  
58 01267 384 Netto finansresultat 28 354-10 436  
45 94544 957 Ordinært resultat før skattekostnad 36 42254 016  
4 675-7 7888Skattekostnad på ordinært resultat8-14 44336 555  
41 27152 745 Ordinært resultat 50 86517 461  
41 27152 745 ÅRSRESULTAT 50 86517 461  
   Minoritetens andel av årsresultatet 5 6956 459  
   Majoritetens andel av årsresultatet 45 17011 002  
   OVERFØRINGER     
9 77121 245 Overført til/fra annen egenkapital     
31 50031 500 Foreslått utbytte     
41 27152 74515Sum overføringer     
Balanse - Eiendeler
MORSELSKAP Alle tall i tusen kroner KONSERN
20192020NoteEIENDELERNote20202019
   ANLEGGSMIDLER   
 Immaterielle eiendeler   
00 Fallrettigheter9254 530254 530
3608 1488Utsatt skattefordel916 0536 942
00 Goodwill910 14214 361
3608 148 Sum immaterielle eiendeler 280 725275 833
   Varige driftsmidler   
1 1401 10810Tomter, bygninger og annen fast eiendom10322 354315 951
38915 15110Maskiner og anlegg10514 746418 933
16 68613 61210Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.1057 96956 107
18 21529 871 Sum varige driftsmidler 895 069790 991
   Finansielle anleggsmidler   
255 195336 94511Investering i datterselskap1100
172 604169 31011Investering i tilknyttet selskap1197 80585 530
675 943668 743 Lån til foretak i samme konsern  0
00 Lån til tilknyttet selskap  2 456
19 8011 38812Investeringer i aksjer og andeler128 82324 883
0019Andre fordringer194 1244 179
00 Pensjonsmidler630
1 123 5441 176 386 Sum finansielle anleggsmidler 110 755117 048
1 142 1191 214 405 Sum anleggsmidler 1 286 5491 183 872
   OMLØPSMIDLER   
00 Varer1318 0766 396
   Fordringer   
1 21487918Kundefordringer 252 826265 354
1 62616 440 Andre fordringer348 32526 593
45 15280 064 Fordring til foretak i samme konsern 00
47 99297 383 Sum fordringer 301 151291 947
21 62277 15814Bankinnskudd, kontanter o.l.1497 15151 567
69 614174 541 Sum omløpsmidler 416 378349 910
1 211 7341 388 946 SUM EIENDELER 1 702 9271 533 782
Balanse - Egenkapital
MORSELSKAP Alle tall i tusen kroner KONSERN
20192020NoteEGENKAPITAL OG GJELDNote20202019
   EGENKAPITAL   
   Innskutt egenkapital   
150 000157 65015,16Aksjekapital15,16157 650150 000
48 271116 27115Overkurs15116 27148 271
198 271273 921 Sum innskutt egenkapital 273 921198 271
   Opptjent egenkapital   
115 383136 62915Annen egenkapital15274 303262 021
00 Minoritetsinteresser 32 85828 567
115 383136 629 Sum opptjent egenkapital 307 161290 588
313 654410 550 Sum egenkapital 581 082488 859
   Gjeld    
   Avsetning for forpliktelser   
3 4133 4736Pensjonsforpliktelser639 77827 885
008Utsatt skatt87 9090
00 Andre avsetninger for forpliktelser 5090
3 4133 473 Sum avsetninger for forpliktelser 48 19627 885
   Annen langsiktig gjeld   
500 000600 00017Obligasjonslån17600 000500 000
200 084200 00017Gjeld til kredittinstitusjoner17200 058204 084
700 084800 000 Sum annen langsiktig gjeld 800 058704 084
   Kortsiktig gjeld   
139 034121 161 Kortsiktig gjeld konsernselskaper 00
0 20Gjeld til kredittinstitusjoner201311
4 52810 02718Leverandørgjeld 90 53986 656
3 61508Betalbar skatt86 96837 245
2 0002 273 Skyldige offentlige avgifter 68 44673 001
31 50031 50015Utbytte1531 50031 500
13 9069 962 Annen kortsiktig gjeld 76 12584 541
194 583174 923 Sum kortsiktig gjeld 273 591312 954
898 080978 396 Sum gjeld 1 121 8451 044 923
1 211 7341 388 946 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 702 9271 533 782
Kontantstrøm
MORSELSKAPAlle tall i tusen kronerKONSERN
20192020 20202019
  KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:  
45 94544 957Ordinært resultat før skattekostnad36 42254 016
-17-3 615Periodens betalte skatt-37 135-49 140
3 8433 923Ordinære avskrivninger61 79957 091
00Avskrivninger goodwill4 2196 355
-2 60960Forskjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser11 359-18 700
-50-89Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler-3 095-249
0-26 701Tap/gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler-29 6830
-3 950-52 603Inntekt fra datterselskap/tilknyttet selskap-21 103-3 950
00Endring i varer-10 679-2 200
411240Endring i kundefordringer20 93713 966
-3455 594Endring i leverandørgjeld5 222-22 641
-14 382-29 651Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter-31 6382 947
28 846-57 885Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter6 62537 495
  KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:  
1 442445Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler17 5994 162
3 45139 972Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler39 9723 451
-8 029-15 935Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler-119 849-102 639
00Innbetalinger ved salg av kundefinansierte anlegg6 19222 806
3 95015 000Mottatt utbytte fra tilknyttede selskap22 5156 390
01 665Endring i aksjer og andeler2 5170
00Investering i datterselskaper1180
00Investering i tilknyttede selskaper0-132
00Resultat fra inv. i annet foretak i samme konsern056
00Endringer i obligasjoner og andre fordringer-293-1 172
-50 0000Endring i lån til foretak i samme konsern00
00Effekt av valutakursendringer099
-49 18641 147Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-31 229-66 979
  KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:  
50 000100 000Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 100 00050 000
-100-84Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld-84-368
00Innskutt egenkapital7 2000
00Netto endring i kassekreditt-2 4420
00Endring i konsernkontoordning0-5 917
00Gjeld til selskap i samme konsern00
-35 000-31 500Utbetalinger av utbytte-34 491-36 500
022 515Innbetaling av utbytte00
40 26230 858Innbetaling av konsernbidrag00
0-1 857Utbetaling av konsernbidrag00
55 162119 932Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter70 1837 215
34 822103 194Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende45 579-22 269
-85 374-50 552Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.51 56773 836
-50 55252 642Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.97 14651 567
  Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende består av:  
1 6011 740Bankinnskudd mv.97 14651 567
-52 15350 902Konsernkontoordning   

Regnskap
Noter

Alle tall i tusen kroner. 

Note 1
NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge.
Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet består av morselskapet og datterselskaper hvor morselskapet direkte eller indirekte eier mer enn 50% av aksjene eller på annen måte har kontroll. For datterselskap tilkommet gjennom året er resultatet fra tidspunktet for Ringerikskrafts overtagelse av kontroll og frem til 31.12 medtatt i resultatregnskapet. Disse selskapene er inkludert i balansen pr. 31.12. Ved eventuelt salg av datterselskap i løpet året er resultat fra 01.01 og frem til salgstidspunkt inkludert i resultatregnskapet. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. I konsolideringen er bokført verdi av aksjer i datterselskapene eliminert mot egenkapitalen i datterselskapene på kjøpstidspunktet. Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskap. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes og pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll. Transaksjonsutgifter forbundet med kjøpet kostnadsføres. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler, overtatt gjeld og betingede forpliktelser er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, og inkluderer eventuelle ikke-kontrollerende eierinteresser. Anskaffelskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler (materielle og immaterielle) i datterselskap, balanseføres som goodwill.
Datterselskap/tilknyttet selskap
Datterselskaper og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Tilknyttede selskap er selskap hvor Ringerikskraft har betydelig innflytelse over den finansielle og operasjonelle styringen, men som ikke er datterselskap eller felleskontrollert virksomhet. Betydelig innflytelse vil normalt si at Ringerikskraft eier mer enn 20% av aksjene i selskapet. I konsernregnskapet vurderes tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden. Morselskapets andel av resultatet er basert på de investerte selskapenes resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansene er vist under finansielle anleggsmidler.
Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.
Driftsinntekter
Driftsinntekter gjenspeiler opptjent verdi av produsert og levert strøm, overføringstjenester og andre varer og tjenester. Avregning av konsernets nett- og kraftkunder foretas etterskuddsvis hver måned, hver annen måned eller årlig etter måleravlesninger. Hovedtyngden av disse avlesningene har siden utgangen av 2013 kommet inn via timesavleste AMS målere. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet.
Inntektsrammer for nettvirksomheten
Nettselskapenes virksomhet (monopolvirksomhet) blir regulert gjennom regler fastsatt av Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). Det fastsettes inntektsrammer for hvert inntektsår og inntektsrammen reduseres årlig med et effektivitetskrav. Merinntekt skal tilbakeføres kundene, mens mindreinntekt kan hentes fra kundene. Nettselskapene skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. Akkumulert mer- eller mindreinntekt regnskapsføres som henholdsvis gjeld eller fordring i balansen.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.
Utover alminnelig inntektsskatt belastes kraftproduksjonsvirksomheten med naturressursskatt og grunnrenteskatt (omfatter kraftverksgeneratorer med påstemplet merkeytelse over 10 000 KVA). I tillegg betales eiendomsskatt. Eiendomsskatten er i regnskapet klassifisert som en driftskostnad. Dette på grunn av at den ikke er en resultat- eller omsetningsbasert skatt, men fastsettes basert på eiendomsverdier innenfor kraftproduksjon.
Naturressursskatt er en betalbar skatt som beregnes på grunnlag av det enkelte kraftverks gjennomsnittlige kraftproduksjon de siste sju årene. Naturressursskatten kan avregnes krone for krone mot alminnelig inntektsskatt i den utstrekning konsernets alminnelige inntektsskatt for et enkelt år utgjør et høyere beløp enn naturressursskatten. I motsatt fall representerer naturressursskatt en forskuddsbetaling, og balanseføres som fordring.
Grunnrenteskatten utgjør 37 % av kraftstasjonens normerte resultat utover beregnet friinntekt. Utsatt skatt/-skattefordel knyttet til negative grunnrenteinntekter og midlertidige forskjeller på driftsmidler er beregnet basert på en skattesats på 37%. Eventuell negativ grunnrenteinntekt fra et kraftverk kan avregnes mot positiv grunnrenteinntekt fra et annet kraftverk.
Utsatt skatt og utsatt grunnrenteskatt i forbindelse med kjøp av kraftproduksjonsvirksomhet beregnes og bokføres til nåverdi. Gjenvinningstidspunktet for fallrettigheter er ubestemt og det forventes ikke verdifall på slike rettigheter. Nåverdien av utsatt skatt og utsatt grunnrenteskatt for fallrettigheter er dermed null.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler som består av fallrettigheter, goodwill, forskning og utvikling og merverdi kunder, er balanseført til historisk kost i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Fallrettigheter avskrives normalt ikke, da det ikke foreligger hjemfallsrett og verdiene anses som evigvarende. Det foretas vurdering av nedskrivningsbehov når det foreligger indikasjoner på verdifall, minimum en gang i året. Goodwill avskrives lineært over forventet økonomisk levetid.
Forskning og utvikling
Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel, og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid. Utgifter til forskning kostnadsføres løpende.
Offentlige tilskudd
Tilskudd knyttet til prosjekter behandles som en reduksjon av beløp innregnet i balansen.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger TNOK 15. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er høyest av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.
Andre anleggsaksjer-/andeler
Anleggsaksjer-/andeler i selskap hvor Ringerikskraft AS ikke har betydelig innflytelse balanseføres til ankaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
Elsertifikater
Ringerikskraft Produksjon AS har egentilvirket 35 460 elsertifikater gjennom året. Tildelingen av elsertifikater behandles som offentlig driftstilskudd og balanseføres. Etterfølgende måling skjer etter laveste verdis prinsipp.
Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Prosjekter
Igangværende prosjekter behandles i samsvar med løpende avregningsmetode. Dersom utfallet av prosjektene ikke kan fastslås med rimelig grad av sikkerhet, er inntektsføringen basert på løpende avregning uten fortjeneste.
Anleggskontrakter
Anleggskontrakter regnskapsføres etter løpende avregnings metoder. Dette innebærer at inntektsføringen skjer i takt med fremdriften i prosjektene. Inntektsføringen tilsvarer fullføringsgraden av prosjektene. Fullføringsgraden beregnes på grunnlag av utført produksjon. Utført produksjon måles ved de påløpte prosjektkostnadene, og fullføringsgraden beregnes som forholdet mellom prosjektkostnader og estimert totalkostnader på prosjektene. Dersom vurderingen av et prosjekt viser at det vil gå med tap, gjøres det avsetning for hele det forventede tapet uavhengig av fullføringsgrad.
Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
Pensjoner, innskuddspensjon
Ytelsespensjon ble stengt for alle ansatte bortsett fra de som hadde nådd mulig pensjonsalder 31.12.2014. Premiebelastningene tas løpende i personalkostnaden.
Pensjoner, lukket ytelsesordning
Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen var dekket gjennom en ytelsesbasert pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Ytelsesordningen ble stengt i 2014 for alle bortsett fra de som har nådd mulig pensjonsalder. Det er beregnet oppsatte pensjonsrettigheter for de ansatte som er flyttet over på innskuddspensjon.
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse er beregnet etter prinsippene i Norsk Regnskapsstandard 6 ”Pensjonskostnader”. Beregningene er basert på en rekke forutsetninger, herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn og pensjoner, avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger. I det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget er det forutsatt lineær opptjening frem til pensjonsalder for alle ytelser. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelser som skyldes endringer og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid.
Finansielle instrumenter
Selskapet har en prissikringsstrategi for produsert kraft med en 10 års rullerende sikringsstrategi (kontantstrømsikring). Strategien gjelder kraftpris og valuta. Kraftsikringene foretas i hovedsak mot Statkraft, men kan også gjøres mot NASDAQ OMX. Valutasikringene gjøres mot DNB Markets. Sikringer gjøres opp løpende når kraftkontraktene går til levering.
Akkumulert for sikrede kontrakter (2021-2028) viser beregningen et netto tap på 20,2 mnok pr 31.12.2020.
Sikring gjøres for å sikre fremtidige inntekter og anses som en kontantstrømsikring. Sikringen regnskapsføres ikke. Dette er i samsvar med NGAAP.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter en indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.
Viul Kraft AS
Det er ikke foretatt avskrivning for goodwill i årets regnskap, da disse verdiene knyttes til fallrettigheter. Det gjøres vurdering rundt behov for nedskrivning ved eventuelt verdifall.
2
NOTE 2 INFORMASJON OM VIRKSOMHETSOMRÅDER
       
2020DriftsinntekterDriftskostnaderAvskrivningerDriftsresultatEiendelerEgenkapital
Produksjon96 91477 8459 00710 062678 516260 454
Nett167 287129 30028 9649 023590 964221 755
Entreprenør797 138760 80022 11114 227396 78995 905
Annet60 07874 0436 395-20 3601 435 202433 383
Nærvarme3 9984 790928-1 72020 08318 782
Elimineringer-117 651-113 101-1 386-3 165-1 418 627-449 196
Konsern1 007 764933 67766 0208 0681 702 927581 083
       
2019DriftsinntekterDriftskostnaderAvskrivningerDriftsresultatEiendelerEgenkapital
Produksjon137 19486 2828 75542 157705 741272 455
Nett166 847122 13427 04817 665541 035158 161
Entreprenør723 891687 63020 02516 236404 06499 419
Annet44 51552 7843 929-12 1981 218 727320 599
Nærvarme6 5666 226661-32121 47519 791
Elimineringer120 773116 8343 027913-1 357 261-381 565
Konsern1 199 7861 071 89063 44564 4521 533 782488 860
3
NOTE 3 MER-/MINDREINNTEKT
 
 20202019
Faktisk inntekt fra kunder175 656152 078
Årets inntektsramme fra NVE131 899111 182
Avvik avskrivninger og avkastning på avvik avkastningsgrunnlag3 1695 824
FoU prosjekt godkjent av NVE1 4611 276
Eiendomsskatt591-602
Overliggende Nett40 86443 744
KILE-6 238-4 651
Innbetalte Elhub-gebyrer1 3830
Tillatt inntekt fra NVE173 129156 773
Årets merinntekt (+) / mindreinntekt (-)2 527-4 695
Mer- (+)/mindreinntekt (-) inkl. renter 1.1.-13 064-6 229
Årets bevegelser inkl. renter og korreksjoner fra NVE2 527-4 868
Årets avsetning renter mer- (+)/mindreinntekt (-) inkl renter 31.12-1180
Akkumulert mer- (+) / mindreinntekt (-) inkl renter 31.12-10 655-11 097
   
I forbindelse med fusjon beregner NVE mer-/mindreinntekt samlet for Ringerikskraft Nett AS og Nore Energi AS med virkning fra 01.01.20.
Fordeling av tillatt inntekt: Ringerikskraft Nett AS 158 296 tnok, Nore Energi 14 833 tnok.
   
Fusjonen foretatt gjennom 2020 gir et avvik mellom Nettvirksomhet i note 2 og tillatt inntekt fra NVE i note 3.
   
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter ved enkeltvedtak årlig mer- eller mindreinntekt for nettvirksomheten. Vedtaket for regnskapet blir gjort i påfølgende år, og eventuelle korreksjoner blir korrigert i forbindelse med NVE vedtaket.
   
Nettvirksomheten skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null.
Merinntekt skal tilbakeføres kundene og mindreinntekt kan hentes inn fra kundene gjennom beregning av tariffene. Avvik på mer enn 25 % av tillatt inntekt skal strykes fra akkumulert mer / mindreinntekt.
   
4
NOTE 4 NVE NETTKAPITAL
 
Balanse20202019
Sum driftsmidler etter fordeling 1.1.469 986406 622
Sum driftsmidler etter fordeling 31.12.482 181424 734
Gjennomsnittlige driftsmidler476 084421 170
1 % påslag for nettkapital4 7614 212
Avkastningsgrunnlag480 845425 382
Avkastning (driftsresultat/nettkapital)0,98 %3,99 %
Driftsresultat i nettvirksomheten4 72116 964
 
Driftsresultatet refererer til NVE regulert inntekt (fiber, tele og ikke nettrelatert inntekt trukket ut av driftsresultat).
   
Ifb. med fusjon rapporteres Ringerikskraft Nett AS og Nore Energi AS samlet for 2020.
5
NOTE 5 LØNNSKOSTNAD M.V.
 
MORSELSKAP   KONSERN
20192020LØNNSKOSTNAD20202019
17 32718 721Lønn254 730233 431
3 0342 900Folketrygdavgift37 23437 119
-9551 171Pensjonskostnader stengt ytelse14 357-7 959
1 3211 141Pensjonskostnader innskudd17 38315 377
3 1963 687Andre ytelser6 6644 228
0-983Aktiverte kostnader-14 549-12 304
23 92326 637Sum315 818269 892
2221Antall ansatte383375
     
Ytelser til ledende personerLønnBonusAndre naturalytelserPensjonskostnaderStyrehonorarTotale ytelser
Ole Sunnset, Administrerende direktør2 797 334160 3 291
Styret i Ringerikskraft AS640    640
 
Ytelsespensjonsordningen ble stengt i 2014.
Administrerende direktør har en sluttavtale med rett til å fratre ved fylte 62 år. Ved fratredelse ved 62 år har han krav på utbetaling av lønn tilsvarende 66 % av den lønn han hadde på fratredelsestidspunktet frem til ordinær pensjonsalder, for tiden 67 år. Hvis partene ønsker det kan administrerende direktør fortsette i stillingen etter fylte 62 år. Av administrerende direktørers ytelser har tnok 1 100 blitt viderefakturert til datterselskapene. Det er avtalt at eventuell sluttlønn skal avkortes krone mot krone hvis han velger å gå inn i en ny stilling utenom bedriften. Dette gjelder ikke styrehonorarer, andre lignende betalte verv.
Pensjonskostnad er bedriftens innbetalte premier og avsetninger som inngår i pensjonsordning (KLP). Det er ikke avsatt forpliktelse for sluttavtalen med administrerende direktør, da det er lagt til grunn at han har som intensjon å fortsette i stillingen.
     
Revisor    
Godtgjørelse til Ernst & Young AS fordeler seg slik:    
RIK AS     KONSERN
20192020Revisjon 20202019
175179Lovpålagt revisjonshonorar 1 4731 345
58848Skattemessig bistand 1 152336
119715Annen bistand 1 009345
-148Andre attestasjonstjenester 25926
3531 890SUM 3 8942 053
 
Beløpene er eksklusive merverdiavgift.
6
NOTE 6 PENSJON
 
Selskapet er pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Foretakets pensjonsansvar i henhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Alle foretak i KLP inngår i en flerforetaksplan.
Ingen er aktiv i ytelsespensjonsordningen i morselskapet, og 13 personer i konsernet. 21 ansatte inngår i innskuddspensjonsordningen i morselskapet, og 370 personer i konsernet.
 
MORSELSKAP KONSERN
20192020 20202019
500Nåverdi av årets pensjonsopptjening1 1211 139
702576Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen5 9816 226
-1 007-915Avkastning på pensjonsmidler-9 152-8 877
2621 107Resultatført estimeringstap/(gevinst)14 5893 021
6767Administrasjonskost639618
-26-41Periodisert arbeidsgiveravgift-220-128
1 2520Resultatført planendring06 460
00Resultatført andel nettoforpliktelse v avkortning00
1 300794Netto pensjonskostnad 12 9588 459
 
MORSELSKAP KONSERN
Forpliktelser  Forpliktelser
20192020 20202019
-28 043-31 183Beregnede pensjonsforpliktelser-292 247-244 588
24 78527 916Pensjonsmidler (til markedsverdi)256 351218 799
-155-206Periodisert arbeidsgiveravgift-3 882-2 096
3 4133 473Netto pensjonsforpliktelser39 77827 885
 
Økonomiske forutsetninger:20202019
Diskonteringsrente1,70 %2,30 %
Årlig lønnsvekst2,75 %2,25 %
Forventet avkastning på fondsmidler4,30 %3,80 %
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp2,00 %2,00 %
Forventet pensjonsregulering1,24 %1,24 %
 
Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.
 
Kompensasjoner i forbindelse med stenging ytelsespensjon som inngår i ovennevnte pensjonsforpliktelser:
 
MORSELSKAP KONSERN
Forpliktelser Forpliktelser
20192020 20202019
1 083633Forpliktelser stenging ytelsespensjon7 19211 842
7
NOTE 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER
 Konsern
 20202019
Kostnader lokaler21 41422 287
Leiekostnader maskiner / inventar2 1402 246
Materiell, utstyr verktøy24 45323 733
Regningsarbeid / konsulenttjenester26 51121 457
Kontorkostnader / trykksaker5 1155 728
Telefon / porto4 7104 598
Kostnader transportmidler19 25818 958
Reise og diett2 6104 778
Salg, reklame og representasjon4 7994 825
Kontigenter1 6951 753
Forsikringer4 8102 521
Konsesjonsavgift og eiendomsskatt3 3573 194
Diverse kostnader4 0395 299
Tap på krav928-1
Sum annen driftskostnad125 838121 377
8
NOTE 8 SKATT
  
MORSELSKAP   
Årets skattekostnad fordeler seg på:20202019
Betalbar skatt04 023
Endring utsatt skatt-7 788651
Årets totale skattekostnad-7 7884 675
  
Beregning av årets skattegrunnlag:20202019
Ordinært resultat før skattekostnad44 95745 945
Permanente forskjeller25477
Nedskrivning på aksjer og andre verdipapir kostnadsført i året 2 119
Regnskapsmessig tap realisasjon av aksjer og andre finansielle instrumenter 12 856
3% av skattefrie inntekter etter fritaksmetoden504387
Tilbakeføring av inntektsført utbytte-54 415-27 909
Resultatført konsernbidrag -30 858
Regnskapsmessig gev. realisasjon av aksjer og andre finansielle instrumenter-26 701-12 226
Endring i midlertidige forskjeller-1 048-2 961
Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet-36 449-12 569
Begrensning av rentefradrag mellom nærstående10 271 
Mottatt konsernbidrag 30 858
Avgitt konsernbidrag -1 857
Årets skattegrunnlag (grunnlag for betalbar skatt i balansen)-26 17816 431
Betalbar skatt (22 %) av årets skattegrunnlag 3 615
  
Oversikt over midlertidige forskjeller20202019
Driftsmidler inkl goodwill2 8711 760
Utestående fordringer11
Gevinst- og tapskonto1316
Netto pensjonsforpliktelse som er ført i balansen-3 473-3 413
Sum-588-1 637
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag-26 177 
Avskåret rentefradrag til fremføring-10 271 
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12-37 036-1 637
 
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22 %)-8 148-360
  
KONSERN   
Årets skattekostnad fremkommer slik:20202019
Betalbar inntektsskatt 6 77610 829
Betalbar grunnrenteskatt-9 75521 708
Endring i utsatt skatt -8 4223 476
Endring utsatt grunnrenteskatt1 992542
Avvik avsatt/utlignet skatt tidligere år-5 033 
Årets totale skattekostnad på ordinært resultat-14 44336 555
  
Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 22 % av resultat før skatt20202019
22% av resultat før skatt8 01311 884
22% av permanente forskjeller-12 745-732
Betalbar grunnrenteskatt-9 75521 708
Endring i forskjell som ikke inngår i beregning av utsatt skatt3 1723 069
Endring i utsatt grunnrenteskatt og utsatt skatt/utsatt grunnrenteskatt til nåverdi1 905626
Avvik avsatt/utlignet skatt tidligere år-5 033 
Beregnet skattekostnad-14 44336 555
    
Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:20202019
Resultat før skattekostnad36 42254 016
Permanente forskjeller-57 930-3 326
Endring i midlertidige forskjeller38 216-1 467
Begrensning rentefradrag nærstående14 0930
Grunnlag betalbar skatt i resultatregnskapet30 80049 223
Betalbar skatt på årets resultat (22%)6 77610 829
    
Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:20202019
Betalbar inntektsskatt, inkl. skattefunn3 31610 829
Betalbar naturressursskatt3 652 
Betalbar skatt grunnrente 21 708
Betalbar skatt egenkapitalføring merinntekt tidligere år/avsatt betalbar skatt 2017 4 708
Sum betalbar skatt i balansen6 96837 246
    
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:20202019
Driftsmidler7 891-39 647
Omløpsmidler7 785927
Pensjon-39 556-27 917
Gjeld og andre forpliktelser-10 605-889
Akkumulert fremførbart skattemessig underskudd-34 757 
Avskåret rentefradrag til fremføring-14 0930
Netto midlertidige forskjeller-83 336-67 526
Utsatt skatt (+)/ skattefordel (-)-18 334-14 856
Utsatt skatt knyttet til grunnrentebeskatning
Utsatt skatt - nåverdi5 0854 800
Utsatt skatt grunnrente-1 298-3 054
Utsatt skatt grunnrente - nåverdi6 4026 166
Sum utsatt skattefordel-8 144-6 943
    
Årets grunnlag for grunnrenteskatt:Hønefoss kraftstasjonVittingfossSum
Inntekter11 93417 30329 237
Driftskostnader-27 725-20 476-48 200
Skattemessige avskrivninger-1 419-5 327-6 745
Friinntekt-91-565-657
Sum grunnrenteinntekt-17 301-9 065-26 365
Grunnrenteskatt (37 %)-6 401-3 354-9 755
    
Midlertidige forskjeller
Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier samt skattemessig underskudd til fremføring. Midlertidige forskjeller ved kjøp av kraftverkene Vittingfoss og Aall Ulefos er beregnet til nåverdi, øvrige beregninger er basert på nominell skattesats. Skattesats på alminnelig inntekt er 22%. Skattesats på 22% er lagt til grunn for beregninger av utsatt skatt.
    
Grunnrenteskatt
Salgsinntekter beregnes for det enkelte kraftverk ut fra årets timesoppløste spotmarkedspriser multiplisert med produksjon i tilhørende timesavsnitt med unntak av konsesjonskraft. Gevinst ved realisasjon av driftmidler som benyttes i kraftproduksjon medtas. Tap ved realisasjon av driftsmidler, skattemessige avskrivninger samt øvrige kostnader tilordnet kraftverket trekkes fra i beregningen av grunnrenteskatten. Ut over dette gis det fradrag for en friinntekt beregnet ut fra skattemessig verdi på driftsmidlene muliplisert med en normrente.
Skattesats på grunnrenteinntekt er 37%. Skattesats på 37% er lagt til grunn også for beregninger av utsatt grunnrenteskatt.
Alle kraftverk med påstemplet merkeytelse over 10 000 kVA skal svare grunnrenteskatt og naturressursskatt.
9
NOTE 9 IMMATERIELLE EIENDELER 
  
KonsernFallrettigheterGoodwillTotalt
Anskaffelseskost 1.1.20254 53033 623288 153
Tilgang  0
Reklassifisering som driftsmiddel  0
Avgang  0
Anskaffelseskost 31.12.20254 53033 623288 153
    
Akkumulerte avskrivninger 1.1.20019 26219 262
Reklassifisering som driftsmiddel  0
Avgang. akk. avskr.  0
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20023 48123 481
Bokført verdi pr. 31.12.20254 53010 142264 672
Årets avskrivningerAvskrives ikke4 2194 219
Økonomisk levetid   
Avskrivningsplan   
  
Vannfallsrettigheter avskrives ikke da det ikke foreligger hjemfallsrett (evigvarende konsesjon for alle egne kraftverk) og verdiene anses som evigvarende.
10
NOTE 10 VARIGE DRIFTSMIDLER
 
MorselskapTomter, bygninger og annen fast eiendom  Maskiner og anleggDriftsløs., inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Totalt
Anskaffelseskost 1.1.201 439  7 78127 713 36 933
Tilgang kjøpte driftsmidler0  15 666269 15 935
Tilgang egentilvirkede driftsmidler0  00 0
Avgang0  2 3450 2 345
Anskaffelseskost 31.12.201 439  21 10227 982 50 522
Akkumulerte avskrivninger 01.01.20299  3 93613 857 18 092
Akkumulerte avskrivninger avgang0  1 364  1 364
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20325  4 52515 801 20 651
Netto akk. nedskrivninger og rev. nedskr. 31.12.200   0 0
Avskrivninger, nedskrivninger og rev. ned. 31.12.20325  4 52515 801 20 651
Bokført verdi pr. 31.12.201 114  16 57712 181 29 871
Årets avskrivninger26  1 9531 944 3 923
Økonomisk levetid0-30 år  25-65 år3-5 år  
AvskrivningsplanLineær  LineærLineær  
 
 
KonsernTomter, bygninger og annen fast eiendomKraftverkFordelingsanleggMaskiner og anleggDriftsløs., inventar, verktøy, kontormaskiner o.lMaskiner og anlegg under utførelseTotalt
Anskaffelseskost 1.1.2018 759403 562739 952106 853120 58815 0591 404 773
Tilgang kjøpte driftsmidler9 37013 538101 43746 08218 7743 616192 816
Kundefinansierte anlegg  -5 694-498  -6 192
Avgang8 7450118 67111 9094 167 143 492
Anskaffelseskost 31.12.2019 384417 100717 024140 528135 19518 6751 447 905
Akkumulerte avskrivninger 1.1.203 923110 699307 01653 82166 2220541 680
Akkumulerte avskrivninger 31.12.204 508119 399331 55766 88081 932 604 276
Avgang akkumulerte avskrivninger 31.12.202 451038 8248 49960049 834
Netto akk. nedskr. og rev. nedskr. 31.12.20 004322 038 2 470
Avskrivninger, nedskrivninger og rev. nedskr. 31.12.202 057119 399292 73358 81381 9320606 746
Bokført verdi pr. 31.12.2017 327297 701424 29181 71555 36118 675895 069
Årets avskrivninger5858 70024 54113 05915 710062 595
Økonomisk levetid0-30 år25-65 år25-30 år25-65 år3-5 år0-10 år 
AvskrivningsplanLineærLineærLineærLineærLineærLineær 
        
Driftsmiddelnote konsern viser et totalt beløp på årets avskrivninger som er tnok 793 høyere enn hva som er oppgitt i resultatregnskapet. Dette skyldes fisjonsfusjon med Nore Energi AS, der 3/4 av resultatet til Nore Energi AS er tatt inn i konsernregnskapet til Ringerikskraft. Dette skyldes at Nore Energi AS ble kjøpt opp 16.4.2020, og årsregnskapet inneholder kun selskapets resultatregnskap fra den datoen og ut året.
        
Selskapet har gjennomført verdivurderinger av kraftverkene per 31.12.2020. Basert på eksterne prisprognoser forsvares de bokførte verdiene med en kalkulasjonsrente mellom 6,5 % og 7 %. Prisingen av kraftverk den siste tiden underbygger disse verdianslagene. Det er derfor ikke grunnlag for å nedskrive verdien i Ringerikskrafts kraftverksportefølje. Vurderingen oppfyller kravet til forsiktighet og forsvarlighet i regnskapet.
Selskapet har ikke stillet sikkerhet i form av pant i kraftverk og fallrettigheter, men konsernets innlån har klausul om negativ pantsettelse.
11
NOTE 11 INVESTERING I DATTERSELSKAP OG TILKNYTTET SELSKAP
 
FirmaAnsk.-tidspunktForretningskontorEierandelStemmeandelEgenkapitalResultat
Ringerikskraft Produksjon AS21.09.2004Ringerike100 %100 %260 4547 572
Ringerikskraft Nett AS20.12.2004Ringerike100 %100 %221 7554 832
Ringerikskraft Entreprenør AS18.01.2018Ringerike100 %100 %95 9057 426
Ringerikskraft Nærvarme AS17.11.2009Ringerike100 %100 %18 782-1 009
Asbjørnsensgate 12-14 AS12.09.2014Ringerike100 %100 %6 91411
Viul Kraft AS / RTP AS01.01.1992Ringerike50 %50 %32 75732 676
HM33 Kontoreiendom AS30.06.2015Ringerike49 %49 %45 8252 878
Kraftriket AS01.01.1997Ringerike28,6 %28,6 %129 03212 520
 
Tilknyttet selskap m.v. - konsern
 
FirmaAnsk.-tidspunktForretningskontorEierandelStemmeandelEgenkapitalResultat
Viul Kraft AS / RTP AS01.01.1992Ringerike50 %50 %16 37916 338
HM33 Kontoreiendom AS30.06.2015Ringerike49 %49 %22 4541 410
Kraftriket AS01.01.1997Ringerike28,6 %28,6 %36 9033 581
 
 
 Viul Kraft ASHM33 Kontoreiendom ASKraftriket ASIntelligate ASSmartliv ASTotalt
Anskaffelseskost120 0194 90019 910  124 919
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet17 6840   17 684
Fallrettigheter102 3350   102 335
Inngående balanse 01.01.2038 19623 34523 3137660085 530
Reklassifisering00 -76-600-676
Anskaffelse     0
Andel av årets resultat16 3381 1003 220  20 658
Tilbakebetaling av overkurs0-2 6950  -2 695
Gevinst ifm. emisjoner0016 090  16 090
Mottatt utbytte-15 0000-6 103  -21 103
Bokført verdi 31.12.2039 53421 75036 5210097 805
12
NOTE 12 INVESTERING I AKSJER OG ANDELER
 
MORSELSKAP
AnleggsmidlerEierandelBalanseført verdiMarkedsverdi
Rasjonell El. Nettvirks. AS0 %1111
Kommunal Landspensjonskasse (egenkapitalinnskudd)0 %658658
Follum Energisentral AS50 %118118
Hringariki8 %22
Smartliv AS5 %600600
Sum 1 3881 388
 
KONSERN
AnleggsmidlerEierandelBalanseført verdiMarkedsverdi
Rasjonell El. Nettvirks. AS0 %1111
Kommunal Landspensjonskasse (egenkapitalinnskudd)0 %7 3037 303
Hringariki8,1 %22
Andel FBR3,8 %2525
Andel Follum Energisentral50 %118118
Andel Ring Næringsforum BA1 %11
Trio Eiendom Hadeland AS17,5 %200200
Fiberselskapet AS25 %432432
Smartliv AS5 %600600
Intelligate AS19,21 %132132
Sum 8 8238 823
13
NOTE 13 VARER
 
MORSELSKAP KONSERN
20192020 20202019
00Innkjøpte varer for videresalg18 0766 396
00Sum18 0766 396
14
NOTE 14 BANKINNSKUDD
Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med tnok 1 396 for morselskapet og tnok 8 675 for konsernet. I tillegg omfatter posten bundne bankinnskudd som konsernet har knyttet til sikkerhetsstillelse med tnok 1 943 (eSett) og tnok 327 (NordPool).
Konsernet har et konsernkontosystem hvor datterselskapene deltar. Alle selskapene er solidarisk ansvarlig for trekk på kontoen. Kontoinnehaver er Ringerikskraft AS.
15
NOTE 15 EGENKAPITAL 
  
MorselskapAksjekapitalOverkursAnnen egenkap. Sum
Egenkapital 1.1.20150 00048 271115 384 313 655
Årets endring i egenkapital:     
Årets resultat0052 745 52 745
Kapitalforhøyelse Nore og Uvdal kommune7 65068 0000 75 650
Avsatt utbytte00-31 500 -31 500
Egenkapital 31.12.20157 650116 271136 629 410 550
  
KonsernAksjekapitalOverkursAnnen egenkap.Minoritet i Nettservice Hadeland/LajeSum
Egenkapital 1.1.20150 00048 271262 02128 567488 859
Årets endring i egenkapital:     
Kapitalforhøyelse Nore og Uvdal kommune7 65068 000  75 650
Omregningsdifferanse valuta  -106 -106
Årets resultat  45 1705 69550 865
Andre endringer  -1 282 -1 282
Endring minoritet Nettservice Hadeland AS/Nettservice Laje AS   117117
Avsatt utbytte  -31 500-1 521-33 021
Egenkapital 31.12.20157 650116 271274 30332 858581 082
16
NOTE 16 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
 
Aksjekapitalen i morselskapet pr. 31.12.20 består av 1 051 aksjer pålydende 150 000.
 AntallPålydendeBokført
Ordinære aksjer1 051150 000157 650 000
Sum1 051 157 650 000
 
Eierstruktur
De største aksjonærene i selskapet pr. 31.12.20 var:
 OrdinæreSumEierandelStemmeandel
Ringerike Kommune73073069 %69 %
Hole Kommune12012011 %11 %
Nore og Uvdal kommune51515 %5 %
KLP15015014 %14 %
Totalt antall aksjer1 0511 051100 %100 %
17
NOTE 17 ANNEN LANGSIKTIG GJELD
 
MORSELSKAP KONSERN
20192020 20202019
200 000200 000Gjeld til kredittinstitusjoner200 000200 000
500 000600 000Obligasjonslån600 000500 000
840Øvrig gjeld584 084
700 084800 000Sum annen langsiktig gjeld800 058704 084
 
Selskapet har tre obligasjonslån hos Sparebank1 Markets. Lånene ble etablert i 2019 og består av ett lån på 200 mnok (3-årig, løpende rente), ett på 100 mnok (7-årig, fast rente) og ett på 300 mnok (10-årig, fast rente).
Selskapet har også et 5-årig lån hos DNB pålydende 200 mnok. Lånet ble refinansiert i 2018 og løper frem til september 2023, hvorpå det forfaller i sin helhet.
18
NOTE 18 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER
 
MORSELSKAP
Nærstående og tilknyttede parter   
Kraftriket ASTilknyttet selskap28,6 %Eid
Ringerikskraft Produksjon ASDatterselskap100 %Eid
Ringerikskraft Nett ASDatterselskap100 %Eid
Nettservice Ringerike ASDatterdatterselskap100 %Eid
Ringerikskraft Entreprenør ASDatterselskap100 %Eid
Smartservice Norge ASDatterdatterselskap100 %Eid
Ringerikskraft Nærvarme ASDatterselskap100 %Eid
Asbjørnsensgate 12-14 ASDatterselskap100 %Eid
Viul Kraft ASTilknyttet selskap50 %Eid
Nettservice Hadeland ASTilknyttet selskap72,72 %Eid
HM33 Kontoreiendom ASTilknyttet selskap49 %Eid
    
Transaksjoner med selskaper i konsernet
Ringerikskraft AS har foretatt flere forskjellige transaksjoner med nærstående og tilknyttede selskaper. Alle transaksjonene er foretatt som en del av den ordinære virksomheten og til priser i henhold til armlengdeprinsippet. De vesentlige transaksjonene som er foretatt er som følger:
Solgt fra selskapTil selskapTransaksjonerBeløp
Ringerikskraft ASRingerikskraft Produksjon ASSalg av administrative tjenester12 629
Ringerikskraft ASRingerikskraft Produksjon ASLeie av biler576
Ringerikskraft ASRingerikskraft Nett ASSalg av administrative tjenester10 690
Ringerikskraft ASNettservice Ringerike ASLeie av biler115
Ringerikskraft ASRingerikskraft Nærvarme ASSalg av administrative tjenester196
Ringerikskraft ASNettservice Hadeland ASLeie av biler162
Ringerikskraft ASRingerikskraft Entreprenør ASSalg av administrative tjenester9 561
Ringerikskraft ASRingerikskraft Produksjon ASHusleie111
Ringerikskraft ASRingerikskraft Nett ASHusleie2 675
Ringerikskraft ASKraftriket ASHusleie265
Ringerikskraft ASRingerikskraft Nærvarme ASHusleie111
Ringerikskraft ASRingerikskraft Entreprenør ASHusleie4 002
Ringerikskraft ASRingerikskraft Produksjon ASRenter langsiktig lån9 078
Ringerikskraft ASRingerikskraft Nett ASRenter langsiktig lån6 821
Ringerikskraft ASRingerikskraft Entreprenør ASRenter langsiktig lån2 273
Ringerikskraft ASNettservice Hadeland ASRenter langsiktig lån401
Nettservice Ringerike ASRingerikskraft ASSalg av varer og tjenester13 351
Ringerikskraft Nærvarme ASRingerikskraft ASSalg av administrative tjenester126
Asbjørnsensgate 12-14 ASRingerikskraft ASHusleie300
Viul Kraft ASRingerikskraft ASUtbytte15 000
Smartservice Norge ASRingerikskraft ASSalg av varer og tjenester39
Ringerikskraft ASViul Kraft ASSikkerhetsstillelse600
 
Balansen inkluderer følgende beløp som følge av transaksjoner med selskaper i konsernet:
  20202019
Kundefordringer843852
Leverandørgjeld2 383949
Sum3 2261 801
 
KONSERN
Transaksjoner med tilknyttet
Ringerikskraft AS har foretatt flere forskjellige transaksjoner med tilknyttede selskaper. Alle transaksjonene er foretatt som en del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser. De vesentlige transaksjonene som er foretatt er som følger:
 
Solgt fra selskapTil selskapTransaksjonerBeløp
Ringerikskraft ASViul Kraft ASSikkerhetsstillelse600
Ringerikskraft Produksjon ASViul Kraft ASSalg av administrative tjenester1 467
Ringerikskraft Produksjon ASViul Kraft ASSalg av varer og tjenester2 106
Ringerikskraft Entreprenør ASNettservice Ringerike ASSalg av administrative tjenester6 241
Ringerikskraft Entreprenør ASNettservice Hadeland ASSalg av administrative tjenester1 980
Ringerikskraft Entreprenør ASNettservice Drammen ASSalg av administrative tjenester1 588
Ringerikskraft Entreprenør ASNettservice DatadriftSalg av administrative tjenester250
Ringerikskraft Entreprenør ASSmartservice Norge ASSalg av varer og tjenester2 625
Ringerikskraft Entreprenør ASSmartservice Nordic ABSalg av varer og tjenester3 302
Nettservice HadelandMauravegen 99 ASSalg av eiendom7 200
19
NOTE 19 ANDRE FORDRINGER
 
MORSELSKAP KONSERN
20192020 20202019
00Rødungen3 0003 000
00Øvrige04
00Sum3 0003 004
 
Rødungen er en rett til evigvarende korrigering av produksjonstap i Numedalsverkene som krediteres Vittingfoss med 880 MWh fra E-CO til markedspris i uke 8 hvert år.
20
NOTE 20 KORTSIKTIG GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER
 
MORSELSKAP KONSERN
20192020 20202019
00Obligasjonslån00
00Øvrig kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner1311
00Sum gjeld til kredittinstitusjoner1311
21
NOTE 21 MAGASINBEHOLDNINGER
Selskapet har ikke egne magasiner, men eier andeler i reguleringsanlegg gjennom Foreningen til Bægnavassdragets Regulering og Numedalslaugens Brugseierforening. Magasinbeholdningen i vassdraget ovenfor Hønefoss kraftstasjon var på 775 millioner m3 . Dette tilsvarer en produksjon på 49 GWh I Hønefossen. Oppstrøms Vittingfoss var magasinbeholdningen 761 mill m3 noe som tilsvarer 45 GWh.
22
NOTE 22 COVID-19
Ledelsen og styret følger løpende utviklingen av Covid-19 viruset og dets påvirkning på selskapet. Det gjennomføres en rekke aktiviteter for å kunne iverksette tiltak og minimere effekten dette vil kunne ha for selskapet. På tidspunkt for avleggelse av regnskapet for 2020 har selskapet ikke opplevd vesentlige negative effekter av virkningene av pandemien. Styret utelukker allikevel ikke at Covid-19 kan få en negativ effekt som vil innvirke på gjennomføringen av selskapets aktiviteter. Slik styret vurderer situasjonen i dag vil selskapet være i stand til å imøtekomme sine fremtidige forpliktelser.
23
NOTE 23 VESENTLIGE TRANSAKSJONER I 2020
Ringerikskraft AS kjøpte aksjene i Nore Energi AS med regnskapsmessig effekt fra 16. april 2020. Oppgjør for aksjene ble gjennomført gjennom utstedelse av aksjer i Ringerikskraft AS til eiere av Nore Energi AS, Nore og Uvdal kommune.

Regnskap
Revisjonsberetning & Regnskap

Last ned RevisjonsberetningLast ned Regnskap

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.