Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Årsrapport 2021

Regnskap

Årets nøkkeltall, samfunnsregnskap, resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og noter.

Regnskap

Nøkkeltall

Nøkkeltall
NØKKELTALL KONSERN 202120202019
Resultatregnskap    
Driftsinntektermill.kr1 1011 0081 200
Driftsresultatmill.kr43864
Resultat før skattmill.kr863654
Skattekostnadmill.kr59-1437
Årsresultatmill.kr275117
Investeringer mill.kr119103103
Utbytte mill.kr323232
     
Balanse    
Sum gjeld og egenkapitalmill.kr1 8331 7031 534
Egenkapitalmill.kr541581489
Egenkapitalandel%303432
Kontantstrøm mill.kr-1346-22
     
Nøkkeltall    
Driftsmargin%415
Egenkapitalrentabilitet%5104
     
Øvrige tall    
Antall ansatte 400383375
Antall lærlinger (av total) 333232
Produsert vannkraftGWh437469447
Produsert annen fornybar energiGWh544
Distribuert i eget nettGWh836769725
Begreper

Driftsmargin (driftsresultat/driftsinntekter)

Soliditet (egenkapital i prosent av totalkapital)

Totalrentabilitet (ordinært resultat fratrukket særskatten grunnrenteskatt, før selskapsskatt i prosent av gjennomsnittlig totalkapital)

Egenkapitalrentabilitet (ordinært resultat fratrukket særskatten grunnrenteskatt, før selskapsskatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital)

Regnskap
Samfunnsregnskap

 

Totalt samfunnsregnskap 2021: Kr. 655 610 216

Sheet1
Samfunnsregnskap for Ringerike og Hole
Tall fra driften 2021 
Direkte virkninger 
Lønn ansatte etter skatt*93 212 544
Skatter og avgifter til kommune16 778 258
Aksjeutbytte til Ringerike Kommune21 879 900
Aksjeutbytte til Hole Kommune3 597 300
Aksjeutbytte til KLP4 495 050
Aksjeutbytte til Nore og Uvdal 1 527 750
Sponsormidler brukt lokalt2 653 000
Indirekte virkninger 
Varer og tjenester kjøpt lokalt37 737 621
Induserte virkninger 
Sysselsettingsfaktor**85 728 000
Sum samfunnsregnskap Ringerike og Hole267 609 424
   
*Lønn fratrukket Laje Hadeland, Laje Innlandet og Numedal energi
**Regnet med sysselsettingsfaktor på 1,6 og 380 000 kr i medianinntekt med 141 årsverk (fratrukket årsverk i andre kommuner i konsernet). Sysselsettingsfaktor beregnes vanligvis i området 1,3 - 2,0.
   
Samfunnsregnskap for øvrige kommuner hvor Ringerikskraft har virksomhet
Tall fra driften 2021 
Direkte virkninger 
Lønn ansatte etter skatt*99 799 569
Skatter og avgifter til kommune17 963 922
Sponsormidler brukt lokalt89
Indirekte virkninger 
Varer og tjenester kjøpt lokalt124 317 212
Induserte virkninger 
Sysselsettingsfaktor**145 920 000
Sum samfunnsregnskap øvrige kommuner388 000 792
   
*Lønn Laje Hadeland, Laje Innlandet og Numedal Energi
**Regnet med sysselsettingsfaktor på 1,6 og 380 000 kr i medianinntekt med 240 årsverk (fratrukket årsverk i Hole og Ringerike). Sysselsettingsfaktor beregnes vanligvis i området 1,3 - 2,0.
   
Sum totalt samfunnsregnskap Ringerikskraft655 610 216

Regnskap
Regnskap

Resultatregnskap
MORSELSKAP Alle tall i tusen kroner KONSERN  
20202021Note Note20212020  
   DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER     
00 Salgsinntekt 1 046 113955 792  
43 55848 943 Annen driftsinntekt 54 89151 972  
43 55848 9431, 2Sum driftsinntekter 1 101 0041 007 764  
13911 Varekostnad 525 361492 020  
26 63727 5075, 6Lønnskostnad5, 6323 034315 818  
3 9232 55210Avskrivninger9, 1055 11066 020  
35 28644 177 Andre driftskostnader7154 533125 838  
65 98574 247 Sum driftskostnader 1 058 038999 696  
-22 427-25 304 Driftsresultat 42 9668 068  
   FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER     
31 500208 781 Inntekt på investering i datterselskap 00  
21 103011Inntekt på investering i tilknyttet selskap11-5 52136 825  
18 54118 876 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 00  
1 0161 263 Annen renteinntekt 1 9412 827  
29 073773 Annen finansinntekt 40 10626 898  
031 571 Gevinst ved realisasjon av aksjer 31 5710  
-29 848-17 782 Annen rentekostnad -18 775-31 264  
-4 001-5 205 Annen finanskostnad -6 427-6 932  
67 384238 277 Netto finansresultat 42 89528 354  
44 957212 973 Ordinært resultat før skattekostnad 85 86036 422  
-7 78818 0508Skattekostnad på ordinært resultat858 683-14 443  
52 745194 923 Ordinært resultat 27 17750 865  
52 745194 923 ÅRSRESULTAT 27 17750 865  
   Minoritetens andel av årsresultatet 05 695  
   Majoritetens andel av årsresultatet 27 17745 170  
   OVERFØRINGER     
21 245163 423 Overført til/fra annen egenkapital     
31 50031 500 Foreslått utbytte     
52 745194 92315Sum overføringer     
Balanse - Eiendeler
MORSELSKAP Alle tall i tusen kroner KONSERN
20202021NoteEIENDELERNote20212020
   ANLEGGSMIDLER   
 Immaterielle eiendeler   
03 852 Programvare94 3760
00 Fallrettigheter9254 530254 530
8 1484 9598Utsatt skattefordel8,98 39516 053
00 Goodwill930 03510 142
8 1488 811 Sum immaterielle eiendeler 297 336280 725
   Varige driftsmidler   
1 1081 07510Tomter, bygninger og annen fast eiendom10304 227322 354
15 1515 75910Maskiner og anlegg10605 206514 746
13 6126 68410Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.1039 65257 969
29 87113 518 Sum varige driftsmidler 949 085895 069
   Finansielle anleggsmidler   
336 945592 40811Investering i datterselskap1100
169 310120 01911Investering i tilknyttet selskap1134 66397 805
668 743636 324 Lån til foretak i samme konsern 00
00 Lån til tilknyttet selskap 5500
1 38831 41012Investeringer i aksjer og andeler1282 7428 823
0019Andre fordringer193 0104 124
1 176 3861 380 161 Sum finansielle anleggsmidler 120 965110 755
1 214 4051 402 490 Sum anleggsmidler 1 367 3861 286 549
   OMLØPSMIDLER   
00 Varer1310 01518 076
   Fordringer   
8799 76018Kundefordringer 297 325252 826
16 4407 326 Andre fordringer374 58948 325
80 064229 913 Fordring til foretak i samme konsern 00
97 383246 999 Sum fordringer 371 914301 151
77 15837 24014Bankinnskudd, kontanter o.l.1483 69597 151
174 541284 239 Sum omløpsmidler 465 624416 378
1 388 9461 686 729 SUM EIENDELER 1 833 0101 702 927
Balanse - Egenkapital
MORSELSKAP Alle tall i tusen kroner KONSERN
20202021NoteEGENKAPITAL OG GJELDNote20212020
   EGENKAPITAL   
   Innskutt egenkapital   
157 650157 65015,16Aksjekapital15,16157 650157 650
116 271116 27115Overkurs15116 271116 271
273 921273 921 Sum innskutt egenkapital 273 921273 921
   Opptjent egenkapital   
136 629303 58515Annen egenkapital15267 220274 303
00 Minoritetsinteresser 032 858
136 629303 585 Sum opptjent egenkapital 267 220307 161
410 550577 506 Sum egenkapital 541 141581 082
   Gjeld    
   Avsetning for forpliktelser   
3 4734 3156Pensjonsforpliktelser638 71739 778
008Utsatt skatt817 7167 909
00 Andre avsetninger for forpliktelser 284509
3 4734 315 Sum avsetninger for forpliktelser 56 71748 196
   Annen langsiktig gjeld   
600 000400 00017Obligasjonslån17400 000600 000
200 000200 00017Gjeld til kredittinstitusjoner17200 000200 058
800 000600 000 Sum annen langsiktig gjeld 600 000800 058
   Kortsiktig gjeld   
121 161250 015 Kortsiktig gjeld konsernselskaper 00
0200 00020Gjeld til kredittinstitusjoner20200 00013
10 02710 02018Leverandørgjeld 155 41990 539
008Betalbar skatt854 8206 968
2 2732 732 Skyldige offentlige avgifter 93 91168 446
31 50031 50015Utbytte1531 50031 500
9 96210 641 Annen kortsiktig gjeld 99 50276 125
174 923504 908 Sum kortsiktig gjeld 635 152273 591
9783961 109 223 Sum gjeld 1 291 8691 121 845
1 388 9461 686 729 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 833 0101 702 927
Kontantstrøm
MORSELSKAPAlle tall i tusen kronerKONSERN
20202021 20212020
  KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:  
44 957212 973Ordinært resultat før skattekostnad85 86036 422
-3 6150Periodens betalte skatt3 137-37 135
3 9232 552Ordinære avskrivninger48 30561 799
00Avskrivninger goodwill6 8054 219
60842Forskjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser-1 45811 359
-89-2 335Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler-10 648-3 095
-26 701-31 571Tap/gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler-31 571-29 683
-52 603-12 900Inntekt fra datterselskap/tilknyttet selskap0-21 103
00Endring i varer-10 421-10 679
240-8 881Endring i kundefordringer-28 65720 937
5 594-8Endring i leverandørgjeld72 5265 222
-29 641-185 233Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter25 617-31 638
-57 885-24 561Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter159 4956 625
  KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:  
0-1 412Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler-1 9370
44514 359Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler48 22717 599
39 97234 545Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler49 14739 972
-15 935-5 290Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler-223 168-119 849
00Innbetalinger ved salg av kundefinansierte anlegg37 3976 192
15 000104Mottatt utbytte fra tilknyttede selskap10422 515
1 665-86Endring i aksjer og andeler3962 517
00Investering i datterselskaper-56 652118
00Endringer i obligasjoner og andre fordringer762-293
0-43 000Endring i lån til foretak i samme konsern00
41 147-780Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-145 724-31 229
  KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:  
100 0000Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 0100 000
-840Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld-308-84
00Innskutt egenkapital07 200
00Netto endring i kassekreditt0-2 442
-31 500-31 500Utbetalinger av utbytte-33 021-34 491
22 51537 607Innbetaling av utbytte6 1070
30 8580Innbetaling av konsernbidrag00
-1 8570Utbetaling av konsernbidrag00
119 9326 107Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter-27 22270 183
103 194-19 234Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende-13 45145 579
-50 55252 642Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.97 14651 567
52 64233 408Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.83 69597 146
  Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende består av:  
1 7402 699Bankinnskudd mv.83 69597 146
50 90230 708Konsernkontoordning   

Regnskap
Noter

Alle tall i tusen kroner. 

Note 1
NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge.
Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet består av morselskapet og datterselskaper hvor morselskapet direkte eller indirekte eier mer enn 50% av aksjene eller på annen måte har kontroll. For datterselskap tilkommet gjennom året er resultatet fra tidspunktet for Ringerikskrafts overtagelse av kontroll og frem til 31.12 medtatt i resultatregnskapet. Disse selskapene er inkludert i balansen pr. 31.12. Ved eventuelt salg av datterselskap i løpet året er resultat fra 01.01 og frem til salgstidspunkt inkludert i resultatregnskapet. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. I konsolideringen er bokført verdi av aksjer i datterselskapene eliminert mot egenkapitalen i datterselskapene på kjøpstidspunktet. Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskap. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes og pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll. Transaksjonsutgifter forbundet med kjøpet kostnadsføres. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler, overtatt gjeld og betingede forpliktelser er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, og inkluderer eventuelle ikke-kontrollerende eierinteresser. Anskaffelskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler (materielle og immaterielle) i datterselskap, balanseføres som goodwill.
Datterselskap/tilknyttet selskap
Datterselskaper og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Tilknyttede selskap er selskap hvor Ringerikskraft har betydelig innflytelse over den finansielle og operasjonelle styringen, men som ikke er datterselskap eller felleskontrollert virksomhet. Betydelig innflytelse vil normalt si at Ringerikskraft eier mer enn 20% av aksjene i selskapet. I konsernregnskapet vurderes tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden. Morselskapets andel av resultatet er basert på de investerte selskapenes resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansene er vist under finansielle anleggsmidler.
Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.
Driftsinntekter
Driftsinntekter gjenspeiler opptjent verdi av produsert og levert strøm, overføringstjenester og andre varer og tjenester. Avregning av konsernets nett- og kraftkunder foretas etterskuddsvis hver måned, hver annen måned eller årlig etter måleravlesninger. Hovedtyngden av disse avlesningene har siden utgangen av 2013 kommet inn via timesavleste AMS målere. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet.
Inntektsrammer for nettvirksomheten
Nettselskapenes virksomhet (monopolvirksomhet) blir regulert gjennom regler fastsatt av Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). Det fastsettes inntektsrammer for hvert inntektsår og inntektsrammen reduseres årlig med et effektivitetskrav. Merinntekt skal tilbakeføres kundene, mens mindreinntekt kan hentes fra kundene. Nettselskapene skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. Akkumulert mer- eller mindreinntekt regnskapsføres som henholdsvis gjeld eller fordring i balansen.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.
Utover alminnelig inntektsskatt belastes kraftproduksjonsvirksomheten med naturressursskatt og grunnrenteskatt (omfatter kraftverksgeneratorer med påstemplet merkeytelse over 10 000 KVA). I tillegg betales eiendomsskatt. Eiendomsskatten er i regnskapet klassifisert som en driftskostnad. Dette på grunn av at den ikke er en resultat- eller omsetningsbasert skatt, men fastsettes basert på eiendomsverdier innenfor kraftproduksjon.
Naturressursskatt er en betalbar skatt som beregnes på grunnlag av det enkelte kraftverks gjennomsnittlige kraftproduksjon de siste sju årene. Naturressursskatten kan avregnes krone for krone mot alminnelig inntektsskatt i den utstrekning konsernets alminnelige inntektsskatt for et enkelt år utgjør et høyere beløp enn naturressursskatten. I motsatt fall representerer naturressursskatt en forskuddsbetaling, og balanseføres som fordring.
Grunnrenteskatten utgjør 47,4 % av kraftstasjonens normerte resultat utover beregnet friinntekt. Utsatt skatt/-skattefordel knyttet til negative grunnrenteinntekter og midlertidige forskjeller på driftsmidler er beregnet basert på en skattesats på 47,4%. Eventuell negativ grunnrenteinntekt fra et kraftverk kan avregnes mot positiv grunnrenteinntekt fra et annet kraftverk.
Utsatt skatt og utsatt grunnrenteskatt i forbindelse med kjøp av kraftproduksjonsvirksomhet beregnes og bokføres til nåverdi. Gjenvinningstidspunktet for fallrettigheter er ubestemt og det forventes ikke verdifall på slike rettigheter. Nåverdien av utsatt skatt og utsatt grunnrenteskatt for fallrettigheter er dermed null.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler som består av fallrettigheter, goodwill, forskning og utvikling og merverdi kunder, er balanseført til historisk kost i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Fallrettigheter avskrives normalt ikke, da det ikke foreligger hjemfallsrett og verdiene anses som evigvarende. Det foretas vurdering av nedskrivningsbehov når det foreligger indikasjoner på verdifall, minimum en gang i året. Goodwill avskrives lineært over forventet økonomisk levetid.
Forskning og utvikling
Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel, og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid. Utgifter til forskning kostnadsføres løpende.
Offentlige tilskudd
Tilskudd knyttet til prosjekter behandles som en reduksjon av beløp innregnet i balansen.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger TNOK 15. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er høyest av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.
Andre anleggsaksjer-/andeler
Anleggsaksjer-/andeler i selskap hvor Ringerikskraft AS ikke har betydelig innflytelse balanseføres til ankaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
Elsertifikater
Ringerikskraft Produksjon AS har egentilvirket 14 664 elsertifikater gjennom året. Tildelingen av elsertifikater behandles som offentlig driftstilskudd og balanseføres. Etterfølgende måling skjer etter laveste verdis prinsipp
Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Prosjekter
Igangværende prosjekter behandles i samsvar med løpende avregningsmetode. Dersom utfallet av prosjektene ikke kan fastslås med rimelig grad av sikkerhet, er inntektsføringen basert på løpende avregning uten fortjeneste.
Anleggskontrakter
Anleggskontrakter regnskapsføres etter løpende avregnings metoder. Dette innebærer at inntektsføringen skjer i takt med fremdriften i prosjektene. Inntektsføringen tilsvarer fullføringsgraden av prosjektene. Fullføringsgraden beregnes på grunnlag av utført produksjon. Utført produksjon måles ved de påløpte prosjektkostnadene, og fullføringsgraden beregnes som forholdet mellom prosjektkostnader og estimert totalkostnader på prosjektene. Dersom vurderingen av et prosjekt viser at det vil gå med tap, gjøres det avsetning for hele det forventede tapet uavhengig av fullføringsgrad.
Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
Pensjoner, innskuddspensjon
Ytelsespensjon ble stengt for alle ansatte bortsett fra de som hadde nådd mulig pensjonsalder 31.12.2014. Premiebelastningene tas løpende i personalkostnaden.
Pensjoner, lukket ytelsesordning
Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen var dekket gjennom en ytelsesbasert pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Ytelsesordningen ble stengt i 2014 for alle bortsett fra de som har nådd mulig pensjonsalder. Det er beregnet oppsatte pensjonsrettigheter for de ansatte som er flyttet over på innskuddspensjon.
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse er beregnet etter prinsippene i Norsk Regnskapsstandard 6 ”Pensjonskostnader”. Beregningene er basert på en rekke forutsetninger, herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn og pensjoner, avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger. I det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget er det forutsatt lineær opptjening frem til pensjonsalder for alle ytelser. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelser som skyldes endringer og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid.
Finansielle instrumenter
Selskapet har en prissikringsstrategi for produsert kraft med en 5 års rullerende sikringsstrategi (kontantstrømsikring). Strategien gjelder kraftpris og valuta. Kraftsikringene foretas i hovedsak mot Statkraft, men kan også gjøres mot NASDAQ OMX. Valutasikringene gjøres mot DNB Markets. Sikringer gjøres opp løpende når kraftkontraktene går til levering. Frem til 2021 hadde konsernet en 10 års sikringshorisont. Denne vil over tid bli konvertert til 5 år i tråd med den nye sikringsstrategien.
Akkumulert for sikrede kontrakter (2021-2028) viser beregningen et netto tap på 20,2 mnok pr 31.12.2020.
Sikring gjøres for å sikre fremtidige inntekter og anses som en kontantstrømsikring. Sikringen regnskapsføres ikke. Dette er i samsvar med NGAAP.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter en indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.
Viul Kraft AS
Det er ikke foretatt avskrivning for goodwill i årets regnskap, da disse verdiene knyttes til fallrettigheter. Det gjøres vurdering rundt behov for nedskrivning ved eventuelt verdifall.
2
NOTE 2 INFORMASJON OM VIRKSOMHETSOMRÅDER
       
2021DriftsinntekterDriftskostnaderAvskrivningerDriftsresultatEiendelerEgenkapital
Produksjon223 71388 8489 571125 294899 360269 919
Føie192 633178 90018 520-4 787703 948176 339
Entreprenør691 510695 91221 129-25 531395 233114 082
Annet102 413141 6266 858-46 0711 846 491638 815
Nærvarme6 7497 102859-1 21223 51220 179
Elimineringer-116 014-109 460-1 828-4 726-2 029 596-678 193
Konsern1 101 0041 002 92855 10942 9671 838 948541 141
       
2020DriftsinntekterDriftskostnaderAvskrivningerDriftsresultatEiendelerEgenkapital
Produksjon96 91477 8459 00710 062678 516260 454
Føie167 287129 30028 9649 023590 964221 755
Entreprenør797 138760 80022 11114 227396 78995 905
Annet60 07874 0436 395-20 3601 435 202433 383
Nærvarme3 9984 790928-1 72020 08318 782
Elimineringer-117 651-113 101-1 386-3 165-1 418 627-449 196
Konsern1 007 764933 67766 0208 0681 702 927581 083
3
NOTE 3 MER-/MINDREINNTEKT
 
 20212020
Faktisk inntekt fra kunder172 329175 656
Årets inntektsramme fra NVE153 660131 899
Avvik avskrivninger og avkastning på avvik avkastningsgrunnlag-10 3563 169
FoU prosjekt godkjent av NVE1 4691 461
Eiendomsskatt591591
Overliggende Nett44 76840 864
KILE-13 098-6 238
Innbetalte Elhub-gebyrer1 4521 383
Tillatt inntekt fra NVE178 486173 129
Årets merinntekt (+) / mindreinntekt (-)-6 1572 527
Mer- (+)/mindreinntekt (-) inkl. renter 1.1.-10 655-13 064
Årets bevegelser inkl. renter og korreksjoner fra NVE-6 1572 527
Årets avsetning renter mer- (+)/mindreinntekt (-) inkl renter 31.12-106-118
Akkumulert mer- (+) / mindreinntekt (-) inkl renter 31.12-16 918-10 655
   
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter ved enkeltvedtak årlig mer- eller mindreinntekt for nettvirksomheten. Vedtaket for regnskapet blir gjort i påfølgende år, og eventuelle korreksjoner blir korrigert i forbindelse med NVE vedtaket.   
Nettvirksomheten skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. Merinntekt skal tilbakeføres kundene og mindreinntekt kan hentes inn fra kundene gjennom beregning av tariffene. Avvik på mer enn 25 % av tillatt inntekt skal strykes fra akkumulert mer / mindreinntekt.   
4
NOTE 4 NVE NETTKAPITAL
 
Balanse20212020
Sum driftsmidler etter fordeling 1.1.482 182469 986
Sum driftsmidler etter fordeling 31.12.484 936482 181
Gjennomsnittlige driftsmidler483 559476 084
1 % påslag for nettkapital4 8364 761
Avkastningsgrunnlag488 395480 845
Avkastning (driftsresultat/nettkapital)-1,06 %0,98 %
Driftsresultat i nettvirksomheten-5 1634 721
 
Driftsresultatet refererer til NVE regulert inntekt (ikke nettrelatert inntekt trukket ut av driftsresultat).  
   
5
NOTE 5 LØNNSKOSTNAD M.V.
 
MORSELSKAP   KONSERN
20202021LØNNSKOSTNAD20212020
18 72118 168Lønn273 019254 730
2 9003 178Folketrygdavgift41 95437 234
1 1711 887Pensjonskostnader stengt ytelse7 07414 357
1 1411 182Pensjonskostnader innskudd17 84317 383
3 6873 616Andre ytelser7 9976 664
-983-523Aktiverte kostnader-24 853-14 550
26 63727 507Sum323 034315 818
2125Antall ansatte400375
     
Ytelser til ledende personerLønnBonusAndre naturalytelserPensjonskostnaderStyrehonorar 
Alf Inge Berget 1)770011420 
Ole Sunnset 2)2 82901693680 
Styret i Ringerikskraft AS    678 
 
1) Ansatt fra 1.10.2021. Avtalt årslønn er kr 2 900 000.
2) Tidligere konsernsjef har en sluttavtale der han fortsetter som rådgiver til fylte 67 år (2024). Ytelsene hans videreføres i rådgiverstillingen.
            
Revisor    
Godtgjørelse til Ernst & Young AS fordeler seg slik:    
RIK AS     KONSERN
20202021Revisjon 20212020
179155Lovpålagt revisjonshonorar 1 1891 473
848704Skattemessig bistand 1 6801 152
715409Annen bistand 6261 009
1480Andre attestasjonstjenester 73259
18901 268SUM 3 8563 894
            
Beløpene er eksklusive merverdiavgift.
6
NOTE 6 PENSJON
 
Selskapet er pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Foretakets pensjonsansvar i henhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Alle foretak i KLP inngår i en flerforetaksplan.
Ingen er aktiv i ytelsespensjonsordningen i morselskapet, og 13 personer i konsernet. 25 ansatte inngår i innskuddspensjonsordningen i morselskapet, og 387 personer i konsernet.
 
MORSELSKAP KONSERN
20202021 20212020
00Nåverdi av årets pensjonsopptjening1 5541 121
576490Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen4 7675 981
-915-861Avkastning på pensjonsmidler-7 942-9 152
1 1072 933Resultatført estimeringstap/(gevinst)14 27514 589
6738Administrasjonskost364639
-41-47Periodisert arbeidsgiveravgift-177-220
00Resultatført planendring00
00Resultatført andel nettoforpliktelse v avkortning00
7942 553Netto pensjonskostnad 12 84112 958
 
MORSELSKAP KONSERN
Forpliktelser  Forpliktelser
20202021 20212020
-31 183-32 822Beregnede pensjonsforpliktelser-307 988-292 247
27 91628 902Pensjonsmidler (til markedsverdi)273 325256 351
-206-396Periodisert arbeidsgiveravgift-4 054-3 882
3 4734 315Netto pensjonsforpliktelser38 71739 778
 
Ytelsespensjonsordningen ble stengt i 2014. De som hadde denne ordningen ble flyttet til innskudd. De som kom dårligere ut i Innskuddsordningen enn den stengte ytelsesordningen fikk kompensasjon over fastlønn
     
Økonomiske forutsetninger:20212020
Diskonteringsrente1,90 %1,70 %
Årlig lønnsvekst2,75 %2,75 %
Forventet avkastning på fondsmidler3,70 %4,30 %
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp2,50 %2,00 %
Forventet pensjonsregulering1,73 %1,24 %
 
Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.
 
Kompensasjoner i forbindelse med stenging ytelsespensjon som inngår i ovennevnte pensjonsforpliktelser:
 
MORSELSKAP KONSERN
Forpliktelser Forpliktelser
20202021 20212020
6330Forpliktelser stenging ytelsespensjon4 7977 192
7
NOTE 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER
 Konsern
 20212020
Kostnader lokaler25 50521 414
Leiekostnader maskiner / inventar1 6382 140
Materiell, utstyr verktøy19 72824 453
Regningsarbeid / konsulenttjenester39 76226 511
Kontorkostnader / trykksaker5 7595 114
Telefon / porto4 7084 710
Kostnader transportmidler32 72019 258
Reise og diett7 2282 610
Salg, reklame og representasjon6 3574 799
Kontigenter2 2341 695
Forsikringer2 0954 810
Konsesjonsavgift og eiendomsskatt5 7003 357
Diverse kostnader8494 039
Tap på krav248928
Sum annen driftskostnad154 533125 838
8
NOTE 8 SKATT
  
MORSELSKAP   
Årets skattekostnad fordeler seg på:20212020
Betalbar skatt110390
Endring utsatt skatt7 011-7 788
Årets totale skattekostnad18 050-7 788
  
Beregning av årets skattegrunnlag:20212020
Ordinært resultat før skattekostnad212 97344 957
Permanente forskjeller-30 894254
Nedskrivning på aksjer og andre verdipapir kostnadsført i året  
Regnskapsmessig tap realisasjon av aksjer og andre finansielle instrumenter  
3% av skattefrie inntekter etter fritaksmetoden3504
Tilbakeføring av inntektsført utbytte-13 004-54 415
Resultatført konsernbidrag-195 881 
Regnskapsmessig gev. realisasjon av aksjer og andre finansielle instrumenter -26 701
Endring i midlertidige forskjeller48-1 048
Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet-26 755-36 449
Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 10 271
Anvendt fremførbart underskudd-8 545 
Mottatt konsernbidrag107 381 
Avgitt konsernbidrag-72 082 
Årets skattegrunnlag (grunnlag for betalbar skatt i balansen) -26 178
Betalbar skatt (22 %) av årets skattegrunnlag  
  
Oversikt over midlertidige forskjeller20212020
Driftsmidler inkl goodwill3 6782 871
Utestående fordringer 1
Gevinst- og tapskonto 13
Netto pensjonsforpliktelse som er ført i balansen-4 315-3 473
Sum-637-588
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag-21 905-26 177
Avskåret rentefradrag til fremføring -10 271
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12-22 542-37 036
 
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22 %)-4 959-8 148
  
KONSERN   
Årets skattekostnad fremkommer slik:20212020
Betalbar inntektsskatt 06 776
Betalbar grunnrenteskatt51 207-9 755
Endring i utsatt skatt 7 361-8 422
Endring utsatt grunnrenteskatt1591 992
Avvik avsatt/utlignet skatt tidligere år-43-5 033
Årets totale skattekostnad på ordinært resultat58 683-14 443
  
Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 22 % av resultat før skatt20212020
22% av resultat før skatt18 8898 013
22% av permanente forskjeller-12 743-12 745
Betalbar grunnrenteskatt51 207-9 755
Endring i forskjell som ikke inngår i beregning av utsatt skatt-3343 172
Endring i utsatt grunnrenteskatt og utsatt skatt/utsatt grunnrenteskatt til nåverdi1 7071 905
Avvik avsatt/utlignet skatt tidligere år-43-5 033
Beregnet skattekostnad58 683-14 443
    
Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:20212020
Resultat før skattekostnad85 86136 422
Permanente forskjeller-57 922-57 930
Endring i midlertidige forskjeller-27 93938 216
Begrensning rentefradrag nærstående014 093
Grunnlag betalbar skatt i resultatregnskapet030 800
Betalbar skatt på årets resultat (22%)06 776
    
Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:20212020
Betalbar inntektsskatt, inkl. skattefunn03 316
Betalbar naturressursskatt3 6133 652
Betalbar skatt grunnrente51 207 
Sum betalbar skatt i balansen54 8206 968
    
Til gode grunnrenteskatt (inngår i andre fordringer)0-9 755
Utsatt naturressursskatt (inngår i andre fordringer)-9 054-5 441
Sum til gode grunnrenteskatt og naturressursskatt-9 054-15 196
    
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:20212020
Driftsmidler86 3367 891
Omløpsmidler15 6847 785
Pensjon-38 161-39 556
Gjeld og andre forpliktelser6 687-10 605
Akkumulert fremførbart skattemessig underskudd-71 495-34 757
Avskåret rentefradrag til fremføring0-14 093
Netto midlertidige forskjeller-949-83 336
Utsatt skatt (+)/ skattefordel (-)-209-18 334
Utsatt skatt knyttet til grunnrentebeskatning
Utsatt skatt - nåverdi4 2675 085
Utsatt skatt grunnrente-1 325-1 298
Utsatt skatt grunnrente - nåverdi6 5886 402
Sum utsatt skattefordel9 321-8 144
    
Årets grunnlag for grunnrenteskatt:Hønefoss kraftstasjonVittingfossSum
Inntekter98 59098 674197 265
Driftskostnader-20 928-20 566-41 494
Investeringskostnader-2 782-7 136-9 918
Grunnrente relatert selskapsskatt-16 161-14 310-30 470
Skattemessige avskrivninger-1 305-5 194-6 499
Friinntekt-118-733-852
Sum grunnrenteinntekt57 29750 734108 031
Grunnrenteskatt (47,4 %)27 15924 04851 207
9
NOTE 9 IMMATERIELLE EIENDELER  
   
MorselskapProgramvareTotalt  
Anskaffelseskost 1.1.2000  
Reklas. ansk.kost fra varige driftsmidler2 4402 440  
Tilgang1 4121 412  
Endring utsatt skattefordel00  
Avgang00  
Anskaffelseskost 31.12.213 8523 852  
     
Akkumulerte avskrivninger 1.1.2100  
Avgang. akk. avskr. 0  
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2100  
Bokført verdi pr. 31.12.213 8523 852  
     
Årets avskrivninger00  
Økonomisk levetid5 år   
AvskrivningsplanLineær   
     
KonsernProgramvareFallrettigheterGoodwillTotalt
Anskaffelseskost 1.1.210254 53033 178287 708
Tilgang4 376026 69831 074
Endring utsatt skattefordel0000
Reklassifisering som driftsmiddel0000
Avgang0000
Anskaffelseskost 31.12.214 376254 53059 876318 783
     
Akkumulerte avskrivninger 1.1.2100 0
Reklassifisering som driftsmiddel   0
Avgang. akk. avskr.   0
Akkumulerte avskrivninger 31.12.210029 84229 842
Bokført verdi pr. 31.12.214 376254 53030 034288 941
     
Årets avskrivninger0Avskrives ikke6 8056 805
Økonomisk levetid5 år 5 år 
AvskrivningsplanLineær Lineær 
     
Vannfallsrettigheter avskrives ikke da det ikke foreligger hjemfallsrett (evigvarende konsesjon for alle egne kraftverk) og verdiene anses som evigvarende. 
10
NOTE 10 VARIGE DRIFTSMIDLER
 
MorselskapTomter, bygninger og annen fast eiendomMaskiner og anleggMaskiner og anlegg under utførelseDriftsløs., inventar, verktøy, kontormaskiner o.lTotalt 
Anskaffelseskost 1.1.21 44016 1717 01612 55637 273 
Reklass. ansk. kost immateriell eiendel  -2 440 -2 440 
Tilgang kjøpte driftsmidler  5 290 5 290 
Avgang 11 9414 6268316 650 
Anskaffelseskost 31.12.211 4404 2305 33012 47223 472 
Akkumulerte avskrivninger 31.12.213643 801 5 7889 954 
Netto akk. nedskrivninger og rev. nedskr. 31.12.210   0 
Avskrivninger, nedskrivninger og rev. ned. 31.12.213643 80105 7889 954 
Bokført verdi pr. 31.12.211 0754295 3306 68413 518 
Årets avskrivninger33632 1 8882 552 
Økonomisk levetid0-30 år5 år 3-5 år  
AvskrivningsplanLineærLineærAvskrives ikkeLineær  
 
KonsernTomter, bygninger og annen fast eiendomMaskiner og anleggMaskiner og anlegg under utførelseDriftsløs., inventar, verktøy, kontormaskiner o.lTotalt 
Anskaffelseskost 1.1.21435 116872 40216 074127 3491 450 941 
Reklass. ansk. kost immateriell eiendel  -2 440 -2 440 
Tilgang kjøpte driftsmidler1 635129 09777 62514 811223 168 
Kundefinansierte anlegg 36 730667 37 397 
Avgang 41 7784 62621 72168 125 
Anskaffelseskost 31.12.21436 751922 99185 966120 4391 566 147 
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21132 524403 752 80 787617 063 
Netto akk. nedskr. og rev. nedskr. 31.12.21    0 
Avskrivninger, nedskrivninger og rev. nedskr. 31.12.21132 524403 752080 787617 063 
Bokført verdi pr. 31.12.21304 227519 24085 96639 652949 085 
Årets avskrivninger9 47725 355 13 47348 305 
Økonomisk levetid0-65 år5-30 år 3-10 år  
AvskrivningsplanLineærLineærAvskrives ikkeLineær  
       
Det er gjort en vurdering av strømnettets tilstand og forventet levetid. Avskrivningstiden er økt for flere anleggskategorier, og det fører til reduserte avskrivningskostnader.
       
Selskapet har ikke gjennomført verdivurderinger av kraftverkene per 31.12.21. Basert på eksterne prisprognoser forsvares dog de bokførte verdiene. Prisingen av kraftverk den siste tiden underbygger at det ikke er grunnlag for å nedskrive verdien i Ringerikskrafts kraftverksportefølje. Vurderingen oppfyller kravet til forsiktighet og forsvarlighet i regnskapet.
       
Selskapet har ikke stillet sikkerhet i form av pant i kraftverk og fallrettigheter, men konsernets innlån har klausul om negativ pantsettelse.
11
NOTE 11 INVESTERING I DATTERSELSKAP OG TILKNYTTET SELSKAP
 
FirmaAnsk.-tidspunktForretningskontorEierandelStemmeandelEgenkapitalResultat
Ringerikskraft Produksjon AS21.09.2004Ringerike100 %100 %269 91938 490
Føie AS20.12.2004Ringerike100 %100 %176 339-9 690
Laje AS18.01.2018Ringerike100 %100 %114 082-23 785
Ringerikskraft Nærvarme AS17.11.2009Ringerike100 %100 %20 179-725
Asbjørnsensgate 12-14 AS12.09.2014Ringerike100 %100 %6 91470
Viul Kraft AS / RTP AS01.01.1992Ringerike50 %50 %42 217-11 041
Kople AS01.06.2021Ringerike100 %100 %38 767-15 375
Mauravegen 99 AS20.11.2020Ringerike100 %100 %7 199-174
Numedal Energi AS19.02.2020Nore og Uvdal100 %100 %8 455-264
 
Tilknyttet selskap m.v. - konsern
 
FirmaAnsk.-tidspunktForretningskontorEierandelStemmeandelEgenkapitalResultat
Viul Kraft AS / RTP AS01.01.1992Ringerike50 %50 %21 109-5 521
       
       
 Viul Kraft ASHM33 Kontoreiendom ASKraftriket ASNumedal Fiber ASTotalt 
Anskaffelseskost120 01919 35519 910650159 934 
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet17 684   17 684 
Fallrettigheter102 335   102 335 
Utgående balanse 31.12.239 53421 75036 521097 805 
Tilbakebetaling av overkurs 2020 -2 395  -2 395 
Inngående balanse .1.2139 53419 35536 521095 410 
Reklassifisering  -36 521650-35 871 
Salg av eierpost -19 355  -19 355 
Andel av årets resultat-5 521   -5 521 
Tilbakebetaling av overkurs    0 
Gevinst ifm. emisjoner    0 
Mottatt utbytte    0 
Bokført verdi 31.12.2134 0130065034 663 
       
Eierposten i HM33 Kontoreiendom AS ble solgt i 2021 med en gevinst på 31 571 tnok. Ringerikskraft har i tillegg delrealisert sin eierandel i Yve/Kraftriket, med en gevinst på 39 495 tnok. Ny eierandel i Yve etter salget er 10,3%, og eierposten er dermed klassifisert som investering i aksjer og andeler. 
12
NOTE 12 INVESTERING I AKSJER OG ANDELER
 
MORSELSKAP
AnleggsmidlerEierandelBalanseført verdiMarkedsverdi
Rasjonell El. Nettvirks. AS0 %1111
Kommunal Landspensjonskasse (egenkapitalinnskudd)0 %745745
Follum Energisentral AS50 %118118
Hringariki8 %22
Smartliv AS5 %599599
Yve AS10,3 %29 93629 936
Sum 31 41031 410
 
KONSERN
AnleggsmidlerEierandelBalanseført verdiMarkedsverdi
Rasjonell El. Nettvirks. AS0 %1111
Kommunal Landspensjonskasse (egenkapitalinnskudd)0 %6 9626 962
Hringariki8,1 %22
Andel FBR3,8 %2525
Andel Follum Energisentral50 %118118
Andel Ring Næringsforum BA1 %11
Trio Eiendom Hadeland AS25 %200200
Smartliv AS5 %599599
Intelligate AS19,21 %132132
Yve AS10,3 %74 59174 591
Nore og Uvdal Næringsselskap BA0 %11
Kapitalinnskudd Nettalliansen 100100
Sum 82 74282 742
13
NOTE 13 VARER
 
MORSELSKAP KONSERN
20202021 20212020
00Innkjøpte varer for videresalg10 01518 076
00Sum10 01518 076
14
NOTE 14 BANKINNSKUDD
Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med tnok 1 679 for morselskapet og tnok 10 568 for konsernet. I tillegg omfatter posten bundne bankinnskudd som konsernet har knyttet til sikkerhetsstillelse med tnok 328 (eSett) og tnok 15 408 (NordPool).
Konsernet har et konsernkontosystem hvor datterselskapene deltar. Alle selskapene er solidarisk ansvarlig for trekk på kontoen. Kontoinnehaver er Ringerikskraft AS.
15
NOTE 15 EGENKAPITAL 
  
MorselskapAksjekapitalOverkursAnnen egenkap. Sum
Egenkapital 1.1.21157 650116 271136 629 410 550
Årets endring i egenkapital:     
Årets resultat  194 923 194 923
Endrede konsernbidrag tidligere år  3 534 3 534
Avsatt utbytte  -31 500 -31 500
Egenkapital 31.12.21157 650116 271303 586 577 507
  
KonsernAksjekapitalOverkursAnnen egenkap.Minoritet i Laje Hadeland/Laje InnlandetSum
Egenkapital 1.1.21157 650116 271274 30332 858581 082
Årets endring i egenkapital:     
Omregningsdifferanse valuta  -46 -46
Årets resultat  27 177027 177
Utgang tilknyttet selskap  -2 395 -2 395
Andre endringer  -319 -319
Endring minoritet Laje Hadeland AS/Laje Innlandet AS   -32 858-32 858
Avsatt utbytte  -31 500 -31 500
Egenkapital 31.12.21157 650116 271267 2200541 141
16
NOTE 16 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
 
Aksjekapitalen i morselskapet pr. 31.12.21 består av 1 051 aksjer pålydende 150 000.
 AntallPålydendeBokført
Ordinære aksjer1 051150 000157 650 000
Sum1 051 157 650 000
 
Eierstruktur
De største aksjonærene i selskapet pr. 31.12.21 var:
 OrdinæreSumEierandelStemmeandel
Ringerike Kommune73073069,46 %69 %
Hole Kommune12012011,42 %11 %
Nore og Uvdal kommune51514,85 %5 %
KLP15015014,27 %14 %
Totalt antall aksjer1 0511 051100 %100 %
17
NOTE 17 ANNEN LANGSIKTIG GJELD
 
MORSELSKAP KONSERN
20102021 20212020
200 000200 000Gjeld til kredittinstitusjoner200 000200 000
600 000400 000Obligasjonslån400 000600 000
00Øvrig gjeld058
800 000600 000Sum annen langsiktig gjeld600 000800 058
 
Selskapet har to langsiktige obligasjonslån hos Sparebank1 Markets. Lånene ble etablert i 2019 og består av ett lån 100 mnok (7-årig, fast rente) og ett på 300 mnok (10-årig, fast rente).
Selskapet har også et 5-årig lån hos DNB pålydende 200 mnok. Lånet ble refinansiert i 2018 og løper frem til september 2023, hvorpå det forfaller i sin helhet.
18
NOTE 18 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER
 
MORSELSKAP
Nærstående og tilknyttede parter   
Ringerikskraft Produksjon ASDatterselskap100 %Eid
Føie ASDatterselskap100 %Eid
Laje Buskerud ASDatterdatterselskap100 %Eid
Laje ASDatterselskap100 %Eid
Smartservice Norge ASDatterdatterselskap100 %Eid
Ringerikskraft Nærvarme ASDatterselskap100 %Eid
Asbjørnsensgate 12-14 ASDatterselskap100 %Eid
Mauravegen 99 ASDatterselskap100 %Eid
Viul Kraft ASTilknyttet selskap50 %Eid
Laje Hadeland ASTilknyttet selskap49 %Eid
    
Transaksjoner med selskaper i konsernet
Ringerikskraft AS har foretatt flere forskjellige transaksjoner med nærstående og tilknyttede selskaper. Alle transaksjonene er foretatt som en del av den ordinære virksomheten og til priser i henhold til armlengdeprinsippet. De vesentlige transaksjonene som er foretatt er som følger:
Solgt fra selskapTil selskapTransaksjonerBeløp
Ringerikskraft ASRingerikskraft Produksjon ASSalg av administrative tjenester14 326
Ringerikskraft ASRingerikskraft Produksjon ASLeie av biler144
Ringerikskraft ASFøie ASSalg av administrative tjenester13 055
Ringerikskraft ASLaje Buskerud ASLeie av biler41
Ringerikskraft ASRingerikskraft Nærvarme ASSalg av administrative tjenester300
Ringerikskraft ASLaje Hadeland ASLeie av biler46
Ringerikskraft ASLaje ASSalg av administrative tjenester8 865
Ringerikskraft ASRingerikskraft Produksjon ASHusleie105
Ringerikskraft ASFøie ASHusleie2 518
Ringerikskraft ASRingerikskraft Nærvarme ASHusleie105
Ringerikskraft ASLaje ASHusleie3 766
Ringerikskraft ASRingerikskraft Produksjon ASRenter langsiktig lån9 502
Ringerikskraft ASFøie ASRenter langsiktig lån7 139
Ringerikskraft ASLaje ASRenter langsiktig lån1 591
Ringerikskraft ASLaje Hadeland ASRenter langsiktig lån112
Ringerikskraft ASMauravegen 99 ASRenter langsiktig lån173
Ringerikskraft Nærvarme ASRingerikskraft ASSalg av administrative tjenester800
Asbjørnsensgate 12-14 ASRingerikskraft ASHusleie200
Smartservice Norge ASRingerikskraft ASSalg av administrative tjenester322
Ringerikskraft ASKople ASRenter kortsiktig lån358
Ringerikskraft ASKople ASSalg av administrative tjenester1 750
Ringerikskraft ASLaje Buskerud ASSalg av driftsmidler8 946
 
Balansen inkluderer følgende beløp som følge av transaksjoner med selskaper i konsernet:
  20212020
Kundefordringer9 592843
Leverandørgjeld8422 383
Sum10 4343 226
 
KONSERN
Transaksjoner med tilknyttet
Ringerikskraft AS har foretatt flere forskjellige transaksjoner med tilknyttede selskaper. Alle transaksjonene er foretatt som en del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser. De vesentlige transaksjonene som er foretatt er som følger:
 
Solgt fra selskapTil selskapTransaksjonerBeløp
Ringerikskraft Produksjon ASViul Kraft ASSalg av administrative tjenester1 173
Ringerikskraft Produksjon ASViul Kraft ASSalg av varer og tjenester2 132
19
NOTE 19 ANDRE FORDRINGER
 
MORSELSKAP KONSERN
20202021 20212020
00Rødungen3 0003 000
00Øvrige00
00Sum3 0003 000
 
Rødungen er en rett til evigvarende korrigering av produksjonstap i Numedalsverkene som krediteres Vittingfoss med 880 MWh fra E-CO til markedspris i uke 8 hvert år.
20
NOTE 20 KORTSIKTIG GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER
 
MORSELSKAP KONSERN
20202021 20212020
0200 000Obligasjonslån200 0000
00Øvrig kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner013
0200 000Sum gjeld til kredittinstitusjoner200 00013
     
Selskapet har ett obligasjonslån hos Sparebank1 Markets som er klassifisert som kortsiktig per 31.12.21. Lånet er på 200 mnok, ble etablert i 2019 og forfaller i 2022 (3-årig, løpende rente).    
21
NOTE 21 MAGASINBEHOLDNINGER
Selskapet har ikke egne magasiner, men eier andeler i reguleringsanlegg gjennom Foreningen til Bægnavassdragets Regulering og Numedalslaugens Brugseierforening. Magasinbeholdningen i vassdraget ovenfor Hønefoss kraftstasjon var på 523 millioner m3 . Dette tilsvarer en produksjon på 33 GWh I Hønefossen. Oppstrøms Vittingfoss var magasinbeholdningen 367 mill m3 noe som tilsvarer 21 GWh.
22
NOTE 22 COVID-19
Ledelsen og styret følger løpende utviklingen av Covid-19 viruset og dets påvirkning på selskapet. Det gjennomføres en rekke aktiviteter for å kunne iverksette tiltak og minimere effekten dette vil kunne ha for selskapet. På tidspunkt for avleggelse av regnskapet for 2021 har selskapet ikke opplevd vesentlige negative effekter av virkningene av pandemien. Styret utelukker allikevel ikke at Covid-19 kan få en negativ effekt som vil innvirke på gjennomføringen av selskapets aktiviteter. Slik styret vurderer situasjonen i dag vil selskapet være i stand til å imøtekomme sine fremtidige forpliktelser.
23
NOTE 23 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
Ringerikskraft har i 2022 solgt seg ned i selskapet Kople AS. Ny eierandel etter salget er 44,2 %.
Ledelse og styre følger utviklingen av krigen i Ukraina og dets påvirkning på selskapet. Dette representerer et usikkerhetsmoment, men ved tidspunkt for avleggelse av regnskapet er det uklart hvilke og hvor store konsekvenser dette eventuelt måtte ha for selskapet.

Regnskap
Revisjonsberetning & Regnskap

Last ned RevisjonsberetningLast ned Regnskap

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.