Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Årsrapport 2022

Året vårt

Høy aktivitet og spennende utviklingsprosjekter til tross for et krevende år med pandemi.

Arbeidsmiljø og HMS

HMS er alltid først, sier vi i Ringerikskraft. I fornybar skal det være trygt å jobbe, og alle skal komme glade og friske hjem.

Helse- miljø og sikkerhet (HMS) er overordna prioritet i alle konsernets selskap og på alle nivåer. HMS arbeidet er regulert gjennom lovverk og styrende dokument mht. konsernets HMS-ledelsessystem, prosedyrer og instrukser.

HMS står øverst på agendaen på alle møter, og selskapene gir HMS-opplæring til de ansatte avhengig av arbeidsoppgaver. 

Overordna HMS og styrende dokument er forankret i konsernet, og det arbeides tett mot dedikerte personer på HMS i selskapene. Risikovurderinger, forebyggende arbeid og rapporteringer skjer i linjen, og det rapporteres bl.a.om farlige forhold og ulykker. Verneombud og arbeidsmiljøutvalget er sentrale i det forebyggende arbeidet, og alle medarbeideres deltagelse og medvirkning er en forutsetning for å lykkes.

Avvik og uønskede hendelser rapporteres og behandles i eget system for dette formålet. Ved alvorlige hendelser eller ulykker gjennomføres grundig årsaksanalyser med rapporteringer og handlingsplan med forebyggende tiltak. Etter en årsaksanalyse, utarbeides læringsark for å lære på tvers av avdelinger, selskaper og samarbeidspartnere for å hindre at hendelser skjer på nytt.

 

Fornuftig forbruk og ytre miljø

Ringerikskraft arbeider for å minimere eget fotavtrykk på det ytre miljø i hele verdikjeden. Konsernets selskap er Miljøfyrtårnsertifisert for de selskap som er godkjent for det. Det systematiske arbeidet skjer iht. miljøledelsessystem, og selskapene dokumenterer sin miljøinnsats i innrapportering i Miljøfyrtårn. Alle selskap i konsern har forpliktet seg til å jobbe med konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak, og for å forbedre miljøprestasjoner og redusere klimagassutslippene. Gjennom arbeidet skal vi oppnå positiv miljøeffekt og konkurransefortrinn, og samtidig ivareta et godt arbeidsmiljø, med lavt sykefravær og bygge omdømme og godt lederskap.

Ringerikskraft forplikter seg til:

  • Å tilfredsstille lover, forskrifter og andre miljøkrav.
  • Å vektlegge miljøspørsmål i investeringer.
  • Å påvirke kunder og leverandører til å velge miljø- og energivennlige løsninger.
  • Å selv velge miljø- og energivennlige løsninger mht. transport og logistikk.
  • Å minimere utslipp av miljø- og klimagasser, og unngå skadelige utslipp til luft, jord og vann.  

Ringerikskrafts miljøfyrtårnsertifiserte selskaper benytter styringsverktøy i Miljøfyrtårn, og alle selskapene dokumenterer miljøarbeidet iht. miljøledelsessystemets relevante krav i ISO standard 14001 for å oppnå kontinuerlig forbedring.  
Arbeidet skjer gjennom å sette mål, arbeide systematisk ved å definere egnede tiltak for å nå mål samtidig som innsamling av data gir svar på om innstasen har gitt ønsket effekt.  

Tiltakene og målingene vi prioriterer er knyttet til klima og eget fotavtrykk innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energiforbruk, innkjøp og transport.  

For målrettet arbeid med å redusere klimaavtrykket, rapporteres det årlig klimaregnskap. Avtrykket måles i henhold til den internasjonale GHG-protokollen. Klimaavtrykket for 2022 vises i selskapsvise klimaregnskap. 
Faktorene i Ringerikskraft som resulterer til den høyeste klima- og miljøbelastningen er knyttet til energi og transport. 

Høye priser på vannkraft

2022 dro med seg det høye prisnivået fra 2021, og snittprisen for året endte på 193,9 øre/kWh. Snittprisen de siste 10 årene har til sammenligning vært 30,9 øre/kWh.

I det europeiske strømmarkedet var det i hovedsak gass som satt prisnivå på europeisk elektrisitet hele året, og det i kombinasjon med tørke og lav vannstand i magasinene i Norge, forklarer de høye prisene.

Tørken i 2022 resulterte i en produksjonssvikt på 31 %, og vi reduserte produksjonen med over 100 GWh sammenlignet med 2021. Dette tilsvarer 250 millioner kroner i tapt omsetning.

Økte skattekrav

I slutten av september lanserte regjeringen økte skattekrav på vannkraften. Det inkluderte både økt grunnrenteskatt, og en ekstra høyprisskatt på priser over 70 øre/kWh.  Denne ville ha tilbakevirkende kraft for 2022, og tok ikke hensyn til inngåtte sikringskontrakter.

For å levere stabile utbytter til eierne har Ringerikskraft sikret deler av vannkraftproduksjonen til en fast pris. Det betyr at man unngår de store nedturene i pris, men at man heller ikke får med seg de store oppturene. Når skattereglene heller ikke hensyntar sikringsspris, men beregner skatt ut fra markedspris, så betyr det i praksis at vi har betalt skatt for inntekter vi ikke har hatt i 2022.

Kombinasjonen av lavere produksjonsvolum og nye skattekrav resulterte i at Ringerikskraft har hatt nærmere 100 % skatt på vannkraftproduksjonen i 2022, og virksomhetsområdet leverer et svakt resultat.

Mer fornybar energi

I energimeldingen fra myndighetene heter det at Norge trenger 50 TWh ny energi for å dekke økt forbruk. Vi har også en målsetting om å bidra til økt fornybarproduksjon, og i 2022 lanserte vi ideen om et nytt Randselva kraftverk som kan øke produksjonen med 120 GWh, og utnytte ressursene i Randselva bedre.

Oversiktsbilde industriområde i Ringerike

Året vårt

Kapasitet for fremtiden

Det har vært en ekstrem vekst i etterspørsel etter kapasitet i det norske strømnettet.

I 2022 bestemte Statnett at Ringerike stasjon, som er hovedforsyningen inn til Ringeriksregionen skal bygges ut. Dette er noe som Ringerikskraft har jobbet for over flere år, da vi har sett at det er kø for industrietableringer i regionen grunnet manglende kapasitet.

På tampen av året var Føie vertskap for Statnett som ønsket å presentere sine områdeplaner for Ringerike og Hallingdal. De forteller at den nye Ringerike stasjon skal få over dobbelt så stor kapasitet som i dag, og målsettingen er ny stasjon står ferdig i 2030.

Området på Treklyngen og Follummoen på Ringerike er blant de mest attraktive for industrietableringer i Norge, men nå er etterspørselen større enn tilgjengelig kapasitet. Derfor ønsker vi å se nærmere på hva som kan gjøres på kort sikt. Ringerikskraft fikk helt i starten av 2023 innvilget støtte gjennom finansieringsordningen PILOT-E til å utvikle et helt nytt system for energistyring i industriparker.

Året vårt

Laje fusjoneres til et selskap

1. juli 2022 ble de fire entreprenørselskapene Laje Innlandet AS, Laje Buskerud AS, Laje Hadeland AS og Nettservice Datadrift AS fusjonert inn i morselskapet Laje AS.

 Fra å ha vært organisert som et entreprenørkonsern valgte de å lytte til kundenes ønsker og samlet kreftene i et felles selskap.

Vi startet reisen med å samle oss under samme navn i 2021, og følger opp med å fusjonere til et selskap i 2022. Alle entreprenørene i Laje har lang fartstid og erfaring fra bransjen, og målet vårt er å bli enda mer slagkraftige som ett Laje, forteller daglig leder Anders Granheim.

Granheim tok over som daglig leder i oktober 2022 og ledet Laje gjennom en stor omstillingsprosess på slutten av året.

Året vårt

Ny medeier i ladesuksessen Kople

Ladeselskapet Kople er en suksesshistorie som startet som et initiativ i entreprenørvirksomheten i Ringerikskraft.

Satsingen vokste i tråd med et økende marked for infrastruktur for lading i Norge, og ble skilt ut fra entreprenøren Laje som et eget selskap i 2021.

I januar 2022 kom investeringsfondet Cube Infrastructure Fund III inn på eiersiden i Kople, og de har forpliktet seg til å satse 390 millioner kroner i ladeselskapet over de neste årene. Kople har beholdt alle ansatte og hovedkontoret ligger fortsatt i Hønefoss. Med ny medeier i ryggen og de investeringene de har forpliktet seg til, står Kople klar for å fortsette sin satsing på det norske og nordiske lademarkedet.

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.