Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Et godt konsernresultat 1. halvår 2023

Et godt konsernresultat 1. halvår 2023

Ringerikskraft leverer et konsernresultat på 34 millioner kroner etter skatt første halvår 2023. Høy kraftpris sammen med høyere produksjon enn samme periode i fjor har gitt gode resultater for vannkraft til tross for en periode med driftsstans på flere maskiner.

Stabilt strømnett

Nettselskapet Føie har hatt stabil nettdrift med få avbrudd i hele konsesjonsområdet, og det har blitt jobbet kontinuerlig med vedlikeholdstiltak for å opprettholde god leveringssikkerhet.

Etter en periode med svært høye strømpriser og økte kostnader til nettap for Føie, kunne de fra 1. juli redusere nettleien for nettkundene.

I løpet av første halvår ble det også inngått en intensjonsavtale mellom Vidju og Ringerikskraft om å fusjonere nettselskapene Hallingdal Kraftnett og Føie.

- Som de største nettselskapene i regionen ser vi det som naturlig at vi forsøker å finne sammen, og at vi i fellesskap vil stå sterkere i utviklingen av fremtidens strømnett med god lokal beredskap og sterke kompetansemiljøer, sier konsernsjef Alf Inge Berget.

Leverer som forventet

Virksomhetene i konsernet leverer som forventet, og bidrar til god verdiskapning.

- Resultatet på 34 millioner kroner er som forventet i et driftsår, foreløpig uten spesielle enkelthendelser. Fjorårets høye halvårsresultat på 122 millioner kroner etter skatt skyldtes i hovedsak nedsalg i ladeoperatøren Kople og svært høye kraftpriser.

Entreprenørvirksomheten er fortsatt i et krevende marked og leverer negative tall. Det er gjennomført store endringer i driften for å forbedre resultatet. Tiltakene gir forventede resultater, og selskapet fortsetter effektiviseringsarbeidet også i andre halvår.

Driftsstans i kraftverk

- Dessverre har vi hatt perioder med driftsstans på aggregater på tre av våre kraftverk og dette påvirker produksjonsvolumet og resultatet i vannkraftvirksomheten. Vi har normalt svært lite nedetid i anleggene våre, men i år ble vi truffet av flere hendelser samtidig, sier Berget.

Det ble produsert 222 GWh vannkraft mot 152 GWh i samme periode i fjor. Årsaken til merproduksjonen er mer nedbør og bedre tilsig. Markedsprisen på vannkraft har vært 105 øre/kWh i snitt første halvår, og oppnådd kraftpris ble på 87 øre/kWh. Det er en nedgang på 40 øre/kWh fra første halvår i fjor.

Skal styrke satsingen på kjernevirksomhet

I januar 2023 startet en prosess med salg av entreprenørselskapet i konsernet. Det var god interesse for selskapet, og rett etter sommeren ble det inngått en avtale om 100 % salg til Inin Group.

- Styret og eiere ba oss om å vurdere grunnlaget for å fortsette å være en stor entreprenøreier, og ut fra våre vurderinger er det til det beste for Ringerikskraft å styrke satsingen på kjernevirksomheten innen vannkraft, strømnett og varme. Entreprenørselskapet fortsetter sin vekstreise med en eier som har entreprenørdrift som sin kjerne, og som har mulighet til å utvikle selskapet til en størrelse og posisjon som gir kundegrunnlag for en sunn drift, forteller Berget.

Entreprenøren Laje fortsetter med lokasjon i Hønefoss, og har flere langvarige, lokale rammeavtaler i tillegg til oppdrag over det sentrale østlandsområdet.

- Et av våre viktigste mål er å øke fornybarproduksjonen av strøm og varme. Gjennom prosjekt Randselva kraftverk ser vi på hvordan vi kan utnytte fallet i Randselva på en bedre måte for å levere mer fornybar energi i en tid med stor etterspørsel. Det er positivt med stort engasjement rundt prosjektet i lokalmiljøet, og nå har vi fått konsekvensutredningsprogrammet fra NVE. Fremover vil vi gjøre nødvendige undersøkelser og vurdere alternativer for prosjektet, opplyser Berget.

Kontakt

Cathrine Olsen

Cathrine Olsen

Konsernleder kommunikasjon

971 12 488

Send e-post