Organiserer for fremtiden

I første halvår har verden fortsatt vært tydelig preget av den pågående pandemien. Dette har selvsagt også påvirket oss i Ringerikskraft, og vi er stolte av at de ansatte har stått på for å opprettholde så normal drift som mulig. Store deler av organisasjonen har også jobbet aktivt med omstillinger og tilpasninger til fremtidens krav og behov.

Entreprenørene endrer struktur

Det har skjedd mye i entreprenørvirksomheten vår de siste årene, der vi gått fra å være en rendyrket el-entreprenør til å satse stort på både installasjon av smarte målere, elbillading og fossilfrie byggeplasser. Samtidig har vi vokst i antall selskap og ansatte og utvidet markedsområdet, forteller konsernsjef Ole Sunnset.

2021 har vært brukt til intern utvikling, der både organisasjon og system og rutiner har fått et løft. Et synlig resultat er at Entreprenørene samles under et felles navn – Laje. Navneendringen er bare en liten del av omstillingsprosjektet, som har som hovedmål å forberede selskapene på en ventet vekst i markedene i kommende år, med styrket konkurranseevne og evne til å ta større prosjekter, både hver for seg og sammen.

Ladesatsingen Kople, som ble utviklet i Nettservice, ble skilt ut som et eget selskap 1. juni og fortsetter sin satsing som et eget selskap i Ringerikskraft-familien. Kople har i første halvår landet flere store avtaler. Blant annet har de inngått partneravtaler med både Ishavskraft og Bodø energi om elbillading i Nordland, Troms og Finnmark, og de har fått en rammeavtale med i Agder Fylkeskommune om drift av kommunale og fylkeskommunale ladere.

Nettvirksomheten forsterker strømnettet i Hole

Koronasituasjonen har i liten grad hemmet nettvirksomheten og smittevern har vært høyt prioritert for å sikre vårt samfunnskritiske oppdrag. I juni ble det lagt en ny høyspentkabel gjennom Steinsfjorden, fra Loreåsen i nord til Sundvollen i sør. Den nye hovedforsyningskabelen skal styrke kapasiteten til alle kunder i området, og samtidig sikre nok kapasitet til utbygging av vei og bane. Ut over dette har vi høy aktivitet med reinvesteringer i eldre nett rundt omkring i våre nettområder Hole, Nore og Ringerike.

Fra nyttår ble nettleiesatsene for kundene i Nore redusert med 30 - 40 % for privat- og næringskunder, og mer enn 50 % for hyttekunder. I Ringerike og Hole ble nettleien uendret. I løpet av 2021 jobber vi med ny tariffmodell for nettleie som følge av myndighetskrav og effektbasert nettleie fra 2022.

Kraftprisene henter seg etter fjorårets fall

Første halvår i fjor nådde prisen på den fornybare vannkraften i Norge et historisk lavt nivå. Prisen var i lange perioder lavere enn det koster å produsere vannkraft. Som vannkraftprodusent er det positivt at prisene har normalisert seg for å sikre på at vi ikke taper penger på å lage grønn, fornybar energi, forklarer Sunnset.

I løpet av sommeren har kraftprisen steget til høyere nivåer enn vi vanligvis ser på sommeren. Dette kommer av flere grunner, blant annet tørt vært og lite vind. I tillegg er det økt etterspørsel av strøm i hele Europa og i perioder hvor det er hydrologisk underskudd i Norge og Norden, blir kraftprisen her til lands påvirket i ekstra stor grad.

I tillegg til den fornybare vannkraften har satsingen på nærvarmeanlegg tatt seg opp. I fjor ble de første anleggene utenfor Ringeriksregionen signert. I første halvår i år ble det første anlegget utenfor regionen satt i drift, på Bergtun i Nore og Uvdal kommune.   

Krevende marked med korona-effekt

Entreprenørvirksomheten vår har hatt et krevende halvår på energiområdet, der de stort sett jobber på oppdrag for nettselskaper. Pandemien har ført til lavere aktivitet innen bygg- og anleggssektoren, noe som igjen fører til lavere etterspørsel på kundeinitierte oppdrag gjeldende blant annet strømtilknytning. Prisene presses, og det er lave marginer i hele bransjen. Dette gjelder også veilysområdet, der enkelte regioner har hatt lavere aktivitet enn vanlig.

Av lyspunkter kan vi allikevel nevne vellykkede ferdigstillelser av flere linjeprosjekter og et viktig gjennombrudd innen bygging av stasjonsanlegg. I tillegg ser vi at telekomområdet har fått en positiv korona-effekt med økt etterspørsel av fiberutbygging, sier Sunnset.

Rendyrket energikonsern

At fremtiden vil stille nye krav til oss som energikonsern er det ingen tvil om, og vi står klare for å snu oss rundt for å være med på reisen videre. I første halvår har vi valgt å selge oss ut av hovedkontoret vårt HM33, og er nå langsiktig leietaker. Vi er et energikonsern, og det er derfor naturlig for oss å satse på det foran det å være eier av et kontorbygg.

Konsernet hadde en omsetning på 505 millioner første halvår og resultat før skatt på 48 mnok (27 mnok etter skatt). Mye av resultatbidraget i virksomheten kommer normalt andre halvår, og det er også positive utsikter og god ordrereserve resten av året. Vi har investert 82 millioner kroner totalt inkludert investeringer på 10 millioner i kundefinansierte anlegg.

Kontaktpersoner:

Ole Sunnset, administrerende direktør, 909 11 286
Per E. Roskifte, styreleder Ringerikskraft AS, 415 16 500

Nøkkeltall 1. halvår 2021:

  • Omsetning: 505 mnok (493 mnok 1. halvår 2020)
  • Resultat etter skatt: 27 mnok (4 mnok 1. halvår 2020)
  • Investeringer: 82 mnok (59 mnok 1. halvår 2020)
  • Ansatte: 414, hvorav 30 lærlinger (386 ansatte, hvorav 30 lærlinger 1. halvår 2020)
  • Sykefravær: 3,5 % (4,3 % 2020)
  • Produsert vannkraft: 246 GWh (255 GWh 1. halvår 2020)
  • Distribuert energi i eget nett: 455 GWh ( 389 GWh 1. halvår 2020)
  • Driftsinntekter Entreprenør: 327 mnok (386 mnok 1. halvår 2020)
  • Kunder i Kraftriket: 87 000