Spørsmål om nettleie, strømbrudd eller strøm?

Årsresultat 2021

Publisert: 30.03.2022

Energimontør i stolpe

Ringerikskraft er tuftet på vannkraft og nettvirksomhet, og våre røtter har lagt grunnlaget for øvrige satsinger og verdiutvikling på andre virksomhetsområder innen energi. I dag er Ringerikskraft et solid konsern med leveranser i store deler av Norge og i flere av energisektorens områder.

Fra historisk lave til historisk høye strømpriser

2021 startet med svært lave strømpriser, og endte med tidenes høyeste prisnivå. Gjennomsnittsprisen for strøm var 9,8 øre/kWh i 2020 mot 75,8 øre/kWh i 2021.

- Årsaken til svingningene i pris er sammensatt. Prisøkningen i vinter skyldes i hovedsak svært høye gasspriser, men påvirkes i det korte bildet også av værforhold og vannsituasjonen i Norge, forteller konsernsjef Alf Inge Berget.

I våre vannkraftverk produserer vi miljøvennlig vannkraft uavhengig av priser og værforhold, og i 2021 produserte vi 437 GWh. Produksjonen varierer noe i våte og tørre år. Normalproduksjon er 448 GWh.

For å avdempe svingninger i markedet og gi oss et mer forutsigbart resultat, har Ringerikskraft en sikringsstrategi som gjør at vi merker mindre til både de høyeste og laveste prisene for den vannkraften vi produserer og selger.

- Sikringsstrategien gjør at vi som produsent av vannkraft ikke har fått med oss hele oppsiden med høye strømpriser, men vi leverer et stabilt godt resultat og utbytte til eierne, sier Berget.

Konsernsjef Alf Inge Berget

Samarbeid på tvers sikrer god beredskap

I november ble nettområdene våre i Ringeriksregionen og Nore hardt rammet av uvær og mange av kundene mistet dessverre strømmen. Gjennom nettselskapets rammeavtale med entreprenørene i Laje kunne vi hente inn mye personell på kort tid, og raskt gå i gang med feilrettingsjobben.

I løpet av kort tid hadde vi nærmere 70 av konsernets ansatte i arbeid, og når feil oppstår er det godt å se at vi har muligheten til å oppskalere raskt slik som vi gjorde i november. Selv om vi alltid jobber for at kundene våre skal ha strøm til enhver tid, vil vi aldri kunne sikre oss helt mot vær og vind. Til tross for uværet hadde nettselskapet Føie en leveringssikkerhet 99,96 % i 2021, sier Berget.

Uværet i november er med på å prege resultatet for 2021 negativt, og de totale avbruddskostnadene ble på 13 millioner kroner. I tillegg fører de høye strømprisene til en sjudobling av prisene på overføringstap i strømnettet.

Omstilling og endring

Grunnet myndighetskrav til å skille nettselskap fra morselskap og annen virksomhet i et energikonsern, skiftet nettselskapet Ringerikskraft Nett navn til Føie på slutten av året. De er fortsatt en del av Ringerikskraft-konsernet og navneendringen har hatt liten betydning for kundene bortsett fra at de har måttet forholde seg til et nytt navn når det gjelder for eksempel strømstans og nettleie.

2021 har vært preget av omstilling, system- og strukturforandringer. Ringerikskraft kjøpte opp de siste eierandelene i Laje Innlandet fra Eidsiva, og det utløste en større omstrukturering av entreprenørselskapene våre som samlet seg under navnet Laje. Tidligere Nettservice Ringerike og Nettservice Drammen ble også fusjonert til nye Laje Buskerud. Resultatet i entreprenørvirksomheten er også preget av korrigering av resultat for 2020. Entreprenørene våre i Laje er i en omstillingsprosess og jobber aktivt med omstilling og effektivisering.

Laje har merket pandemien tydeligere enn øvrige deler av konsernet, der markedet til tider har sviktet og færre jobber enn vanlig har vært utlyst. Videre har vi sett at lønnsomheten på enkelte prosjekter med oppstart tilbake i 2020 ikke har vært som forventet. Derfor ble det naturlig å gi organisasjonen ekstra oppmerksomhet, for å stå sterkere sammen nå som vi går tilbake til en mer normal hverdag, forklarer Berget.

For å ta satsingen på elbillading enda et steg videre ble Kople, som var en del av Nettservice Ringerike, skilt ut som et eget AS i juni.

I 2021 slo strømleverandøren Kraftriket seg sammen med Polar Kraft og etablerte et felles eierselskap, Yve AS, hvor Ringerikskraft har en eierandel på 11 %. Kraftriket og Polar Kraft har som ambisjon om å bli en av de tre største strømleverandørene i Norge.

Fremtidens infrastruktur

Etter etableringen av Kople som et eget AS ble det satt i gang en prosess med å hente inn en ny medeier til selskapet. Ringerikskraft startet sin reise innenfor lademarkedet allerede i 2010 gjennom samarbeid med Ringerike kommune om etablering av offentlige ladepunkter.

Etter hvert som satsingen har vokst og Kople har blitt en viktig aktør i det norske markedet var det naturlig å finne en samarbeidspartner for å styrke arbeidet med fremtidens infrastruktur, sier Berget.

I januar 2022 kunne vi fortelle at en ny medeier var på plass, og investeringsfondet Cube Infrastructure Fund III kjøpte 55,8 % av Kople AS, og skal bidra til å styrke Kople de neste årene.

Miljøfyrtårn

I november ble Føie, Kople, Ringerikskraft og Ringerikskraft Nærvarme sertifisert som Miljøfyrtårn. Entreprenøren er sertifisert tidligere. Det betyr at alle selskapene i konsernet vårt som kan sertifiseres – er sertifisert. Vi er stolt over jobben som ble gjort i forkant og mener det er riktig, og ikke minst viktig, at vi som organisasjon tar samfunnsansvar.

Resultat

- I Ringerikskraft tar vi vårt samfunnsansvar på største alvor. For oss dreier seg dette ansvaret seg om jobben vi gjør hver eneste dag med å blant annet produsere energi og levere strøm til kundene våre, men også det å være en hjørnesteinsbedrift med trygge arbeidsplasser i både eierkommuner og våre øvrige lokasjoner. Vi utdanner fremtidens arbeidskraft med lærlingeplasser, vi bidrar med utbytte til våre eiere, og til at områdene vi har virksomhet skal være et godt sted å bo gjennom nærmere 50 sponsoravtaler, sier Berget

Konsernet leverer et årsresultat på 86 millioner kroner før skatt og omsatte for 1,1 milliard kroner. Resultat etter skatt i konsernet ble 27 millioner kroner. Totalt har vi investert 186 mnok, hvorav 37 mnokav nettinvesteringene er anleggsbidrag fra kunder. Styret foreslår et utbytte på 31,5 millioner kroner til eierne.

Konsernleder kommunikasjon

Cathrine Olsen

Telefonnummer: 97112488
cathrine.olsen@ringerikskraft.no
Cathrine Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Jenny Hols

Telefonnummer: 47281545
jenny.hols@ringerikskraft.no
Jenny Hols