Spørsmål om nettleie, strømbrudd eller strøm?

Et godt konsernresultat 1. halvår 2023

Miljø og energi

Publisert: 31.08.2023

Hønefossen juni 2023

Ringerikskraft leverer et konsernresultat på 34 millioner kroner etter skatt første halvår 2023. Høy kraftpris sammen med høyere produksjon enn samme periode i fjor har gitt gode resultater for vannkraft til tross for en periode med driftsstans på flere maskiner.

Stabilt strømnett

Nettselskapet Føie har hatt stabil nettdrift med få avbrudd i hele konsesjonsområdet, og det har blitt jobbet kontinuerlig med vedlikeholdstiltak for å opprettholde god leveringssikkerhet.

Etter en periode med svært høye strømpriser og økte kostnader til nettap for Føie, kunne de fra 1. juli redusere nettleien for nettkundene.

I løpet av første halvår ble det også inngått en intensjonsavtale mellom Vidju og Ringerikskraft om å fusjonere nettselskapene Hallingdal Kraftnett og Føie.

- Som de største nettselskapene i regionen ser vi det som naturlig at vi forsøker å finne sammen, og at vi i fellesskap vil stå sterkere i utviklingen av fremtidens strømnett med god lokal beredskap og sterke kompetansemiljøer, sier konsernsjef Alf Inge Berget.

Leverer som forventet

Virksomhetene i konsernet leverer som forventet, og bidrar til god verdiskapning.

- Resultatet på 34 millioner kroner er som forventet i et driftsår, foreløpig uten spesielle enkelthendelser. Fjorårets høye halvårsresultat på 122 millioner kroner etter skatt skyldtes i hovedsak nedsalg i ladeoperatøren Kople og svært høye kraftpriser.

Entreprenørvirksomheten er fortsatt i et krevende marked og leverer negative tall. Det er gjennomført store endringer i driften for å forbedre resultatet. Tiltakene gir forventede resultater, og selskapet fortsetter effektiviseringsarbeidet også i andre halvår.

Driftsstans i kraftverk

- Dessverre har vi hatt perioder med driftsstans på aggregater på tre av våre kraftverk og dette påvirker produksjonsvolumet og resultatet i vannkraftvirksomheten. Vi har normalt svært lite nedetid i anleggene våre, men i år ble vi truffet av flere hendelser samtidig, sier Berget.

Det ble produsert 222 GWh vannkraft mot 152 GWh i samme periode i fjor. Årsaken til merproduksjonen er mer nedbør og bedre tilsig. Markedsprisen på vannkraft har vært 105 øre/kWh i snitt første halvår, og oppnådd kraftpris ble på 87 øre/kWh. Det er en nedgang på 40 øre/kWh fra første halvår i fjor.

Skal styrke satsingen på kjernevirksomhet

I januar 2023 startet en prosess med salg av entreprenørselskapet i konsernet. Det var god interesse for selskapet, og rett etter sommeren ble det inngått en avtale om 100 % salg til Inin Group.

- Styret og eiere ba oss om å vurdere grunnlaget for å fortsette å være en stor entreprenøreier, og ut fra våre vurderinger er det til det beste for Ringerikskraft å styrke satsingen på kjernevirksomheten innen vannkraft, strømnett og varme. Entreprenørselskapet fortsetter sin vekstreise med en eier som har entreprenørdrift som sin kjerne, og som har mulighet til å utvikle selskapet til en størrelse og posisjon som gir kundegrunnlag for en sunn drift, forteller Berget.

Entreprenøren Laje fortsetter med lokasjon i Hønefoss, og har flere langvarige, lokale rammeavtaler i tillegg til oppdrag over det sentrale østlandsområdet.

- Et av våre viktigste mål er å øke fornybarproduksjonen av strøm og varme. Gjennom prosjekt Randselva kraftverk ser vi på hvordan vi kan utnytte fallet i Randselva på en bedre måte for å levere mer fornybar energi i en tid med stor etterspørsel. Det er positivt med stort engasjement rundt prosjektet i lokalmiljøet, og nå har vi fått konsekvensutredningsprogrammet fra NVE. Fremover vil vi gjøre nødvendige undersøkelser og vurdere alternativer for prosjektet, opplyser Berget.

Konsernleder kommunikasjon

Cathrine Olsen

Telefonnummer: 97112488
cathrine.olsen@ringerikskraft.no
Cathrine Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Jenny Hols

Telefonnummer: 47281545
jenny.hols@ringerikskraft.no
Jenny Hols