Spørsmål om nettleie, strømbrudd eller strøm?

Ringerikskraft får 18 millioner kroner til prosjekt som skal gi energi til industriparker

Energispørsmål, Bærekraftig utvikling/CSR

Publisert: 27.01.2023

Ringeriksregionen med Follummoen og Treklyngen er blant Norges mest attraktive områder for industrietableringer

Som ett av tre utvalgte prosjekter har Ringerikskraft fått støtte gjennom finansieringsordningen PILOT-E til å utvikle et helt nytt system for energistyring i industriparker.

- Ideen til prosjektet kommer på bakgrunn av at det er stor kø for industrietableringer på Ringerike. Mange ønsker å etablere seg her, men nå er etterspørselen større enn tilgjengelig kapasitet på strøm, sier Live Dokka, konserndirektør for Energiløsninger.

Statnett har nylig offentliggjort sine planer om vesentlig økt kapasitet til Ringerike. Dette er prosjekter med 5-10 års horisont. Ringerikskraft er av den oppfatning at det grønne skiftet ikke kan stoppe i strømnettet, og derfor er PILOT-E et viktig finansieringstilbud for å teste og sette i live nye løsninger som skal fremme miljøvennlig energiteknologi.

- Dette prosjektet gjennomfører vi med flere samarbeidspartnere. Sammen med ENFO, Smart Innovation Norway, Føie, Treklyngen Industripark og GG-gruppen skal vi teste hvordan vi kan predikere løpende energibehov fra industribedriftene og utnytte deres fleksibilitet til å bruke tilgjengelig kapasitet på strøm best mulig, forteller Dokka.

Energi gir verdiskapning

Det norske energisystemet, norske husholdninger og norsk næringsliv, har det siste året blitt stilt overfor en ny virkelighet når det gjelder energi. Flere samtidige utfordringer forsterker hverandre – som svært høye priser, knapphet på energi og økt etterspørsel. Gjennom dette prosjektet ønsker vi og samarbeidspartnerne våre, å finne kostnadseffektive alternativer slik at energien kan brukes til verdiskapning og arbeidsplasser i Norge.

Raskere etablering

Hovedmålsettingen med prosjektet er å få til raskere etablering av industri gjennom å utnytte det eksisterende strømnettet bedre. Derfor har Ringerikskraft over tid jobbet med de største industrikundene som har interesser på Treklyngen og Follummoen, for å sikre større handlingsrom for etableringer av ny treforedling og øvrig kraftkrevende industri.

Industribedrifter kan påvirke eget effektuttak gjennom flere tiltak, blant annet ved å justere forbruk og planlegge vedlikehold. Basert på data og informasjon fra virksomhetene skal vi utvikle et system som kan aggregere og predikere løpende energibehov. Systemet vil kunne sette forutsetninger og rammebetingelser for hvordan energitilgangen til enhver tid må være i industriområdet.

Bedre utnyttelse av den tildelte kapasiteten vil gjøre det mulig for industriaktører som står i kø og venter på nettkapasitet å etablere seg tidligere i industriparken. Bra for grønn omstilling og nytt næringsliv – bra for energisystemet.

Lokalt pilotprosjekt - med mål om Europeisk marked

Områdene på Treklyngen og Follummoen er blant de mest attraktive for industrietablering i Norge, og et svært godt egnet område for et pilotprosjekt som, hvis det lykkes, kan overføres til andre industriparker i Norge og Europa.

Samarbeidet med Ringerikskraft, og deres initiativ til fleksibilitetsløsning for industrikunder har vært avgjørende for å komme videre med etableringen av BillerudKorsnäs og ny treforedling, sier daglig leder i Treklyngen Industripark AS Rolf Jarle Aaberg. Vi gleder oss til å være en bidragsyter inn i dette prosjektet videre, tilføyer han.

Om Pilot E

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Ordningen skal få frem nye, konkurransedyktige bedrifter innen miljøvennlig energiteknologi. PILOT-E støttes av Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet. I tildelingen i januar 2023 fikk Ringerikskraft AS med partnere, Eviny AS med partnere og Agder Energi Fleksibilitet AS støtte til sine prosjekter.

Konsernleder kommunikasjon

Cathrine Olsen

Telefonnummer: 97112488
cathrine.olsen@ringerikskraft.no
Cathrine Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Jenny Hols

Telefonnummer: 47281545
jenny.hols@ringerikskraft.no
Jenny Hols