Etiske retningslinjer

I Ringerikskraft er de etiske retningslinjene på øverste nivå av styrende dokumenter i konsernet. Retningslinjene legger premissene for hvordan vi forholder oss til hverandre og omgivelsene våre. Hensikten er å beskrive hvordan vi skal opptre med ærlighet og rettferdighet i alle forhold som angår forretningsvirksomheten.

Verdiene våre

Samarbeidskraft, handlekraft og endringskraft er verdiene som setter ord på hvordan vi skal opptre på jobb og på vegne av organisasjonen. Både hvordan vi er mot hverandre som kollegaer, mot kunder og mot omverdenen. Alt vi gjør skal være i tråd med verdiene.

Ansvar

Verdiene våre og de etiske retningslinjene gjelder for samtlige av konsernets medarbeidere, ansatte i midlertidige stillinger, innleide, konsulenter, medlemmer av konsernets styrer, og øvrige som har verv som tillitsvalgte på vegne av selskapet.

Vi har alle et ansvar for å hjelpe hverandre med å følge reglene, og for å varsle om vi opplever kritikkverdige forhold. Rådfør deg med nærmeste leder eller HR om du er i tvil. Varsling håndteres etter varslingsplakaten.

Etikk på arbeidsplassen

Ringerikskraft skal være en arbeidsplass som kjennetegnes av høy etisk standard, og etikk er en del av alle vurderinger og avgjørelser i måten vi driver virksomheten.

For ansatte i Ringerikskraft-konsernet betyr dette at 

 • vi skal kommunisere åpent, ærlig og tydelig, men alltid ta ansvar for konfidensialitet og taushetsplikt.
 • vi skal si fra når noe ikke er bra.
 • vi anerkjenner og verdsetter at alle mennesker er ulike, vi aksepterer ingen form for diskriminering og vi behandler alle med respekt.
 • vi tar personvern på alvor. Ansatte, kunder og leverandører kan stole på at vi ivaretar alle opplysninger på en trygg måte.
 • vi etterlever taushetsplikten og deler kun informasjon på bakgrunn av et rettmessig behov.

Forretningsmessig atferd

Etisk og åpen forretningsmessig atferd styrker konsernets omdømme og skaper tillitt blant kollegaer, kunder og eiere. Vi har alle et felles ansvar for å opptre profesjonelt og ta vare på merkevaren Ringerikskraft slik at tillitten opprettholdes. Vi er en bevisst samfunnsaktør som skal bidra til bærekraftig og økonomisk utvikling i de områdene vi opererer i. Vi legger ILOs kjernekonvensjoner til grunn for vår virksomhet, og respekterer FNs menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.
 

For ansatte i Ringerikskraft-konsernet betyr dette at 

 • vi skal overholde gjeldende lover, regler og standarder.
 • vi kjenner til og følger regler for anskaffelse og konkurranser.
 • personlige preferanser eller personlig vinning skal ikke påvirke beslutninger.
 • alle valg vi tar tåler dagens lys.
 • vi skal unngå situasjoner der det kan stilles spørsmål rundt integritet og habilitet, og opptre slik at det ikke oppstår interessekonflikter.
 • om vi mottar en gave og er i tvil om integritet skal vi høflig avslå gaven eller søke råd hos en overordnet.
 • vi tar ikke imot besøk av selgere/leverandører uten at det er avtalt på forhånd. Vi informere kontaktene våre om dette, og setter opp en avtale om det er aktuelt.

Krav til leverandører

Gå til leverandørkrav