Fornuftig forbruk

Ringerikskraft jobber for fornuftig forbruk og bærekraft i hele verdikjeden i konsernet. Konsernet er basert på produksjon og distribusjon av fornybar energi, og tar samfunnsansvar med blant annet målrettet arbeid om lavt klimagassutslipp.

Ringerikskraft forplikter seg til

Å tilfredsstille lover, forskrifter og andre miljøkrav.

Å vektlegge miljøspørsmål i investeringer, og i valg av løsninger for transport og logistikk.

Å påvirke kunder og leverandører til å velge miljø- og energivennlige løsninger.

Å minimere utslipp av miljø- og klimagasser, og unngå skadelige utslipp til luft, jord og vann.

Rapportering som inkluderer direkte utslipp knyttet til driftsmidler selskapene har operasjonell kontroll over. Rapporteringen inkluderer bruk av fossilt drivstoff for transportbehov i virksomhetene gjeldende både egeneide og leasede kjøretøy. Direkte prosessutslipp av isoler gassen SF6 for nettselskapet skal også tas inn når dette er relevant.

Rapportering av indirekte utslipp fra innkjøpt energi, elektrisitet og fjernvarme/-kjøling.

GHG krever en todelt rapportering av elektrisitetsforbruket. Fysisk perspektiv (lokasjonsbasert metode) hvor utslippsfaktor baseres på faktiske utslipp knyttet til elektrisitetsproduksjon innenfor spesifikke områder. Markedsbasert perspektiv hvor utslippsfaktor baseres på om virksomheten velger å kjøpe opprinnelsesgarantier eller ikke.

Ringerikskraft Produksjon har solgt opprinnelsesgarantier fra sin egen vannkraftproduksjon til kraftmarkedet for 7,8 mnok i 2023.

Nettselskapet har ikke kjøpt opprinnelsesgarantier for tap i overføringsnettet.

Rapportering på indirekte utslipp fra innsatsfaktorer er frivillig, og er knyttet til innkjøp av varer eller tjenester. Utslippene er indirekte knyttet til selskapenes aktiviteter, og som foregår uten deres kontroll. Dette kan være flyreiser, transport i privatbiler/leiebiler eller avfall fra innleide entreprenører.

Klimaregnskap

Ringerikskrafts miljøfyrtårnsertifiserte selskaper benytter styringsverktøy i Miljøfyrtårn, og alle selskapene dokumenterer miljøarbeidet iht. miljøledelsessystemets relevante krav i ISO standard 14001 for å oppnå kontinuerlig forbedring.

Gjennom kunnskapsformidling om miljø og virksomhetens påvirkning på det ytre miljøet skal Ringerikskraft sikre at eget miljøfotavtrykk blir så lite som mulig. Ressurser og kompetanse skal også sikre en kontinuerlig forbedring av egen miljøprestasjon.

Arbeidet skjer gjennom å sette mål, arbeide systematisk ved å definere egnede tiltak for å nå mål samtidig som innsamling av data gir svar på om innstasen har gitt ønsket effekt.

Tiltakene og målingene vi prioriterer er knyttet til klima og eget fotavtrykk innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energiforbruk, innkjøp og transport.

 

Scope Klimaregnskap
Scope 1 1384 tonn CO2
Scope 2 85 tonn CO2
Scope 3 75 tonn CO2

Scope Klimaregnskap
Scope 1 57,66 tonn CO2
Scope 2 4,19 tonn CO2
Scope 3 18,71 tonn CO2

Totalt ustlipp 2022

Regnskapet per selskap finner du i de ulike klima- og miljørapportene. Til høyre rapporterer vi totalen for sertifiserte  konsernselskap for 2022. Fra og med 2023 vil totaloversikten rapporteres i årsrapporten. 

Kildesorteringsgrad

Vi jobber målrettet med fokus på gjenbruk og gjenvinning. Hovedmål i virksomhetene er å redusere restavfall, og oppnå en kildesorteringsgrad på 90%.

Totalt generert avfall for konsernet er innrapporter og fordelt på fraksjoner, og totalt avfall for disse for 2022 var 45 532 kg og med en snitt kildesorteringsgrad på 85,64 %.