GRI-Index

Global Reporting Initiative (GRI) er et internasjonalt anerkjent rammeverk for rapportering på bærekraft. Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvor du kan finne de ulike rapporteringspunktene.

 

GRI Beskrivelse Henvisninger
2-1

Informasjon om selskapet

Årsrapport - virksomheten
Om Ringerikskraft
Om Føie

2-2 Enheter inkludert i
bærekraftsrapportering

Ringerikskraft AS
Ringerikskraft Produksjon AS
Ringerikskraft Nære AS
Føie AS

2-3 Rapporteringsperiode og -frekvens,
og kontaktperson
Årlig rapport.
Rapporteringsperiode 2023.
Ansvarlig kontaktperson:
Anita Skagnæs
2-4 Revidering av informasjon fra
tidligere rapportering
Dette er vår første GRI-rapport.
2-5 Ekstern verifisering Ingen ekstern verifisering.
2-6 Aktiviteter, verdikjede og
andre forretningsforbindelser

Årsrapport - Virksomheten
Om Ringerikskraft
Styrets beretning
Policy aktsomhetsvurderinger
Redegjørelse aktsomhetsvurderinger

2-7 Ansatte Styrets beretning
Redegjøringsplikt
Kun ansatte i Norge.
Ikke relevant å bryte ned på region.
2-8 Arbeidere som ikke er ansatt Alle medarbeidere som jobber for
Ringerikskraft har
arbeidsforhold og arbeidsavtale.
2-9 Styringsstruktur og organisering

Om Ringerikskraft
Styrets beretning
Om Føie
Eierstyring og selskapsledelse

2-10 Prosess for styreutvelgelse Eierstyring og selskapsledelse
2-11 Styreleder Eiere, styret og ledelse
2-12 Styrets rolle i håndtering av
samfunnspåvirkning
Styrets beretning
Eierstyring og selskapsledelse
Policy aktsomhetsvurderinger
2-13 Delegering av ansvar for å håndtere
samfunnspåvirkning
Eierstyring og selskapsledelse
Policy aktsomhetsvurderinger
2-14 Styrets rolle i bærekraftsrapportering

Eierstyring og selskapsledelse
Policy aktsomhetsvurderinger
Klimarisikorapport
Bærekraftstrategi

2-15 Interessekonflikter Eierstyring og selskapsledelse
2-16 Kommunikasjon av kritiske forhold Varslingskanal
Årsrapport
2-17 Styrets kompetanse Om Ringerikskraft
Om Føie
Eierstyring og selskapsledelse
2-18 Prosesser for evaluering
av styrets arbeid
Eierstyring og selskapsledelse
2-19 Kompensasjon av styret Eierstyring og selskapsledelse
Note 5 Årsregnskap
2-20 Prosesser for å fastsette
lønn og goder
Eierstyring og selskapsledelse
2-22 Bærekraftstrategi Bærekraftstrategi
Policy aktsomhetsvurderinger
Redegjørelse aktsomhetsvurderinger
Årsrapport
2-23 Selskapets forpliktelser Samfunnsansvar
Eierstyring og selskapsledelse
Policy aktsomhetsvurderinger
Redegjørelse aktsomhetsvurderinger
Etiske retningslinjer
2-24 Forankring av selskapets forpliktelser

Bærekraftstrategi
Eierstyring og selskapsledelse
Policy aktsomhetsvurderinger
Etiske retningslinjer
Årsrapport

2-25 Prosesser for å bøte på
negative effekter
Policy aktsomhetsvurderinger
Redegjørelse aktsomhetsvurderinger
Klimarisikorapport
Taksonomivurdering
Bærekraftstrategi
Varslingskanal
Årsrapport
2-26 Mekanismer for å søke råd
og varsle om bekymringer
Årsrapport
Varslingskanal
2-27 Overholdelse av lover og regler Styrets beretning
2-30 Felles forhandlingsavtaler for
uorganiserte ansatte
Styrets beretning
  GRI 3 - Vesentlig tema  
3-1 Prosess for å definere vesentlig tema Bærekraftstrategi
3-2 Liste over valgte tema og
endringer fra forrige periode
Valgte vesentlige temaer
fremkommer i denne tabellen. 
Dette er første GRI-rapport
utgitt av Ringerikskraft.
  GRI 201 - Direkte økonomisk
påvirkning (2016)
 
201-1 Direkte økonomisk verdiskapning
og fordeling
Årsrapport
201-2

Finansielle risikoer og
muligheter av klimaendringer

Klimarisikorapport
  GRI 202 - Markedsnærvar/
lokalt nærvær
 
202-2 Ledende personer rekruttert fra lokalmiljø 19 av 21 ledere i konsernet er
rekruttert lokalt.
  GRI 203 - Indirekte økonomisk
påvirkning
 
203-1 Investeringer til nytte for samfunnet Styrets beretning
Samfunnsregnskap
  GRI 204 - Innkjøpspraksis (2016)  
204-1 Innkjøp fra lokale leverandører Samfunnsregnskap
  GRI 302 Energi (2016)  
302-1 Energiforbruk i selskapet Klima- og miljørapporter
Styrets beretning
Fornuftig forbruk
302-4 Reduksjon i energibruk Klima- og miljørapporter
Styrets beretning
Fornuftig forbruk
  GRI 304 - Biologisk mangfold  
304-1 Driftssteder ved vernede områder Taksonomivurdering
304-2 Aktiviteter av vesentlig betydning
for biologisk mangfold
Taksonomivurdering
304-4 Rødlistearter med leveområder berørt
av virksomheten
Taksonomivurdering
  GRI 305 - Utslipp  
305-1 Direkte klimautslipp (Scope 1) Klima- og miljørapporter
Styrets beretning
Fornuftig forbruk
305-2 Indirekte (energi-) klimagassutslipp
(Scope 2)
Klima- og miljørapporter
Styrets beretning
Fornuftig forbruk
305-3 Andre indirekte klimagassutslipp
(Scope 3)
Klima- og miljørapporter
Styrets beretning
Fornuftig forbruk
305-4 Klimagassutslippsintensitet Klima- og miljørapporter
Styrets beretning
Fornuftig forbruk
305-5 Tiltak for å redusere
klimagassutslipp

Klima- og miljørapporter
Ansvarlig forretningsdrift
Årsrapport - Året vårt

  GRI 306 - Avfall (2016)  
306-2 Tiltak for å forhindre avfallsgenerering Klima- og miljørapporter
Styrets beretning
Fornuftig forbruk
306-3 Total generert avfall fordelt på type avfall Klima- og miljørapporter
Styrets beretning
Fornuftig forbruk
  GRI 308 - Leverandørvurdering (2016)  
308-1 Nye leverandører vurdert etter
miljømessige kriterier
Policy aktsomhetsvurderinger
Redegjørelse aktsomhetsvurderinger
308-2 Negativ miljøpåvirkning i
leverandørkjeden
og tiltak gjennomført
Policy aktsomhetsvurderinger
Redegjørelse aktsomhetsvurderinger
  GRI 401 - Medarbeidere (2016)  
401-1 Nyansettelser og turnover Styrets beretning
401-3 Permisjonsordninger Styrets beretning
  GRI 403 - HMS og indre miljø (2018)  
403-1 HMS-styringssystem Årsrapport - Året vårt
403-2 Risikokartlegging, –vurdering
og etterforskning av hendelser

Årsrapport - Året vårt
Styrets beretning

403-3 Bedriftshelsetjeneste Styrets beretning
403-4 Ansattinvolvering i HMS-arbeidet Årsrapport - Året vårt
403-5 Trening og opplæring i HMS Årsrapport - Året vårt
403-6 Arbeid for å fremme ansattes helse Styrets beretning
Årsrapport - Året vårt
403-7 Forebygging av yrkesrisiko i
forretningsforhold
Mangler
403-8 Ansatte dekket av HMS-systemet Styrets beretning
Årsrapport - Året vårt
403-9 Arbeidsrelaterte skader Styrets beretning
403-10 Arbeidsrelatert sykdom Styrets beretning
  GRI 405 - Mangfold og like
muligheter
 
405-2 Lønnsforskjeller mellom
kvinner og menn
Styrets beretning
Redegjøringsplikt
  GRI 407 - Organisasjons- og
forhandlingsrett (2016)
 
407-1 Risiko for brudd på rett til
organisasjonsfrihet
og kollektive forhandlinger
Redegjørelse aktsomhetsvurderinger
  GRI 408 - Barnearbeid (2016)  
408-1 Risiko for barnearbeid Redegjørelse aktsomhetsvurderinger
  GRI 409 - Tvangsarbeid (2016)  
409-1 Risiko for tvangsarbeid Redegjørelse aktsomhetsvurderinger
  GRI 413 - Lokalsamfunn (2016)  
413-1 Involvering i og utvikling av lokalsamfunn Samfunnsregnskap
Om Ringerikskraft
Sponsing
413-2 Vesentlig faktisk og potensiell
negativ påvirkning på lokalsamfunn
Taksonomivurdering
Styrets beretning
  GRI 414 - Vurdering av sosiale
forhold hos leverandør
 
414-1 Nye leverandører evaluert
for samfunnsansvar
Redegjørelse aktsomhetsvurderinger
414-2 Negative påvirkninger i verdikjeden,
og iverksatte tiltak
Redegjørelse aktsomhetsvurderinger
  GRI 418 - Personvern (2016)  
418-1 Formelle klagemål på personvernsbrudd Det har ikke vært noen meldepliktige
varslinger på brudd.
  GRI G4 - Energibransjen  
EU1 Installert effekt fordelt på energikilde 100 % vannkraft
EU2 Nettoproduksjon Årsrapport - Virksomheten
EU4 Lengde på luftlinjer og kabler Luftlinjer: 1334 km
Kabler: 1699 km
EU5 CO2-kvoter Ringerikraft har ingen CO2-kvoter.
EU12 Transmisjons- og distribusjonstap 3,2 % av total energi.
EU15 Antall ansatte som pensjoneres
de neste 5 og 10 år
Styrets beretning
EU25 Antall skader påført kunder/publikum Ingen skader rapportert i 2023
EU26 Antall kunder ikke tilkoblet nett Ingen kjente som har søkt tilknytning
og ikke fått.
EU27 Antall kunder frakoblet grunnet
manglende betaling 
205 stykker i løpet av 2023.