Regulering i elver

Vi er en stolt produsent av fornybar energi, og samtidig har vi stor respekt for det ansvaret som ligger i å forvalte naturressursen i elvene vi har kraftverk.

Som kraftprodusent bidrar vi til lavere klimautslipp gjennom produksjon av fornybar vannkraft. Samtidig som vi har stor respekt for natur og dyreliv, og vi følger de til enhver tid gjeldende konsesjonsreglene. I Norge er 88 % av vannkraften offentlig eid, og NVE har forvaltningsansvar for alle konsesjonspliktige kraftverk.

Som en konsekvens av kraftverk i elver har vi mulighet til å bistå med regulering av vannmengden. I en tid med mer ekstremvær vil ulike flomsikringstiltak bli stadig viktigere, og dammer bidrar til å regulere vannstand i elveløp. Reguleringen er et samarbeid mellom de ulike aktørene som har anlegg i elvene og NVE som forvaltningsmyndighet. Gjennom god regulering er det for eksempel mulig å slippe gjennom større mengder vann for å kunne ta mot større vannmengder senere, for eksempel snøsmelting fra fjellet på våren. Det er også mulig å holde tilbake vann i situasjoner med tørke, eller for å unngå flomsituasjoner lenger ned i elven.

Her kan du lese om hvordan regulering ble benyttet da ekstremværet Hans traff oss i 2023.

I dag må dammer bygges for å tåle en tusenårsflom. Det vil si en flom som kan forventes å komme hvert tusende år. I 2022-2023 ble Sagdammen ovenfor Hønefossen oppgradert til dette nivået, og de oppdaterte forskriftene.

Bilde av Sagdammen med entreprenører før oppstart i 2022

Sagdammen før oppstart av utbyggingsprosjektet i 2022
Foto: Ringerikskraft