Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Årsrapport 2019

Styrets beretning

Ringerikskraft sitt styre ser tilbake på et viktig år med videreutvikling.

Styrets beretning

Kunde

Konsernet Ringerikskraft består av morselskapet Ringerikskraft AS, med hovedkontor i Hønefoss og tilhørende datterselskaper. Konsernets hovedvirksomhet er produksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft og entreprenørvirksomhet.

Over tid har vi hatt fokus på utvikling av konsernet for å tilpasse oss fremtidens teknologi, samt krav og forventninger fra sluttkunder og myndigheter. Etter toppåret 2018 og avslutning av AMS-prosjektene i Norge, ble 2019 brukt til å konsolidere og videreutvikle områder som Ringerikskraft skal satse på fremover. Dette kombinert med nye initiativ, avskrivninger i Smartliv, prinsippendring i portefølje og lave nettrammer, gir et svakere økonomisk resultat for 2019 enn normalt. Ser vi bak konserntallene ser vi at basisdriften går godt og at utviklingskostnader som er tatt allerede begynner å bære frukter i 2020.

Styret er fornøyd med at systematisk arbeid med utvikling, kompetanse og HMS. Konsernet omsetter for 1,2 milliarder kroner, det samme som i 2018. Resultatet etter skatt for konsernet er 17,5 millioner kroner.

Markedsselskapet Kraftriket opprettholder gode markedsandeler i lokalområdene, og ser at den lokale tilhørigheten kombinert med gode strømprodukter til en konkurransedyktig pris er viktig for kundene. Midtkraft ble en del av Kraftriket i 2019 med sine 9 000 kunder. Med Midtkraft på laget fikk Kraftriket totalt 38 000 kunder.

Ringeriksregionens første datasenter ble etablert i de gamle Follum-anleggene sommeren 2017, og ble utvidet med en større aktør i 2018. Datasentervirksomheten hadde et forbruk på 163 GWh, og har bidratt til at det totale strømforbruket på 725 GWh er det høyeste strømforbruket noen gang målt i nettområdet i 2019.

Nettleien for 2018 ble som følge av datasenterdriften satt ned med 1 øre/kWh fra 1.9.2018, og har ligget stille siden. Justert for KPI er Ringerikskrafts nettleie i dag på 76 % av nivået i 2005.  Vi har i 2019 hatt en av Buskeruds laveste nettleier. Ringerikskrafts nettleie består av egne inntekter, inntekter fra de regionale nettselskapene og avgifter fra staten.

Styret vil peke på viktigheten av god drift, vedlikehold og reinvesteringer i strømnettet for å sikre en god forsyningssikkerhet. Nettselskapet har hatt jevn aktivitet på vedlikeholds- og reinvesteringssiden også i 2019.  Leveringskvaliteten til kundene i 2019 ble på 99,99 %. Kostnaden for ikke levert energi (KILE) ble på 4,7 millioner kroner som er en nedgang fra året før. Det jobbes med å forbedre leveringssikkerheten ytterligere.

Som lokal energi- og miljøpådriver skal Ringerikskraft være tilrettelegger for- og tilbyder av miljøvennlige produkter og tjenester.

Vi har allerede lagt til rette for hurtiglading av elbiler i regionen, og i 2019 startet satsingen på større ladeanlegg og hurtigladere langs hovedfartsårene som følge av stor vekst av elbiler. Vi tilbyr både enkle ladere og smarte ladere som sørger for lading når forbruket er lavest og strømmen billigst. Markedsområdet spenner fra privatpersoner til bedrifter og borettslag. Virksomheten er samlet under navnet Kople.

Konsernet opprettholder stabil drift i 6 nærvarmeanleggene i regionen. Nye jordvarmeanlegg er under bygging i Hønefoss, og disse vil bli tatt i bruk i løpet av 2020. Et tredje prosjekt i Langesund ble signert i starten av 2020. Det er vårt første prosjekt utenfor Ringeriksregionen.

Samfunn

Eierstrategien vektlegger at selskapet skal ta samfunnsansvar gjennom å drive et robust selskap med høy leveringssikkerhet, stabile arbeidsplasser og utvikling i et langsiktig perspektiv. Som en viktig hjørnestensbedrift i Ringeriksregionen er selskapet bevisst sin rolle innen kompetanseutvikling, rekruttering av lærlinger, bidrag til utvikling av regionen og støtte til lokale idretts-, kultur- og ungdomsmiljøer. Ringerikskraft hadde 32 lærlinger ved årsskiftet.

Ringerikskraft leverer i et normalt nedbørsår miljøvennlig kraft tilsvarende energibehovet i omtrent 22 000 bolighus. Selskapet produserte 447 GWh vannkraft. Normalproduksjonen er 448 GWh. Produksjonen kan variere med +/-25 % i våte/tørre år.

Selskapet har produksjon i fire av de sentrale vassdragene på Østlandet. I elvene produserer vi kraft av vannet som renner der, uavhengig av kraftpriser og værforhold. Vi sikrer stabil produksjon ved å være representert i flere vassdrag, og ved å ha flere aggregater i hvert vannfall. 

 

Selskapet søker å optimalisere produksjonsvirksomheten innenfor gjeldende rammebetingelser. Selskapet vil fortsette utvikling av alternativ energi og vil være åpne for å delta i andre utviklingsområder. Kraftprisene falt med 8 % sammenlignet med foregående år (2018).

Kraftprisene i Europa har vært stabilt høye som følge av økt etterspørsel etter fornybar energi. Dette påvirker prisene i Norden. Ringerikskraft Produksjon AS har en sikringsstrategi hvor en andel av tilgjengelig kraft og valuta på forhånd sikres til avtalt pris. Formålet er å gi forutsigbarhet ved en delvis utjevning av selskapets resultat etter skatt fra år til år.

Konsernet vil gjennom bransjeorganisasjonene Energi Norge og DistriktsEnergi arbeide for ytterligere forbedring av rammevilkårene knyttet til nettreguleringen. 

Styrets beretning

Ytre miljø

Selskapet produserer og distribuerer miljøvennlig kraft. Selskapets virksomhet medfører i sin alminnelighet lite forurensning av det ytre miljøet og representerer betydelige positive miljøbidrag gjennom sin produksjon av fornybar vannkraft. Det er ikke registrert brudd på konsesjonsbestemmelser i 2019. Det har ikke blitt registrert hendelser som har skadet det ytre miljøet.

I 2019 ble konsernets entreprenørvirksomheter Miljøfyrtårnsertifisert. Sertifiseringen er et effektivt verktøy for god miljøledelse, og vi jobber målrettet med miljøtiltak innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Konsernets øvrige selskap skal også gjennom en sertifiseringsprosess.

Ringerikskraft AS ønsker å legge til rette for utslippsfri transport med lademuligheter for kunder og ansatte ved hovedkontoret.

Antall elbiler som brukes i driften er i vekst. Det nye hovedkontoret er bygget i passivhus-standard for å redusere energiforbruket. Bygget har også et eget solcelleanlegg som produserer fornybar energi.

Det er etablert beredskapsplaner som skal sikre trygg håndtering av unormale situasjoner som ulykker, flom eller uvær.

Organisasjon og HMS

Ringerikskraft AS eies av Ringerike kommune med 73 prosent, KLP med 15 prosent og Hole kommune med 12 prosent. Konsernets virksomhetsområder er vannkraft, ny fornybar energi, elektrisitetsinfrastruktur, strømsalg og entreprenørvirksomhet.

I 2019 fikk vi 100 nye medarbeidere da det Innlandsbaserte entreprenørselskapet Laje ble en del av konsernet. Det ble iverksatt en prosjektorganisasjon som jobbet aktivt gjennom året med integrasjonsarbeid for å få Laje inn på konsernets plattform for IT- og støttesystemer, og for å jobbe med kompetanseutveksling og synergieffekter mellom entreprenørselskapene.

Morselskapet eier 100 prosent av aksjene i datterselskapene Ringerikskraft Produksjon AS, Ringerikskraft Nett AS, Ringerikskraft Entreprenør AS, Ringerikskraft Nærvarme AS, Ringerikskraft Eiendom 2 AS. Selskapet eier 43,3 prosent av Kraftriket AS, og 50 prosent av Viul Kraft AS. Selskapet eier 49 prosent av HM 33, som ble selskapets nye hovedkontor i 2019, 19 prosent av aksjene i Bruget Hønefoss AS (Øya), og 5 prosent av Smartliv AS.

Den 23. desember i 2019 ble det inngåtte en avtale med Nore og Uvdal kommune om fusjon mellom Nore Energi AS og Ringerikskraft AS. Nettvirksomheten i Nore Energi vil bli en del av nettvirksomheten i Ringerikskraft Nett. I den sammenheng har Ringerikskraft Nett søkt områdekonsesjon i Nore og Uvdal. Alle 13 medarbeidere i Nore Energi blir med videre i ulike deler av Ringerikskraft konsernet. Nore og Uvdal kommune vil med økonomisk virkning fra 1.1.2020 eie 4,85 prosent av aksjene i Ringerikskraft AS.  

Ringerikskraft Entreprenør AS er morselskap for Nettservice Ringerike AS, Nettservice Drammen AS, Nettservice Datadrift AS, Nettservice Hadeland AS (71,2 prosent), Laje Nettservice AS (60 prosent) SMARTservice Norge AS og SMARTservice Nordic Contractors AB.

Ved utgangen av 2019 hadde konsernet 375 ansatte (370 årsverk), hvorav 64 ansatte er kvinner, og 32 ansatte er lærlinger. Morselskapet hadde 22 ansatte (21 årsverk) ved utgangen av 2019. Gjennomsnittsalderen i konsernet er 38 år.

De ansatte er fordelt på følgende datterselskaper per 31. desember 2019:

  Antall ansatte Herav antall kvinner
Ringerikskraft AS 22 14
Ringerikskraft Produksjon AS 11 0
Ringerikskraft Nett AS 26 5
Ringerikskraft Entreprenør AS 2 1
Nettservice Ringerike AS 57 2
Nettservice Hadeland AS 68 9
Nettservice Drammen AS  38 3
Nettservice Datadrift AS 3 0
Laje Nettservice AS 106 7
Smartservice Norge AS 40 22
Smartservice Nordic Contractors AB 1 0
Ringerikskraft Nærvarme AS 1 1
Ringerikskraft konsern 375 64

Det gjennomføres regelmessige arbeidsmiljøundersøkelser i konsernet. Generelt skårer vi over landsgjennomsnittet. Selskapet har regelmessige samlinger hvor vi jobber aktivt med kulturbygging, strategier, måloppnåelse og trivsel på jobben.

Ringerikskraft har innskuddsbasert pensjonsordning i KLP for alle ansatte med unntak av 10 ansatte som er igjen i den stengte ytelsesordningen grunnet alder.

Nettselskapet var ferdig med innføringen av AMS i 2013. AMS-plattformen brukes nå som grunnlag for selskapets «smartnett»-prosjekt. Prosjektet har blitt skattefunn-godkjent og NVE har gitt tilsagn om FoU-støtte. I tillegg har vi prosjektet Energipilot og Effektpilot som har fått støtte av Enova og prosjektet PilotE, et prosjekt som skal utrede bruken av innovative energiløsninger med helt nye teknologier i drift og utvikling av strømnettet. I entreprenørvirksomheten jobbes det med innovasjonsarbeid i flere prosjekter. Blant annet smart elbillading, ny teknologi i veibelysning og smarte byggestrømskasser.  Utover dette driver ikke konsernet med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Finansiell risiko

Konsernets inntekter fra kraftproduksjonen er eksponert for risiko ved endringer i energipriser, produksjonsvolumer og valuta.

I et marked med stort innslag av vannkraft vil pris og produksjonsvolum variere. For å redusere risiko for store prisvariasjoner, og for å sikre deler av kontantstrømmene innen produksjonsvirksomheten og strømsalget, benyttes finansielle prissikringsinstrumenter. Prissikringer foretas i henhold til vedtatte strategier og inngås med ekstern samarbeidspartner.

All krafthandel i engrosmarkedet foretas normalt i euro. For å unngå resultatendringer på grunn av svingninger i valutakurser er fastprisavtaler, inngått direkte i norske kroner eller ved at selskapet har valutasikret disse.

Risiko forbundet med nettvirksomheten er i hovedsak knyttet til endringer i myndighetenes reguleringer og til skader på strømnettet som forårsakes av uvær, ytre påkjenninger eller havari samt skader på tredjeperson forårsaket av strømnettet.

Selskapet har etablert en finansstrategi hvor deler av selskapets rentebærende gjeld er sikret med fast rente. Selskapets kredittrisiko og renterisiko anses som lav.

Det er etablert en trekkrettighet for å sikre driftslikviditet. Selskapets likviditetsrisiko anses som lav.

Framtidsutsikter

I mars 2020 slo effekten av koronaviruset inn over Norge og resten av verden med full tyngde. 12. mars 2020 innførte Regjeringen strenge tiltak for å begrense spredning av viruset. Økonomien i verden og Norge har bremset opp som følge av de tiltak myndighetene har iverksatt. Regjeringer og sentralbanker over hele verden innfører en rekke økonomiske og finansielle tiltak for å motvirke fallet i økonomien. Den norske regjeringen og Norges Bank har også innført en rekke økonomiske tiltak for å motvirke situasjonen, og statsministeren har i flere taler uttalt at Regjeringen vil gjøre alt som er nødvendig for at Norge kommer seg gjennom denne krisen.  

Ringerikskraft vil som de fleste andre virksomheter bli påvirket av de økonomiske følgene av koronaviruset. Ringerikskraft har en god økonomi, kompetente medarbeidere og en sterk organisasjon. Ringerikskrafts virksomhet er i hovedsak langsiktig i sin natur, og forvalter viktig infrastruktur og store samfunnsverdier. Ringerikskraft er rustet for å håndtere store organisatoriske og økonomiske utfordringer, selv om det vil kunne være utfordringer i det korte bildet.

Kraftprisene har falt markant fra årsskiftet, i hovedsak som følge av en mild vinter og økende ressursoverskudd i Norden. Dette har påvirket markedsprisene de nærmeste årene, og koronaviruset bidrar også til å presse prisene i det korte bildet. Analyseselskapenes langtidsprognoser viser imidlertid fortsatt forventninger om priser mellom 30 – 40 øre på mellomlang sikt.

Teknologiutviklingen preges av trender og nye begreper som «delingsøkonomi», «big data», «smarthusteknologi», «plusshus» og «prosumers». Kraftselskapene vil møte kunder som opptrer og stiller krav på helt annen måte enn det vi har sett før. Strømleverandørene vil gå fra å være råstoffleverandør til selgere av smarte energitjenester. Teknologi er i rask utvikling og endring og krever et kraftselskap som kan snu seg raskt.

Ringerikskraft har valgt å utnytte konsernmessige synergier i ulike vekstløp for virksomhetsområdene, og dette gir positive resultater for konsernet. Regjeringen og NVE-sjefen har uttalt seg til støtte for en reduksjon av antall nettselskaper. Ringerikskraft vil fortsette arbeidet med å utvikle forretningsmessig samarbeid med andre, der valg av riktige partnere i hvert enkelt tilfelle er viktig. Ringerikskraft er i stor grad tilpasset kravet til funksjonelt skille for nettvirksomheten som skal gjennomføres for alle selskap med over 10 000 kunder. Når endelig forskrift kommer i 2020 er vi allikevel forberedt på at det vil bety flere tiltak som har betydning for både oss og kundene våre. Blant annet krav til tydelig merkevareskille mellom nettselskapet og øvrig virksomhet.

Ved utgangen av 2019 var det investert for 700 millioner kroner siden 2010 etter mange år med flere store investeringsprosjekter. Vi har i dag et av Norges nyeste nett. For å opprettholde den gode kvaliteten fremover har vi planlagt årlige egeninvesteringer i nettet på ca. 35 millioner kroner.

Entreprenørvirksomheten har vokst de siste årene, og fortsetter vekststrategien gjennom både organisk vekst og gjennom fortløpende vurdering av oppkjøp.

Ringerikskraft Entreprenørs datterselskap SMARTservice Norge AS er i en rettslig tvist med en av sine underleverandører i forbindelse med AMS-prosjektet, saken skal til rettsmekling mellom partene 2. og 3. april 2020.

Ringerikskraft har en total investeringsplan for perioden 2020 – 2029 på mer enn 600 millioner kroner som i hovedsak er knyttet til nye nettinvesteringer og oppgradering av vannkraftsdammer. Dette vil kreve en styrking av egenkapitalen på minimum 10 millioner kroner i året. Investeringer i det enkelte år vil være avhengig av myndighetenes rammebetingelser og kraftprisutviklingen fremover.

Ringerikskraft har vært involvert i planleggingen av ny E16/ Ringeriksbanen i flere år, og har analysert konsekvensene både for det fysiske nettet i regionen med forventet befolkningsvekst ved en realisering av E16/Ringeriksbanen i løpet av de ti neste årene. Arbeidet viser at vi har et sterkt nett som medfører at befolkningsveksten utløser relativt små investeringsbehov, og at Ringerikskraft er godt rustet til å møte et slikt utviklingsscenario i vår region. Utbygging av vei og bane krever store forsterkninger av nettet i ulike områder, og dette finansieres av utbygger. Denne utbyggingen er med på sikre et enda mer solid nett i regionen når vei og bane er på plass.

Ringerikskraft vurderes å ha godt omdømme hos sine kunder, en åpen og tillitsfull dialog med eierne, kompetente medarbeidere og en tilfredsstillende økonomi. Ringerikskraft er godt rustet til å videreutvikles som et fritt og selvstendig energikonsern de nærmeste årene. Selv om vi står godt alene, må vi søke vekst og utvikling for å opprettholde og utvikle kompetanse, teknologi, attraktivitet som arbeidsgiver og finansiell kapasitet. For å få til dette må Ringerikskraft sikres økonomisk handlefrihet til å utnytte forretningsmessige muligheter som oppstår, slik som kjøp av Laje Entreprenør AS og fusjonen med Nore Energi AS.

Gjennom 2019 ble det arbeidet med løsninger for å styrke strømsalgsvirksomheten Kraftriket. Midtkraft har fusjonert inn sine strømkunder. Det nye selskapet vil ha 38 000 kunder med ansatte på Fagernes, Modum og i Hønefoss. Ringerikskraft eier 43 % av selskapet etter fusjonen. Målet er å få med flere partnere og bli minst 100 000 kunder innen 2021. I mars 2020 ble også strømsalgsvirksomheten til Nord Østerdal Kraftlag med i Kraftriket. Etter fusjonen har Kraftriket til sammen 50 000 strømkunder.

Ringerikes sentrale plassering med kort vei til Oslo og Gardermoen gjør regionen attraktiv for datasenter. I 2019 ble merkevaren Oslo datasenter location en del av Ringerikskraft, og målsettingen er å markedsføre og tilrettelegge for Ringeriksregionen som et godt sted å etablere datasenter. Vi ser store positive ringvirkninger for regionen og lokalt næringsliv ved slike etableringer. Det har oppstått en usikkerhet rundt elavgiften for slike sentere. En avklaring av avgiften i 2019 vil være førende for etableringer i Norge. Vi er allikevel rustet til å komme raskt i gang med datasentervirksomhet gjennom eiendomsavtaler på lokasjoner som er godt egnet til formålet.

Styret forventer en stabil utvikling av selskapet i 2020.

Vannkraft

Ringerikskraft Produksjon AS ivaretar konsernets virksomhet innen kraftproduksjon og består av hel- og deleide produksjonsanlegg. Virksomheten drifter kraftverk i Bægnavassdraget, Numedalslågen, Midt-Telemark og i Randselva og har konsesjon på drift av anleggene Hønefoss I og II, Åsa, Vittingfoss og Aall Ulefoss kraftstasjon.

Selskapet hadde i 2019 samlede driftsinntekter på 137,2 millioner kroner, et driftsresultat på 42,2 millioner kroner og et resultat før skatt på 31,3 millioner kroner. Samlet produksjon i 2019 for selskapet utgjorde 447 GWh. Normalproduksjon er 446 GWh.

Fra kraftverkene Vittingfoss og Åsa har selskapet produksjon som er sertifikatberettiget grønn energi. Dette utgjør 6 % av selskapets totale produksjon.

Ringerikskraft AS eier 50 prosent av aksjene i Viul Kraft AS som igjen eier 100 prosent av aksjene i AS Randsfjord Tremasse- & Papirfabrikk. Selskapet har fire kraftverk lokalisert i Randsfjord-vassdraget og drives av eierne på eiernes konsesjoner. Viul-selskapene selger kraften til eierne på markedsvilkår.

Viul Kraft AS’ regnskap er innarbeidet i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. I regnskapet er andel av resultat i Viul Kraft AS innarbeidet med 4,0 millioner kroner.

Ny fornybar energi

Ringerikskraft Nærvarme AS ble stiftet i 2009 og er et heleid datterselskap av Ringerikskraft AS. Målet med selskapet er å sikre vekst og utvikling av miljøvennlig energiproduksjon og -distribusjon gjennom bygging og drift av nærvarmeanlegg for bedriftskunder og sameier i regionen. Selskapet har også ambisjoner om å være en rådgiver innen fornybar energi og miljø.

Virksomheten drifter 6 nærvarmeanlegg i regionen. Nye jordvarmeanlegg er under bygging i Hønefoss. Disse vil bli tatt i bruk i løpet av 2020. Et tredje prosjekt ble signert i startet av 2020, i Langesund, som første prosjekt utenfor Ringeriksregionen.

Årsregnskapet viser inntekter på 6,6 millioner kroner og et resultat før skatt på 0,1 millioner kroner. Det er produsert og levert 4,8 millioner kWh fra nærvarmeanleggene.

Infrastruktur

Ringerikskraft Nett AS har som mål å gi kundene sikker strømforsyning og trygge elektriske anlegg.

Virksomheten hadde samlede driftsinntekter på 166,8 millioner kroner. Selskapet har et driftsresultat på 17,7 millioner kroner og resultatet før skatt er 9,6 millioner kroner. Vi har en avkastning på nettkapitalen på 4,0 % i 2019. Det ble transportert 725 millioner kWh i strømnettet, det er det høyeste forbruket noen gang i Ringerike og Hole. Selskapet hadde 22 123 kunder ved utgangen av 2019.

Leveringssikkerheten til kundene ble 99,99 %. Som følge av AMS er selskapet inne i en periode med effektivisering av driften og jobber videre med nettnytteløsninger som skal redusere investeringsbehovet i de nærmeste årene. AMS legger også til rette for en mer effektiv styring av energibruk for kundene. En gjennomføring av prosjektene for ny E16 og Ringeriksbanen vil prege selskapets virksomhet de nærmeste årene.

Marked og strømsalg

Kraftriket AS er ansvarlig for kraftsalg til sluttbrukermarkedet, og drifter kundesenteret til konsernet. Selskapet er en fusjon mellom Ringrikskraft Strøm AS og Valdres Energi Strøm AS i 2017, og Midtkraft Strøm ble fusjonert inn i 2019. Fra Midkraft kom inn er vår eierandel 43 % og selskapet tas inn i konsernet som et tilknyttet selskap etter egenkapitalmetoden. I mars 2020 ble også strømsalgsvirksomheten til Nord Østerdal Kraftlag med i Kraftriket. Etter fusjonen har Kraftriket til sammen 50 000 strømkunder. I 2016 ble det besluttet en prosess om strukturvekst og et mål om 100 000 kunder. Dette arbeidet fortsetter aktivt, og resultatet er preget av strukturelle endringer og kostnader som følge av vekst og endringsprosesser.

Selskapet hadde i 2019 driftsinntekter på 351,6 millioner kroner og et resultat før skatt på 12,3 millioner kroner. Selskapet har henholdsvis en markedsandel på 71 % i Ringeriksregionen, 63 % i Valdres, samt 65 % i Modum. Resultatet er påvirket av at det er brukt over 4 mnok i restrukturering av eierskapet.

Det ble solgt 927 GWh strøm i 2019. Volumet i 2018 var 640 GWh. Kraftriket har et av Norges største datasenter som kunde.

Hurum Kraft har kjøpt 30 % av Ringerikskraft sin andel i Smartliv AS. Ringerikskraft sitter igjen med 5 %. Frem til vi solgte oss ned er andel av resultat i Smartliv AS innarbeidet med minus 1,9 millioner kroner etter egenkapitalmetoden.

Entreprenør

Ringerikskraft Entreprenør AS samler entreprenørvirksomheten i konsernet. Selskapene prosjekterer og bygger nye nettanlegg i tillegg til drift og vedlikehold av det eksisterende ledningsnettet, veibelysning, booking og montasje av nye smarte målere, elbillading og provisoriske strømanlegg. Selskapets oppgaver omfatter også beredskaps- og vaktordninger, kontroll av strømmålere, nye tilknytninger samt vedlikehold. Virksomheten er representert over hele det sentrale østlandsområdet.

Ringerikskraft Entreprenør AS er 100 % eid av Ringerikskraft AS. Selskapet hadde i 2019 driftsinntekter på 19,4 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på 24,8 millioner kroner.

Ringerikskraft Entreprenør AS eier 100 % av Nettservice Ringerike AS, Nettservice Drammen, Nettservice Datadrift AS, SMARTservice Norge AS, SMARTservice Nordic Contractors AB, samt en eierpost på 71,2 % i Nettservice Hadeland AS og 60% i Laje Nettservice AS. Selskapene skal bidra til vekst i utvalgte markedssegmenter.

Entreprenør med alle sine datterselskaper hadde driftsinntekter på 723,9 millioner kroner, og et resultat før skatt på 14,4 millioner kroner. Med totalkapital på 404,1 millioner kroner og en egenkapital på 99,4 millioner kroner har Entreprenør en egenkapitalandel på 24,6 prosent.

Resultatet i 2019 er preget av omstilling etter at montasje av 700 000 AMS-målere i Norge er avsluttet. Etter montasjen av 700 000 målere i Norge har vi også valgt å satse utenfor landegrensen ved å opprette et eget svensk SMARTservice-selskap. I Sverige skal det byttes ut 5,4 millioner målere innen 2025, og vi har mål om å videreføre vår suksess fra Norge. I tillegg er det brukt mye tid på å integrere Laje Nettservice i Entreprenør driften.

Morselskap

Ringerikskraft AS er morselskapet i konsernet. Selskapet utfører strategiske og administrative tjenester for konsernet, blant annet kraft- og finansforvaltning, økonomi- og regnskapsrapportering, risiko- og økonomistyring. Videre utføres felles administrative tjenester som informasjon, kompetanseutvikling, personal og HMS-arbeid.

Selskapet hadde i 2019 driftsinntekter på 44,2 millioner kroner og et resultat før skatt på 45,9 millioner kroner.

I regnskapet er andel av resultat i HM33 AS innarbeidet med 1,0 millioner kroner etter egenkapitalmetoden.

Ansatte

 

Likestilling og diskriminering

Likestillings- og diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person. Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.

Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge også de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes og betjenes av flest mulig.

Som en del av styrende dokumenter for alle selskap i konsernet er dokumentene verdiplattformen og de etiske retningslinjene. Dokumentene legger premissene for hvordan vi forholder oss til hverandre og omgivelsene våre. Disse er godt forankret i hele organisasjonen, og de ansatte forplikter seg til å etterleve disse via underskrift i arbeidskontrakten. I verdiplattformen og de etiske retningslinjene er likestilling og likeverd beskrevet som ett av kravene som legges til grunn for vår virksomhet. Vi anerkjenner og verdsetter at alle mennesker er ulike, vi aksepterer ingen form for diskriminering og vi behandler alle med respekt.

Likestilling

Konsernet har i sin policy innarbeidet bestemmelser som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Av konsernets ansatte er 64 kvinner. Morselskapets styre har sju medlemmer, herav to kvinner. Konsernet har en høy andel mannlige ansatte. Dette skyldes hovedsakelig at infrastruktur- og entreprenørvirksomhetene tradisjonelt har vært mannsdominert.

Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillingene og er uavhengig av kjønn.

Helse og sikkerhet

Konsernet har stor oppmerksomhet på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Ringerikskraft AS har i 2019 videreført aktiviteter der målet blant annet er å redusere sykefraværet. Vi jobber målrettet med tilrettelegging på arbeidsplassen, og har flere velferdstilbud med målsetting og trivsel på jobb og god helse blant ansatte.

Konsernets samlede sykefravær var 3,4 prosent. Av dette utgjorde fravær inntil 16 dager 0,5 prosent og sykefravær ut over 16 dager 0,3 prosent.

Det arbeides systematisk med rapportering av uønskede hendelser og farlige forhold. Rapporteringen har som formål å forebygge ulykker og å legge til rette for erfaringsutveksling mellom kollegaer. Det har vært 3 personskader med fravær, og 8 personskader uten fravær i 2019.

Resultat

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets resultat, eiendeler, gjeld og finansielle stilling.

Konsernet har gjort en prinsippendring og tatt ikke resultatført estimatavvik for stengt ytelsespensjon inn i balansen. Tidligere års endringer er ført mot egenkapitalen, og årets endring er tatt over resultatet. Den totale endringen for konsernet er vesentlig slik at sammenligningstallene for 2018 og 2019 er endret både i resultatregnskap og balanse.

Konsernets omsetning utgjorde 1,2 milliarder kroner. Konsernet fikk et driftsresultat på 64,5 millioner kroner og et resultat før skatt på 54,0 millioner kroner.  Resultatet etter skatt i konsernet utgjorde 17,5 millioner kroner. Konsernets resultat er preget av restruktureringen i Entreprenørvirksomheten. Konsernets finansielle stilling er etter styrets mening god.

Likviditet og finansiering

Langsiktig rentebærende gjeld i konsernet er 704 millioner kroner. 

Konsernets egenkapital var ved utløpet av året 489 millioner kroner. Dette ga en egenkapitalandel på 32 prosent, som er et tilfredsstillende nivå i forhold til selskapets virksomhet, omfang og risiko. Egenkapitalrentabilitet (ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital) for konsernet var 3,5 prosent.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 37 millioner kroner. Etter dekning av netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på 67 millioner kroner, netto økning av gjeld på 44 millioner kroner og utbetalt utbytte i 2019 med 36 millioner kroner, ble likviditeten redusert med 22 millioner kroner. Samlet tilgjengelig likviditet var 52 millioner kroner per 31. desember 2019. I tillegg har konsernet en trekkrettighet på 70 millioner kroner.

Investeringer

Samlede investeringer i konsernet var 102,6 millioner kroner i 2019. Av dette utgjorde investeringer i strømnettet 61,7 millioner kroner. 22,8 millioner kroner av nettinvesteringene ble finansiert ved anleggsbidrag fra kundene. Øvrige investeringer var i hovedsak infrastruktur til fibernett, driftsmidler til Nettservice og oppgradering av IT infrastruktur.

Fortsatt drift

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Utbytte

Eierkravenes føringer er at utbytte fastsettes på bakgrunn av regnskapsårets resultat, egenkapital og behov for kapital til videreutvikling. Ringerikskraft AS har, i samsvar med eierkravene, investeringsplaner med hovedvekt på fornyelse og styrking av strømnettet som krever en styrking av egenkapitalen på 10 – 15 millioner kroner i året. Styret har lagt vekt på ikke å svekke selskapets finansielle stilling, samt å sikre eierne langsiktighet og stabilitet i utbyttet. Styret foreslår et utbytte til eierne på 31,5 millioner kroner.

Disponering av resultat

Resultatet etter skatt i Ringerikskraft konsernet ble kroner 17 460 920 for 2019.  Årets overskudd etter skatt i morselskapet Ringerikskraft AS er kroner 41 270 529.

Årets overskudd foreslås anvendt slik:  
Avsatt utbytte kr       31 500 000
Overført til egenkapital kr         9 770 529
Sum disponert kr       41 270 529

Styrets medlemmer

Per Erling Roskifte (styreleder), Atle Jensen (styrets nestleder), May Janne Botha Pedersen (styremedlem), Morten Krokvik (styremedlem), Per Christian Gomnæs (styremedlem) og Anders Trå (varamedlem).

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.