Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Årsrapport 2019

Styrets beretning

Ringerikskraft sitt styre ser tilbake på et viktig år med videreutvikling.

Styrets beretning

Kunde

Konsernet Ringerikskraft består av morselskapet Ringerikskraft AS, med hovedkontor i Hønefoss og tilhørende datterselskaper. Konsernets hovedvirksomhet er produksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft og entreprenørvirksomhet.

Over tid har vi hatt fokus på utvikling av konsernet for å tilpasse oss fremtidens teknologi, samt krav og forventninger fra sluttkunder og myndigheter. Etter toppåret 2018 og avslutning av AMS-prosjektene i Norge, ble 2019 brukt til å konsolidere og videreutvikle områder som Ringerikskraft skal satse på fremover. Dette kombinert med nye initiativ, avskrivninger i Smartliv, prinsippendring i portefølje og lave nettrammer, gir et svakere økonomisk resultat for 2019 enn normalt. Ser vi bak konserntallene ser vi at basisdriften går godt og at utviklingskostnader som er tatt allerede begynner å bære frukter i 2020.

Styret er fornøyd med at systematisk arbeid med utvikling, kompetanse og HMS. Konsernet omsetter for 1,2 milliarder kroner, det samme som i 2018. Resultatet etter skatt for konsernet er 17,5 millioner kroner.

Markedsselskapet Kraftriket opprettholder gode markedsandeler i lokalområdene, og ser at den lokale tilhørigheten kombinert med gode strømprodukter til en konkurransedyktig pris er viktig for kundene. Midtkraft ble en del av Kraftriket i 2019 med sine 9 000 kunder. Med Midtkraft på laget fikk Kraftriket totalt 38 000 kunder.

Ringeriksregionens første datasenter ble etablert i de gamle Follum-anleggene sommeren 2017, og ble utvidet med en større aktør i 2018. Datasentervirksomheten hadde et forbruk på 163 GWh, og har bidratt til at det totale strømforbruket på 725 GWh er det høyeste strømforbruket noen gang målt i nettområdet i 2019.

Nettleien for 2018 ble som følge av datasenterdriften satt ned med 1 øre/kWh fra 1.9.2018, og har ligget stille siden. Justert for KPI er Ringerikskrafts nettleie i dag på 76 % av nivået i 2005.  Vi har i 2019 hatt en av Buskeruds laveste nettleier. Ringerikskrafts nettleie består av egne inntekter, inntekter fra de regionale nettselskapene og avgifter fra staten.

Styret vil peke på viktigheten av god drift, vedlikehold og reinvesteringer i strømnettet for å sikre en god forsyningssikkerhet. Nettselskapet har hatt jevn aktivitet på vedlikeholds- og reinvesteringssiden også i 2019.  Leveringskvaliteten til kundene i 2019 ble på 99,99 %. Kostnaden for ikke levert energi (KILE) ble på 4,7 millioner kroner som er en nedgang fra året før. Det jobbes med å forbedre leveringssikkerheten ytterligere.

Som lokal energi- og miljøpådriver skal Ringerikskraft være tilrettelegger for- og tilbyder av miljøvennlige produkter og tjenester.

Vi har allerede lagt til rette for hurtiglading av elbiler i regionen, og i 2019 startet satsingen på større ladeanlegg og hurtigladere langs hovedfartsårene som følge av stor vekst av elbiler. Vi tilbyr både enkle ladere og smarte ladere som sørger for lading når forbruket er lavest og strømmen billigst. Markedsområdet spenner fra privatpersoner til bedrifter og borettslag. Virksomheten er samlet under navnet Kople.

Konsernet opprettholder stabil drift i 6 nærvarmeanleggene i regionen. Nye jordvarmeanlegg er under bygging i Hønefoss, og disse vil bli tatt i bruk i løpet av 2020. Et tredje prosjekt i Langesund ble signert i starten av 2020. Det er vårt første prosjekt utenfor Ringeriksregionen.

Samfunn

Eierstrategien vektlegger at selskapet skal ta samfunnsansvar gjennom å drive et robust selskap med høy leveringssikkerhet, stabile arbeidsplasser og utvikling i et langsiktig perspektiv. Som en viktig hjørnestensbedrift i Ringeriksregionen er selskapet bevisst sin rolle innen kompetanseutvikling, rekruttering av lærlinger, bidrag til utvikling av regionen og støtte til lokale idretts-, kultur- og ungdomsmiljøer. Ringerikskraft hadde 32 lærlinger ved årsskiftet.

Ringerikskraft leverer i et normalt nedbørsår miljøvennlig kraft tilsvarende energibehovet i omtrent 22 000 bolighus. Selskapet produserte 447 GWh vannkraft. Normalproduksjonen er 448 GWh. Produksjonen kan variere med +/-25 % i våte/tørre år.

Selskapet har produksjon i fire av de sentrale vassdragene på Østlandet. I elvene produserer vi kraft av vannet som renner der, uavhengig av kraftpriser og værforhold. Vi sikrer stabil produksjon ved å være representert i flere vassdrag, og ved å ha flere aggregater i hvert vannfall. 

 

Selskapet søker å optimalisere produksjonsvirksomheten innenfor gjeldende rammebetingelser. Selskapet vil fortsette utvikling av alternativ energi og vil være åpne for å delta i andre utviklingsområder. Kraftprisene falt med 8 % sammenlignet med foregående år (2018).

Kraftprisene i Europa har vært stabilt høye som følge av økt etterspørsel etter fornybar energi. Dette påvirker prisene i Norden. Ringerikskraft Produksjon AS har en sikringsstrategi hvor en andel av tilgjengelig kraft og valuta på forhånd sikres til avtalt pris. Formålet er å gi forutsigbarhet ved en delvis utjevning av selskapets resultat etter skatt fra år til år.

Konsernet vil gjennom bransjeorganisasjonene Energi Norge og DistriktsEnergi arbeide for ytterligere forbedring av rammevilkårene knyttet til nettreguleringen. 

Styrets beretning

Ytre miljø

Selskapet produserer og distribuerer miljøvennlig kraft. Selskapets virksomhet medfører i sin alminnelighet lite forurensning av det ytre miljøet og representerer betydelige positive miljøbidrag gjennom sin produksjon av fornybar vannkraft. Det er ikke registrert brudd på konsesjonsbestemmelser i 2019. Det har ikke blitt registrert hendelser som har skadet det ytre miljøet.

I 2019 ble konsernets entreprenørvirksomheter Miljøfyrtårnsertifisert. Sertifiseringen er et effektivt verktøy for god miljøledelse, og vi jobber målrettet med miljøtiltak innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Konsernets øvrige selskap skal også gjennom en sertifiseringsprosess.

Ringerikskraft AS ønsker å legge til rette for utslippsfri transport med lademuligheter for kunder og ansatte ved hovedkontoret.

Antall elbiler som brukes i driften er i vekst. Det nye hovedkontoret er bygget i passivhus-standard for å redusere energiforbruket. Bygget har også et eget solcelleanlegg som produserer fornybar energi.

Det er etablert beredskapsplaner som skal sikre trygg håndtering av unormale situasjoner som ulykker, flom eller uvær.

Organisasjon og HMS

Ringerikskraft AS eies av Ringerike kommune med 73 prosent, KLP med 15 prosent og Hole kommune med 12 prosent. Konsernets virksomhetsområder er vannkraft, ny fornybar energi, elektrisitetsinfrastruktur, strømsalg og entreprenørvirksomhet.

I 2019 fikk vi 100 nye medarbeidere da det Innlandsbaserte entreprenørselskapet Laje ble en del av konsernet. Det ble iverksatt en prosjektorganisasjon som jobbet aktivt gjennom året med integrasjonsarbeid for å få Laje inn på konsernets plattform for IT- og støttesystemer, og for å jobbe med kompetanseutveksling og synergieffekter mellom entreprenørselskapene.

Morselskapet eier 100 prosent av aksjene i datterselskapene Ringerikskraft Produksjon AS, Ringerikskraft Nett AS, Ringerikskraft Entreprenør AS, Ringerikskraft N