Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Årsrapport 2020

Året vårt

Høy aktivitet og spennende utviklingsprosjekter til tross for et krevende år med pandemi.

Arbeidsmiljø

HMS er alltid først, sier vi i Ringerikskraft. Og vi jobber aktivt med mange ulike tiltak i hele konsernet for å oppnå mål om null skader, lavt sykefravær og høy motivasjon og trivsel på jobb.

En god og åpen kultur for å melde fra om avvik er viktig for å kunne jobbe med forebyggende tiltak. Det er utarbeidet nytt ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø i entreprenørvirksomheten, og det pågår tilsvarende prosjekt for resten av selskapene i konsernet. Dette sikrer et helhetlig, godt og systematisk HMS-arbeid i alle våre virksomheter. Ledelsessystemet bygger på anerkjente ISO-standarder og kriterier for Miljøfyrtårn. Formålet er:

  • Et godt ledelsesverktøy med fokus på kontinuerlig forbedring
  • Samme kjøreregler for alle virksomhetene i konsernet
  • Sunn fornuft satt i system
     

Vi gjennomfører to verneombudssamlinger i året med deltagere fra alle virksomhetsområder. Her deler vi erfaringer og diskuterer viktige saker, og verneombudenes viktige rolle blir løftet opp og frem.

I 2020 ble også konsernets første HMS-dager planlagt. De ble gjennomført i begynnelsen av 2021, og hensikten er å gi alle ansatte viktig og nyttig oppdatering om HMS-arbeidet i hverdagen. HMS er ferskvare og vi trenger alle påminnelser for å stå godt rustet i det daglige arbeidet for å ivareta et godt arbeidsmiljø og å unngå ulykker, skader og dødsfall.

Miljøfyrtårn

I entreprenørvirksomheten er alle selskap sertifisert som Miljøfyrtårn. Laje Nettservice er også sertifisert etter ISO 9001 og 45001. Nå arbeides det også med å sertifisere øvrige selskap i konsernet. Produksjon må vi vente litt med da det ikke finnes sertifiseringsordning per i dag.

Det jobbes kontinuerlig for at ansatte skal trives og ha meningsfulle dager på jobben. Verdibasert ledelse er en av våre overordnede felles føringer. Menneskene i organisasjonen er vår viktigste ressurs og våre medarbeidere skal vite at de er betydningsfulle på jobb. Med verdibasert ledelse aksepterer vi at vi alle er forskjellige, og at det er en styrke for oss. Det krever fleksibilitet i organisasjonen og at vi kjenner hverandre godt. 

Året vårt

Vannkraft

2020 ble et vått år – det gjaldt hele Norge. Nedbør kom som regn i lavereliggende strøk gjennom vinteren, mens sneen la seg på fjellet. Dette ga god vinterproduksjon, men man fikk et fall i kraftpriser på grunn av temperatur som lå godt over normalen. Allerede 16. februar datt kraftprisen under 10 øre pr KWh.

Normal vårflom ga fulle magasiner som sammen med redusert forbruk på grunn av pandemien førte til at kraftprisen falt til det laveste nivået siden 1990-tallet.

I perioden 26. mai til 26. november var snittpris på kraft 2,1 øre pr KWh. Snittpris for året havnet på 9,8 øre pr KWh. I 2020 registrerte vi den våteste november på 40 år.

Revisjon av løpehjul

Total kraftproduksjon i 2020 ble 466 MWh . Dette selv om Hønefoss II var ute av drift fra 7. juni til 24 oktober. Årsaken var en revisjon av løpehjul og ledeapparat. Opprinnelig var dette planlagt utført i 2021, men da prisene så ut til å bli lave utover sommeren bestemte vi at vi skulle fremskynde. På grunn av Covid var det kapasitet hos leverandørene til å ta jobben på kort varsel.

Produksjonstapet ble 35 % av planlagt noe som reduserte prosjektkostnaden med ca. 15 %. Uten denne revisjonen vil produksjonen vært nesten 500 GWh.

På Vittingfoss kraftstasjon måtte vi bore nye brønner for kjølevann. Det ble i tillegg installert ny styring på bryteranlegget som siste planlagte ledd i fornying av kontrollanleggene.

I november var det flom i Numedalslågen og de ansatte stod på dag og natt med grindrensk.

Året vårt

2,93 millioner kilometer med 0-utslipp

Norge opplever en voldsom vekst i salg av elbiler, og med det kommer behovet for god tilgang på strøm og en enkel, trygg og sikker måte å lade elbilen. Både når du er hjemme, langs veien og på hytta. I 2020 etablerte Kople seg med mange ladelokasjoner langs landeveien, og har tatt mange grep for å gjøre det enklere å velge elbil.

Kople er Ringerikskraft-konsernets satsing på ladeinfrastruktur til elbil. Kople ble lansert mot slutten av 2019, og 2020 har vært et svært aktivt år for satsingen. I løpet av året ble det bygget 552 ladestasjoner og kjørt nærmere 3 millioner kilometer med 0-utslipp av elbiler som har ladet på en Kople-lader.

Ladeanlegg for Bærum kommune

Våren 2020 vant vi anbudet om utbygging av ladeanlegg for Bærum kommune. I løpet av året er det bygget 13 ladeanlegg og til sammen 81 ladere for kommunen. Med utbyggingen har kommunen et langt bedre tilbud til den stadig voksende elpilparken på veien.

 

Kople som driftspartner

Viken fylkeskommune la ut et anbud på drift av ladere i 28 kommuner i Viken. Nettservice Hadeland og Nettservice Ringerike vant anbudet, og begge har Kople som driftspartner. Dette er en stor og spennende utfordring for Kople, og i slutten av 2020 hadde Kople tatt over driften av kommunale ladere i 13 av kommunene. Med denne avtalen har Kople et godt utbredt tilbud over det sentrale Østlandet.

Kople har høy kompetanse på ladeinfrastruktur og et solid driftssystem. I oktober signete vi partneravtale med Helgeland kraft. Dette er vår første partneravtale der vi skal stå for utbygging, drift av ladere, driftssystem og kundesupport.

Ladedestinasjoner fra Kople bygd av Laje

Kople har som mål å bli den beste ladeleverandøren for destinasjoner og lokasjoner i Norge. For å utvide ladenettverket er vi avhengig av gode samarbeidspartnere. Mot slutten av 2020 valgte elentreprenøren Laje, som også er en del av Ringerikskraft-konsernet, å satse på ladeinfrastruktur på Innlandet. Laje har dedikerte ressurser til bygging av ladestasjoner, og før jul 2020 ble 4 hurtigladeanlegg fra Kople satt i drift på Innlandet.

Gå til Kople

Året vårt

Er vi prissensitive nettkunder?

Strømnettet må dimensjoneres etter den dagen/dagene i året det brukes mest strøm. Ved bruk av topplastprising er det mulig å redusere forbruket på dette tidspunktet; og slik spare kostnader til nettutbygging. Dette vil igjen gi kundene en lavere nettleie.

Høsten 2019 og våren 2020 gjennomførte vi derfor et prøveprosjekt for å undersøke i hvilken grad kundene responderte på en økning i nettleien med 10kr/kWh i perioden 16.00 -22.00

For å være sikre på at vi ikke endte opp med en gruppe ekstra motiverte strømbrukere trakk vi ut 4000 tilfeldig kunder for å bli med i eksperimentet. Ca. 500 valgte å trekke seg.

Vi valgte ut 9 dager; spredt gjennom vinterhalvåret og sendte melding dagen i forveien med varsel om topplastprising; de første gangene sendte vi også en påminnelse samme dag.

Til tross for relativt høye temperaturer gjennom vinteren fant vi en reduksjon på omkring 18 % for deltagerne i eksperimentgruppen. De to varmeste dagene i slutten av mars og april hadde litt lavere reduksjon. Vi fant noe høyere reduksjon blant elbileiere.

Dette har vist oss at 10 kr/kWh er et såpass sterkt prisinsentiv at folk gjør en ordentlig innsats for å spare strøm. Og at SMS er en effektiv måte å varsle som slike prisendringer på. En nettleiestruktur som innebærer et element av topplastprising vil derfor være en samfunnsøkonomisk gunstig måte å redusere belastningen under peak. Siden informasjon om topplast blir gitt såpass kort tid i forveien kan denne også benyttes ved utfall på sentralnettet der Ringrikskraft nett blir tvunget til å redusere forbruket i sitt området.

Året vårt

Datasenter til Ringerike

Gjennom Oslo Data Center Location har Ringerikskraft jobbet aktivt med å markedsføre og tilrettelegge for etablering av ny industri i regionen. 2020 ble året da satsingen virkelig tok fart.

I juni signerte Ringerikskraft og Statkraft en samarbeidsavtale om felles markedsføring og utvikling av Ringeriksregionen som lokasjon for etablering av datasenter og annen kraftkrevende industri. Avtalen skal forsterke satsingen i regionen ytterligere.

På tampen av året kunne vi være med på å fortelle de gode nyhetene om at to velkjente datasenteraktører, DigiPlex og Aquila, har kjøpt hver sin tomt hvor de skal bygge helt nye datasentre. Dette blir de første nybyggede datasentrene i regionen, og byggestart er allerede i 2021.

I 2020 har vi også deltatt på et viktig prosjekt om smart energibruk og energigjenvinning sammen med Ringerike kommune, Treklyngen og Vardar Varme.

Året vårt

Smartere veier

Entreprenørselskapet Laje ble en del av konsernet i 2019. Med seg inn i konsernet tok de sin satsing på smartere veiteknikk.

Sammen med Sintef og Lena metall har de startet selskapet Intelligate AS. Selskapet har som mål å utnytte infrastrukturen som ligger i gatelysnettet på en smartere og mer miljøvennlig måte.

Gjennom å få på plass fiber i veilysmastene kan man koble opp utstyr som f.eks. 5G, kameraer og ulike type sensorer. Samtidig ser man på muligheten for at mastene skal forsynes med likestrøm istedenfor vekselstrøm som er standard i dag. En av fordelene med likestrøm er at man kan ha lenger avstand mellom forsyningspunkter. Det kan gjøre at man for eksempel unngår å måtte ha forsyning inne i tunneller. Med færre forsyningspunkter blir også materiellkostnadene lavere. Intelligate ser også på å bygge master i aluminium som er et mer miljøvennlig materiell. 

I 2020 signerte Intelligate en kontrakt med Gjøvik kommune om et pilotprosjekt på en gang- og sykkelvei. Utførelsen av arbeidet starter i 2021.

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.