Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Årsrapport 2020

Styrets beretning

Ringerikskraft sitt styre ser tilbake på et viktig år med videreutvikling.

Styrets beretning

Året 2020

Konsernet Ringerikskraft består av morselskapet Ringerikskraft AS, med hovedkontor i Hønefoss og tilhørende datterselskaper. Konsernets hovedvirksomhet er produksjon, distribusjon og omsetning av energitjenester og entreprenørvirksomhet.

I 2020 fusjonerte Nore Energi AS og Ringerikskraft AS sine virksomheter og Ringerikskraft AS fikk en ny eier i Nore og Uvdal kommune, som overtok 4,85 % av aksjene etter at Ringerikskraft og Nore Energi fusjonerte.

Vi har over tid utviklet konsernet for å tilpasse oss fremtidens teknologi samt krav og forventninger fra sluttkunder og myndigheter. Etter avslutning av AMS-prosjektene i Norge har selskapet brukt tid til å konsolidere og videreutvikle områder som Ringerikskraft skal satse på fremover. Til tross for koronapandemien som senker fart i arbeidsprosessene, kraftig fall i strømprisene, nye initiativ og lave nettrammer, oppfyller konsernet avkastningsforventningene i 2020.

I mars 2020 slo effekten av koronaviruset inn over Norge og resten av verden, noe som preget året. Ringerikskraft-konsernet har iverksatt rutiner for å redusere risikoen for smittespredning, både mot selskapets kunder og ansatte.  Økonomisk har koronaen i liten grad påvirket omsetningen vår, mens produksjon av varer og tjenestene har gått tyngre og dermed påvirket de økonomiske resultatene i Entreprenørvirksomheten negativt.

Styret er fornøyd med det systematiske arbeidet med utvikling av kompetanse og HMS. Konsernet omsatte for 1 milliard kroner. Resultatet etter skatt for konsernet ble 50,9 millioner kroner.

Styrets beretning

Kunde

Over tid har vi hatt fokus på utvikling av konsernet for å tilpasse oss fremtidens teknologi, samt krav og forventninger fra sluttkunder og myndigheter.

Markedsselskapet Kraftriket opprettholder gode markedsandeler i lokalområdene, og vi ser at den lokale tilhørigheten kombinert med gode kundeopplevelser og konkurransedyktige priser er viktig for kundene. Fra 1.1.2020 til 1.1.2021 ble kundeporteføljen til Kraftriket mer enn doblet, da antall kunder gikk fra 38 000 til over 80 000. Økningen kommer fra både fusjoner og oppkjøp av porteføljer.

I 2020 hadde Ringeriksnettet det høyeste forbruket som noen gang er målt (757 GWh). Regionens to datasentre bidro betydelig til dette forbruket. Inkludert strømforbruket i Norenettet (31 GWh) ble det totale strømforbruket for nettselskapet 788 GWh. I løpet av høsten inngikk Nettselskapet tilknytningsavtale med to nye datasenterkunder.

I september 2018 ble nettleien satt ned med 1 øre/kWh som en følge av datasenterdriften, og har ligget stille siden. Justert for KPI er Ringerikskrafts nettleie i dag på 76 % av nivået i 2005. Vi har i 2020 hatt en av Vikens laveste nettleier.

Styret vil peke på viktigheten av god drift, vedlikehold og reinvesteringer i strømnettet for å sikre en god forsyningssikkerhet. Nettselskapet har hatt jevn aktivitet på vedlikeholds- og reinvesteringssiden også i 2020.

Leveringskvaliteten til kundene i 2020 ble på 99,99 %. Kostnaden for ikke levert energi (KILE) ble på 6,4 millioner kroner som er en økning fra året før. Det jobbes med å forbedre leveringssikkerheten ytterligere.

Som lokal energi- og miljøpådriver skal Ringerikskraft være tilrettelegger for, og tilbyder av, miljøvennlige produkter og tjenester. Vi har allerede lagt til rette for hurtiglading av elbiler i regionen. Som følge av stor vekst av elbiler satser konsernet gjennom merkevaren Kople på større ladeanlegg og hurtigladere langs hovedfartsårene. Vi tilbyr alle typer ladeanlegg og tjenester, og Koples fokus er å bidra til en enklere ladeopplevelse og gjøre lokasjonene attraktive som stoppested og destinasjoner. 

Konsernet opprettholder stabil drift i 7 nærvarmeanlegg i regionen. Nye jordvarmeanlegg i Hønefoss ble bygget og tatt i bruk i 2020. De første prosjektene utenfor Ringeriksregionen ble signert i 2020, først i Langesund som ble etterfulgt av et lignende prosjekt på Kambo.

Samfunn

Eierstrategien vektlegger at selskapet skal ta samfunnsansvar gjennom å drive et robust selskap med høy leveringssikkerhet, stabile arbeidsplasser og utvikling i et langsiktig perspektiv. Som en viktig hjørnestensbedrift i Ringeriksregionen er selskapet bevisst sin rolle innen kompetanseutvikling, rekruttering av lærlinger, bidrag til utvikling av regionen og støtte til lokale idretts-, kultur- og ungdomsmiljøer. Ringerikskraft hadde 34 lærlinger ved årsskiftet.

Ringerikskraft leverer i et normalt nedbørsår 448 GWh miljøvennlig kraft, tilsvarende energibehovet i omtrent 22 000 bolighus. Produksjonen kan variere med +/-25 % i våte/tørre år. Selskapet produserte 469 GWh vannkraft i 2020, hvorav 6 % er sertifikatberettiget.

Selskapet har produksjon i fire av de sentrale vassdragene på Østlandet. I elvene produserer vi kraft av vannet som renner der, uavhengig av kraftpriser og værforhold. Vi sikrer stabil produksjon ved å være representert i flere vassdrag, og ved å ha flere aggregater i hvert vannfall. 

 

Selskapet søker å optimalisere produksjonsvirksomheten innenfor gjeldende rammebetingelser. Selskapet vil fortsette utvikling av alternativ energi og vil være åpne for å delta i andre utviklingsområder.

Kraftprisene falt med 74 % sammenlignet med foregående år (2019). Varmt og fuktig vær har gitt overskudd av kraft, og derfor har kraftprisene vært stabilt lave i lange perioder. Ringerikskraft Produksjon AS har en sikringsstrategi hvor en andel av tilgjengelig kraft og valuta på forhånd sikres til avtalt pris. Formålet er å gi forutsigbarhet ved en delvis utjevning av selskapets resultat etter skatt fra år til år.

Konsernet vil gjennom bransjeorganisasjonene Energi Norge og DistriktsEnergi arbeide for ytterligere forbedring av rammevilkårene knyttet til nettreguleringen. 

Styrets beretning

Ytre miljø

Selskapet produserer og distribuerer miljøvennlig kraft.

Selskapets virksomhet medfører lite forurensning av det ytre miljøet og representerer betydelige positive miljøbidrag gjennom sin produksjon av fornybar vannkraft. Det er ikke registrert brudd på konsesjonsbestemmelser i 2020. Det har ikke blitt registrert hendelser som har skadet det ytre miljøet.

Konsernets entreprenørvirksomheter ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2019. Sertifiseringen er et effektivt verktøy for god miljøledelse, og vi jobber målrettet med miljøtiltak innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Konsernets øvrige selskap skal også gjennom en sertifiseringsprosess.

Ringerikskraft AS ønsker å legge til rette for utslippsfri transport.

Det er gode lademuligheter for kunder og ansatte ved hovedkontoret, og antall elbiler som brukes i driften er i vekst. Det nye hovedkontoret er bygget i passivhus-standard for å redusere energiforbruket. Bygget har også et eget solcelleanlegg som produserer fornybar energi.

Det er etablert beredskapsplaner som skal sikre trygg håndtering av unormale situasjoner som ulykker, flom eller uvær.

Organisasjon og HMS

Ringerikskraft AS fikk etter fusjonen med Nore Energi AS inn Nore og Uvdal kommune som ny eier fra 1.4.2020. Selskapet eies av Ringerike kommune med 69,46 prosent, KLP med 14,27 prosent, Hole kommune med 11,42 prosent og Nore og Uvdal kommune med 4,85 prosent. Konsernets virksomhetsområder er vannkraft, ny fornybar energi, elektrisitets- og fiberinfrastruktur, energitjenester og entreprenørvirksomhet.

Fusjonen med Nore Energi tilførte konsernet 13 nye medarbeidere hovedsakelig til nettvirksomheten. Fibervirksomheten i Ringerike og Hole ble samtidig en del av Nore Energi, vårt nye fiberselskap. Det ble iverksatt en prosjektorganisasjon som jobber aktivt med integrasjonsarbeid for å få den nye selskapsstrukturen inn på konsernets plattform for IT- og støttesystemer.

Morselskapet eier 100 prosent av aksjene i datterselskapene Ringerikskraft Produksjon AS, Ringerikskraft Nett AS, Ringerikskraft Entreprenør AS, Ringerikskraft Nærvarme AS, Ringerikskraft Eiendom 2 AS. Selskapet eier 28,6 prosent av Kraftriket AS, og 50 prosent av Viul Kraft AS. Selskapet eier 49 prosent av HM 33 (selskapets hovedkontor), og 5 prosent av Smartliv AS.

Aksjeposten på 19 % i Bruget Hønefoss AS (Øya) ble solgt til Tronrud Eiendom i desember 2020. I februar 2021 ble også aksjeposten på 49 % i HM 33 Kontoreiendom AS solgt til Vatne Real Estate AS.

Ringerikskraft Entreprenør AS er morselskap for Nettservice Ringerike AS, Nettservice Drammen AS, Nettservice Datadrift AS, Nettservice Hadeland AS (72,7 prosent), Laje Nettservice AS (60,1 %) SMARTservice Norge AS og SMARTservice Nordic Contractors AB.

Ved utgangen av 2020 hadde konsernet 383 ansatte (377 årsverk), hvorav 60 ansatte er kvinner, og 34 ansatte er lærlinger. Morselskapet hadde 21 ansatte (20 årsverk) ved utgangen av 2020. Gjennomsnittsalderen i konsernet er 38 år.

De ansatte er fordelt på følgende datterselskaper per 31. desember 2020:

  Antall ansatte Herav antall kvinner
Ringerikskraft AS 21 13
Ringerikskraft Produksjon AS 10 0
Ringerikskraft Nett AS 31 6
Ringerikskraft Entreprenør AS 4 2
Nettservice Ringerike AS 70 10
Nettservice Hadeland AS 71 7
Nettservice Drammen AS  41 3
Nettservice Datadrift AS 0 0
Laje Nettservice AS 117 8
Smartservice Norge AS 14 9
Smartservice Nordic Contractors AB 2 1
Ringerikskraft Nærvarme AS 1 1
Ringerikskraft konsern 383 60

Det gjennomføres regelmessige arbeidsmiljøundersøkelser i konsernet. Generelt skårer vi over landsgjennomsnittet. Selskapet har regelmessige samlinger hvor vi jobber aktivt med kulturbygging, strategier, måloppnåelse og trivsel på jobben.

Ringerikskraft har innskuddsbasert pensjonsordning i KLP for alle ansatte med unntak av noen få ansatte som er igjen i den stengte ytelsesordningen grunnet fastsatte aldersgrenser ved stengetidspunkt av ytelsesordningene.

Nettselskapet gjennomførte to FoU-prosjekter i 2020. Effektpilot, startet i 2018, undersøker hvordan ny teknologi kan jevne ut effektbruken i nettet. I tillegg fortsetter smartnett-prosjektet Opal som tester og utvikler ny teknologi for smartere og mer effektiv drift av strømnettet etter innføring av AMS-målere. I entreprenørvirksomheten jobbes det med innovasjonsarbeid i flere prosjekter. Blant annet smart elbillading, ny teknologi i veibelysning og grønn og smart strøm til byggeplasser. Utover dette driver ikke konsernet med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Finansiell risiko

Konsernets inntekter fra kraftproduksjonen er eksponert for risiko ved endringer i energipriser, produksjonsvolumer og valuta.

I et marked med stort innslag av vannkraft vil pris og produksjonsvolum variere. For å redusere risiko for store prisvariasjoner, og for å sikre deler av kontantstrømmene innen produksjonsvirksomheten og strømsalget, benyttes finansielle prissikringsinstrumenter. Prissikringer foretas i henhold til vedtatte strategier og inngås med ekstern samarbeidspartner.

All krafthandel i engrosmarkedet foretas normalt i euro. For å unngå resultatendringer på grunn av svingninger i valutakurser er fastprisavtaler inngått direkte i norske kroner eller ved at selskapet har valutasikret disse.

Risiko forbundet med nettvirksomheten er i hovedsak knyttet til endringer i myndighetenes reguleringer og til skader på strømnettet som forårsakes av uvær, ytre påkjenninger eller havari samt skader på tredjeperson forårsaket av strømnettet.

Selskapet har etablert en finansstrategi hvor deler av selskapets rentebærende gjeld er sikret med fast rente. Selskapets kredittrisiko og renterisiko anses som lav.

Det er etablert en trekkrettighet for å sikre driftslikviditet. Selskapets likviditetsrisiko anses som lav.

Framtidsutsikter

Pandemien preger fortsatt økonomien i verden. Norges regjering har gjentatte ganger uttalt at de vil gjøre alt som er nødvendig for å motvirke fallet i økonomien og sikre at landet kommer seg gjennom krisen. Ringerikskrafts virksomhet er i hovedsak langsiktig i sin natur. Selskapet er rustet for å håndtere store organisatoriske og økonomiske utfordringer, selv om det vil kunne være utfordringer i det korte bildet.

Kraftprisene falt markant gjennom 2020, i hovedsak som følge av en mild vinter og økende ressursoverskudd i Norden. Dette har påvirket markedsprisene de nærmeste årene, og korona-pandemien bidro også til å presse prisene i det korte bildet. Analyseselskapenes langtidsprognoser viser imidlertid fortsatt forventninger om priser mellom 30 – 40 øre på mellomlang sikt. Det nye året har startet med lave temperaturer og et kraftig løft i kraftprisene.

Teknologiutviklingen preges av trender og nye begreper som «delingsøkonomi», «big data», «smarthusteknologi», «plusshus» og «prosumers».  Kraftselskapene vil møte kunder som opptrer og stiller krav på helt annen måte enn det vi har sett før. Strømleverandørene vil gå fra å være råstoffleverandør til selgere av smarte energitjenester. Teknologi er i rask utvikling og endring og krever et kraftselskap som kan snu seg raskt.

Ringerikskraft har valgt å utnytte konsernmessige synergier i ulike vekstløp for virksomhetsområdene, og dette gir positive resultater for konsernet. Regjeringen og NVE-sjefen har uttalt seg til støtte for en reduksjon av antall nettselskaper. Ringerikskraft vil fortsette arbeidet med å utvikle forretningsmessig samarbeid med andre, der valg av riktige partnere i hvert enkelt tilfelle er viktig. Funksjonelt skille ble vedtatt i stortinget 5. februar 2021. Vedtaket betyr at nettselskaper med flere enn 10.000 kunder må drives både formelt og praktisk adskilt fra konkurranseutsatt virksomhet, som for eksempel strømsalg. Virksomhetene kan fra 2022 heller ikke ha navn eller logo som kan forveksles, derfor vil Ringerikskraft Nett skifte navn innen tidsfristen. Ringerikskraft er allerede godt forberedt på å møte endringene gjennom de selskapstilpasningene som er gjennomført.

Ved utgangen av 2020 var det investert 700 millioner kroner siden 2011 etter mange år med flere store investeringsprosjekter. Vi har i dag et av Norges nyeste nett. For å opprettholde den gode kvaliteten fremover har vi planlagt årlige egeninvesteringer i nettet på ca. 30 millioner kroner.

Entreprenørvirksomheten har vokst de siste årene, og fortsetter vekststrategien gjennom både organisk vekst og gjennom fortløpende vurdering av oppkjøp.

Ringerikskraft har en total investeringsplan for perioden 2021 – 2030 på mer enn 600 millioner kroner som i hovedsak er knyttet til nye nettinvesteringer og oppgradering av vannkraftsdammer. Dette vil kreve en styrking av egenkapitalen på minimum 10 millioner kroner i året. Investeringer i det enkelte år vil være avhengig av myndighetenes rammebetingelser og kraftprisutviklingen fremover.

Ringerikskraft har vært involvert i planleggingen av ny E16/ Ringeriksbanen i flere år. Analysearbeid viser at vi har et sterkt nett som medfører at en befolkningsvekst som følge av ny vei og bane utløser relativt små investeringsbehov. Utbygger finansierer de nettforsterkningene som trengs i forbindelse med utbyggingen av vei og bane, og dette vil sikre et mer solid nett i regionen når vei og bane er på plass. Ringerikskraft står derfor godt rustet til å møte et slikt utviklingsscenario.

Ringerikskraft vurderes å ha godt omdømme hos sine kunder, en åpen og tillitsfull dialog med eierne, kompetente medarbeidere og en tilfredsstillende økonomi. Ringerikskraft er godt rustet til å videreutvikles som et fritt og selvstendig energikonsern de nærmeste årene. Selv om vi står godt alene, må vi søke vekst og utvikling for å opprettholde og utvikle kompetanse, teknologi, attraktivitet som arbeidsgiver og finansiell kapasitet. For å få til dette må Ringerikskraft sikres økonomisk handlefrihet til å utnytte forretningsmessige muligheter som oppstår, slik som fusjonen med Nore Energi AS.

Gjennom 2020 ble det arbeidet med løsninger for å styrke strømsalgsvirksomheten Kraftriket. Året startet med 38 000 kunder og lokalkontorer på Fagernes, i Vikersund og Hønefoss. I mai fusjonerte Nord-Østerdal Kraftlag sine strømkunder inn i Kraftriket, og i oktober gjorde Lærdal Energi det samme. Kraftriket har også kjøpt opp porteføljene til Nore Energi og Sør-Aurdal Energi. Mot slutten av året ble det inngått avtaler med Stange Energi og Midt-Telemark Energi om fusjon som vil ha virkning fra 1.1.2021. Året 2021 starter derfor med over 80 000 strømkunder, og totalt fem nye lokale merkevarer og kontorer siden starten av 2020. Ringerikskraft eide 28,6 % av aksjene i Kraftriket AS ved utgangen av 2020.

Etter nyttår er Kraftriket i forhandlinger med flere parter. I mars inngikk Kraftriket en intensjonsavtale med Polar Kraft, som er lokalisert i nordre deler av Nordland, om fusjon av de to virksomhetene. Det nye selskapet vil få mer enn 160.000 kunder ved oppstarten, med ambisjoner om å bli et klart nummer tre alternativ innen kraftomsetning i Norge.

Satsingen på datasenter, gjennom merkevaren Oslo Data Center Location, materialiserte seg for fullt i 2020. Både DigiPlex og Aquila har kjøpt tomter i Ringerike til formålet i løpet av året, med planlagt byggestart i 2021. Regionale datasentre har i 2020 gitt inntekter til entreprenørvirksomhet, strømsalg og sikret lavere nettleie til kundene. I juni signerte vi en samarbeidsavtale med Statkraft som sikrer godt trykk på denne utviklingen. Vi har også fullført et prosjekt om smart energibruk og energigjenvinning sammen med Ringerike kommune, Treklyngen og Vardar Varme. Forretningsmuligheter i 2021 knyttes særlig til nye områder, og krever noe økte ressurser i løpet av året for å utnytte potensialet.

Styret forventer en stabil utvikling av selskapet i 2021.

Vannkraft

Ringerikskraft Produksjon AS ivaretar konsernets virksomhet innen kraftproduksjon og består av hel- og deleide produksjonsanlegg. Virksomheten drifter kraftverk i Bægnavassdraget, Numedalslågen, Midt-Telemark og i Randselva og har konsesjon på drift av anleggene Hønefoss I og II, Åsa, Vittingfoss og Aall-Ulefos kraftstasjon.

Selskapet hadde i 2020 samlede driftsinntekter på 96,9 millioner kroner, et driftsresultat på 10,1 millioner kroner og et resultat før skatt på 0,8 millioner kroner. Samlet produksjon i 2020 for selskapet utgjorde 469 GWh. Normalproduksjon er 446 GWh.

Fra kraftverkene Vittingfoss og Åsa har selskapet produksjon som er sertifikatberettiget grønn energi. Dette utgjør 6 % av selskapets totale produksjon.

Ringerikskraft AS eier 50 prosent av aksjene i Viul Kraft AS som igjen eier 100 prosent av aksjene i AS Randsfjord Tremasse- & Papirfabrikk. Selskapet har fire kraftverk lokalisert i Randsfjord-vassdraget og drives av eierne på eiernes konsesjoner. Viul-selskapene selger kraften til eierne på markedsvilkår.

Viul Kraft AS’ regnskap er innarbeidet i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. I regnskapet er andel av resultatet i Viul Kraft AS innarbeidet med 16,3 millioner kroner.

Ny fornybar energi

Ringerikskraft Nærvarme AS ble stiftet i 2009 og er et heleid datterselskap av Ringerikskraft AS. Målet med selskapet er å sikre vekst og utvikling av miljøvennlig energiproduksjon og -distribusjon gjennom bygging og drift av nærvarmeanlegg.

Virksomheten eier og drifter 7 nærvarmeanlegg i regionen. To av disse ble bygget og tatt i bruk i 2020. De to første prosjektene utenfor Ringeriksregionen, i Langesund og på Kambo, ble signert i 2020.

Årsregnskapet viser inntekter på 4,0 millioner kroner og et resultat før skatt på minus 1,3 millioner kroner. Det er produsert og levert 4,0 millioner kWh fra nærvarmeanleggene.

Infrastruktur

Ringerikskraft Nett AS har som mål å gi kundene sikker strømforsyning og trygge elektriske anlegg.

Ringerikskraft Nett og nettvirksomheten i Nore Energi fusjonerte med virkning fra 1.10.2020. Nore Energi hadde en betydelig fibervirksomhet, inklusive 25 % eierandel i sluttbrukerselskapet Numedal Fiber AS, og ble styrket ved at fibervirksomheten i Ringerikskraft Nett ble fisjonert ut og overdratt til Nore Energi AS.  Kravet til funksjonelt skille mellom nett og fiber er dermed oppfylt.

Virksomheten hadde samlede driftsinntekter på 167,3 millioner kroner. Selskapet hadde et driftsresultat på 9,0 millioner kroner og resultatet før skatt er 0,2 millioner kroner, som ga en avkastning på nettkapitalen på 1,0 % i 2020. Det ble transportert 788 millioner kWh i strømnettet, som er det høyeste forbruket noen gang. Nore Nett ble en del av selskapet 1.10.2020 og transporterte 31 millioner kWh i nettet. Selskapet hadde 24 754 kunder ved utgangen av 2020.

Leveringssikkerheten til kundene ble 99,99 %. Som følge av AMS er selskapet inne i en periode med effektivisering av driften og jobber videre med nettnytteløsninger som skal redusere investeringsbehovet i de nærmeste årene. AMS legger også til rette for en mer effektiv styring av energibruk for kundene. En gjennomføring av prosjektene for ny E16 og Ringeriksbanen vil prege selskapets virksomhet de nærmeste årene.

Marked og strømsalg

Kraftriket AS er ansvarlig for kraftsalg til sluttbrukermarkedet. Selskapet startet som en fusjon mellom Ringerikskraft Strøm AS og Valdres Energi Strøm AS i 2017. Gjennom 2019 og 2020 har det blitt gjort flere oppkjøp av kundeporteføljer samtidig som flere strømselskaper har fusjonert med Kraftriket. Vår eierandel var på 28,6 % ved utgangen av 2020, og selskapet var fra tidligere tatt inn i konsernet som et tilknyttet selskap etter egenkapitalmetoden. Med over 80 000 strømkunder fra 1.1.2021 nærmer Kraftriket seg sin vekstambisjon om 100 000 kunder i 2021. Dette arbeidet fortsetter aktivt, og resultatet er preget av strukturelle endringer og kostnader som følge av vekst og endringsprosesser.

Selskapet hadde i 2020 driftsinntekter på 351,6 millioner kroner og et resultat før skatt på 17,2 millioner kroner. Selskapet hadde en sterk markedsposisjon i sine lokalområder (Ringerike, Hole, Modum, Sigdal, Sogn, Numedal, Østerdalen og Valdres). Resultatet er påvirket av at veksten koster penger og ressurser. Vår andel av Kraftrikets resultat er innarbeidet med 3,2 millioner kroner etter egenkapitalmetoden.

Det ble solgt 1 072 GWh strøm i 2020. Volumet i 2019 var 927 GWh.

Entreprenør

Ringerikskraft Entreprenør AS samler entreprenørvirksomheten i konsernet. Selskapene prosjekterer og bygger nye nettanlegg i tillegg til drift og vedlikehold av det eksisterende ledningsnettet, veibelysning, booking og montasje av nye smarte målere, elbillading og provisoriske strømanlegg. Selskapets oppgaver omfatter også beredskaps- og vaktordninger, kontroll av strømmålere, nye tilknytninger samt vedlikehold. Virksomheten er representert over hele det sentrale østlandsområdet.

Ringerikskraft Entreprenør AS er 100 % eid av Ringerikskraft AS.

Ringerikskraft Entreprenør AS eier 100 % av Nettservice Ringerike AS, Nettservice Drammen, Nettservice Datadrift AS, SMARTservice Norge AS, SMARTservice Nordic Contractors AB, samt en eierpost på 72,7 % i Nettservice Hadeland AS og 60,1 % i Laje Nettservice AS. Selskapene skal bidra til vekst i utvalgte markedssegmenter.

Entreprenør med alle sine datterselskaper hadde driftsinntekter på 797,1 millioner kroner, og et resultat før skatt på 12,6 millioner kroner. Med totalkapital på 396,8 millioner kroner og en egenkapital på 95,9 millioner kroner har Entreprenør en egenkapitalandel på 24,2 %.

Resultatet i 2020 er preget av omstilling i forbindelse med nedskalering av AMS selskapene i konsernet. I tillegg er det brukt mye tid og ressurser blant annet på etableringen av Kople, konsernets satsing på elbillading.

Morselskap

Ringerikskraft AS er morselskapet i konsernet. Selskapet utfører strategiske og administrative tjenester for konsernet, blant annet kraft- og finansforvaltning, økonomi- og regnskapsrapportering og risiko- og økonomistyring. Videre utføres felles administrative tjenester som informasjon, kompetanseutvikling, personal og HMS-arbeid.

Selskapet hadde i 2020 driftsinntekter på 43,6 millioner kroner og et resultat før skatt på 45,0 millioner kroner.

I regnskapet er andel av resultat i HM33 Kontoreiendom AS innarbeidet med 1,1 millioner kroner etter egenkapitalmetoden.

Ansatte

 

Likestilling og diskriminering

Likestillings- og diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person. Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.

Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge også de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes og betjenes av flest mulig.

Som en del av styrende dokumenter for alle selskap i konsernet er dokumentene verdiplattformen og de etiske retningslinjene. Dokumentene legger premissene for hvordan vi forholder oss til hverandre og omgivelsene våre. Disse er godt forankret i hele organisasjonen, og de ansatte forplikter seg til å etterleve disse via underskrift i arbeidskontrakten. I verdiplattformen og de etiske retningslinjene er likestilling og likeverd beskrevet som ett av kravene som legges til grunn for vår virksomhet. Vi anerkjenner og verdsetter at alle mennesker er ulike, vi aksepterer ingen form for diskriminering og vi behandler alle med respekt.

Likestilling

Konsernet har i sin policy innarbeidet bestemmelser som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Av konsernets ansatte er 64 kvinner. Morselskapets styre har sju medlemmer, herav to kvinner. Konsernet har en høy andel mannlige ansatte. Dette skyldes hovedsakelig at infrastruktur- og entreprenørvirksomhetene tradisjonelt har vært mannsdominert.

Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillingene og er uavhengig av kjønn.

Helse og sikkerhet

Konsernet har stor oppmerksomhet på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Ringerikskraft AS har i 2020 videreført aktiviteter der målet blant annet er å redusere sykefraværet. Vi jobber målrettet med tilrettelegging på arbeidsplassen, og har flere velferdstilbud med målsetting og trivsel på jobb og god helse blant ansatte.

Konsernets samlede sykefravær var 4,8 prosent. Av dette utgjorde fravær inntil 16 dager 1,0 prosent. Sykefraværet er påvirket av karantenefravær på utepersonell i forbindelse med korona.

Det arbeides systematisk med rapportering av uønskede hendelser og farlige forhold. Rapporteringen har som formål å forebygge ulykker og å legge til rette for erfaringsutveksling mellom kollegaer. Det har vært 7 personskader med fravær, og 12 personskader totalt i 2020.

Resultat

tter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets resultat, eiendeler, gjeld og finansielle stilling.

Konsernets omsetning utgjorde 1,0 milliard kroner. Konsernet fikk et driftsresultat på 8,0 millioner kroner og et resultat før skatt på 36,4 millioner kroner.  Resultatet etter skatt i konsernet utgjorde 50,9 millioner kroner. Konsernets resultat er preget av lave inntektsrammer i nettvirksomheten, restruktureringen i entreprenørvirksomheten, gevinst ved å ta inn nye partnere i Kraftriket, og salg av eiendom og finansielle poster. Konsernets finansielle stilling er etter styrets mening god.

Likviditet og finansiering

Langsiktig rentebærende gjeld i konsernet er 800 millioner kroner. 

Konsernets egenkapital var ved utløpet av året 581 millioner kroner. Dette ga en egenkapitalandel på 34 prosent, som er et tilfredsstillende nivå i forhold til selskapets virksomhet, omfang og risiko. Egenkapitalrentabilitet (ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital) for konsernet var 10 prosent.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 7 millioner kroner. Etter dekning av netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på 31 millioner kroner, netto økning av gjeld på 105 millioner kroner og utbetalt utbytte i 2020 med 34 millioner kroner, ble likviditeten økt med 46 millioner kroner. Samlet tilgjengelig likviditet var 97 millioner kroner per 31. desember 2020. I tillegg har konsernet en trekkrettighet på 70 millioner kroner.

Investeringer

Samlede driftsmiddel investeringer i konsernet var 102,8 millioner kroner i 2020. Av dette utgjorde investeringer i strømnettet 42,2 millioner kroner. 5,7 millioner kroner av nettinvesteringene ble finansiert ved anleggsbidrag fra kundene. Øvrige investeringer var i hovedsak infrastruktur til elbilladevirksomheten, fibernett, driftsmidler til Nettservice og oppgradering av IT-infrastruktur.

Fortsatt drift

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Utbytte

Eierkravenes føringer er at utbytte fastsettes på bakgrunn av regnskapsårets resultat, egenkapital og behov for kapital til videreutvikling. Ringerikskraft AS har, i samsvar med eierkravene, investeringsplaner med hovedvekt på fornyelse og styrking av strømnettet som krever en styrking av egenkapitalen på 10 – 15 millioner kroner i året. Styret har lagt vekt på ikke å svekke selskapets finansielle stilling, samt å sikre eierne langsiktighet og stabilitet i utbyttet. Styret foreslår et utbytte til eierne på 31,5 millioner kroner.

Disponering av resultat

Resultatet etter skatt i Ringerikskraft konsernet ble kroner 50 864 426 for 2020.  Årets overskudd etter skatt i morselskapet Ringerikskraft AS er kroner 52 745 012.

 

Årets overskudd foreslås anvendt slik:

Årets overskudd foreslås anvendt slik:  
Avsatt utbytte kr       31 500 000
Overført til egenkapital kr       21 245 012
Sum disponert kr       52 745 012

Styrets medlemmer

Per Erling Roskifte (styreleder), Atle Jensen (styrets nestleder), May Janne Botha Pedersen (styremedlem), Ellen Langeggen (styremedlem), Per Christian Gomnæs (styremedlem) Morten Krokvik (styremedlem) og Anders Trå (styremedlem).

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.