Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Årsrapport 2020

Styrets beretning

Ringerikskraft sitt styre ser tilbake på et viktig år med videreutvikling.

Styrets beretning

Året 2020

Konsernet Ringerikskraft består av morselskapet Ringerikskraft AS, med hovedkontor i Hønefoss og tilhørende datterselskaper. Konsernets hovedvirksomhet er produksjon, distribusjon og omsetning av energitjenester og entreprenørvirksomhet.

I 2020 fusjonerte Nore Energi AS og Ringerikskraft AS sine virksomheter og Ringerikskraft AS fikk en ny eier i Nore og Uvdal kommune, som overtok 4,85 % av aksjene etter at Ringerikskraft og Nore Energi fusjonerte.

Vi har over tid utviklet konsernet for å tilpasse oss fremtidens teknologi samt krav og forventninger fra sluttkunder og myndigheter. Etter avslutning av AMS-prosjektene i Norge har selskapet brukt tid til å konsolidere og videreutvikle områder som Ringerikskraft skal satse på fremover. Til tross for koronapandemien som senker fart i arbeidsprosessene, kraftig fall i strømprisene, nye initiativ og lave nettrammer, oppfyller konsernet avkastningsforventningene i 2020.

I mars 2020 slo effekten av koronaviruset inn over Norge og resten av verden, noe som preget året. Ringerikskraft-konsernet har iverksatt rutiner for å redusere risikoen for smittespredning, både mot selskapets kunder og ansatte.  Økonomisk har koronaen i liten grad påvirket omsetningen vår, mens produksjon av varer og tjenestene har gått tyngre og dermed påvirket de økonomiske resultatene i Entreprenørvirksomheten negativt.

Styret er fornøyd med det systematiske arbeidet med utvikling av kompetanse og HMS. Konsernet omsatte for 1 milliard kroner. Resultatet etter skatt for konsernet ble 50,9 millioner kroner.

Styrets beretning

Kunde

Over tid har vi hatt fokus på utvikling av konsernet for å tilpasse oss fremtidens teknologi, samt krav og forventninger fra sluttkunder og myndigheter.

Markedsselskapet Kraftriket opprettholder gode markedsandeler i lokalområdene, og vi ser at den lokale tilhørigheten kombinert med gode kundeopplevelser og konkurransedyktige priser er viktig for kundene. Fra 1.1.2020 til 1.1.2021 ble kundeporteføljen til Kraftriket mer enn doblet, da antall kunder gikk fra 38 000 til over 80 000. Økningen kommer fra både fusjoner og oppkjøp av porteføljer.

I 2020 hadde Ringeriksnettet det høyeste forbruket som noen gang er målt (757 GWh). Regionens to datasentre bidro betydelig til dette forbruket. Inkludert strømforbruket i Norenettet (31 GWh) ble det totale strømforbruket for nettselskapet 788 GWh. I løpet av høsten inngikk Nettselskapet tilknytningsavtale med to nye datasenterkunder.

I september 2018 ble nettleien satt ned med 1 øre/kWh som en følge av datasenterdriften, og har ligget stille siden. Justert for KPI er Ringerikskrafts nettleie i dag på 76 % av nivået i 2005. Vi har i 2020 hatt en av Vikens laveste nettleier.

Styret vil peke på viktigheten av god drift, vedlikehold og reinvesteringer i strømnettet for å sikre en god forsyningssikkerhet. Nettselskapet har hatt jevn aktivitet på vedlikeholds- og reinvesteringssiden også i 2020.

Leveringskvaliteten til kundene i 2020 ble på 99,99 %. Kostnaden for ikke levert energi (KILE) ble på 6,4 millioner kroner som er en økning fra året før. Det jobbes med å forbedre leveringssikkerheten ytterligere.

Som lokal energi- og miljøpådriver skal Ringerikskraft være tilrettelegger for, og tilbyder av, miljøvennlige produkter og tjenester. Vi har allerede lagt til rette for hurtiglading av elbiler i regionen. Som følge av stor vekst av elbiler satser konsernet gjennom merkevaren Kople på større ladeanlegg og hurtigladere langs hovedfartsårene. Vi tilbyr alle typer ladeanlegg og tjenester, og Koples fokus er å bidra til en enklere ladeopplevelse og gjøre lokasjonene attraktive som stoppested og destinasjoner. 

Konsernet opprettholder stabil drift i 7 nærvarmeanlegg i regionen. Nye jordvarmeanlegg i Hønefoss ble bygget og tatt i bruk i 2020. De første prosjektene utenfor Ringeriksregionen ble signert i 2020, først i Langesund som ble etterfulgt av et lignende prosjekt på Kambo.

Samfunn

Eierstrategien vektlegger at selskapet skal ta samfunnsansvar gjennom å drive et robust selskap med høy leveringssikkerhet, stabile arbeidsplasser og utvikling i et langsiktig perspektiv. Som en viktig hjørnestensbedrift i Ringeriksregionen er selskapet bevisst sin rolle innen kompetanseutvikling, rekruttering av lærlinger, bidrag til utvikling av regionen og støtte til lokale idretts-, kultur- og ungdomsmiljøer. Ringerikskraft hadde 34 lærlinger ved årsskiftet.

Ringerikskraft leverer i et normalt nedbørsår 448 GWh miljøvennlig kraft, tilsvarende energibehovet i omtrent 22 000 bolighus. Produksjonen kan variere med +/-25 % i våte/tørre år. Selskapet produserte 469 GWh vannkraft i 2020, hvorav 6 % er sertifikatberettiget.

Selskapet har produksjon i fire av de sentrale vassdragene på Østlandet. I elvene produserer vi kraft av vannet som renner der, uavhengig av kraftpriser og værforhold. Vi sikrer stabil produksjon ved å være representert i flere vassdrag, og ved å ha flere aggregater i hvert vannfall. 

 

Selskapet søker å optimalisere produksjonsvirksomheten innenfor gjeldende rammebetingelser. Selskapet vil fortsette utvikling av alternativ energi og vil være åpne for å delta i andre utviklingsområder.

Kraftprisene falt med 74 % sammenlignet med foregående år (2019). Varmt og fuktig vær har gitt overskudd av kraft, og derfor har kraftprisene vært stabilt lave i lange perioder. Ringerikskraft Produksjon AS har en sikringsstrategi hvor en andel av tilgjengelig kraft og valuta på forhånd sikres til avtalt pris. Formålet er å gi forutsigbarhet ved en delvis utjevning av selskapets resultat etter skatt fra år til år.

Konsernet vil gjennom bransjeorganisasjonene Energi Norge og DistriktsEnergi arbeide for ytterligere forbedring av rammevilkårene knyttet til nettreguleringen. 

Styrets beretning

Ytre miljø

Selskapet produserer og distribuerer miljøvennlig kraft.

Selskapets virksomhet medfører lite forurensning av det ytre miljøet og representerer betydelige positive miljøbidrag gjennom sin produksjon av fornybar vannkraft. Det er ikke registrert brudd på konsesjonsbestemmelser i 2020. Det har ikke blitt registrert hendelser som har skadet det ytre miljøet.

Konsernets entreprenørvirksomheter ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2019. Sertifiseringen er et effektivt verktøy for god miljøledelse, og vi jobber målrettet med miljøtiltak innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Konsernets øvrige selskap skal også gjennom en sertifiseringsprosess.

Ringerikskraft AS ønsker å legge til rette for utslippsfri transport.

Det er gode lademuligheter for kunder og ansatte ved hovedkontoret, og antall elbiler som brukes i driften er i vekst. Det nye hovedkontoret er bygget i passivhus-standard for å redusere energiforbruket. Bygget har også et eget solcelleanlegg som produserer