Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Årsrapport 2021

Året vårt

Høy aktivitet og spennende utviklingsprosjekter til tross for et krevende år med pandemi.

Arbeidsmiljø og HMS

HMS er alltid først, sier vi i Ringerikskraft. Og vi jobber aktivt med mange ulike tiltak i hele konsernet for å oppnå mål om null skader, lavt sykefravær og høy motivasjon og trivsel på jobb.

En god og åpen kultur for å melde fra om avvik er viktig for å kunne jobbe med forebyggende tiltak. Ringerikskraft-konsernet har videreført aktiviteter der målet blant annet er å redusere sykefraværet. Vi jobber målrettet med tilrettelegging på arbeidsplassen, og har flere velferdstilbud med målsetting om trivsel og god helse.

Vi gjennomfører to verneombudssamlinger i året med deltagere fra alle virksomhetsområder. Her deler vi erfaringer og diskuterer viktige saker, og verneombudenes viktige rolle blir løftet opp og frem.

I 2020 ble også konsernets første HMS-dager planlagt. De ble gjennomført i begynnelsen av 2021, og hensikten er å gi alle ansatte viktig og nyttig oppdatering om HMS-arbeidet i hverdagen. HMS er ferskvare og vi trenger alle påminnelser for å stå godt rustet i det daglige arbeidet for å ivareta et godt arbeidsmiljø og å unngå ulykker, skader og dødsfall.

Verdibasert ledelse

Det jobbes kontinuerlig for at ansatte skal trives og ha meningsfulle dager på jobben. Verdibasert ledelse er en av våre overordnede felles føringer. Menneskene i organisasjonen er vår viktigste ressurs og våre medarbeidere skal vite at de er betydningsfulle på jobb. Med verdibasert ledelse aksepterer vi at vi alle er forskjellige, og at det er en styrke for oss. Det krever fleksibilitet i organisasjonen og at vi kjenner hverandre godt. 

Miljøfyrtårn

I entreprenørvirksomheten er alle selskap sertifisert som Miljøfyrtårn. I tillegg er deler av entreprenøren ISO 14001-sertifisert, og det er målsettting om at hele entreprenørvirksomheten skal sertifiseres.

I løpet av 2021 ble også øvrig virksomhet i Ringerikskraft-konsernet, som kan sertifiseres, sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er en del av konsernets miljøstrategi, og et godt verktøy for videre bærekraftsarbeid.

Året vårt

Vannkraft

2021 blir husket for historisk høy kraftpris. Snittprisen i våre leveringsområder var 75,8 øre/kWh. Det er stor kontrast fra året før der tilsvarende pris var 9,8 øre/kWh.

Varme i inntakslukene

Vittingfoss kraftstasjon har det skjedd flere oppgraderinger i løpet av året. I begynnelsen av 2021 ble det installert varme i en av inntakslukene. Årsaken er at inntaksluken frøys fast tidligere på vinteren. Senere ble luker fra 1920-tallet pusset opp, og i august startet et stort prosjekt der inntaksgrinder ble byttet. I grindene er det montert varmestaver som skal sørge for at det ikke fryser igjen på vintern, og Vittingfoss kraftstasjon har de to eneste Norge, installert hos seg.

Kraftstasjonen Hønefoss II startet året med å ta i bruk ny teknologi for å digitalisere innsamling av data. Målet er å drifte anlegget mer effektivt samt ta vare på driftsdata for analyser og bedre innsikt. På de andre kraftstasjonene i Ringeriksregionen ble det også gjennomført en god del oppgraderinger gjennom året.

Store deler av 2021 har vært preget av pandemien, og de ansatte har vært oppdelt i to adskilte arbeidslag for å sikre bemanning. Pandemien har også påvirket fremdriften på av flere prosjektene, og det er mye som har blitt skyvet på.Året vårt

Strømnett

Mot slutten av 2021 ble Ringerikskraft Nett historie. Som følge av myndighetenes krav om funksjonelt skille kunne ikke lenger nettselskapet i et energikonsern ha samme eller lignende navn som morselskap eller annen konkurranseutsatt virksomhet i konsernet.

Ringerikskraft Nett ble Føie

I Ringerikskraft Nett har det vært en god navneprosess med ansatte involvert, og vi landet Føie. Et navn vi gleder oss til å ta i bruk, og som passer oss og vår virksomhet godt. Selv om det selvfølgelig blir rart, og også litt trist, å legge vekk det tradisjonsrike Ringerikskraft-navnet, så vet vi at vår historie uansett vil være tett vevd sammen med fremtidens Føie. Vi har et meningsfullt samfunnsoppdrag med å levere strømmen til maskineriet som holder samfunnet i gang. Strømnettet føyer oss alle sammen og er en del av alles hverdag, fremtidens fullelektriske samfunn og grønnere løsninger. 

 

Sjøkabel i Steinsfjorden

I løpet av sommeren ble det lagt en sjøkabel gjennom Steinsfjorden fra Loreåsen i nord til Sundvollen i sør. Denne kabelen bidrar til å forsterke strømnettet, gi bedre leveringssikkerhet og gi tilstrekkelig kapasitet til utbygging av ny vei og bane. 

Nå er kabelen på plass i fjorden, og arbeidet på land for å kunne få kabelen i drift fortsetter i 2022.

Ekstremvær gav strømbrudd

I november ble nettområdene i både Nore og Ringeriksregionen kraftig berørt av ekstremvær. Strømnettet ble hardt rammet og mange kunder ble strømløse. For de aller fleste var strømtilførselen raskt oppe igjen, men uværet rammet nettselskapet hardt økonomisk. Både KILE-kostnader (kostnader for ikke levert strøm) og feilrettingskostnader preger resultatet til nettvirksomheten.

Året vårt

Entreprenøren samles under felles merkevare

Nettservice og Laje ble i august 2021 samlet under felles navn. Laje AS er morselskap