Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Årsrapport 2021

Styrets beretning

Ringerikskraft sitt styre ser tilbake på et viktig år med videreutvikling.

På bildet fra venstre: Atle Jensen (nestleder), Ellen Langeggen (styremedlem), Per Christian Gomnæs (styremedlem), Anders Trå (styremedlem), Per Roskifte (styreleder), May-Janne Botha Pedersen (styremedlem), Andreas Grette (varamedlem). Morten Krokvik (styremedlem) var ikke tilstede.

Styrets beretning

Året 2021

Konsernet Ringerikskraft består av morselskapet Ringerikskraft AS, med hovedkontor i Hønefoss og tilhørende datterselskaper. Konsernets hovedvirksomhet er produksjon, distribusjon og omsetning av energitjenester og entreprenørvirksomhet.

Ringerikskraft er eid av Ringerike kommune (69,46 %), Hole kommune (11,42 %), Nore og Uvdal kommune (4,85 %) og KLP (14,27 %).

Ringerikskraft er tuftet på vannkraft og nettvirksomhet, og våre røtter har lagt grunnlaget for øvrige satsinger og verdiutvikling på andre virksomhetsområder innen energi. I dag er Ringerikskraft et solid konsern med leveranser i store deler av Norge og i flere av energisektorens områder.

I 2021 var samfunnet og markedet fortsatt preget av pandemien, og det påvirket oss både i måten vi jobbet på og med lavere aktivitet i markedet som gav færre oppdrag. Samtidig var det historisk høye strømpriser, og bransjen fikk en enorm oppmerksomhet i media. I Ringerikskraft har vi en sikringsstrategi som avdemper for svingninger i markedet. Det betyr større forutsigbarhet på resultater, og resultatet er preget av at vi ikke får med oss hele oppsiden av de høye strømprisene.

I november ble nettområdene til nettselskapet Føie utsatt for et uvær som rammet strømnettet hardt. Føie trakk både på egne montører og montørene i entreprenørselskapene, og strømtilførselen var raskt oppe igjen. Uværet rammet allikevel nettselskapet hardt økonomisk, og dette sammen med svært høye priser for overføringstap påvirker resultatet negativt.

De siste årene har vi brukt tid på å utvikle og tilpasse konsernet til fremtidens teknologi og trender samt krav fra myndigheter og sluttkunder. Det er lagt ned mye tid og ressurser i strukturprosesser i de ulike virksomhetsområdene. Etter en omfattende prosess med mange interessenter hentet vi inn en ny medeier i ladeselskapet Kople, og de gikk inn med 390 millioner kroner for å styrke satsingen i Norge og Norden. Dette ble offentliggjort i januar 2022.

Styret er fornøyd med det systematiske arbeidet med utvikling av konsernets virksomhetsområder og organisasjon i en utfordrende tid. Konsernet omsatte for 1,1 milliard kroner. Resultatet etter skatt for konsernet ble 27,2 millioner kroner.

Styrets beretning

Kunde

For tredje år på rad var strømforbruket i nettområdet vårt det høyeste som noen gang er målt med 836 GWh i 2021 mot 788 GWh i 2020.

Årsaken til økningen er i hovedsak to datasenterkunder i nettområdet som hadde et forbruk på totalt 218 GWh. Nettleieinntekter fra datasentre bidrar også til å holde en lavere nettleie til øvrige kunder enn det som ellers ville vært tilfelle.

Nettleien for 2021 ble holdt uendret og er blant de laveste i Viken Fylke. Fra 1.1.2021 ble nettleien samkjørt for hele nettområdet slik at kundene i Nore fikk redusert nettleien til samme nivå som kundene i Ringerike og Hole. Justert for konsumprisindeks var nettleien på ca. 75 % av nivået i 2005. I tillegg kommer forbruksavgift til staten.

EUs regelverk på energiområdet er i stor endring. Dette påvirker kraftindustrien på mange måter. Et hovedtema i EUs energipakker er nøytralitet mellom nett og øvrig virksomhet innenfor samme konsern. Funksjonelt skille ble vedtatt i Stortinget 5. februar 2021. Vedtaket betyr at nettselskaper med flere enn 10 000 kunder må drives både formelt og praktisk adskilt fra konkurranseutsatt virksomhet i samme konsern, som for eksempel kraftproduksjon, strømsalg og fiber. For kundene betyr dette at nettvirksomheten måtte endre navn. Ringerikskraft Nett ble til Føie ved utløpet av 2021. Ringerikskraftkonsernet har gjennomført alle nødvendige endringer som følger av funksjonelt skille.

Styret vil peke på viktigheten av god drift, vedlikehold og reinvesteringer i strømnettet for å sikre en god forsyningssikkerhet. Nettselskapet har hatt jevn aktivitet på vedlikeholds- og reinvesteringssiden også i 2021.

Nettselskapet har hatt jevn aktivitet på vedlikeholds- og reinvesteringssiden også i 2021. Leveringskvaliteten til kundene i 2021 ble på 99,96 %. Kostnaden for ikke levert energi (KILE) ble på 13,1 millioner kroner som er en økning fra året før (6,5 mnok i 2020). Dette skyldes uværet 19.11.2021. Det jobbes med å forbedre leveringssikkerheten ytterligere. Under uværet i november 2021 ble det tydelig at konsernet har sterk beredskap til å håndtere uforutsette hendelser gjennom rammeavtale mellom nettselskapet og entreprenørselskapet Laje. På kort tid hadde vi stor bemanning både på montørsiden og med administrative ressurser.

Som lokal energi- og miljøpådriver skal Ringerikskraft være tilrettelegger for, og tilbyder av, miljøvennlige produkter og tjenester. Ringerikskraft tok en posisjon i lademarkedet allerede i 2010 da de gjennom samarbeid med Ringerike kommune etablerte de første offentlige ladepunktene i kommunen. I 2015 åpnet de den aller første hurtigladeren. Gjennom årene har Ringerikskraft fulgt markedet, bygget kompetanse og fortsatt satsingen på ladenettverk. I 2021 ble Kople AS etablert som eget selskap i konsernet, og har siden da tatt stadig større markedsandeler, og har i dag 2000 ladere i sin portefølje. For å vokse ytterligere og levere stadig bedre tjenester til lademarkedet har Kople fått inn investeringsfondet Cube Infrastructure Fund III som ny majoritetseier. Kople beholder sin lokale forankring med hovedkontor og arbeidsplasser i Hønefoss.

Konsernet opprettholder stabil drift i 7 nærvarmeanlegg i regionen. I 2021 startet selskapet opp to nye anlegg, begge utenfor Ringeriksregionen; ett i Langesund og ett i Nore og Uvdal. 

Samfunn

Eierstrategien vektlegger at selskapet skal ta samfunnsansvar gjennom å drive et robust selskap med høy leveringssikkerhet, stabile arbeidsplasser og utvikling i et langsiktig perspektiv. Som en viktig hjørnestensbedrift i Ringeriksregionen er selskapet bevisst sin rolle innen kompetanseutvikling, rekruttering av lærlinger, bidrag til utvikling av regionen og støtte til lokale idretts-, kultur- og ungdomsmiljøer. Ringerikskraft hadde 34 lærlinger ved årsskiftet.

Ringerikskraft produserer i et normalt nedbørsår 448 GWh miljøvennlig kraft, tilsvarende energibehovet til omtrent 22 000 bolighus. Produksjonen kan variere med +/-25 % i våte/tørre år. Selskapet produserte 437 GWh vannkraft i 2021 mot 469 GWh vannkraft i 2020. 6 % er sertifikatberettiget.

Selskapet har produksjon i fire av de sentrale vassdragene på Østlandet. I elvene produserer vi kraft av vannet som renner der, uavhengig av kraftpriser og værforhold. Vi sikrer stabil produksjon ved å være representert i flere vassdrag, og ved å ha flere aggregater i hvert vannfall. Selskapet søker å optimalisere produksjonsvirksomheten innenfor gjeldende rammebetingelser. Selskapet vil fortsette utvikling av alternativ energi og vil være åpne for å delta i andre utviklingsområder.

 

2021 kjennetegnes av en historisk høy kraftpris. Snittprisen i våre leveringsområder var 75,8 øre per kWh. Året før var tilsvarende pris 9,8 øre per kWh. Årsaken til prisendringen er sammensatt:

 • Økning av pris på kull og gass som står for en del av europeisk kraftproduksjon
 • Økte mål om utfasing av fossile energikilder ved å stramme opp CO2 regimet
 • Lite vind og derved lav andel fornybar
 • Utfasing av tysk atomkraft
 • Flere kabler og sterkere tilknytning til det Europeiske markedet
 • Begrensninger i overføringskapasitet i Norden
 • Kontroll i Sørnorske kraftmagasiner

Styrets beretning

Ytre miljø

Selskapet produserer og distribuerer miljøvennlig kraft.

Selskapets virksomhet medfører lite forurensning av det ytre miljøet og representerer betydelige positive miljøbidrag gjennom sin produksjon av fornybar vannkraft. Det er ikke registrert brudd på konsesjonsbestemmelser i 2021. Det har ikke blitt registrert hendelser som har skadet det ytre miljøet.

Konsernets entreprenørvirksomheter ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2019. Sertifiseringen er et effektivt verktøy for god miljøledelse, og vi jobber målrettet med miljøtiltak innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Konsernets øvrige selskap (bortsett fra Vannkraft som det ikke finnes sertifiseringsordning for per i dag) ble sertifisert i 2021. Vi er stolte over å være Miljøfyrtårn, og mener at det er riktig – og ikke minst viktig – at vi som organisasjon har høy oppmerksomhet på dette. Dette handler om å være en del av det grønne skiftet, ta ansvar for våre handlinger og samtidig ha et stort fokus internt på ytre miljø og arbeidsmiljø.

Ringerikskraft AS ønsker å legge til rette for utslippsfri transport med lademuligheter for kunder og ansatte ved hovedkontoret.

Antall elbiler som brukes i driften er i vekst. Det nye hovedkontoret er bygget i passivhus-standard for å redusere energiforbruket. Bygget har også et eget solcelleanlegg som produserer fornybar energi.

Det er etablert beredskapsplaner som skal sikre trygg håndtering av unormale situasjoner som ulykker, flom eller uvær.

Organisasjon og HMS

Konsernet Ringerikskrafts virksomhetsområder er vannkraft, strømnett, entreprenør og energiløsninger.

Morselskapet eide ved utgangen av 2021 100 prosent av aksjene i datterselskapene:

 • Ringerikskraft Produksjon AS
 • Føie AS, Laje AS
 • Ringerikskraft Nærvarme AS
 • Kople AS, SMARTservice Norge AS
 • Numedal Energi AS
 • Nettservice Datadrift AS
 • SMARTservice Nordic Contractors AB
 • Asbjørnsensgate 12-14 AS og Mauravegen 99 AS.

Selskapet eier 11 prosent av Yve (morselskapet til Kraftriket og Polar Kraft) og 50 prosent av Viul Kraft AS.

I løpet av året har det blitt navneskifte på følgende selskaper i konsernet:

 • Ringerikskraft Nett AS til Føie AS (krav som følge av funksjonelt skille)
 • Ringerikskraft Entreprenør AS er endret til Laje AS
 • Nettservice-selskapene i Ringerikskraft Entreprenør AS ble endret til Laje Buskerud og Laje Hadeland. Nettservice Ringerike og Drammen har parallelt fusjonert til ett selskap; Laje Buskerud.

I februar 2021 ble også aksjeposten på 49 % i HM 33 Kontoreiendom AS solgt til Vatne Real Estate AS. Fortsatt 5 prosent eierpost i Smartliv AS.

Ved utgangen av 2021 hadde konsernet 400 ansatte hvorav 61 ansatte er kvinner, 339 menn og 34 er lærlinger. Gjennomsnittsalderen i konsernet er 38 år.

De ansatte er fordelt på følgende datterselskaper per 31. desember 2021:

 

  Antall ansatte Herav antall kvinner
Ringerikskraft AS 25 12
Ringerikskraft Produksjon AS 10 0
Føie AS 36 7
Laje AS 3 1
Laje Buskerud AS 96 11
Laje Hadeland AS 81 9
Laje Innlandet AS  120 7
Nettservice Datadrift AS 0 0
Numedal Energi AS 1 0
Kople AS 14 2
Smartservice Norge AS 13 11
Ringerikskraft Nærvarme AS 1 1
Ringerikskraft konsern 400 61

I 2021 ble det gjennomført en felles medarbeiderundersøkelse for hele konsernet i tillegg til de kvartalsvis trivselslogger. Generelt skårer konsernet over landsgjennomsnittet. Det er laget en forpliktende handlingsplan på oppfølging av undersøkelsen i 2022.

Ringerikskraft har innskuddsbasert pensjonsordning i KLP for alle ansatte med unntak av noen få ansatte som er igjen i den stengte ytelsesordningen grunnet fastsatte aldersgrenser ved stengetidspunkt av ytelsesordningene.

Organisasjon og HMS

Forskning og utvikling

I 2021 ble det gjennomført to FoU-prosjekter i nettselskapet.

«Effektpilot» ble videreført fra 2020. Dette prosjektet undersøker hvordan ny teknologi og tilgang på data kan bidra til å jevne ut effektbruken i nettet og med det redusere behovet for store utbygginger av kapasitet.

Føie er fortsatt med som deltager i smartnett-prosjektet «Opal» som løper ut i 2022.  Dette er en videreføring av tidligere prosjekt i samarbeid med eSmart Systems og flere andre nettselskap. Prosjektet tester og utvikler ny teknologi for smartere og mer effektiv drift av strømnettet etter innføring av AMS-målere.  I entreprenørvirksomheten jobbes det med innovasjonsarbeid i flere prosjekter. Blant annet batteri og lading, ny teknologi i veibelysning og grønn og smart strøm til byggeplasser.

Ringerikskraft jobber etter en innovasjonsprosess med mål om å drive med innovasjon både nært kjernen og innen nye områder. Virksomhetsområdet Energiløsninger ble etablert i 2021 og skal se på helt nye markedsområder. I entreprenørvirksomheten jobbes det med innovasjonsarbeid i flere prosjekter. Blant annet, ny teknologi i veibelysning og flere prosjekter innen batteriteknologi.

Innen digitalisering har Ringerikskraft jobbet systematisk gjennom året med å modernisere og konsolidere IT-porteføljen. Etter flere år med vekst er det nødvendig å slå nesten like IT-systemer sammen gjennom å konsolidere på felles plattformer og løsninger innenfor støttetjenester. Samtidig har det vært jobbet med flere prosjekter for å bruke digitalisering til å differensiere selskapene i Ringerikskraft i sine markeder, gjennom bruk av digital teknologi. Ringerikskraft Produksjon, eksempelvis, har digitalisert vannstandsmåling av magasinet på Damtjern og har digitalisert måleravlesning på Hønefoss ll kraftstasjon.

Organisasjon og HMS

Helse og sikkerhet

Konsernet har stor oppmerksomhet på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Ringerikskraft AS har i 2021 videreført aktiviteter der målet blant annet er å redusere sykefraværet. Vi jobber målrettet med tilrettelegging på arbeidsplassen, og har flere velferdstilbud med målsetting og trivsel på jobb og god helse blant ansatte.

Konsernets samlede sykefravær var 3,2 prosent. Av dette utgjorde egenmeldt fravær (inntil 8 dager) 0,9 prosent. Sykefraværet har vært lite påvirket av koronasituasjonen, men noe påvirket av karantenefravær på utearbeidene personell.

Det arbeides systematisk med rapportering av uønskede hendelser og farlige forhold. Rapporteringen har som formål å forebygge ulykker og å legge til rette for erfaringsutveksling mellom kollegaer. Det ble innrapportert og behandlet 1083 avviksmeldinger i 2021. 5 av disse har vært personskader med fravær, og 9 personskader totalt i 2021. Ingen alvorlige personskader med risiko for varig plage.

Finansiell risiko

Konsernets inntekter fra kraftproduksjonen er eksponert for risiko ved endringer i energipriser, produksjonsvolumer og valuta.

I et marked med stort innslag av vannkraft vil pris og produksjonsvolum variere. For å redusere risiko for store prisvariasjoner, og for å sikre deler av kontantstrømmene innen produksjonsvirksomheten og strømsalget, benyttes finansielle prissikringsinstrumenter. Prissikringer foretas i henhold til vedtatte strategier og inngås med ekstern samarbeidspartner.

All krafthandel i engrosmarkedet foretas normalt i euro. For å unngå resultatendringer på grunn av svingninger i valutakurser er fastprisavtaler inngått direkte i norske kroner eller ved at selskapet har valutasikret disse.

Risiko forbundet med nettvirksomheten er i hovedsak knyttet til endringer i myndighetenes reguleringer og til skader på strømnettet som forårsakes av uvær, ytre påkjenninger eller havari samt skader på tredjeperson forårsaket av strømnettet.

Selskapet har etablert en finansstrategi hvor deler av selskapets rentebærende gjeld er sikret med fast rente. Selskapets kredittrisiko og renterisiko anses som lav.

Det er etablert en trekkrettighet for å sikre driftslikviditet. Selskapets likviditetsrisiko anses som lav.

Fremtidsutsikter

Covid 19 pandemien har også i 2021 preget økonomien i verden. Ringerikskrafts virksomhet er i hovedsak langsiktig i sin natur og selskapet er rustet for å håndtere større økonomiske utfordringer, selv om det vil kunne være utfordringer i det korte bildet. Spesielt har dette rammet entreprenørvirksomheten hardt i 2021 hvor markedet ikke har vært på forventede nivået. Det forventes en bedring i entreprenørmarkedet fremover grunnet den store nettutbygging som må skje i Norge på alle spenningsnivåer for å gjennomføre elektrifisering i tråd med det grønne skiftet.

Fra tidenes laveste kraftpriser i 2020, fikk vi i 2021 et kraftmarked med tidenes høyeste priser. Det forventes et vedvarende høyt prisnivå også i 2022 og på lengre sikt et prisbilde på en mer “normalpris” rundt 50-60 øre/kWh.  Dette er vesentlig bedre enn hva markedsutsiktene var for kort tid tilbake, og i det lengre perspektiv, vil fornybar vannkraft være et godt priset produkt som et av konsernets viktige resultatbidrag i årene som kommer.

Teknologien fortsetter sin raske utvikling og det kreves en organisasjon som evner å ta i bruk den nye teknologien og som kan endre seg i takt med de hyppige og raske skifter som skjer innen i særdeleshet, IT teknologien. Ringerikskraft ønsker å adoptere ny teknologi og ønsker større enheter som grunnlag for å kunne utnytte teknologien ytterlige for å hente ut synergier som ligger i større enheter. Strukturelle større enheter vil gi grunnlag for større fagmiljøer som grunnlag for en mer attraktiv arbeidsplass, samt bidra til å utnytte stordriftsfordeler der de finnes.
Ringerikskraft har sin beliggenhet i et geografisk område hvor det ligger til rette for en større samling av dagens mindre nettselskaper, og Ringerikskraft vil fortsette å være en pådriver for å skape et regionalt større nettselskap innenfor vårt naturlige geografiske "nærområde".

Ringerikskraft har fortsatt sin investering i strømnettet og har i dag et av Norges nyeste nett. For å opprettholde den gode kvaliteten fremover har vi planlagt årlige egeninvesteringer i nettet på ca. 30 millioner kroner.

Entreprenørvirksomheten har vokst sterkt de siste årene, og i april 2021 kjøpte Ringerikskraft de resterende 34 % av Laje Innlandet fra Eidsiva. Videre ble de resterende 30 % av aksjene i Laje Hadeland kjøpt og Ringerikskraft er etter dette 100% eier av entreprenørselskapene Laje Buskerud, Laje Hadeland og Laje Innlandet. I 2022 vil alle selskapene samles under et felles selskap, Laje AS. Et samlet Laje forventes å ha en større slagkraft i et tøft entreprenørmarked og vil fortsette sitt arbeid for å skape “Norges mest reale arbeidsplass”

Ringerikskraft har gjennom 2021 jobbet med å få inn en medinvestor på sin satsing på elbillading i selskapet Kople. I januar 2022 signerte Ringerikskraft en avtale med investorfondet Cube og la med dette grunnlaget for en sterk videre satsing for Kople, både i Norge og Norden. Ringerikskraft vil fortsatt være en medeier, der eierandelen på sikt vil reduseres til 30%. Denne transaksjonen har gitt Ringerikskraft et godt utgangspunkt for videre vekst innen andre områder, enten organisk eller gjennom strukturell vekst, samtidig som selskapet opprettholder en betydelig verdi i Kople AS med det forventede store markedet som er i Norden innen elbillading.

Gjennom 2021 har Ringerikskrafts medeierskap i strømselskapet Kraftriket, ytterligere blitt forsterket ved at Kraftriket og Polarkraft fusjonerte. Yve AS ble etablert som et holdingselskap for disse to strømselskapene som opprettholder sin merkevare i sine lokale områder og selskapet har en klar ambisjon om ytterligere vekst som et av landets tre største strømselskaper.

Satsingen på kraftkrevende industri synes godt på Ringerike nå. Datasenter under bygging og nye forretningsmuligheter innen energiløsninger har gitt og vil gi spennende ringvirkninger for store deler av konsernet. I løpet av året har planene til nye industriaktører materialisert seg, samtidig som flere datasenterplaner er på gang. Ringeriksregionens posisjon som internasjonalt konkurransedyktig bekreftes av markedet. Samarbeid mellom kommune, grunneiere og næringsliv med hardt arbeid over tid gir vekst og verdiskaping for hele regionen.

Til sammen er det bestilt nesten 500 MW ny kapasitet til kraftkrevende industri i regionen de neste 8-10 år, og dersom overliggende nett klarer å følge opp etterspørselen ser vi for oss at det landbaserte grønne skifte skjer nå, på Ringerike.

Styret forventer en stabil utvikling av selskapet i 2022.

Vannkraft

Ringerikskraft Produksjon AS ivaretar konsernets virksomhet innen kraftproduksjon og består av hel- og deleide produksjonsanlegg. Virksomheten drifter kraftverkene Hønefoss I og II i Begnavassdraget, Åsa innerst i Steinsfjorden, Vittingfoss i Numedalslågen, Aall Ulefos i Eidselva (Midt-Telemark) og Viulfoss og Askerudfoss i Randselva. Videre forvalter selskapet kraftrettigheter fra Mykstufoss og Ramfoss.  

Selskapet hadde i 2022 samlede driftsinntekter på 223,7 (96,9) millioner kroner, et driftsresultat på 125,3 (10,1) millioner kroner og et resultat før skatt på 115,8 (10,1) millioner kroner. Samlet produksjon i 2021 for selskapet utgjorde 437 GWh (469 GWh). Normalproduksjon er 448 GWh.

Fra kraftverkene Vittingfoss og Åsa har selskapet produksjon som er sertifikatberettiget grønn energi. Dette utgjør 6 % av selskapets totale produksjon.

Ringerikskraft AS eier 50 prosent av aksjene i Viul Kraft AS som igjen eier 100 prosent av aksjene i AS Randsfjord Tremasse- & Papirfabrikk. Selskapet har fire kraftverk lokalisert i Randsfjord-vassdraget og drives av eierne på eiernes konsesjoner. Viul-selskapene selger kraften til eierne på markedsvilkår.

Viul Kraft AS regnskap er innarbeidet i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. I regnskapet er andel av resultatet i Viul Kraft AS innarbeidet med minus 5,5 (16,3) millioner kroner.

Energiløsninger

Ringerikskraft Nærvarme

Ringerikskraft Nærvarme AS ble stiftet i 2009 og er et heleid datterselskap av Ringerikskraft AS. Målet med selskapet er å sikre vekst og utvikling av miljøvennlig energiproduksjon og -distribusjon gjennom bygging og drift av nærvarmeanlegg.

Selskapet driver nærvarmeanlegg i Ringerike og Hole kommuner. I 2021 startet selskapet opp to nye anlegg, begge utenfor Ringeriksregionen; ett i Langesund og ett i Nore og Uvdal. 

Årsregnskapet viser inntekter på 6,7 (4,0) millioner kroner og et resultat før skatt på minus 0,9 (minus 1,3) millioner kroner. Det er produsert og levert 5 GWh (4 GWh) fra nærvarmeanleggene.

SMARTservice Norge

SMARTservice Norge AS har levert tjenester innen måling av energiforbruk, avregning, fakturering, innfordring og kundesupport i 2021.

Årsregnskapet viser inntekter på 18,6 (35,3) millioner kroner og et resultat før skatt på 3,2 (minus 1,9) millioner kroner.

Numedal Energi

Numedal Energi AS skal med Numedal, Ringerike og Hole som sitt hjemmemarked drive med utbygging og drift av fibernett. Selskapet eier også 25 % av Numedal Fiber AS sammen med tre andre nettselskap i Numedal.

Årsregnskapet viser inntekter på 4,7 millioner kroner og et resultat før skatt på -0,2 millioner kroner.

Kople

Kople AS er en ladeoperatør med marked hele Norge. Det er et forretningsdrevet selskap som eier, utfører prosjektering, og drifter ladeanlegg for elbiler. Kople AS ble i juni 2021 fusjonert ut fra Laje Buskerud, og opprettet som et 100 % eid datterselskap i Ringerikskraft AS. Selskapet ble stiftet 1. januar 2021 og har vært i operativ drift fra 1. juni 2021. I 2021 vokste Kople sitt nettverk med 1 667 ladere, og det ble vunnet flere store partner- og rammeavtaler.

Lademarkedet er i sterk vekst, og det er et stort fremtidig behov for ladestasjoner. Kople AS var i en prosess med å hente inn kapital i 2021. I desember ble det signert en med Cube Infrastructure Managers som gikk inn på eiersiden fra januar 2022. Med Cube Infrastructure Managers inn på eiersiden i 2021 eier nå Ringerikskraft 44 % av selskapet.

Årsregnskapet viser inntekter på 48,2 (0) millioner kroner og et resultat før skatt på minus 20,2 (0) millioner kroner.

Strømnett

Føie AS (tidligere Ringerikskraft Nett) har hatt som oppgave å drifte, vedlikeholde og fornye strømnettet i henhold til omsetningskonsesjon og områdekonsesjon for kommunene Nore og Uvdal, Ringerike og Hole.

Virksomheten hadde samlede driftsinntekter på 192,6 (167,3) millioner kroner. Selskapet hadde et driftsresultat på minus 4,8 (9,0) millioner kroner og resultatet før skatt er minus 12,1 (0,2) millioner kroner, som ga en avkastning på nettkapitalen på minus 1,1 (1,0) % i 2021. Det ble transportert 836 (788) GWh i strømnettet, som er det høyeste forbruket noen gang. Selskapet hadde 24 921 kunder ved utgangen av 2021.

Leveringssikkerheten til kundene ble 99,96 (99,99) %. Som følge av AMS er selskapet inne i en periode med effektivisering av driften og jobber videre med nettnytteløsninger som skal redusere investeringsbehovet i de nærmeste årene. AMS legger også til rette for en mer effektiv styring av energibruk for kundene. En gjennomføring av prosjektene for ny E16 og Ringeriksbanen vil prege selskapets virksomhet de nærmeste årene.

Som følge av krav til selskapsmessig og funksjonelt skille endret nettselskapet navn fra Ringerikskraft Nett til Føie mot slutten av 2021.

Entreprenør

Laje AS (tidligere Ringerikskraft Entreprenør AS) samler entreprenørvirksomheten i konsernet. Selskapene prosjekterer og bygger nye nettanlegg i tillegg til drift og vedlikehold av det eksisterende ledningsnettet, veibelysning, booking og montasje av nye smarte målere, elbillading og provisoriske strømanlegg. Selskapets oppgaver omfatter også beredskaps- og vaktordninger, kontroll av strømmålere, nye tilknytninger samt vedlikehold. Virksomheten er representert over hele det sentrale østlandsområdet.

Laje AS er 100 % eid av Ringerikskraft AS.

Laje AS eier 100 % av Laje Buskerud AS, Laje Hadeland AS, Laje Innlandet AS, Nettservice Datadrift AS, SMARTservice Norge AS, SMARTservice Nordic Contractors AB. Det ble gjennomført en strukturprosess i 2021 der Nettservice Ringerike og Drammen fusjonerte til Laje Buskerud AS.

Entreprenør med alle sine datterselskaper hadde driftsinntekter på 691,5 (797,1) millioner kroner, og et resultat før skatt på minus 28,2 (12,6) millioner kroner. Med totalkapital på 395,2 millioner kroner og en egenkapital på 114,1 millioner kroner har entreprenør en egenkapitalandel på 28,9 %.

Resultatet i 2021 er preget av omstilling og system- og strukturutfordringer. Det har vært resultatsvikt i datterselskapet Laje Hadeland, hvor det er avdekket tap på pågående prosjekter i 2020 og 2021. Resultatsvikten er resultatført i 2021 I tillegg er det brukt mye tid og ressurser på blant annet etableringen av Kople som nasjonal ladeoperatør og overgang til eget AS.

Marked og strømsalg

Ringerikskraft hadde en eierandel i Kraftriket på 28,6 % ved utgangen av 2020. I 2021 etablerte Kraftriket AS og Polarkraft AS Yve AS som felles eierselskap, og eierandelen til Ringerikskraft ble flyttet opp i Yve. Ringerikskraft eier 11 % av Yve og har blitt en finansiell eiendel i konsernet.

Morselskap

Ringerikskraft AS er morselskapet i konsernet. Selskapet utfører strategiske og administrative tjenester for konsernet, blant annet kraft- og finansforvaltning, økonomi- og regnskapsrapportering og risiko- og økonomistyring. Videre utføres felles administrative tjenester som kommunikasjon, kompetanseutvikling, personal og HMS-arbeid.

Selskapet hadde i 2021 driftsinntekter på 48,9 (43,6) millioner kroner og et resultat før skatt på 213,0 (45) millioner kroner.

Ansatte

 

Likestilling og diskriminering

Likestillings- og diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person. Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.

Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge også de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes og betjenes av flest mulig.

Som en del av styrende dokumenter for alle selskap i konsernet er dokumentene strategiplanen, HR policyen, ledelsesprinsipper, varslingsplakat og de etiske retningslinjene. Dokumentene legger premissene for hvordan vi forholder oss til hverandre og omgivelsene våre. Disse er godt forankret i hele organisasjonen, og de ansatte forplikter seg til å etterleve disse via underskrift i arbeidskontrakten. I strategiplanen innen HR og de etiske retningslinjene er likestilling og likeverd beskrevet som ett av kravene som legges til grunn for vår virksomhet. Vi anerkjenner og verdsetter at alle mennesker er ulike, vi aksepterer ingen form for diskriminering og vi behandler alle med respekt.

Likestilling

Konsernet har i sin policy innarbeidet bestemmelser som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Av konsernets ansatte er 61 kvinner. Morselskapets styre har sju medlemmer, herav to kvinner. Konsernet har en høy andel mannlige ansatte. Dette skyldes hovedsakelig at infrastruktur- og entreprenørvirksomhetene tradisjonelt har vært mannsdominert (se egen rapport).

Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillingene og er uavhengig av kjønn.

Det er redegjøringsplikt i likestilling- og diskrimineringsloven. Se vedlegg 1 til årsberetningen.

Vedlegg 1 Redegjøringsplikt

Resultat

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets resultat, eiendeler, gjeld og finansielle stilling.

Konsernets omsetning utgjorde 1,1 (1,0) milliard kroner. Konsernet fikk et driftsresultat på 43,0 (8,0) millioner kroner og et resultat før skatt på 85,9 (36,4) millioner kroner. Resultatet etter skatt i konsernet utgjorde 27,2 (50,9) millioner kroner. Konsernets resultat er preget av stormen 19 november, lave inntektsrammer i nettvirksomheten, utfordringer i entreprenørvirksomheten, gevinst ved å ta inn nye partnere i Kraftriket, og salg av eiendom og finansielle poster. Konsernets finansielle stilling er etter styrets mening god.

Likviditet og finansiering

Langsiktig rentebærende gjeld i konsernet er 600 millioner kroner.  Selskapet har en obligasjon på 200 millioner kroner som forfaller i mai 2022 og klassifisert som kortsiktig i balansen.

Konsernets egenkapital var ved utløpet av året 541,1 millioner kroner. Dette ga en egenkapitalandel på 29,5 prosent, som er et tilfredsstillende nivå i forhold til selskapets virksomhet, omfang og risiko. Egenkapitalrentabilitet (ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital) for konsernet var 4,8 prosent.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 159,5 millioner kroner. Etter dekning av netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på 145,7 millioner kroner, netto reduksjon av gjeld på 0,3 millioner kroner, utbetalt utbytte i 2021 med 33 millioner kroner, og mottatt utbytte med 6,1 millioner kroner ble likviditeten redusert med 13,5 millioner kroner. Samlet tilgjengelig likviditet var 83,7 millioner kroner per 31. desember 2021. I tillegg har konsernet en trekkrettighet på 150 millioner kroner.

Investeringer

Samlede egenfinansierte driftsmiddel investeringer i konsernet var 185,8 millioner kroner i 2021. Av dette utgjorde investeringer i strømnettet 82,4 millioner kroner. 36,7 millioner kroner av nettinvesteringene ble finansiert ved anleggsbidrag fra kundene. Øvrige investeringer var i hovedsak infrastruktur til elbilladevirksomheten, fibernett, driftsmidler til Nettservice og oppgradering av IT-infrastruktur.

Styreansvarsforsikring

Styret og ledende ansatte er omfattet av selskapets løpende styreansvarsforsikring. Denne er plassert hos forsikringsgivere med solid finansiell styrke.

Fortsatt drift

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Utbytte

Eierkravenes føringer er at utbytte fastsettes på bakgrunn av regnskapsårets resultat, egenkapital og behov for kapital til videreutvikling. Ringerikskraft AS har, i samsvar med eierkravene, investeringsplaner med hovedvekt på fornyelse og styrking av strømnettet som krever en styrking av egenkapitalen på 10 – 15 millioner kroner i året. Styret har lagt vekt på ikke å svekke selskapets finansielle stilling, samt å sikre eierne langsiktighet og stabilitet i utbyttet. Styret foreslår et utbytte til eierne på 31,5 millioner kroner. 

Disponering av resultat

Resultatet etter skatt i Ringerikskraft konsernet ble kroner 27 176 776 for 2021.  Årets overskudd etter skatt i morselskapet Ringerikskraft AS er kroner 194 922 704.

 

Årets overskudd foreslås anvendt slik:

Årets overskudd foreslås anvendt slik:  
Avsatt utbytte kr       31 500 000
Overført til egenkapital kr       163 422 704
Sum disponert kr       194 922 704

Styrets medlemmer

Per Erling Roskifte (styreleder), Atle Jensen (styrets nestleder), May-Janne Botha Pedersen (styremedlem), Ellen Langeggen (styremedlem), Per Christian Gomnæs (styremedlem) Anders Trå (styremedlem) og Andreas Grette (varamedlem).

Alf Inge Berget (administrerende direktør).

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.