Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Årsrapport 2021

Styrets beretning

Ringerikskraft sitt styre ser tilbake på et viktig år med videreutvikling.

På bildet fra venstre: Atle Jensen (nestleder), Ellen Langeggen (styremedlem), Per Christian Gomnæs (styremedlem), Anders Trå (styremedlem), Per Roskifte (styreleder), May-Janne Botha Pedersen (styremedlem), Andreas Grette (varamedlem). Morten Krokvik (styremedlem) var ikke tilstede.

Styrets beretning

Året 2021

Konsernet Ringerikskraft består av morselskapet Ringerikskraft AS, med hovedkontor i Hønefoss og tilhørende datterselskaper. Konsernets hovedvirksomhet er produksjon, distribusjon og omsetning av energitjenester og entreprenørvirksomhet.

Ringerikskraft er eid av Ringerike kommune (69,46 %), Hole kommune (11,42 %), Nore og Uvdal kommune (4,85 %) og KLP (14,27 %).

Ringerikskraft er tuftet på vannkraft og nettvirksomhet, og våre røtter har lagt grunnlaget for øvrige satsinger og verdiutvikling på andre virksomhetsområder innen energi. I dag er Ringerikskraft et solid konsern med leveranser i store deler av Norge og i flere av energisektorens områder.

I 2021 var samfunnet og markedet fortsatt preget av pandemien, og det påvirket oss både i måten vi jobbet på og med lavere aktivitet i markedet som gav færre oppdrag. Samtidig var det historisk høye strømpriser, og bransjen fikk en enorm oppmerksomhet i media. I Ringerikskraft har vi en sikringsstrategi som avdemper for svingninger i markedet. Det betyr større forutsigbarhet på resultater, og resultatet er preget av at vi ikke får med oss hele oppsiden av de høye strømprisene.

I november ble nettområdene til nettselskapet Føie utsatt for et uvær som rammet strømnettet hardt. Føie trakk både på egne montører og montørene i entreprenørselskapene, og strømtilførselen var raskt oppe igjen. Uværet rammet allikevel nettselskapet hardt økonomisk, og dette sammen med svært høye priser for overføringstap påvirker resultatet negativt.

De siste årene har vi brukt tid på å utvikle og tilpasse konsernet til fremtidens teknologi og trender samt krav fra myndigheter og sluttkunder. Det er lagt ned mye tid og ressurser i strukturprosesser i de ulike virksomhetsområdene. Etter en omfattende prosess med mange interessenter hentet vi inn en ny medeier i ladeselskapet Kople, og de gikk inn med 390 millioner kroner for å styrke satsingen i Norge og Norden. Dette ble offentliggjort i januar 2022.

Styret er fornøyd med det systematiske arbeidet med utvikling av konsernets virksomhetsområder og organisasjon i en utfordrende tid. Konsernet omsatte for 1,1 milliard kroner. Resultatet etter skatt for konsernet ble 27,2 millioner kroner.

Styrets beretning

Kunde

For tredje år på rad var strømforbruket i nettområdet vårt det høyeste som noen gang er målt med 836 GWh i 2021 mot 788 GWh i 2020.

Årsaken til økningen er i hovedsak to datasenterkunder i nettområdet som hadde et forbruk på totalt 218 GWh. Nettleieinntekter fra datasentre bidrar også til å holde en lavere nettleie til øvrige kunder enn det som ellers ville vært tilfelle.

Nettleien for 2021 ble holdt uendret og er blant de laveste i Viken Fylke. Fra 1.1.2021 ble nettleien samkjørt for hele nettområdet slik at kundene i Nore fikk redusert nettleien til samme nivå som kundene i Ringerike og Hole. Justert for konsumprisindeks var nettleien på ca. 75 % av nivået i 2005. I tillegg kommer forbruksavgift til staten.

EUs regelverk på energiområdet er i stor endring. Dette påvirker kraftindustrien på mange måter. Et hovedtema i EUs energipakker er nøytralitet mellom nett og øvrig virksomhet innenfor samme konsern. Funksjonelt skille ble vedtatt i Stortinget 5. februar 2021. Vedtaket betyr at nettselskaper med flere enn 10 000 kunder må drives både formelt og praktisk adskilt fra konkurranseutsatt virksomhet i samme konsern, som for eksempel kraftproduksjon, strømsalg og fiber. For kundene betyr dette at nettvirksomheten måtte endre navn. Ringerikskraft Nett ble til Føie ved utløpet av 2021. Ringerikskraftkonsernet har gjennomført alle nødvendige endringer som følger av funksjonelt skille.

Styret vil peke på viktigheten av god drift, vedlikehold og reinvesteringer i strømnettet for å sikre en god forsyningssikkerhet. Nettselskapet har hatt jevn aktivitet på vedlikeholds- og reinvesteringssiden også i 2021.

Nettselskapet har hatt jevn aktivitet på vedlikeholds- og reinvesteringssiden også i 2021. Leveringskvaliteten til kundene i 2021 ble på 99,96 %. Kostnaden for ikke levert energi (KILE) ble på 13,1 millioner kroner som er en økning fra året før (6,5 mnok i 2020). Dette skyldes uværet 19.11.2021. Det jobbes med å forbedre leveringssikkerheten ytterligere. Under uværet i november 2021 ble det tydelig at konsernet har sterk beredskap til å håndtere uforutsette hendelser gjennom rammeavtale mellom nettselskapet og entreprenørselskapet Laje. På kort tid hadde vi stor bemanning både på montørsiden og med administrative ressurser.

Som lokal energi- og miljøpådriver skal Ringerikskraft være tilrettelegger for, og tilbyder av, miljøvennlige produkter og tjenester. Ringerikskraft tok en posisjon i lademarkedet allerede i 2010 da de gjennom samarbeid med Ringerike kommune etablerte de første offentlige ladepunktene i kommunen. I 2015 åpnet de den aller første hurtigladeren. Gjennom årene har Ringerikskraft fulgt markedet, bygget kompetanse og fortsatt satsingen på ladenettverk. I 2021 ble Kople AS etablert som eget selskap i konsernet, og har siden da tatt stadig større markedsandeler, og har i dag 2000 ladere i sin portefølje. For å vokse ytterligere og levere stadig bedre tjenester til lademarkedet har Kople fått inn investeringsfondet Cube Infrastructure Fund III som ny majoritetseier. Kople beholder sin lokale forankring med hovedkontor og arbeidsplasser i Hønefoss.

Konsernet opprettholder stabil drift i 7 nærvarmeanlegg i regionen. I 2021 startet selskapet opp to nye anlegg, begge utenfor Ringeriksregionen; ett i Langesund og ett i Nore og Uvdal. 

Samfunn

Eierstrategien vektlegger at selskapet skal ta samfunnsansvar gjennom å drive et robust selskap med høy leveringssikkerhet, stabile arbeidsplasser og utvikling i et langsiktig perspektiv. Som en viktig hjørnestensbedrift i Ringeriksregionen er selskapet bevisst sin rolle innen kompetanseutvikling, rekruttering av lærlinger, bidrag til utvikling av regionen og støtte til lokale idretts-, kultur- og ungdomsmiljøer. Ringerikskraft hadde 34 lærlinger ved årsskiftet.

Ringerikskraft produserer i et normalt nedbørsår 448 GWh miljøvennlig kraft, tilsvarende energibehovet til omtrent 22 000 bolighus. Produksjonen kan variere med +/-25 % i våte/tørre år. Selskapet produserte 437 GWh vannkraft i 2021 mot 469 GWh vannkraft i 2020. 6 % er sertifikatberettiget.

Selskapet har produksjon i fire av de sentrale vassdragene på Østlandet. I elvene produserer vi kraft av vannet som renner der, uavhengig av kraftpriser og værforhold. Vi sikrer stabil produksjon ved å være representert i flere vassdrag, og ved å ha flere aggregater i hvert vannfall. Selskapet søker å optimalisere produksjonsvirksomheten innenfor gjeldende rammebetingelser. Selskapet vil fortsette utvikling av alternativ energi og vil være åpne for å delta i andre utviklingsområder.

 

2021 kjennetegnes av en historisk høy kraftpris. Snittprisen i våre leveringsområder var 75,8 øre per kWh. Året før var tilsvarende pris 9,8 øre per kWh. Årsaken til prisendringen er s