Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Årsrapport 2022

Konsernsjefens hjørne

Konsernsjef Alf Inge Berget oppsummerer 2022

Et marked som krever endringskraft og handlekraft

2022 ble et krevende år for de fleste. Ettervirkninger av pandemien, krig i Europa, prisstigning og energikrise påvirker både næringsliv og privatpersoner. 

Det som skjer rundt oss setter søkelys på hvor viktig vår infrastruktur er for et velfungerende samfunn, og oppmerksomheten rundt beredskap og rollen vår som samfunnskritisk bedrift er styrket. Mange tenker på oss som et lokalt energiselskap med lokal energiproduksjon, men vår virksomhet er ikke uavhengig av Norge, Europa og verden. Vi påvirkes i stor grad av myndighetenes reguleringer, energisituasjonen i Europa og øvrige samfunnstrender. I våre valg og beslutninger må vi ta hensyn til at vi er en del av en større helhet, og levere best mulig ut fra de forutsetningene vi har. I tillegg ønsker vi å være en aktiv bidragsyter inn i det grønne skiftet, og både med eksisterende kompetanse og et ønske om endring og utvikling, skal vi ta en plass i de nye energitjenestene.

Utvikling av kjernevirksomhet

Strategien til konsernet og virksomhetsområdene ble oppdatert i løpet av 2022. Kjernevirksomheten vannkraft, strømnett og varme med tilknyttede energitjenester får større plass fremover. Vi må utvikle oss og henge med på samfunnsutviklingen for å levere på etterspørsel etter fornybar energi og klimamål.

Klimaendringene vil også påvirke vår virksomhet, og vi ser allerede antydninger til mer ekstremvær og større svingninger i vær. Tidligere har det vært mye snakk om flom og mer nedbør, men i 2022 ble vi også minnet på at tørke kan bli mer vanlig. I 2022 ble produksjonen vesentlig lavere enn normalt, og det skyldes i hovedsak et svært tørt år. 

Konsernsjefens hjørne

Mer fornybar

Vi ser et stort potensial i å levere mer fornybar og lokalprodusert varme til større boligprosjekter og næringseiendom. Mye av strømmen som produseres i Norge i dag brukes til oppvarming, og samtidig er det større etterspørsel etter strøm i hele landet enn det produsentene samlet klarer å levere. Ved å utnytte andre fornybare varmekilder bidrar vi til å øke fornybarproduksjonen i Norge.  

Etterspørselen etter kraft er stor både lokalt hos oss og ellers i Norge. Vi er avhengig av et sterkere strømnett for å kunne sikre forsyning til forventede fremtidige behov, og å levere på den store etterspørselen etter strøm til kraftkrevende industri i nettområdet vårt. Mot slutten av 2022 var det godt å få bekreftet at Statnett planlegger en ny Ringerike transformatorstasjon som vil bidra til å øke kapasiteten inn til regionen. 

I 2022 lanserte vi også et annet tiltak for å øke fornybarproduksjonen - nye Randselva kraftverk. Viul Kraft AS som er eid 50 % av Ringerikskraft og 50 % av Hadeland Kraftproduksjon så et potensial i å utnytte fallet i Randselva på en bedre måte, og å øke kraftproduksjonen med 120 GWh. I 2022 ble det utarbeidet et detaljert meldingsdokument til NVE, og i starten av 2023 ble det gjennomført folkemøte og høringsprosess som danner grunnlaget for konsekvensutredningsprogrammet. Det er først etter dette er gjennomført at Viul Kraft vil ta stilling til om det søkes konsesjon for det nye kraftverket eller ikke. 

Konsernsjefens hjørne

Tøft entreprenørmarked

Elektrifiseringen av Norge går senere enn skissert, og forventningene til investeringer i strømnettet for 2022 ble ikke innfridd. Det er stor etterspørsel etter kraft, og fra myndighetenes hold er det uttalt at det trengs kraftig utbygging og reinvesteringer i strømnettet, men i 2022 uteble jobbene. Vi opplevde et svært trangt entreprenørmarked med stor konkurranse. 

Entreprenøren Laje var tilpasset et marked i vekst, og det preger resultatene for 2022. Det var nødvendig å ta aktive grep for å tilpasse oss et marked med få jobber og pressede priser, og driften måtte effektiviseres. I juni ble entreprenørkonsernet med flere selvstendige datterselskap fusjonert til ett Laje AS. Ved utgangen av 2022 mener vi entreprenørselskapet er tilpasset, og har gode forutsetninger for å lykkes i det markedet vi ser komme. Vi er overbevist om at det er et stort behov for Lajes sterke fagkompetanse i årene fremover. 

Konsernsjefens hjørne

Fortsatt høye strømpriser

De høye prisene på strøm fortsatte gjennom 2022. Det er et prisnivå vi ikke ser som bærekraftig hverken for oss eller samfunnet. Høye strømpriser gir også høyere nettleie på grunn av økte kostnader til nettap, og utviklingen er hverken bra for privatpersoner eller næringsliv. 

Det er behov for en raskere utbygging av mer fornybar kraft samtidig som nettkapasiteten opprustes i takt med forbruksvekst. Vi mener dette er tiltak som vil gi stabilitet i prisene på et nivå som er akseptabelt for forbrukerne, men likevel på et nivå som gjør at det fortsatt vil være vilje til å investere i utbygging av mer fornybar kraft. 

Isolert sett gir høye strømpriser god inntjening på vannkraft. For vår del er det allikevel flere faktorer som har bidratt til nærmere null kroner i resultat på produksjonsvirksomheten. Blant annet har vi produsert over 100 GWh mindre enn normalproduksjon grunnet et svært tørt år. Deler av produksjonen er også sikret til en fast pris som gir forutsigbarhet og stabile utbytter til eierne. Sikringene tar ikke hensyn til nedgang i kraftproduksjon eller endrede rammebetingelser, og lavere produksjon i kombinasjon med skjerpede skattekrav med tilbakevirkende kraft som ble innført over natten, gir et dårlig resultat for vannkraft-virksomheten i 2022. 

Konsernsjefens hjørne

Sterk samarbeidskraft

Kort oppsummert sier strategien vår at vi skal jobbe godt sammen, ha sunn drift og kontinuerlig utvikling. Våre dyktige ansatte står på hver eneste dag for god leveringssikkerhet, økt fornybarproduksjon og et velfungerende samfunnsmaskineri som går på strøm. For mange har 2022 vært et krevende år, men sammen utvikler vi oss og tilpasser oss markedene vi opererer i med endrede rammevilkår og myndighetskrav. 

Ringerikskraft et solid energikonsern med sterke, lokale røtter der vi har virksomhet i dag, og det skal vi fortsatte å jobbe for i årene som kommer. 

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.