Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Årsrapport 2022

Regnskap

Årets nøkkeltall, samfunnsregnskap, resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og noter.

Regnskap

Nøkkeltall

Nøkkeltall
NØKKELTALL KONSERN 202220212020
Resultatregnskap    
Driftsinntektermill.kr1 5041 1011 008
Driftsresultatmill.kr241438
Resultat før skattmill.kr2568636
Skattekostnadmill.kr16259-14
Årsresultatmill.kr942751
Investeringer mill.kr119186103
Utbytte mill.kr353232
     
Balanse    
Sum gjeld og egenkapitalmill.kr2 0591 8331 703
Egenkapitalmill.kr595541581
Egenkapitalandel%293034
Kontantstrøm mill.kr148-1346
     
Nøkkeltall    
Driftsmargin før skatt%1784
Egenkapitalrentabilitet%17510
     
Øvrige tall    
Antall ansatte 394400383
Antall lærlinger (av total) 293332
Produsert vannkraftGWh319437469
Produsert annen fornybar energiGWh654
Distribuert i eget nettGWh589836769
Begreper

Driftsmargin (driftsresultat/driftsinntekter)

Soliditet (egenkapital i prosent av totalkapital)

Totalrentabilitet (ordinært resultat fratrukket særskatten grunnrenteskatt, før selskapsskatt i prosent av gjennomsnittlig totalkapital)

Egenkapitalrentabilitet (ordinært resultat fratrukket særskatten grunnrenteskatt, før selskapsskatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital)

Regnskap
Samfunnsregnskap

 

Totalt samfunnsregnskap 2022: Kr. 690 645 502

Sheet1
Samfunnsregnskap for Ringerike og Hole
Tall fra driften 2022 
Direkte virkninger 
Lønn ansatte etter skatt*100 107 435
Skatter og avgifter til kommune18 019 338
Aksjeutbytte til Ringerike Kommune24 311 000
Aksjeutbytte til Hole Kommune3 997 000
Aksjeutbytte til KLP4 994 500
Aksjeutbytte til Nore og Uvdal1 697 500
Sponsormidler brukt lokalt2 833 000
Indirekte virkninger 
Varer og tjenester kjøpt lokalt39 301 072
Induserte virkninger 
Sysselsettingsfaktor**84 056 000
Sum samfunnsregnskap Ringerike og Hole279 316 846
   
*Lønn fratrukket Laje Hadeland, Laje Innlandet og Numedal energi
**Regnet med sysselsettingsfaktor på 1,6 og 395 000 kr i medianinntekt med 141 årsverk (fratrukket årsverk i andre kommuner i konsernet). Sysselsettingsfaktor beregnes vanligvis i området 1,3 - 2,0.
   
Samfunnsregnskap for øvrige kommuner hvor Ringerikskraft har virksomhet
Tall fra driften 2022 
Direkte virkninger 
Lønn ansatte etter skatt*103 292 554
Skatter og avgifter til kommune18 592 660
Sponsormidler brukt lokalt94 000
Indirekte virkninger 
Varer og tjenester kjøpt lokalt124 397 442
Induserte virkninger 
Sysselsettingsfaktor**164 952 000
Sum samfunnsregnskap øvrige kommuner411 328 655
   
*Lønn Laje Hadeland, Laje Innlandet og Numedal Energi
**Regnet med sysselsettingsfaktor på 1,6 og 395 000 kr i medianinntekt med 240 årsverk (fratrukket årsverk i Hole og Ringerike). Sysselsettingsfaktor beregnes vanligvis i området 1,3 - 2,0.
   
Sum totalt samfunnsregnskap Ringerikskraft690 645 502

Regnskap
Regnskap

Resultatregnskap
MORSELSKAP Alle tall i tusen kroner KONSERN
20212022Note Note20222021
   DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER   
001, 2Salgsinntekt1, 2, 31 278 7241 046 113
48 94350 625 Annen driftsinntekt10226 06354 891
48 94350 625 Sum driftsinntekter 1 504 7871 101 004
110 Varekostnad 737 588525 361
27 50740 7365, 6Lønnskostnad5, 6331 550323 034
2 5523 1647, 8Avskrivninger7, 854 78255 110
44 17743 597 Andre driftskostnader9131 884154 533
00 Høyprisavgift kraftproduksjon 8 3180
74 24787 497 Sum driftskostnader 1 264 1221 058 038
-25 304-36 872 Driftsresultat 240 66542 966
   FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER   
208 781201 838 Inntekt på investering i datterselskap 00
031 00010Inntekt på investering i tilknyttet selskap1024 352-5 521
18 87618 106 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 00
1 2636 649 Annen renteinntekt 10 3791 941
77353 Annen finansinntekt 2 35940 106
31 57172 378 Gevinst ved realisasjon av aksjer 18 63931 571
-17 782-26 956 Annen rentekostnad -32 061-18 775
-5 205-3 751 Annen finanskostnad -8 059-6 427
238 277299 317 Netto finansresultat 15 60942 895
212 973262 445 Ordinært resultat før skattekostnad 256 27485 860
18 05029 68011Skattekostnad på ordinært resultat11161 94458 683
194 923232 765 Ordinært resultat 94 33027 177
194 923232 765 ÅRSRESULTAT 94 33027 177
       
   OVERFØRINGER   
       
163 423197 765 Overført til/fra annen egenkapital   
31 50035 000 Foreslått utbytte   
194 923232 76516Sum overføringer   
Balanse - Eiendeler
MORSELSKAP Alle tall i tusen kroner KONSERN
20212022NoteEIENDELERNote20222021
   ANLEGGSMIDLER   
 Immaterielle eiendeler   
3 8523 9187Programvare73 9824 376
00 Fallrettigheter7254 530254 530
4 959011Utsatt skattefordel11, 708 395
00 Goodwill720 91430 035
8 8113 918 Sum immaterielle eiendeler 279 426297 336
   Varige driftsmidler   
1 0751 0658Tomter, bygninger og annen fast eiendom8365 938304 227
5 75908Maskiner og anlegg8579 070605 206
6 68411 8478Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.812 46639 652
13 51812 912 Sum varige driftsmidler 957 474949 085
   Finansielle anleggsmidler   
592 408995 23610Investering i datterselskap1000
120 019157 01310Investering i tilknyttet selskap10132 55234 663
636 324664 868 Lån til foretak i samme konsern 00
00 Lån til tilknyttet selskap 550550
31 41030 70812Investeringer i aksjer og andeler1282 45882 742
00 Andre fordringer133 0003 010
1 380 1611 847 825 Sum finansielle anleggsmidler 218 560120 965
1 402 4901 864 655 Sum anleggsmidler 1 455 4601 367 386
   OMLØPSMIDLER   
00 Varer145 03610 015
   Fordringer   
9 7604 71719Kundefordringer 239 037297 325
7 3263 550 Andre fordringer3128 08674 589
229 913320 565 Fordring til foretak i samme konsern 00
246 999328 832 Sum fordringer 367 123371 915
37 240193 22115Bankinnskudd, kontanter o.l.15231 87983 695
284 239522 053 Sum omløpsmidler 604 038465 624
1 686 7292 386 708 SUM EIENDELER 2 059 4981 833 010
Balanse - Egenkapital
MORSELSKAP Alle tall i tusen kroner KONSERN
20212022NoteEGENKAPITAL OG GJELDNote20222021
   EGENKAPITAL   
   Innskutt egenkapital   
157 650157 65016, 17Aksjekapital16, 17157 650157 650
116 271116 27116Overkurs16116 271116 271
273 921273 921 Sum innskutt egenkapital 273 921273 921
   Opptjent egenkapital   
303 585501 35116Annen egenkapital16320 935267 220
303 585501 351 Sum opptjent egenkapital 320 935267 220
577 506775 272 Sum egenkapital 594 856541 141
   Gjeld    
   Avsetning for forpliktelser   
4 3152 8686Pensjonsforpliktelser623 42538 717
018111Utsatt skatt1139 79217 716
00 Andre avsetninger for forpliktelser 0284
4 3153 049 Sum avsetninger for forpliktelser 63 21756 717
   Annen langsiktig gjeld   
400 000600 00018Obligasjonslån18600 000400 000
200 000018Gjeld til kredittinstitusjoner180200 000
600 000600 000 Sum annen langsiktig gjeld 600 000600 000
   Kortsiktig gjeld   
00 Kassekreditt 4 4650
250 015748 364 Kortsiktig gjeld konsernselskaper 00
200 000200 00020Gjeld til kredittinstitusjoner20200 000200 000
10 0203 40519Leverandørgjeld 221 109155 419
0011Betalbar skatt11141 30054 820
2 7323 601 Skyldige offentlige avgifter 103 07893 911
31 50035 00016Utbytte1635 00031 500
10 64118 017 Annen kortsiktig gjeld 96 47399 502
504 9081 008 387 Sum kortsiktig gjeld 801 425635 152
1 109 2231 611 436 Sum gjeld 1 464 6421 291 869
1 686 7292 386 708 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 059 4981 833 010
Kontantstrøm
MORSELSKAPAlle tall i tusen kronerKONSERN
20212022 20222021
  KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:  
212 973262 445Ordinært resultat før skattekostnad256 27385 860
0343Periodens betalte skatt-54 0433 137
2 5523 164Ordinære avskrivninger46 15348 305
00Avskrivninger goodwill8 6226 805
842-1 447Forskjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser-19 574-1 458
-2 335-166Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler-843-10 648
-31 571-72 378Tap/gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler-160 767-31 571
0717Nedskrivning finansielle anleggsmidler7170
-12 900-232 838Inntekt fra datterselskap/tilknyttet selskap-28 5620
00Endring i varer584-10 421
-8 8815 043Endring i kundefordringer124 825-28 657
-8-6 614Endring i leverandørgjeld71 48872 526
-185 23311 673Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter-97 41125 617
-24 561-30 058Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter147 462159 495
  KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:  
-1 4120Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler0-1 937
14 359503Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler1 88048 227
34 54588 283Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler88 28149 147
-5 290-2 032Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler-160 648-223 168
00Innbetalinger ved salg av kundefinansierte anlegg42 19037 397
10431 000Mottatt utbytte fra tilknyttede selskap32 115104
-86-14Endring i aksjer og andeler-415396
0-100Investering i datterselskaper0-56 652
00Endringer i obligasjoner og andre fordringer-5762
-43 000-67 925Endring i lån til foretak i samme konsern00
039 381Tilbakebetaling av lån fra tilknyttet selskap39 3810
-78089 096Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter42 779-145 724
  KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:  
00Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld-13-308
00Netto endring i kassekreditt4 4650
00Netto endring ved salg og overføring av aksjer-15 0090
-31 500-31 500Utbetalinger av utbytte-31 500-33 021
37 6070Innbetaling av utbytte06 107
0200 411Innbetaling av konsernbidrag00
0-171 618Utbetaling av konsernbidrag00
6 107-2 707Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter-42 057-27 222
-19 23456 331Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende148 184-13 451
52 64233 408Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.83 69597 146
33 40889 739Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.231 87983 695
  Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende består av:  
2 6993 830Bankinnskudd mv.231 87983 695
30 70885 909Konsernkontoordning   

Regnskap
Noter

Alle tall i tusen kroner. 

Note 1
NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER
Generell informasjon
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge.
Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet består av morselskapet og datterselskaper hvor morselskapet direkte eller indirekte eier mer enn 50% av aksjene eller på annen måte har kontroll. For datterselskap tilkommet gjennom året er resultatet fra tidspunktet for Ringerikskrafts overtagelse av kontroll og frem til 31.12 medtatt i resultatregnskapet. Disse selskapene er inkludert i balansen pr. 31.12. Ved eventuelt salg av datterselskap i løpet året er resultat fra 01.01 og frem til salgstidspunkt inkludert i resultatregnskapet. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. I konsolideringen er bokført verdi av aksjer i datterselskapene eliminert mot egenkapitalen i datterselskapene på kjøpstidspunktet. Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskap. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes og pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll. Transaksjonsutgifter forbundet med kjøpet kostnadsføres. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler, overtatt gjeld og betingede forpliktelser er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, og inkluderer eventuelle ikke-kontrollerende eierinteresser. Anskaffelskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler (materielle og immaterielle) i datterselskap, balanseføres som goodwill.
Datterselskap/tilknyttet selskap
Datterselskaper og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Tilknyttede selskap er selskap hvor Ringerikskraft har betydelig innflytelse over den finansielle og operasjonelle styringen, men som ikke er datterselskap eller felleskontrollert virksomhet. Betydelig innflytelse vil normalt si at Ringerikskraft eier mer enn 20% av aksjene i selskapet. I konsernregnskapet vurderes tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden. Morselskapets andel av resultatet er basert på de investerte selskapenes resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansene er vist under finansielle anleggsmidler.
Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.
Driftsinntekter
Driftsinntekter gjenspeiler opptjent verdi av produsert og levert strøm, overføringstjenester og andre varer og tjenester. Avregning av konsernets nett- og kraftkunder foretas etterskuddsvis hver måned, hver annen måned eller årlig etter måleravlesninger. Hovedtyngden av disse avlesningene har siden utgangen av 2013 kommet inn via timesavleste AMS målere. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet.
Inntektsrammer for nettvirksomheten
Nettselskapenes virksomhet (monopolvirksomhet) blir regulert gjennom regler fastsatt av Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). Det fastsettes inntektsrammer for hvert inntektsår og inntektsrammen reduseres årlig med et effektivitetskrav. Merinntekt skal tilbakeføres kundene, mens mindreinntekt kan hentes fra kundene. Nettselskapene skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. Akkumulert mer- eller mindreinntekt regnskapsføres som henholdsvis gjeld eller fordring i balansen.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.
Utover alminnelig inntektsskatt belastes kraftproduksjonsvirksomheten med naturressursskatt og grunnrenteskatt (omfatter kraftverksgeneratorer med påstemplet merkeytelse over 10 000 KVA). I tillegg betales eiendomsskatt. Eiendomsskatten er i regnskapet klassifisert som en driftskostnad. Dette på grunn av at den ikke er en resultat- eller omsetningsbasert skatt, men fastsettes basert på eiendomsverdier innenfor kraftproduksjon.
Naturressursskatt er en betalbar skatt som beregnes på grunnlag av det enkelte kraftverks gjennomsnittlige kraftproduksjon de siste sju årene. Naturressursskatten kan avregnes krone for krone mot alminnelig inntektsskatt i den utstrekning konsernets alminnelige inntektsskatt for et enkelt år utgjør et høyere beløp enn naturressursskatten. I motsatt fall representerer naturressursskatt en forskuddsbetaling, og balanseføres som fordring.
Grunnrenteskatten utgjør 57,7 % av kraftstasjonens normerte resultat utover beregnet friinntekt. Utsatt skatt/-skattefordel knyttet til negative grunnrenteinntekter og midlertidige forskjeller på driftsmidler er beregnet basert på en skattesats på 57,7%. Eventuell negativ grunnrenteinntekt fra et kraftverk kan avregnes mot positiv grunnrenteinntekt fra et annet kraftverk.
Utsatt skatt og utsatt grunnrenteskatt i forbindelse med kjøp av kraftproduksjonsvirksomhet beregnes og bokføres til nåverdi. Gjenvinningstidspunktet for fallrettigheter er ubestemt og det forventes ikke verdifall på slike rettigheter. Nåverdien av utsatt skatt og utsatt grunnrenteskatt for fallrettigheter er dermed null.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler som består av fallrettigheter, goodwill, forskning og utvikling og merverdi kunder, er balanseført til historisk kost i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Fallrettigheter avskrives normalt ikke, da det ikke foreligger hjemfallsrett og verdiene anses som evigvarende. Det foretas vurdering av nedskrivningsbehov når det foreligger indikasjoner på verdifall, minimum en gang i året. Goodwill avskrives lineært over forventet økonomisk levetid.
Forskning og utvikling
Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel, og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid. Utgifter til forskning kostnadsføres løpende.
Offentlige tilskudd
Tilskudd knyttet til prosjekter behandles som en reduksjon av beløp innregnet i balansen.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger TNOK 15. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er høyest av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.
Andre anleggsaksjer-/andeler
Anleggsaksjer-/andeler i selskap hvor Ringerikskraft AS ikke har betydelig innflytelse balanseføres til ankaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
Elsertifikater
Ringerikskraft Produksjon AS har egentilvirket 22 592 elsertifikater gjennom året. Tildelingen av elsertifikater behandles som offentlig driftstilskudd og balanseføres. Etterfølgende måling skjer etter laveste verdis prinsipp.
Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Prosjekter
Igangværende prosjekter behandles i samsvar med løpende avregningsmetode. Dersom utfallet av prosjektene ikke kan fastslås med rimelig grad av sikkerhet, er inntektsføringen basert på løpende avregning uten fortjeneste.
Anleggskontrakter
Anleggskontrakter regnskapsføres etter løpende avregnings metoder. Dette innebærer at inntektsføringen skjer i takt med fremdriften i prosjektene. Inntektsføringen tilsvarer fullføringsgraden av prosjektene. Fullføringsgraden beregnes på grunnlag av utført produksjon. Utført produksjon måles ved de påløpte prosjektkostnadene, og fullføringsgraden beregnes som forholdet mellom prosjektkostnader og estimert totalkostnader på prosjektene. Dersom vurderingen av et prosjekt viser at det vil gå med tap, gjøres det avsetning for hele det forventede tapet uavhengig av fullføringsgrad.
Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
Pensjoner, innskuddspensjon
Ytelsespensjon ble stengt for alle ansatte bortsett fra de som hadde nådd mulig pensjonsalder 31.12.2014. Premiebelastningene tas løpende i personalkostnaden.
Pensjoner, lukket ytelsesordning
Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen var dekket gjennom en ytelsesbasert pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Ytelsesordningen ble stengt i 2014 for alle bortsett fra de som har nådd mulig pensjonsalder. Det er beregnet oppsatte pensjonsrettigheter for de ansatte som er flyttet over på innskuddspensjon.
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse er beregnet etter prinsippene i Norsk Regnskapsstandard 6 ”Pensjonskostnader”. Beregningene er basert på en rekke forutsetninger, herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn og pensjoner, avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger. I det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget er det forutsatt lineær opptjening frem til pensjonsalder for alle ytelser. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelser som skyldes endringer og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid.
Finansielle instrumenter
Selskapet har en prissikringsstrategi for produsert kraft med en 3 års rullerende sikringsstrategi (kontantstrømsikring). Strategien gjelder kraftpris og valuta. Kraftsikringene foretas i hovedsak mot Statkraft, men kan også gjøres mot NASDAQ OMX. Valutasikringene gjøres mot DNB Markets. Sikringer gjøres opp løpende når kraftkontraktene går til levering. Frem til 2021 hadde konsernet en 10 års sikringshorisont. Sikringshorisont ble endret til 5 år i 2021, og videre ned til 3 år i 2022. Sikringsporteføljen vil over tid bli konvertert til 3 år i tråd med den nye sikringsstrategien. Selskapet har sikringskontrakter på kraft frem til 2025 og valuta frem til 2028.
Akkumulert for sikrede kontrakter frem til 2028 viser beregningen et netto tap på 192 mnok pr 31.12.2022.
Sikring gjøres for å sikre fremtidige inntekter og anses som en kontantstrømsikring. Sikringen regnskapsføres ikke. Dette er i samsvar med NGAAP.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter en indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.
Viul Kraft AS
Det er ikke foretatt avskrivning for goodwill i årets regnskap, da disse verdiene knyttes til fallrettigheter. Det gjøres vurdering rundt behov for nedskrivning ved eventuelt verdifall.
2
NOTE 2 INFORMASJON OM VIRKSOMHETSOMRÅDER
       
2022DriftsinntekterDriftskostnaderAvskrivningerDriftsresultatEiendelerEgenkapital
Produksjon468 747305 9129 758153 0771 289 418521 102
Føie260 878182 64120 65857 579706 142178 508
Entreprenør654 511718 92619 673-84 088366 95273 392
Ringerikskraft AS50 62584 3323 164-36 8712 386 709775 272
Annet24 81212 5332 4559 824118 08345 115
Nærvarme7 7837 544864-62524 29520 712
Elimineringer37 431-102 541-1 797141 769-2 832 101-1 019 245
Konsern1 504 7871 209 34754 775240 6652 059 498594 856
       
2021DriftsinntekterDriftskostnaderAvskrivningerDriftsresultatEiendelerEgenkapital
Produksjon223 71388 8489 571125 294899 360269 919
Føie192 633178 90018 520-4 787703 948176 339
Entreprenør691 510695 91221 129-25 531395 233114 082
Ringerikskraft AS48 94371 6942 552-25 3031 686 729577 506
Annet53 47069 9324 306-20 768159 76261 309
Nærvarme6 7497 102859-1 21223 51220 179
Elimineringer-116 014-109 460-1 827-4 726-2 029 596-678 193
Konsern1 101 0041 002 92855 11042 9671 838 948541 141
3
NOTE 3 MER-/MINDREINNTEKT
 
 20222021
Tariffinntekt fra kunder181 668172 329
Tilskudd for økte tapskostnader57 4180
Faktisk inntekt239 086172 329
Årets inntektsramme fra NVE205 265153 660
Avvik avskrivninger og avkastning på avvik avkastningsgrunnlag-8 967-10 356
FoU prosjekt godkjent av NVE9451 469
Eiendomsskatt639591
Overliggende nett31 93444 768
KILE-5 850-13 098
Innbetalte Elhub gebyrer1 3051 452
Harmoni inntekt16 9200
Tillatt inntekt fra NVE242 190178 486
ÅRETS MERINNTEKT (+) / MINDREINNTEKT (-)-3 104-6 157
Mer- (+)/mindreinntekt (-) inkl. renter 1.1.-16 918-10 655
Årets bevegelser inkl. renter og korreksjoner fra NVE-3 104-6 157
Årets avsetning renter mer- (+)/mindreinntekt (-) inkl renter 31.12-438-106
AKKUMULERT MER- (+) / MINDREINNTEKT (-) INKL. RENTER 31.12-20 460-16 918
   
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter ved enkeltvedtak årlig mer- eller mindreinntekt for nettvirksomheten. Vedtaket for regnskapet blir gjort i februar påfølgende år, og eventuelle korreksjoner blir korrigert i forbindelse med NVE vedtaket.  
Nettvirksomheten skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. Merinntekt skal tilbakeføres kundene og mindreinntekt kan hentes inn fra kundene gjennom beregning av tariffene. Avvik på mer enn 25 % av tillatt inntekt skal strykes fra akkumulert mer / mindreinntekt.  
4
NOTE 4 NVE NETTKAPITAL
 
Balanse20222021
Sum driftsmidler etter fordeling 1.1.484 936482 182
Sum driftsmidler etter fordeling 31.12.508 605484 936
Gjennomsnittlige driftsmidler496 771483 559
1 % påslag for nettkapital4 9684 836
Avkastningsgrunnlag501 739488 395
Avkastning (driftsresultat/nettkapital)9,85 %-1,06 %
Driftsresultat i nettvirksomheten49 438-5 163
 
Driftsresultatet refererer til NVE regulert inntekt (ikke nettrelatert inntekt trukket ut av driftsresultat).  
   
5
NOTE 5 LØNNSKOSTNAD M.V.
 
MORSELSKAP KONSERN
20212022LØNNSKOSTNAD20222021
18 16830 997Lønn291 310273 019
3 1784 496Folketrygdavgift44 07241 954
1 8871 667Pensjonskostnader stengt ytelse-10 3577 074
1 1821 645Pensjonskostnader innskudd19 88017 843
3 6161 931Andre ytelser4 9957 997
-5230Aktiverte kostnader-18 350-24 853
27 50740 736Sum331 550323 034
2531Antall ansatte394400
 
Ytelser til ledende personerStillingFastlønnBonusNaturalytelserPensjonskostnadStyrehonorar
Alf Inge Berget 1)Konsernsjef30530126130
Ole Sunnset 2)Konsernsjef frem til 1.10.2021288301043340
Styret i Ringerikskraft AS 0000698
 
1) Lønnen ble ikke justert i 2022. Konsernsjef er kompensert med kr 468 683 da han ikke har anledning til å være en del av bedriftens kollektive AFP ordning. Han kom fra en offentlig pensjonsordning og var over 55 år da han ble meldt inn i innskuddsordningen
2) Tidligere konsernsjef har en sluttavtale der han fortsetter som rådgiver til fylte 67 år (2024). Ytelsene hans videreføres i rådgiverstillingen. Det er kostnadsført og avsatt kr 4 709 374 til dekning av avtalte ytelser til tidligere konsernsjef. Kostnadene er beregnet inklusiv AGA.
 
Revisor
Godtgjørelse til Ernst & Young AS fordeler seg slik:
RIK AS KONSERN
20212022Revisjon20222021
155303Lovpålagt revisjonshonorar1 1892 224
704394Skattemessig bistand1 6801 376
409841Annen bistand6261 133
00Andre attestasjonstjenester7356
1 2681 538SUM3 5684 789
 
Beløpene er eksklusive merverdiavgift.
6
NOTE 6 PENSJON
 
Selskapet er pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Foretakets pensjonsansvar i henhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Alle foretak i KLP inngår i en flerforetaksplan.
Ingen er aktiv i ytelsespensjonsordningen i morselskapet, og 11 personer i konsernet. 31 ansatte inngår i innskuddspensjonsordningen i morselskapet, og 383 personer i konsernet.
 
MORSELSKAP KONSERN
20212022 20222021
00Nåverdi av årets pensjonsopptjening1 5201 554
490591Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen5 6554 767
-861-1 057Avkastning på pensjonsmidler-10 032-7 942
2 933-223Resultatført estimeringstap/(gevinst)-3 36914 275
3838Administrasjonskost407364
-47-60Periodisert arbeidsgiveravgift-345-177
00Resultatført planendring00
00Resultatført andel nettoforpliktelse v avkortning00
2 553-711Netto pensjonskostnad -6 16412 841
 
MORSELSKAP KONSERN
Forpliktelser  Forpliktelser
20212022 20222021
-32 822-28 848Beregnede pensjonsforpliktelser-285 453-307 988
28 90226 206Pensjonsmidler (til markedsverdi)264 217273 325
-396-226Periodisert arbeidsgiveravgift-2 190-4 054
4 3152 868Netto pensjonsforpliktelser23 42538 717
 
Ytelsespensjonsordningen ble stengt i 2014. De som hadde denne ordningen ble flyttet til innskudd. De som kom dårligere ut i Innskuddsordningen enn den stengte ytelsesordningen fikk kompensasjon over fastlønn
     
Økonomiske forpliktelser20222021
Diskonteringsrente3,00 %1,90 %
Årlig lønnsvekst3,50 %2,75 %
Forventet avkastning på fondsmidler5,20 %3,70 %
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp3,25 %2,50 %
Forventet pensjonsregulering2,63 %1,73 %
 
Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.
 
Kompensasjoner i forbindelse med stenging ytelsespensjon som inngår i ovennevnte pensjonsforpliktelser:
 
MORSELSKAP KONSERN
Forpliktelser Forpliktelser
20212022 20222021
0486Forpliktelser stenging ytelsespensjon4 6674 797
7
NOTE 7 IMMATERIELLE EIENDELER  
   
MorselskapProgramvareTotalt  
Anskaffelseskost 1.1.223 8523 852  
Tilgang930930  
Anskaffelseskost 31.12.224 7814 781  
     
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22863863  
Bokført verdi pr. 31.12.223 9183 918  
     
Årets avskrivninger863863  
Økonomisk levetid5 år   
AvskrivningsplanLineær   
     
KonsernProgramvareFallrettigheterGoodwillTotalt
Anskaffelseskost 1.1.223 931254 53055 163313 625
Tilgang93000930
Justering kostpris00500500
Anskaffelseskost 31.12.224 861254 53054 663315 054
     
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22879033 74934 628
Bokført verdi pr. 31.12.223 982254 53020 914279 426
     
Årets avskrivninger879Avskrives ikke8 6229 501
Økonomisk levetid5 år 5 år 
AvskrivningsplanLineær Lineær 
     
Vannfallsrettigheter avskrives ikke da det ikke foreligger hjemfallsrett (evigvarende konsesjon for alle egne kraftverk) og verdiene anses som evigvarende. 
8
NOTE 8 VARIGE DRIFTSMIDLER
 
MorselskapTomter, bygninger og annen fast eiendomMaskiner og anleggMaskiner og anlegg under utførelseDriftsløs., inventar, verktøy, kontormaskiner o.lTotalt
Anskaffelseskost 1.1.221 4404 2305 33012 47223 472
Tilgang kjøpte driftsmidler  -5 3307 3622 032
Avgang 908  908
Anskaffelseskost 31.12.221 4403 322019 83424 596
Akkumulerte avskrivninger 31.12.223973 322 7 96511 684
Netto akk. nedskrivninger og rev. nedskr. 31.12.22    0
Avskrivninger, nedskrivninger og rev. ned. 31.12.223973 32207 96511 684
Bokført verdi pr. 31.12.221 0430011 86912 912
Årets avskrivninger339202 1772 300
Økonomisk levetid0-30 år5 år 3-5 år 
AvskrivningsplanLineærLineærAvskrives ikkeLineær 
 
KonsernTomter, bygninger og annen fast eiendomMaskiner og anleggMaskiner og anlegg under utførelseDriftsløs., inventar, verktøy, kontormaskiner o.lTotalt
Anskaffelseskost 1.1.22442 155881 11864 89782 0601 470 230
Tilgang kjøpte driftsmidler56 60979 67712 60811 754160 648
Kundefinansierte anlegg 24 89317 297 42 190
Avgang5 7715 534016111 466
Anskaffelseskost 31.12.22492 993930 36860 20893 6531 577 222
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22141 852414 086 63 810619 748
Netto akk. nedskr. og rev. nedskr. 31.12.22    0
Avskrivninger, nedskrivninger og rev. nedskr. 31.12.22141 852414 086063 810619 748
Bokført verdi pr. 31.12.22351 141516 28260 20829 843957 474
Årets avskrivninger9 68826 600 8 99345 281
Økonomisk levetid0-65 år5-30 år 3-10 år 
AvskrivningsplanLineærLineærAvskrives ikkeLineær 
      
Selskapet har ikke gjennomført verdivurderinger av kraftverkene per 31.12.22. Basert på eksterne prisprognoser forsvares dog de bokførte verdiene. Prisingen av kraftverk den siste tiden underbygger at det ikke er grunnlag for å nedskrive verdien i Ringerikskrafts kraftverksportefølje. Vurderingen oppfyller kravet til forsiktighet og forsvarlighet i regnskapet.
      
Selskapet har ikke stillet sikkerhet i form av pant i kraftverk og fallrettigheter, men konsernets innlån har klausul om negativ pantsettelse.
9
NOTE 9 ANDRE DRIFTSKOSTNADER
 Konsern
 20222021
Kostnader lokaler23 80925 505
Leiekostnader maskiner / inventar4 7091 638
Materiell, utstyr verktøy14 65719 728
Regningsarbeid / konsulenttjenester31 68739 762
Kontorkostnader / trykksaker5 5415 759
Telefon / porto3 5034 708
Kostnader transportmidler28 96132 720
Reise og diett5 4787 228
Salg, reklame og representasjon4 3226 357
Kontigenter1 7942 234
Forsikringer3 0052 095
Konsesjonsavgift og eiendomsskatt3 8915 700
Diverse kostnader-3 857840
Innkjøpte tjenester og varer i morselskap for videresalg3 8690
Tap på krav515248
Sum andre driftskostnader131 884154 533
10
NOTE 10 INVESTERING I DATTERSELSKAP OG TILKNYTTET SELSKAP
 
FirmaAnsk.-tidspunktForretningskontorEierandelStemmeandelEgenkapitalResultat
Ringerikskraft Produksjon AS21.09.2004Ringerike100 %100 %521 102-28 327
Føie AS20.12.2004Ringerike100 %100 %178 50843 169
Laje AS18.01.2018Ringerike100 %100 %73 392-73 601
Ringerikskraft Nærvarme AS17.11.2009Ringerike100 %100 %20 712-366
Asbjørnsensgate 12-14 AS12.09.2014Ringerike100 %100 %6 85953
Viul Kraft AS / RTP AS01.01.1992Ringerike50 %50 %31 04863 581
Kople AS01.06.2021Ringerike37,7 %37,7 %257 698-19 350
Mauravegen 99 AS20.11.2020Ringerike100 %100 %8 293522
Numedal Energi AS19.02.2020Nore og Uvdal100 %100 %9 6541 523
SMARTservice Norge AS01.07.2022Ringerike100 %100 %20 2916 282
Laje Realt Eierskap AS01.07.2021Ringerike100 %100 %17-13
 
Tilknyttet selskap m.v. - konsern
 
FirmaAnsk.-tidspunktForretningskontorEierandelStemmeandelEgenkapitalResultat
Viul Kraft AS / RTP AS01.01.1992Ringerike50 %50 %15 52431 791
Kople AS01.06.2021Ringerike37,7 %37,7 %97 152-8 553
Numedal Fiber AS19.02.2020Lampeland25 %25 %8 1581 146
       
       
 Viul Kraft ASKople ASNumedal Fiber ASTotalt  
Anskaffelseskost120 01936 995650157 664  
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet17 684  17 684  
Fallrettigheter102 335  102 335  
Inngående balanse 1.1.2234 013065034 663  
Reklassifisering fra datterselskap til tilknyttet selskap grunnet nedsalg036 995036 995  
Andel av årets resultat31 791-8 5531 11524 352  
Gevinst ifm. emisjoner og nedsalg068 656068 657  
Mottatt utbytte31 00001 11532 116  
Bokført verdi 31.12.2234 80497 098650132 552  
       
Ny eier kom inn på eiersiden i Kople fra den 13.1.2022. Ringerikskraft beholdt 44,2 % av aksjene ved kjøpstidspunktet, og reduserte ytterligere ned til 37,7 % i desember 2022. Eierposten er dermed klassifisert som tilknyttet selskap. 
Aksjesalget ga en bokført gevinst for konsernet på 160 767 tnok i 2022. 
11
NOTE 11 SKATT
  
MORSELSKAP   
Årets skattekostnad fordeler seg på:20222021
Betalbar skatt24 53911 039
Endring utsatt skatt5 1417 011
Årets totale skattekostnad29 68018
 
Beregning av årets skattegrunnlag:20222021
Ordinært resultat før skattekostnad262 444212 973
Permanente forskjeller-5 149-30 894
Regnskapsmessig tap realisasjon av aksjer og andre finansielle instrumenter7170
3% av skattefrie inntekter etter fritaksmetoden9303
Tilbakeføring av inntektsført utbytte-72 000-13 004
Resultatført konsernbidrag-155 838-195 881
Regnskapsmessig gev. realisasjon av aksjer og andre finansielle instrumenter-72 3780
Endring i midlertidige forskjeller-1 46248
Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet-42 736-27
Anvendt fremførbart underskudd0-8 545
Mottatt konsernbidrag155 838107 381
Avgitt konsernbidrag-113 102-72 082
Årets skattegrunnlag (grunnlag for betalbar skatt i balansen)00
Betalbar skatt (22 %) av årets skattegrunnlag00
  
Oversikt over midlertidige forskjeller20222021
Driftsmidler inkl goodwill3 6923 678
Netto pensjonsforpliktelse som er ført i balansen-2 868-4 315
Sum824-637
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag0-21 905
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12824-22 542
 
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22 %)181-4 959
  
KONSERN   
Årets skattekostnad fremkommer slik:20222021
Betalbar inntektsskatt 00
Betalbar grunnrenteskatt137 84451 207
Endring i utsatt skatt 20 3327 361
– herav ført direkte i balansen-1 5070
Endring utsatt grunnrenteskatt1 744159
Avvik avsatt/utlignet skatt tidligere år3 531-43
Årets totale skattekostnad på ordinært resultat161 94458 683
  
Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 22 % av resultat før skatt20222021
22% av resultat før skatt57 73818 889
22% av permanente forskjeller-38 206-12 743
Betalbar grunnrenteskatt137 84451 207
Endring i forskjell som ikke inngår i beregning av utsatt skatt1 744-334
Endring i utsatt grunnrenteskatt og utsatt skatt/utsatt grunnrenteskatt til nåverdi-7071 707
Avvik avsatt/utlignet skatt tidligere år3 531-43
Beregnet skattekostnad161 94458 683
    
Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:20222021
Resultat før skattekostnad256 27385 861
Permanente forskjeller-97 874-57 922
Endring i midlertidige forskjeller-158 400-27 939
Begrensning rentefradrag nærstående00
Grunnlag betalbar skatt i resultatregnskapet00
Betalbar skatt på årets resultat (22%)00
    
Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:20222021
Betalbar inntektsskatt, inkl. skattefunn00
Betalbar naturressursskatt3 4563 613
Betalbar skatt grunnrente137 84451 207
Sum betalbar skatt i balansen141 30054 820
    
Til gode grunnrenteskatt (inngår i andre fordringer)00
Utsatt naturressursskatt (inngår i andre fordringer)-14 411-9 054
Sum til gode grunnrenteskatt og naturressursskatt-14 411-9 054
    
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:20222021
Driftsmidler436 002425 589
Omløpsmidler56 37315 684
Pensjon1 143-38 161
Gjeld og andre forpliktelser-28 2376 687
Akkumulert fremførbart skattemessig underskudd-27 328-71 495
Avskåret rentefradrag til fremføring00
Forskjeller som ikke inngår i beregning av utsatt skatt/skattefordel-305 113-307 234
Netto midlertidige forskjeller132 83931 070
Utsatt skatt (+)/ skattefordel (-)39 7929 321
Utsatt skatt knyttet til grunnrentebeskatning
Utsatt skatt - nåverdi3 5604 267
Utsatt skatt grunnrente7 0075 263
Utsatt skatt grunnrente - nåverdi3 6814 167
Sum utsatt skattefordel14 24813 697
    
Årets grunnlag for grunnrenteskatt:Hønefoss kraftstasjonVittingfossSum
Inntekter176 462204 729381 191
Driftskostnader17 09714 58931 686
Investeringskostnader24 8202 24227 062
Grunnrente relatert selskapsskatt34 82641 04875 874
Skattemessige avskrivninger1 0653 0384 103
Friinntekt4863 0823 568
Sum grunnrenteinntekt98 169140 730238 898
Grunnrenteskatt (57,7 %)56 64381 201137 844
12
NOTE 12 INVESTERING I AKSJER OG ANDELER
 
MORSELSKAP
AnleggsmidlerEierandelBalanseført verdiMarkedsverdi
Rasjonell El. Nettvirks. AS0 %1111
Kommunal Landspensjonskasse (egenkapitalinnskudd)0 %759759
Hringariki8 %22
Yve AS10,30 %29 93629 936
Follum Energisentral AS50 %00
Smartliv AS5 %00
Sum 30 70830 708
 
KONSERN
AnleggsmidlerEierandelBalanseført verdiMarkedsverdi
Rasjonell El. Nettvirks. AS0 %1111
Kommunal Landspensjonskasse (egenkapitalinnskudd)0 %7 3807 380
Hringariki8,1 %22
Andel FBR3,8 %2525
Andel Ring Næringsforum BA1 %11
Trio Eiendom Hadeland AS25 %200200
Intelligate AS19,21 %132132
Yve AS10,30 %74 59174 591
Nore og Uvdal Næringsselskap BA0 %11
Kapitalinnskudd Nettalliansen 100100
Bapro Solution AS50 %1515
Follum Energisentral AS50 %00
Smartliv AS5 %00
Sum 82 45882 458
13
NOTE 13 ANDRE FORDRINGER
 
MORSELSKAP KONSERN
20212022 20222021
00Rødungen3 0003 000
00Sum3 0003 000
 
Rødungen er en rett til evigvarende korrigering av produksjonstap i Numedalsverkene som krediteres Vittingfoss med 880 MWh fra E-CO til markedspris i uke 8 hvert år.
14
NOTE 14 VARER
 
MORSELSKAP KONSERN
20212022 20222021
00Innkjøpte varer for videresalg5 03610 015
00Sum5 03610 015
15
NOTE 15 BANKINNSKUDD
Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med tnok 2 213 for morselskapet og tnok 14 667 for konsernet. I tillegg omfatter posten bundne bankinnskudd som konsernet har knyttet til sikkerhetsstillelse med tnok 24 494 (eSett) og tnok 712 (NordPool).
Konsernet har et konsernkontosystem hvor datterselskapene deltar. Alle selskapene er solidarisk ansvarlig for trekk på kontoen. Kontoinnehaver er Ringerikskraft AS.
16
NOTE 16 EGENKAPITAL 
  
MorselskapAksjekapitalOverkursAnnen egenkap.Sum
Egenkapital 1.1.22157 650116 271303 585577 506
Årets endring i egenkapital:    
Årets resultat  232 765232 765
Avsatt utbytte  -35 000-35 000
Egenkapital 31.12.22157 650116 271501 351775 272
  
KonsernAksjekapitalOverkursAnnen egenkap.Sum
Egenkapital 1.1.22157 650116 271267 220541 141
Årets endring i egenkapital:    
Omregningsdifferanse valuta  -154-154
Årets resultat  94 33094 330
Andel direkte egenkapitaltransaksjoner investering i tilknyttet selskap  -5 600-5 600
Andre endringer  139139
Avsatt utbytte  -35 000-35 000
Egenkapital 31.12.22157 650116 271320 935594 856
17
NOTE 17 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
 
Aksjekapitalen i morselskapet pr. 31.12.22 består av 1 051 aksjer pålydende 150 000.
 AntallPålydendeBokført
Ordinære aksjer1 051150 000157 650 000
Sum1 051 157 650 000
 
Eierstruktur
De største aksjonærene i selskapet pr. 31.12.22 var:
 OrdinæreSumEierandelStemmeandel
Ringerike Kommune73073069 %69 %
Hole Kommune12012011 %11 %
Nore og Uvdal kommune51515 %5 %
KLP15015014 %14 %
Totalt antall aksjer1 0511 051100 %100 %
18
NOTE 18 ANNEN LANGSIKTIG GJELD
 
MORSELSKAP KONSERN
20212022 20222021
200 0000Gjeld til kredittinstitusjoner0200 000
400 000600 000Obligasjonslån600 000400 000
00Øvrig gjeld00
600 000600 000Sum annen langsiktig gjeld600 000600 000
 
Selskapet har tre langsiktige obligasjonslån hos Sparebank1 Markets.
To av obligasjonslånene forfaller mer enn 5 år fra balansedato; disse ble etablert i 2019 og består av ett lån på 100 mnok (7-årig, fast rente) og ett på 300 mnok (10-årig, fast rente). Det tredje obligasjonslånet ble refinansiert i april 2022 (forfaller i april 2025), er på 200 mnok og har flytende rente.
19
NOTE 19 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER
 
MORSELSKAP
Nærstående og tilknyttede parter   
Ringerikskraft Produksjon ASDatterselskap100 %Eid
Føie ASDatterselskap100 %Eid
Laje ASDatterselskap100 %Eid
Smartservice Norge ASDatterselskap100 %Eid
Ringerikskraft Nærvarme ASDatterselskap100 %Eid
Asbjørnsensgate 12-14 ASDatterselskap100 %Eid
Mauravegen 99 ASDatterselskap100 %Eid
Numedal Energi ASDatterselskap100 %Eid
Viul Kraft ASTilknyttet selskap50 %Eid
Kople ASTilknyttet selskap37,7 %Eid
    
Transaksjoner med nærstående og tilknyttet
Ringerikskraft AS har foretatt flere forskjellige transaksjoner med nærstående og tilknyttede selskaper. Alle transaksjonene er foretatt som en del av den ordinære virksomheten og til priser i henhold til armlengdeprinsippet. De vesentlige transaksjonene som er foretatt er som følger:
Solgt fra selskapTil selskapTransaksjonerBeløp
Ringerikskraft ASRingerikskraft Produksjon ASSalg av administrative tjenester11 960
Ringerikskraft ASFøie ASSalg av administrative tjenester11 238
Ringerikskraft ASRingerikskraft Nærvarme ASSalg av administrative tjenester1 424
Ringerikskraft ASLaje ASSalg av administrative tjenester12 395
Ringerikskraft ASNumedal Energi ASSalg av administrative tjenester850
Ringerikskraft ASSmartservice Norge ASSalg av administrative tjenester1 770
Ringerikskraft ASRingerikskraft Produksjon ASHusleie202
Ringerikskraft ASFøie ASHusleie1 493
Ringerikskraft ASRingerikskraft Nærvarme ASHusleie115
Ringerikskraft ASLaje ASHusleie3 089
Ringerikskraft ASSmartservice Norge ASHusleie247
Ringerikskraft ASKople ASHusleie700
Ringerikskraft ASRingerikskraft Produksjon ASRenter langsiktig lån9 789
Ringerikskraft ASFøie ASRenter langsiktig lån7 576
Ringerikskraft ASLaje ASRenter langsiktig lån-47
Ringerikskraft ASMauravegen 99 ASRenter langsiktig lån789
Asbjørnsensgate 12-14 ASRingerikskraft ASHusleie212
Smartservice Norge ASRingerikskraft ASSalg av administrative tjenester375
Ringerikskraft ASKople ASSalg av administrative tjenester1 543
 
Balansen inkluderer følgende beløp som følge av transaksjoner med selskaper i konsernet:
  20222021
Kundefordringer13 5869 592
Leverandørgjeld13 548841
Sum27 13410 434
 
KONSERN
Transaksjoner med tilknyttet
Ringerikskraft AS har foretatt flere forskjellige transaksjoner med tilknyttede selskaper. Alle transaksjonene er foretatt som en del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser. De vesentlige transaksjonene som er foretatt er som følger:
 
Solgt fra selskapTil selskapTransaksjonerBeløp
Ringerikskraft Produksjon ASViul Kraft ASSalg av administrative tjenester2 005
Ringerikskraft Produksjon ASViul Kraft ASSalg av varer og tjenester2 505
Ringerikskraft ASKople ASHusleie700
Ringerikskraft ASKople ASSalg av administrative tjenester1 543
20
NOTE 20 KORTSIKTIG GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER
 
MORSELSKAP KONSERN
20212022 20222021
200 0000Obligasjonslån0200 000
0200 000Banklån200 0000
200 000200 000Sum gjeld til kredittinstitusjoner200 000200 000
     
Selskapet har et 5-årig banklån hos DNB pålydende 200 mnok. Lånet ble refinansiert i 2018 og løper frem til september 2023, hvorpå det forfaller i sin helhet.
21
NOTE 21 MAGASINBEHOLDNINGER
Selskapet har ikke egne magasiner, men eier andeler i reguleringsanlegg gjennom Foreningen til Bægnavassdragets Regulering og Numedalslaugens Brugseierforening. Magasinbeholdningen i vassdraget ovenfor Hønefoss kraftstasjon var på 569 millioner m3 . Dette tilsvarer en produksjon på 36 GWh I Hønefossen. Oppstrøms Vittingfoss var magasinbeholdningen 487 mill m3 noe som tilsvarer 28 GWh.
22
NOTE 22 SIKRINGSDERIVATER
Konsernet har tre forskjellige derivater; prissikring, valutasikring og renteswap.
Selskapet har en prissikringsstrategi for produsert kraft med en 3 års rullerende sikringsstrategi (kontantstrømsikring). Strategien gjelder kraftpris og valuta. Kraftsikringene foretas i hovedsak mot Statkraft, men kan også gjøres mot NASDAQ OMX. Valutasikringene gjøres mot DNB Markets. Sikringer gjøres opp løpende når kraftkontraktene går til levering. Frem til 2021 hadde konsernet en 10 års sikringshorisont. Sikringshorisont ble endret til 5 år i 2021, og videre ned til 3 år i 2022. Sikringsporteføljen vil over tid bli konvertert til 3 år i tråd med den nye sikringsstrategien. Selskapet har sikringskontrakter på kraft frem til 2025 og valuta frem til 2028.
Sikringene reduserte omsetningen med 273 mnok i 2022. Akkumulert for sikrede kontrakter mellom 2023 og 2028 viser beregningen en netto tapt omsetning på 192 mnok pr 31.12.2022. Sikring gjøres for å sikre fremtidige inntekter og anses som en kontantstrømsikring. Sikringen regnskapsføres ikke. Dette er i samsvar med NGAAP.
Selskapet har også en renteswap som skal redusere risiko for kostnadsøkninger ved en økning av Nibor renten. Selskapet har renteswap med løpetid frem til 2029. Sikringen økte selskapets finanskostnad med 2,7 mnok i 2022.

Regnskap
Revisjonsberetning & Regnskap

Last ned RevisjonsberetningLast ned Regnskap

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.