Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Årsrapport 2022

Styrets beretning

Ringerikskraft sitt styre ser tilbake på et viktig år med videreutvikling.

På bildet fra venstre: Anders Trå (styremedlem), Morten Krokvik (styremedlem), Per Christian Gomnæs (styremedlem), Hans Marius Engeseth (styremedlem), May-Janne Botha Pedersen (styremedlem), Atle Jensen (nestleder), Ellen Langeggen (styremedlem), Per Roskifte (styreleder).

Styrets beretning

Året 2022

Konsernet Ringerikskraft består av morselskapet Ringerikskraft AS og tilhørende datterselskaper. Ringerikskraft AS har hovedkontor i Hønefoss. Konsernets hovedvirksomhet er produksjon, distribusjon og omsetning av energitjenester, og entreprenørvirksomhet.

Ringerikskraft er eid av Ringerike kommune (69,46 %), Hole kommune (11,42 %), Nore og Uvdal kommune (4,8 %) og KLP (14,27 %).

Ringerikskraft er tuftet på vannkraft og nettvirksomhet, og våre røtter har lagt grunnlaget for øvrige satsinger og verdiutvikling på andre virksomhetsområder innen energi. I dag er Ringerikskraft et solid konsern med leveranser i store deler av Norge og i flere av energisektorens områder.

I 2022 var samfunnet og markedet fortsatt preget av pandemien, samt Russlands invasjon av Ukraina. Dette har påvirket strømpriser, markedet og oppdragsmengde. Ringerikskraft har en sikringsstrategi for å avdempe svingninger i markedet. Prissikringsstrategien har til hensikt å sikre et stabilt og forutsigbart utbytte. Konsekvensen er at vi ikke får med oss de høye prisene som har vært, men at vi heller ikke blir rammet så hardt i perioder med lave kraftpriser. I henhold til strategien skal vi sikre til en skattenøytral posisjon. I september økte myndighetene grunnrenteskatten med 22 % over natten, samt at det ble innført et høyprisbidrag på kraft solgt over 70 øre/kWh. Endringen av grunnrenteskatten fikk tilbakevirkende kraft for hele 2022. Høyprisbidraget hadde virkningstidspunkt fra 28.09.2022 og er basert på spotprisen i markedet. Endring av skatt tok ikke hensyn til allerede inngåtte sikringskontrakter, som betyr at vi har betalt skatt på inntekt vi ikke har hatt. Skatteendringene har resultert i at vi betaler tilnærmet 100 % skatt av vår produksjon for skatteåret 2022.

Entreprenørvirksomheten har også vært påvirket av et utfordrende marked de siste årene. Det har vært hard konkurranse om jobbene, og elektrifiseringen går saktere enn forventet. Etter første halvår 2022 fusjonerte entreprenørvirksomheten alle selskap inn i Laje AS, og de har jobbet aktivt med å samkjøre prosesser, effektivisere og tilpasse organisasjonen til dagens markedsutsikter. Resultatet i entreprenørvirksomheten er preget av et tøft marked over tid.

De siste årene har vi brukt tid på å utvikle og tilpasse konsernet til fremtidens teknologi og trender samt krav fra myndigheter og sluttkunder. Det er lagt ned mye tid og ressurser i strukturprosesser i de ulike virksomhetsområdene. Etter en omfattende prosess med mange interessenter hentet vi inn en ny medeier i ladeselskapet Kople, og de gikk inn med 390 millioner kroner for å styrke satsingen i Norge og Norden. Dette ble offentliggjort i januar 2022, og deler av nedsalget er gevinstrealisert i 2022. I dag eier vi 37,7 % av Kople, og de har vokst til et solid selskap med hovedkontor og mange arbeidsplasser i Hønefoss.

Styret er fornøyd med det systematiske arbeidet med utvikling av konsernets virksomhetsområder og organisasjon i en utfordrende tid. Konsernet omsatte for 1,5 milliard kroner. Resultatet etter skatt for konsernet ble 94,3 millioner kroner.

Styrets beretning

Kunde

Strømforbruket blant kundene i nettområdet var 589 GWh i 2022 mot 836 GWh i 2021. Reduksjonen skyltes utkobling av forbruket hos datasenterkunder i nettområdet, og mindre forbruk hos øvrige kunder som følge av høye spotpriser. 

Den totale inntektsrammen for nettleie fordeles på kundene i nettområdet etter forbruk. Ved bortfall av nettleieinntekter fra kraftkrevende industri betyr det at denne andelen nettleie fordeles på øvrige kunder i nettområdet.

Nettselskapet startet det nye året med nytt navn og ny merkevare. Endringen fra Ringerikskraft Nett til Føie ble gjennomført som følge av myndighetspålegg gjeldende for hele Norge. Nettselskapet skal være tydelig adskilt fra øvrig konkurranseutsatt virksomhet i et energikonsern, og kan ikke ha likhet i navn eller logo og farger. Denne endringen var en stor overgang for kundene som i alle år har forholdt seg til Ringerikskraft Nett for informasjon om blant annet nettleie, tilknytning og strømbrudd. Gjennom året har flere blitt oppmerksomme på endringen, men det vil fortsatt ta tid å gjøre Føie kjent som nettselskapet i Ringerike, Hole og Nore. I 2022 ble det også innført en ny modell for nettleie for nettkundene. Den nye modellen baserer seg i større grad på kundenes effektuttak, og har som målsetting å redusere de kapasitetskrevende strømtoppene morgen og ettermiddag. Ved å få kundene til å bli mer bevisst på når de bruker strøm, og hvor mye de bruker samtidig, kan nettselskapene unngå dyre investeringer i strømnettet som kun er nødvendig for økt etterspørsel noen få timer i døgnet

I 2022 ble Føie sterkt påvirket av strømpriskrisen i samfunnet gjennom ekstrem prisøkning på kraftkjøp til nettap. Dette førte til at nettleien måtte justeres tre ganger, og det ble en betydelig økning for nettkundene. For å redusere behovet for ytterligere nettleieøkninger i slutten av 2022 og i 2023, besluttet myndighetene at andeler av de såkalte flaskehalsinntektene hos Statnett skulle overføres til nettselskapene. Føie mottok 57 mnok i 2022.

Før strømpriskrisen har Føie over flere år hatt mulighet til å holde nettleien uendret for nettkundene, og den har vært en av de laveste i Viken Fylke. Utvikling i kraftpris og støttemidler fra Statnett vil være avgjørende for utvikling i nettleien i 2023.

Styret vil peke på viktigheten av god drift, vedlikehold og reinvesteringer i strømnettet for å sikre en god forsyningssikkerhet. Nettselskapet har hatt jevn aktivitet på vedlikeholds- og reinvesteringssiden også i 2022. Blant annet har Føie bygget om gammelt høyspentnett til kabelnett, byttet flere brytere og stolper, og jobbet med forebyggende vedlikeholdsarbeid gjennom hele året.

Leveringskvaliteten til kundene i 2022 ble på 99,98 %. Kostnaden for ikke levert energi (KILE) ble på 5,9 millioner kroner som er en nedgang fra året før (13,1 mnok i 2021). Det har ikke vært større hendelser i nettet som ga lange avbrudd i 2022.

Konsernet opprettholder stabil drift i 12 nærvarmeanlegg. I 2022 ble det satt i drift to nye anlegg, et på Kambo og et på Maura. Det er besluttet å satse mer på varmeanlegg for å bidra til økt produksjon av fornybar varme.

Det er kø for industrietableringer på Ringerike. Mange ønsker å etablere seg her, men nå er etterspørselen større enn tilgjengelig kapasitet. Virksomhetsområdet Energiløsninger i Ringerikskraft har jobbet aktivt for å bidra til at det blir utbygging av økt kapasitet inn til regionen. Før jul 2022 presenterte Statnett sine områdeplaner, og det er svært positivt at det er vedtatt en ny Ringerike stasjon som er planlagt til 2x300 MVA med rom for en tredje transformator. Målsettingen er at den står ferdig i 2030. For å gjøre det mulig med industrietableringer før den tid, er konsernet involvert i et fleksibilitetsprosjekt for industriparker der vi ønsker å se på muligheten for at industriaktørene gjennom sin evne til fleksibilitet kan påvirke eget effektuttak.

Samfunn

Eierstrategien vektlegger at selskapet skal ta samfunnsansvar gjennom å drive et robust selskap med høy leveringssikkerhet, stabile arbeidsplasser og utvikling i et langsiktig perspektiv.

Som en viktig hjørnestensbedrift i Ringeriksregionen er selskapet bevisst sin rolle innen kompetanseutvikling, rekruttering av lærlinger, bidrag til utvikling av regionen og støtte til lokale idretts-, kultur- og ungdomsmiljøer. Ringerikskraft hadde 29 lærlinger ved årsskiftet.

Ringerikskraft produserer i et normalt nedbørsår 448 GWh miljøvennlig kraft, tilsvarende energibehovet til omtrent 22 000 bolighus. Produksjonen kan variere med +/-25 % i våte/tørre år. Selskapet produserte 319 GWh vannkraft i 2022 mot 437 GWh vannkraft i 2021. 2022 ble et særdeles tørt år, og det forklarer nedgangen i produksjonen. Økonomisk tilsvarer dette 250 mnok tapt omsetning.

Selskapet har produksjon i fire av de sentrale vassdragene på Østlandet. I elvene produserer vi kraft av vannet som renner der, uavhengig av kraftpriser og værforhold. Vi sikrer stabil produksjon ved å være representert i flere vassdrag, og ved å ha flere aggregater i hvert vannfall. Å øke produksjonskapasitet er et prioritert vekstområde.

I energimeldingen heter det at Norge trenger 50 TWh ny energi for å dekke økt forbruk. Det betyr at verdien på vår energiproduksjon vil øke over tid. For å ta energimeldingen på alvor har datterselskapet Viul Kraft AS sendt inn melding om at de ønsker å bygge et nytt kraftverk – Randselva Kraftverk. Utbygd er det planlagt at dette vil gi 120 GWh ny energi.

Ringerikskraft vil fortsette utvikling av alternative energiløsninger, og ønsker å styrke satsingen på nye utviklingsområder.

2022 dro med seg det høye prisnivået fra 2021 på kull og gass. Noe av årsaken er pandemien de siste årene. Russlands invasjon i Ukraina med påfølgende sanksjoner førte til at gassleveranser fra Russland i praksis opphørte, og det førte til ytterligere etterspørsel av gass. I Europa var det gass som satte prisen på europeisk elektrisitet i hele 2022. Det kom historisk lite nedbør i perioden februar til september 2022. Det førte igjen til historisk lave magasiner som resulterte i høye strømpriser. Snittpris i Sør-Norge i 2022 var 193,9 øre/kWh. Snittpris de siste 10 år er 30,9 øre/kWh.

Den 28.9.22 økte myndighetene skatt på vannkraftproduksjon vesentlig. Grunnrenteskatten økte med 22 % over natten. Samtidig ble det innført et høyprisbidrag på kraft solgt over 70 øre (anlegg over 10 MVA). Omleggingen betyr at selskapet har 90 % marginalskatt på kraftpris over 70 øre/kWh.

Styrets beretning

Ytre miljø

Selskapet produserer og distribuerer miljøvennlig kraft.

Selskapets virksomhet medfører lite forurensning av det ytre miljøet og representerer betydelige positive miljøbidrag gjennom sin produksjon av fornybar vannkraft. Det er ikke registrert brudd på konsesjonsbestemmelser i 2022. Det har ikke blitt registrert hendelser som har skadet det ytre miljøet.

Konsernet legger vekt på å redusere negativ miljøpåvirkning gjennom å ha grundig risiko og konsekvensutredning knyttet til egen virksomhet. Utredningen er grunnlaget for miljøtiltak på både eksisterende og nye satsinger. Dette arbeidet er i tråd med konsernets bærekraftstrategi som både skal redusere egen miljøpåvirkning, samt bidra til å skape nye løsninger og mer fornybar energiproduksjon.

Konsernets virksomhet (bortsett fra Vannkraft som det ikke finnes sertifiseringsordning til per i dag) er sertifisert som Miljøfyrtårn. Sertifiseringen er et effektivt verktøy for god miljøledelse, og vi jobber målrettet med miljøtiltak innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Vi er stolte over å være Miljøfyrtårn, og mener at det er riktig – og ikke minst viktig – at vi som organisasjon har høy oppmerksomhet på dette. Dette handler om å være en del av det grønne skiftet, ta ansvar for våre handlinger og samtidig ha stor oppmerksomhet på både indre og ytre miljø.

Ringerikskraft AS ønsker å legge til rette for utslippsfri transport med lademuligheter for kunder og ansatte ved hovedkontoret. Antall elbiler som brukes i driften er i vekst. Hovedkontoret er bygget med flere tiltak for å redusere energiforbruket, blant annet med energiproduksjon fra solceller.

Det er etablert beredskapsplaner som skal sikre trygg håndtering av unormale situasjoner som ulykker, flom eller uvær.

Ansvarlig forretningsdrift

I Ringerikskraft er selskapene sertifisert som Miljøfyrtårn. Per i dag finnes det ikke sertifiseringsordning for Ringerikskraft Produksjon. 

Entreprenøren Laje er sertifisert etter ISO 9001 kvalitet og 45001 arbeidsmiljø. Vi ønsker kontinuerlig forbedring, og mot slutten av 2022 startet vi et prosjekt for å oppdatere og forsterke konsernets strategi for bærekraft og ansvarlig forretningsdrift. Med denne satsingen skal konsernet ha en helhetlig satsing for alle forretningsområder, og vi skal ta ansvar for hvordan vi påvirker mennesker, ytre miljø og samfunn både i eksisterende drift og videre forretningsutvikling.

Det er gjennomført en vesentlighetsanalyse ut fra hva som er vesentlig for våre interessenter og vår verdiskapning, og vi har delt opp satsingene i to – vi skal bidra til å øke solsiden gjennom å produsere med fornybar energi, og vi skal redusere skyggesiden gjennom å jobbe systematisk med krav og oppfølging av verdikjeden i tråd med åpenhetsloven, dette gjør vi gjennom aktsomhetsvurderinger. Vi skal også forsterke arbeidet med systematisk etterlevelse og vi skal jobbe aktivt med HMS og inkludering. Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene vil bli offentliggjort på konsernets nettsider innen fristen 30.6.2023.

Organisasjon og HMS

Ringerikskraft-konsernets virksomhetsområder er vannkraft, strømnett, entreprenør og energiløsninger.

Morselskapet eide ved utgangen av 2022 100 prosent av aksjene i datterselskapene Ringerikskraft Produksjon AS, Føie AS, Laje AS, Ringerikskraft Nærvarme AS, SMARTservice Norge AS, Numedal Energi AS, Asbjørnsensgate 12-14 AS og Mauravegen 99 AS.

SMARTservice Norge AS ble overført fra Laje AS til Ringerikskraft AS 1.1.2022. Selskapet er planlagt avviklet i 2023. SMARTservice Nordic Contractors AB ble solgt til en av de ansatte i selskapet med virkning fra 1.10.22.

Cube Infrastructure Fund III kom inn på eiersiden i Kople fra den 13.1.2022. Ringerikskraft beholdt 44,2 prosent av aksjene ved kjøpstidspunktet, og reduserte ytterligere ned til 37,7 prosent i desember 2022.

Selskapet eier 50 prosent av Viul Kraft AS og 11 prosent av Yve AS (morselskapet til Kraftriket og Polar Kraft). Konsernet har 5 prosent eierpost i Smartliv AS.

Ved utgangen av 2022 hadde konsernet 394 ansatte inkludert 29 lærlinger hvorav 59 ansatte er kvinner og 337 menn. Gjennomsnittsalderen i konsernet er 40 år.

De ansatte er fordelt på følgende datterselskaper per 31. desember 2022:

 

  Antall ansatte Andel %
Ringerikskraft AS 31  
Kvinne 20 65 %
Mann 11 35 %
Ringerikskraft Produksjon AS 10  
Kvinne 0  
Mann 10 100 %
Føie AS 39  
Kvinne 9 23 %
Mann 30 77 %
Laje AS 312  
Kvinne 29 65 %
Mann 283 35 %
Numedal Energi AS 1  
Mann 1 100 %
Ringerikskraft Nærvarme AS 0  
SMARTservice Norge AS 0  
Sum Ringerikskraft-konsernet 394  
Kvinne 59 15 %
Mann 335 85 %
Midlertidige ansatte konsern 34 8,6 %
Kvinne (inkl. to lærlinger) 5 1%
Mann (lærlinger) 27 7 %
Antall deltidsansatte konsern 11 2,8 %
Kvinner 5 1,3 %
Mann 6 1,5 %
Turnover akkumulert 2022 84 15,6 %
Antall fagorganiserte i konsern 159 40 %
Antall pensjonsalder (67 år) neste 10 år 50 12,7 %
Antall pensjonsalder (67 år) neste 5 år 20 5,1 %
Antall i foreldrepermisjon 2 0,51 
Kvinner 1 0,25 %
Mann 1 0,25 %

Det gjennomføres en omfattende medarbeiderundersøkelse annet hvert år. Sist i 2021. I tillegg gjennomføres det kvartalsvis trivselslogger. Generelt skårer konsernet over landsgjennomsnittet, og resultatene viser høy trivsel og et godt arbeidsmiljø. Det er allikevel viktig å følge opp funn og å jobbe med kontinuerlig forbedring, og det er laget en forpliktende handlingsplan for oppfølging av medarbeiderundersøkelsen.

Konsernet er opptatt av å sikre samarbeid, god dialog og utvikling sammen med de ansattes organisasjoner. Det er to fagforeninger; EL og IT forbundet og NITO, som for tiden har forhandlingsrett. Medarbeidere som ikke er er organisert under disse fagforeningene følger bestemmelsene i Energioverenskomsten sammen med lokale særavtaler.

Ringerikskraft har innskuddsbasert pensjonsordning i KLP for alle ansatte med unntak av noen få ansatte som er igjen i den stengte ytelsesordningen grunnet fastsatte aldersgrenser ved stengetidspunkt av ytelsesordningene.

Alle ansatte, uavhengig av rolle og kjønn, har samme permisjonsrettigheter i konsernet.

Organisasjon og HMS

Helse og sikkerhet

Konsernet har stor oppmerksomhet på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet og alle selskaper i konsernet. 

Som miljøsertifisert følger det forpliktelser til systematisk HMS-arbeid. Ringerikskraft AS har i 2022 videreført aktiviteter der målet blant annet er å redusere sykefraværet. Vi jobber målrettet med oppfølging, dialog og tilrettelegging på arbeidsplassen, og har flere velferdstilbud med målsetting og trivsel på jobb og god helse blant ansatte.

Alle ansatte har et eget HMS-ansvar, men det tillegges lederne et spesielt ansvar å sikre at ansatte trives og kommer glade og friske hjem. I 2022 signerte hele konsernledergruppa et HMS-løfte som forplikter dem i «jeg form»:

  • Jeg har ansvaret for et inkluderende, skadefritt og trygt arbeidsmiljø
  • Jeg mener at alle uønskede hendelser og ulykker kan forhindres
  • Jeg mener at et inkluderende og åpent arbeidsmiljø gjør oss sterkere
  • Jeg skal kontinuerlig arbeide med forbedringer for å sikre en skadefri arbeidshverdag
  • Jeg skal sikre kunnskapsdeling og samarbeid med medlemsbedriftene

HMS-løftet har lagt føringer for hvordan vi jobber med HMS, og hvert enkelt selskap har etablert egne handlingsplaner med tiltak som skal bidra til å løfte oss ytterligere på HMS.

Konsernets samlede sykefravær var 5,6 prosent. Av dette utgjorde egenmeldt fravær (inntil 8 dager) 1,4 prosent.   

Det arbeides systematisk med rapportering av uønskede hendelser og ulykker/farlige forhold. Rapporteringen av uønskede hendelser/avvik er et verktøy for å iverksette forebyggende tiltak for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø, og for unngå at det skjer alvorlige ulykker og hendelser. Det er satt ekstra fokus på deling av egne og andres feil, og det er etablert dokumenterte læringsark til dette formålet. Det ble innrapportert og behandlet 1999 avviksmeldinger i 2022. 7 av disse har vært personskader med fravær, og 11 personskader totalt i 2022. En av personskadene hadde veldig høyt skadepotensiale som kunne fått alvorlige konsekvenser for den involverte. Det ser imidlertid ut til at den ansatte ikke får varige men av hendelsen. Det har vært både intern og ekstern granskning av saken, og Ringerikskraft har fått gode tilbakemeldinger fra myndighetene på hvordan saken er håndtert.

I RK arbeider vi målrettet med vårt overordnet mål om null skader og alvorlige hendelser gjennom godt planleggingsarbeid, risikovurderinger og iverksettelse av tiltak for å unngå skader. Det arbeides med en god avvikskultur for å melde fra og behandle avvik for å forebygge skader og alvorlige hendelser. RK har etablert en god læringsplattform for å lære av egne og andres feil, og utarbeider læringsark til dette formålet. Videre satses det på nye tiltak og metoder gjennom arbeidet i HMS-løftet.

Konsernet virksomhet er av en slik art at det er et lovpålagt å ha en formell rammeavtale tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. Disse utførere helseovervåking av virksomheten i tillegg til lovpålagt helseundersøkelser av våre ansatte. Bedriftshelsetjenesten er også medlem av konsernets arbeidsmiljøutvalg.  

Organisasjon og HMS

Forskning og utvikling

Konsernet er involvert i flere utviklingsprosjekter.

Gjennom 2022 var Føie deltager i smartnett-prosjektet «Opal». Prosjektet er en videreføring av tidligere prosjekt i samarbeid med eSmart Systems og flere andre nettselskap. Prosjektet tester og utvikler ny teknologi for smartere og mer effektiv drift av strømnettet etter innføring av AMS-målere. Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2022.

I entreprenørvirksomheten jobbes det med innovasjonsarbeid på ny teknologi innen veibelysning gjennom eierskap i Intelligate.

Gjennom 2022 har vi jobbet med etableringen av et rammeverk for innovasjon; innovasjonssystemet i Ringerikskraft. Innovasjonssystemet inneholder en strategi for innovasjon, organisering og ressurser, prosesser for prioritering av satsningsområder og konsepter og idèutvikling. Dette skal resultere i en innovasjonsportefølje av ideer og selskaper helt fra tidlig idèstadium til skalering og lønnsom realisering av innovasjonsinvesteringene.

Endringer og innovasjoner nært kjernevirksomheten (grenser opp mot forbedringsarbeid/LEAN) skal skje i hele Ringerikskraft-konsernet. Nye forretningsmodeller og større innovasjoner er det virksomhetsområdet Energiløsninger som har ansvaret for i Ringerikskraft.

Energiløsninger er Ringerikskraft sin satsning på ny business der gode forretningsmodeller skal skalere, og det skal være lett for kundene å ta grønne valg. Derfor er strategien til Energiløsninger tett knyttet til RKs innovasjonssystem og radikal innovasjon. Energiløsninger-teamet bestod i 2022 av 5 årsverk med kompetanse på energisystemer og innovasjon. For å sikre at alle ideer Energiløsninger jobber med har strategisk fit, bruker Energiløsninger en matrise med ulike mulige satsningsområder som vurderes opp mot en rekke parametre. Det jobbes ut flere konsepter innenfor de satsningsområdene som vurderes som mest attraktive. Noen forlater aldri papiret, mens andre testes ut. Mens risikoen er høy og kunnskapen lav om nye ideer holdes pengebruken lav. Energiløsninger er i 2023 tildelt et utforskningsbudsjett for å jobbe med ideer helt fra et tidlig idèstadium frem til de blir rene investeringscaser med en validert kontantstrøm og et definert marked. Resultatet blir en sammensatt innovasjonsportefølje med innovasjoner i alle livsfaser.

I 2022 startet Energiløsninger et innovasjonsprosjekt knyttet til fleksibilitet i kraftkrevende industri.

Reisen fra datarom til sky har fortsatt med systematisk arbeid for å modernisere og konsolidere IT-porteføljen. I 2022 begynte vi å få avkastning av dette arbeidet. Ved å standardisere IT-plattformen har vi både forenklet og automatisert driften av IT som har resultert i effektivisering. I tillegg til dette ble det også i 2022 gjennomført en rekke tiltak for å heve IT-sikkerhet som en konsekvens av økt risiko og uforutsigbarhet. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa krever økt beredskap innen IT-sikkerhet, og dette har vi tatt konsekvensen av.

Finansiell risiko

Konsernets inntekter fra kraftproduksjonen er eksponert for risiko ved endringer i energipriser, produksjonsvolumer og valuta.

I et marked med stort innslag av vannkraft vil pris og produksjonsvolum variere. For å redusere risiko for store prisvariasjoner, og for å sikre deler av kontantstrømmene innen produksjonsvirksomheten og strømsalget, benyttes finansielle prissikringsinstrumenter. Prissikringer foretas i henhold til vedtatte strategier og inngås med ekstern samarbeidspartner. Med forventninger om fortsatt høy strømpris fremover justeres strategien til en lavere grad av sikringskontrakter i årene som kommer.

All krafthandel i engrosmarkedet foretas normalt i euro. For å unngå resultatendringer på grunn av svingninger i valutakurser er fastprisavtaler inngått direkte i norske kroner eller ved at selskapet har valutasikret disse.

Risiko forbundet med nettvirksomheten er i hovedsak knyttet til endringer i myndighetenes reguleringer og til skader på strømnettet som forårsakes av uvær, ytre påkjenninger eller havari samt skader på tredjeperson forårsaket av strømnettet.

Selskapet har etablert en finansstrategi hvor deler av selskapets rentebærende gjeld er sikret med fast rente. Selskapets kredittrisiko og renterisiko anses som lav.

Det er etablert en trekkrettighet for å sikre driftslikviditet. Selskapets likviditetsrisiko anses som lav.

Fremtidsutsikter

Russlands krigføring i Ukraina og ettervirkninger av Covid 19 pandemien preger økonomien i verden, og kraftbransjen blir også berørt i 2022;

  • Gassprisen setter kraftprisen i stor grad
  • Materiell til bygging og drift har steget kraftig
  • Tidenes høyeste kraftpriser i 2022

Ringerikskrafts virksomhet er i hovedsak langsiktig i sin natur og selskapet er rustet for å håndtere større økonomiske utfordringer, selv om det vil kunne være utfordrende i det korte bildet.

I januar 2022 signerte Ringerikskraft en avtale med investorfondet Cube og la med dette grunnlaget for en sterk videre satsing for Kople, både i Norge og Norden. Ringerikskraft vil fortsatt være en medeier, der eierandelen på sikt vil reduseres til 30%. Denne transaksjonen har gitt Ringerikskraft et godt utgangspunkt for videre vekst innen andre områder, enten organisk eller gjennom strukturell vekst, samtidig som selskapet opprettholder en betydelig verdi i Kople AS med det forventede store markedet som er i Norden innen elbillading.

Året 2021 var preget av høye kraftpriser der gjennomsnittprisen for året ble 75.8 øre/kWh i vårt område. Kraftprisen fortsatte å stige gjennom 2022 og snittprisen for året ble på et historisk høyt nivå med 194 øre/kWh. Til tross for høye priser i kraftmarkedet så er det ikke nødvendigvis ensbetydende med store overskudd. Ulike strategier for sikringskontrakter sammen med et skattesystem som ikke hensyntar sikringskontrakter, medførte at flere kraftprodusenter varslet om underskudd i 2022. For Ringerikskraft ble det et mindre plussresultat på vannkraftproduksjonen der mye av årsaken til det svake resultatet skyldes skatteskjerpelsene som ble innført på vannkraft i 2022.

Det er fortsatt forventning om høye priser på fornybar kraft fremover, og det vil bli lavere grad av sikringskontrakter fremover. Det medfører en forventet økning av overskuddet i vannkraftsektoren de nærmeste årene.

Nettselskapene er regulerte monopolvirksomheter, og ved en effektiv drift vil det i årene fremover forventes å fortsatt kunne levere et stabilt resultat. Det er likevel grunn til å tro at myndighetenes inntektsrammeregulering fortsatt vil gå i en retning der det ønskes større nettselskap. For Ringerikskrafts nettselskap, Føie AS, er det ønskelig med en større samling/samarbeid mellom de ulike nettselskapene i Buskerudregionen. Vi mener det vil gi større fagmiljøer, mer interessante arbeidsoppgaver for den enkelte medarbeider og dermed større muligheter for å tiltrekke og beholde kritisk kompetanse i fremtiden. En kompetanse som vil være nødvendig for å tilfredsstille de ulike krav til effektiv drift som er nødvendig for å kunne utnytte inntektsrammen best mulig.

Digitaliseringen fortsetter sin raske utvikling og det kreves en organisasjon som evner å ta i bruk den nye teknologien og som kan endre seg i takt med denne utviklingen. Ringerikskraft ønsker å adoptere ny teknologi og større fagmiljøer gir grunnlag for å kunne utnytte teknologiens muligheter ytterlige for å hente ut synergier og bli enda mer effektive.

Det er fra myndighetenes hold uttalt at det trengs en kraftig nybygging og rehabilitering av det elektriske ledningsnettet i Norge. Det er forventet at de ulike nettselskap med Statnett i spissen trenger å bruke store midler i årene som kommer til å få fortgang i elektrifiseringen av Norge. Imidlertid ser vi at disse forventningene ikke ble innfridd i 2022, og det ser også ut til å være et trangt marked i 2023. Det forventes at det skal bli en bedring fra 2024 og utover da det ikke er et spørsmål lenger om nødvendigheten, men mer om når de ulike nettselskap er villig til å ta denne investeringen. Vi ser at flere elektroentreprenører har slitt med dårlig lønnsomhet i 2022, noe også vårt eget entreprenørselskap, Laje, har opplevd. Det arbeides aktivt med tiltak for å tilpasse virksomheten til et endret marked, og de fremtidsutsiktene vi ser for oss på kort og lengre sikt.

Ringeriksregionen er attraktiv for industrietableringer, og i dag er det større etterspørsel etter kraft enn kapasitet i overføringsnettet. Ringerikskraft har jobbet aktivt for å kunne tilby løsninger, og å tilgjengeliggjøre kraft til nyetableringene. Dette er i samarbeid med eiere av sentralnett, regionalnett, lokalnett og industriaktørene. I tillegg er tett samarbeid mellom kommune, grunneiere og næringsliv avgjørende for å lykkes med etablering av nye arbeidsplasser og ny næring.

Virksomhetsområdet Energiløsninger jobber aktivt med nye forretningsmuligheter innen utnyttelse av energi, blant annet innen fleksibilitet, og dette arbeidet videreføres.

Ringerikskraft er et godt etablert selskap der det er skapt grunnlag for store verdier gjennom mange år. Selskapet er i stadig utvikling og gir grunnlag for verdiskaping for eiere, ansatte og samfunnet gjennom sin aktivitet. Styret forventer en stabil utvikling av selskapet i 2023.

Vannkraft

Ringerikskraft Produksjon AS ivaretar konsernets virksomhet innen kraftproduksjon og består av hel- og deleide produksjonsanlegg. Virksomheten drifter kraftverkene Hønefoss I og II i Begnavassdraget, Åsa innerst i Steinsfjorden, Vittingfoss i Numedalslågen, Aall Ulefos i Eidselva (Midt-Telemark) og Viulfoss og Askerudfoss i Randselva. Videre forvalter selskapet kraftrettigheter fra Mykstufoss og Ramfoss.  

Selskapet hadde i 2022 samlede driftsinntekter på 468,7 (223,7) millioner kroner, et driftsresultat på 153,1 (125,3) millioner kroner og et resultat før skatt på 143,2 (115,8) millioner kroner. Resultat etter skatt ble på -28,3 millioner kroner. Samlet produksjon i 2022 for selskapet utgjorde 319 GWh (437 GWh). Normalproduksjon er 448 GWh.

Ringerikskraft AS eier 50 prosent av aksjene i Viul Kraft AS som igjen eier 100 prosent av aksjene i AS Randsfjord Tremasse- & Papirfabrikk. Selskapet har fire kraftverk lokalisert i Randsfjord-vassdraget og drives av eierne på eiernes konsesjoner. Viul-selskapene selger kraften til eierne på markedsvilkår.

Viul Kraft AS’ regnskap er innarbeidet i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. I regnskapet er andel av resultatet i Viul Kraft AS innarbeidet med 31,8 (minus 5,5) millioner kroner.

Energiløsninger

Energiløsninger er Ringerikskraft sin satsning på ny business der gode forretningsmodeller skal skalere, og det skal være lett for kundene å ta grønne valg. Derfor er strategien til Energiløsninger tett knyttet til RKs innovasjonssystem og radikal innovasjon. Energiløsninger-teamet bestod i 2022 av 5 årsverk med kompetanse på energisystemer og innovasjon. I 2022 var selskapene Ringerikskraft Nærvarme, SMARTservice Norge, Numedal Energi samt eierskapet i Kople en del av virksomhetsområdet Energiløsninger.

Ringerikskraft Nærvarme

Ringerikskraft Nærvarme AS ble stiftet i 2009 og er et heleid datterselskap av Ringerikskraft AS. Selskapets mål er miljøvennlig produksjon og distribusjon av fornybar energi, gjennom å bygge og drifte nærvarmeanlegg for bedriftskunder og sameier.

Selskapet driver nærvarmeanlegg i Sørøst-Norge. To anlegg som har vært under bygging ble satt på drift i andre kvartal, begge basert på energibrønner og varmepumper.

2022 har vært preget av høye strømpriser, og regjeringens strømstøtte og fjernvarmestøtte. Anleggene til Ringerikskraft Nærvarme faller utenfor ordningen, men selskapet har valgt å kompensere kundene for egen regning til det kommer en avklaring fra myndighetene.

Årsregnskapet viser inntekter på 7,8 (6,7) millioner kroner og et resultat før skatt på minus 0,5 (minus 0,9) millioner kroner. Det er produsert og levert 5,5 GWh (5 GWh) fra nærvarmeanleggene.

SMARTservice Norge

SMARTservice Norge AS har levert tjenester innen måling av energiforbruk, avregning, fakturering, innfordring og kundesupport i 2022.

Årsregnskapet viser inntekter på 12,4 (18,6) millioner kroner og et resultat før skatt på 8,1 (3,2) millioner kroner.

Numedal Energi

Numedal Energi AS skal med Numedal, Ringerike og Hole som sitt hjemmemarked drive med utbygging og drift av fibernett. Selskapet eier også 25 % av Numedal Fiber AS sammen med tre andre nettselskap i Numedal.

Årsregnskapet viser inntekter på 4,9 (4,7) millioner kroner og et resultat før skatt på 1,6 (-0,2) millioner kroner.

Kople

Ringerikskraft AS eier 37,7 % av Kople AS etter nedsalg fra 100 % ved starten av 2022. Kople bygger og drifter ladeanlegg med lynladere, hurtigladere og normalladere i hele Norge. Kople AS’ regnskap er innarbeidet i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. I regnskapet er andel av resultatet i Kople AS innarbeidet med minus 8,6 (minus 15,4) millioner kroner.

Strømnett

Føie AS (tidligere Ringerikskraft Nett) har som oppgave å drifte, vedlikeholde og fornye strømnettet i henhold til omsetningskonsesjon og områdekonsesjon for kommunene Nore og Uvdal, Ringerike og Hole.

Virksomheten hadde samlede driftsinntekter på 260,9 (192,6) millioner kroner. Selskapet hadde et driftsresultat på 57,6 (minus 4,8) millioner kroner og resultatet før skatt er 48,9 (minus 12,1) millioner kroner, som ga en avkastning på nettkapitalen på 9,9 (minus 1,1) % i 2022. Det ble transportert 589 (836) GWh i strømnettet. Selskapet hadde 25 591 kunder ved utgangen av 2022.

Leveringssikkerheten til kundene ble 99,98 (99,96) %.

Som følge av krav til selskapsmessig og funksjonelt skille endret nettselskapet navn fra Ringerikskraft Nett til Føie mot slutten av 2021, og 2022 var første hele året som Føie. Det tar tid å gjøre kundene kjent med navnebyttet, og å skape forståelse for hvorfor det er gjennomført.

Entreprenør

Laje AS (tidligere Ringerikskraft Entreprenør AS) samler entreprenørvirksomheten i konsernet. Selskapene prosjekterer og bygger nye nettanlegg i tillegg til drift og vedlikehold av det eksisterende ledningsnettet, veibelysning, bygging av fiber og provisoriske strømanlegg. Selskapets oppgaver omfatter også beredskaps- og vaktordninger, kontroll av strømmålere, nye tilknytninger samt vedlikehold. Virksomheten er representert over hele det sentrale østlandsområdet.

Laje AS er 100 % eid av Ringerikskraft AS.

Fra 1. juli samlet Laje entreprenørvirksomheten i et felles selskap, og Laje Innlandet AS, Laje Hadeland AS, Laje Buskerud AS og Nettservice Datadrift AS ble fusjonert inn i morselskapet Laje AS.

Entreprenør med alle sine datterselskaper hadde driftsinntekter på 654,5 (691,5) millioner kroner, og et resultat før skatt på minus 86,5 (minus 28,2) millioner kroner. Med totalkapital på 367,0 millioner kroner og en egenkapital på 73,4 millioner kroner har entreprenør en egenkapitalandel på 20,0 %.

Resultatet i 2022 er preget av et sviktende marked, og et marked med stor konkurranse om jobbene. Som følge av fusjonen ble det gjennomført flere grep for å samkjøre organisasjonen, etablere felles rutiner og å tilpasse organisasjonen til fremtidsutsiktene.

Marked og strømsalg

Ringerikskraft hadde en eierandel i Yve AS på 11 % ved årsskiftet, og Yve er en finansiell eiendel i konsernet. Yve eier strømleverandørene Kraftriket AS og Polarkraft AS.

Morselskap

Ringerikskraft AS er morselskapet i konsernet. Selskapet utfører strategiske og administrative tjenester for konsernet, blant annet kraft- og finansforvaltning, økonomi- og regnskapsrapportering og risiko- og økonomistyring. Videre utføres felles administrative tjenester som kommunikasjon, kompetanseutvikling, personal og HMS-arbeid. 

Ansatte

 

Likestilling og diskriminering

Likestillings- og diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person. Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.

Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge også de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes og betjenes av flest mulig.

Som en del av styrende dokumenter for alle selskap i konsernet er dokumentene strategiplanen, HR policyen, ledelsesprinsipper, varslingsplakat og de etiske retningslinjene. Dokumentene legger premissene for hvordan vi forholder oss til hverandre og omgivelsene våre. Disse er godt forankret i hele organisasjonen, og de ansatte forplikter seg til å etterleve disse via underskrift i arbeidskontrakten. I strategiplanen innen HR og de etiske retningslinjene er likestilling og likeverd beskrevet som ett av kravene som legges til grunn for vår virksomhet. Vi anerkjenner og verdsetter at alle mennesker er ulike, vi aksepterer ingen form for diskriminering og vi behandler alle med respekt.

Likestilling

Konsernet har i sin policy innarbeidet bestemmelser som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Av konsernets ansatte er 59 kvinner. Morselskapets styre har sju medlemmer, herav to kvinner. Konsernet har en høy andel mannlige ansatte. Dette skyldes hovedsakelig at infrastruktur- og entreprenørvirksomhetene tradisjonelt har vært mannsdominert (se egen rapport i vedlegg 1).

Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillingene og er uavhengig av kjønn.

Det er redegjøringsplikt i likestilling- og diskrimineringsloven. Se vedlegg 1 til årsberetningen.

Vedlegg 1 Redegjøringsplikt

Resultat

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet et korrekt bilde av selskapets resultat, eiendeler, gjeld og finansielle stilling.

Konsernets omsetning utgjorde 1,5 (1,1) milliard kroner. Konsernet fikk et driftsresultat på 240,7 (43,0) millioner kroner og et resultat før skatt på 256,3 (85,9) millioner kroner. Resultatet etter skatt i konsernet utgjorde 94,3 (27,2) millioner kroner. Konsernets resultat er påvirket av nedsalg i Kople AS, manglende tilsig og endring av skatteregime for vannkraft, stabil drift i nettvirksomheten og utfordringer i entreprenørvirksomheten. Konsernets finansielle stilling er etter styrets mening god.

Likviditet og finansiering

Langsiktig rentebærende gjeld i konsernet er 600 millioner kroner.  Selskapet har et banklån på 200 millioner kroner som forfaller i september 2023 og klassifisert som kortsiktig i balansen.

Konsernets egenkapital var ved utløpet av året 594,9 millioner kroner. Dette ga en egenkapitalandel på 28,9 prosent, som er et tilfredsstillende nivå i forhold til selskapets virksomhet, omfang og risiko. Egenkapitalrentabilitet (ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital) for konsernet var 16,6 prosent.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 147,5 millioner kroner. Etter dekning av netto positiv kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på 42,8 millioner kroner, netto økning av gjeld på 4,5 millioner kroner, utlegg ved overføring av aksjer på 15,0 millioner kroner, utbetalt utbytte i 2022 med 31,5 millioner kroner ble likviditeten økt med 148,2 millioner kroner. Samlet tilgjengelig likviditet var 231,9 millioner kroner per 31. desember 2022. I tillegg har konsernet en trekkrettighet på 150 millioner kroner.

Investeringer

Samlede egenfinansierte driftsmiddel investeringer i konsernet var 118,5 millioner kroner i 2022. Investeringer i strømnettet utgjorde 77,4 millioner kroner. 39,1 millioner kroner av nettinvesteringene er finansiert ved anleggsbidrag fra kundene. Øvrige investeringer var i bygging av ny dam i Hønefoss, Nybygg for Laje på Maura, fibernett, Nærvarme og oppgradering av IT-infrastruktur.

Styreansvarsforsikring

Styret og ledende ansatte er omfattet av selskapets løpende styreansvarsforsikring. Denne er plassert hos forsikringsgivere med solid finansiell styrke.

Fortsatt drift

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Utbytte

Eierkravenes føringer er at utbytte fastsettes på bakgrunn av regnskapsårets resultat, egenkapital og behov for kapital til videreutvikling. Ringerikskraft AS har, i samsvar med eierkravene, investeringsplaner med hovedvekt på fornyelse og styrking av strømnettet og produksjonsanlegg for vannkraft som krever en styrking av egenkapitalen. Styret har lagt vekt på ikke å svekke selskapets finansielle stilling, samt å sikre eierne langsiktighet og stabilitet i utbyttet. Styret foreslår et utbytte til eierne på 35,0 millioner kroner.

Styret er meget tilfreds med selskapets utvikling og årets resultat i en krevende tid.

Disponering av resultat

Resultatet etter skatt i Ringerikskraft konsernet ble kroner 94 329 159 for 2022.  Årets overskudd etter skatt i morselskapet Ringerikskraft AS er kroner 232 764 671.

Årets overskudd foreslås anvendt slik:

Årets overskudd foreslås anvendt slik:  
Avsatt utbytte kr       35 000 000
Overført til egenkapital kr       197 764 671
Sum disponert kr      232 764 671

Styrets medlemmer

Per Erling Roskifte (styreleder), Atle Jensen (styrets nestleder), May-Janne Botha Pedersen (styremedlem), Ellen Langeggen (styremedlem), Per Christian Gomnæs (styremedlem) Anders Trå (styremedlem), Morten Krokvik (styremedlem) og Hans Marius Engeseth (styremedlem).

Alf Inge Berget (administrerende direktør).

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.